Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, ja sam državljanin R.Srbije. Imam privremeni boravak u BiH i zaposlenje u firmi u BiH. Supruga je državljanka BiH. Ona i ja imamo zdravstveno osiguranje preko mene, ali me interesuje kako da izvadim zdravstvenu knjižicu za dijete, koje ima 5 godina, a državljanin je R. Srbije? Hvala
Jasmin, 10.06.2014
Odgovor: Dijete može biti prijavljeno na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, potrebno je da dijete ima potvrdu o privremenom boravku koju izdaje Ministarstvo sigurnosti BiH - Služba za strance. Prijavu na zdravstveno osiguranje sa navedenom potvrdom možete izvršiti na INO šalterima u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, imam 26 godina. Trenutno sam na studijima u Turskoj, prema sporazumu BiH i RTurske iz 2004 godine imam pravo koristiti BiH osiguranje u Turskoj dok sam na privremenom boravku radi redovnog školovanja. Medjutim, ono sto me interesuje sa obzirom da imam navršenih 26 godina a nisam prijavljena na biro, inače sam imala zdravstveno osiguranje na osnovu jednog od roditelja, da li imam pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu jednog roditelja i sa napunjenih 26 godina.
Enisa, 09.06.2014
Odgovor: U skladu sa Članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života, a na osnovu člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravtsveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM, mjesečno a najduže do navršene 30. godine života.
Pitanje:    Postovani, prije 4 godine radio sam na pijaci otoka, i prijavio sam stand u porezno i sve sto je trebalo, ali nisam imao dovoljno sredstava za uplatom doprinosa redovno, pa je taj objekat zatvren. Trenutno nemam zdravstveno osiguranje jer ne mogu uplatiti zaostali dug. Da li postoji neki način da vi se mogao osigurati i kako, nesto kao da se to nastavi a ovo da ostane ka nepovezan radni staž ili slicno tome nesto??????
Meša, 09.06.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev:-Uplatnica;-Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja;-Fotokopija lične karte. Također, prema čl.87. navedenog Zakona pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Ispisao sam se sa fakulteta. Treba da se prijavim na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena osoba. Koji je rok za tu prijavu poslije ispisa da bih mogao ostvariti zdravstveno osiguranje. Koliko traje to zdravstveno osiguranje, odnosno koja su moja prava u vezi s tim.
Irhad, 09.06.2014
Odgovor: Potrebno je da se javite u Zavod za zapošljavanje KS u poslovnicu na kojoj imate pribivalište koji će Vas uputiti u proceduru prijave kao nezaposlene osobe i sve vezano za zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, zamoliću Vas da mi odgovorite ko je obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlenika kojem je odobreno neplaćeno odsustvo u trajanju od 3 mjeseca. Ovo pitanje postavljam iz razloga što Zakon o radu u članu 47 zadnji stav propisuje da:" Za vrijeme neplaćenog odsustva prava i obaveze zaposlenika koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju". Drugim riječima, poslodavac se oslobađa obaveze da zaposleniku isplaćuje platu kao i doprinose i poreze, a zaposlenik s obzirom da je još u radnom odnosu, ne može tražiti od Biroa za zapošljavanje da mu pokriva zdravstveno osiguranje. Izvlači se zaključak da zaposlenik ostaje bez zdravstvenog osiguranja i da ako želi da ostvari isto, mora sam sebi plaćati zdravstveno osiguranje. Zahvaljujem se unaprijed na Vašem odgovoru! Lijep pozdrav
Muhidin, 09.06.2014
Odgovor: Potrebno je da sami sebi upalćujete doprinose, ukoliko ste bili osigurani zadnjih šest mjeseci paćate 62,00 KM mjesečno.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me koja je cijena zdravstvenog osiguranja za osobu koja sama plaća obvezno zdravstveno osiguranje (mjesečni anuitet) i može li se prijava obaviti putem interneta? Što je sve potrebno za prijavu? Radi se osobi koja je državljanin BIH, ali živi i oženjen je u RH. Unaprijed hvala TP
Tamara, 09.06.2014
Odgovor: Potrebna dokumentacija da se osigurate po članu 27.-obaveznog zdarvstvenog osiguranja koju trebate predati; -zahtjev za prijavu po članu 27. -original uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik -original dokaz o uplati  doprinosa (uplatnica) za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec tačnije 434,00 km. -kopija lične karte.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite kako mi možete isplatiti za Dexamethazon tbl samo 11,10km , kad sam ja vama predalala fiskalni račun na iznos oko 50,00 km.Predala sam vam svu urednu dokumentaciju sa dnevnom dozom gdje uzimam 8 tbl dnevno,a pakovanje jedne kutije je 10 tbl.po vama ja mogu piti samo dan i po.i imam li pravo tužbe.
Bedrija, 04.06.2014
Odgovor: Sredstva koja su Vam refundirana za kupovinu Dexametazon tbl su u skladu sa Odlukom o listi lijekova KS 36/13. Naime cijena po navedenoj Odluci za Dexametazon tbl a 10kom je 0,95km, te se Zavod zdravstvenog osiguranja kod refundacije sredstava mora pridržavati cijene definisane Odlukom o listi lijekova KS.
Pitanje:    postovani,imala sam osiguranje preko muza a nalazim se na birou rada Imam dvoje djece, studenti 25 i 21 god, muz mi je umro 03 05 2014 god. kako sada da ostvarimo pravo na zdravstvenu zastitu dok se ne regulise porodicna penzija i hoce li djeca imati zdravstveno preko PIO. Mogu li ja ostvariti to pravo preko biroa i djeca preko mene? Hvala
Džemila, 04.06.2014
Odgovor: Iz podataka koje ste dali ne može se utvrditi dali  je ispoštovan rok od 30 dana koji je bio potreban da se prijavite zavodu za zapošljavanje nakon prestanka ranog odnosa. Potrebno je  da se obratite  biro za zapošljavanje u čijoj se evidenciji nalazite i da se informišete da li ispunjavate uslove da Vas prijave na obavezno zdravstveno osiguranje, kao i  djecu, članove osiguranika pod uslovom da su redovni studenti.
Pitanje:    Postovani.Moje pitanje glasi...Moja sestra dugo godina radi u jednoj privatnoj firmi,u stalnom radnom odnosu je.Ostala je u drugom stanju i njen ginekolog je poslao na bolovanje uz strogo mirovanje. Prosla su 42 dana.Inace je u 6 mjesecu trudnoce. Kako se sada obracunava njena plata i koje su duznosti poslodavca . Da li moze da joj da otkaz. Unaprijed zahvalna
Emina, 30.05.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi odgovorite na sljedeće Naime,radi se o 100% invalidu koji je državljanin Srbije. Zanima me da li nasa drzava ima Ugovor sa Srbijom oko refundiranja sredstava za lijecenje jer je prije nekih tri dana pomenuti gosp.imao infarkt i smjesten je na kliniku Kosevo. Ne zna se tacno koliko ce boraviti u istoj , pa Vas molim da mi date smjernice sta sve treba da radim vezano za povrat sredstava lijecenja. Unaprijed zahvaljujem
Sanida, 30.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima potpisan ugovor  za liječenje osiguranika iz Republike Srbije. Osiguranik mora donijeti obrazac iz svog Zavoda zdravstvenog osiguranja propisan konvencijom koji će dostaviti u jednu od poslovnica ZZOKS na osnovu kojeg će dobiti bolesnički list, te tako pokriti troškove liječenja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting