Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, trenutno se nalazim na birou rada kao nezaposlena osoba. Ponuđen mi je posao u firmi koja ne uplaćuje ni doprinose ni zdravstveno, ukoliko prihvatim taj posao i odjavim se sa biroa da li ja imam zdravstveno osiguranje i da li se nakon isteka ugovora o radu mogu vratiti na biro i ostvarivati pravo na zdravstveno, iako mi nisu uplaćivani doprinosi za period rada? hvala
Jugo, 27.03.2014
Odgovor: Danom sklapanja ugovora o radu Vi kao zaposlenik gubite pravo da i dalje budete osigurani preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a nakon isteka Vašeg ugovora o radu, obratite se Službi za zapošljavanje KS za detaljniju uputu da li možete preko njih ponovo da ostavrite pravo na zdravstveno osiguranje. Ako Vaš poslodavac ne uplaćuje doprinose za Vas, samim tim ne ostavarujete pravo na zdravstveno osiguranje i ne možete ovjeriti zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Postovani, ja vam postavi pitanje od 19.03. 2014 i jos nisam dobio odgovor!? Pitanje, kako je moguce da onolika bolnica ima samo jednog logopeda, koji uzima bolovanje da bi radio u privatnoj klinici, a 20 pacijenata ga ceka i jos pored toga kad se vratio samo jednom sedmicno radi onako reda radi... Ljudi placaju 45 godina zdravstveno osiguranje i ovo na kraju dobiju... Ako je to uredu onda blago nama s ovakvim zdravstvom. Molim odgovor...
Nermin, 27.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nije nadležan da kontroliše rad ljekara u bolnicama. Potrebno je da se obratite direktoru ili menadžmentu bolnice, te od njih dobijete odgovore na postavljena pitanja.
Pitanje:    Imam pitanje vezano za trakice za Bajer aparat mjerenje secera.Vec dugo nemate trakica receno je da se moze kupiti u apoteci i donjeti racun da vrsite povrat novca.Da li je to tacno
Mediha, 27.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pokrenuo je proceduru nabavke test trakica za određivanje šećera u krvi za aparat Bayer, koju je URŽ oborio. Zbog naprijed navedenog Zavod nije u mogućnosti snadbjevati osiguranike. Trakice možete kupiti u apoteci  te podnijeti zahtjev, a komisija će u skladu sa pravilnikom refundirati sredstva
Pitanje:    Da li se moze ostvariti neko studentsko samostalno ZO u KS ako je prebivaliste HNK
Lejla, 27.03.2014
Odgovor: Članom 10. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM, a najduže do navršenih 30. godina života. Jedna od stavki koju osoba kojoj se utvrđuje pravo treba da ispunjava je da ima ličnu kartu, kojom dokazujemo svoje prebivalište, koja treba biti sa područja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani,kako se u roku po završetku gimnazije nisam prijavila da bi ostvarila zdravstveno osiguranje da li imam pravp sada kada sam završila fakultet da ostvarim to pravo. Imam 28.godina. Hvala.
Samra, 27.03.2014
Odgovor: Na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02 i 70/08 i 48/11) propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.   Prilikom utvrđivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, imenovani se obavezuje da svaki mjesec, a najkasnije do 5 - tog u mjesecu, uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5 % od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Imenovani je dužan podnijeti odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka uslova za zdravstveno osiguranje. Također, obavezan je dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zavod će imenovanom ovjeravati zdravstvenu legitimaciju sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko imenovani ne bude izvršio uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).          Za detaljniji odgovor na Vaš upit, potrebno je da nam postavite detaljnije pitanje i navedete više informacija, kako bismo Vam mogli dati konkretan odgovor.
Pitanje:    Da li mi se može ovjeriti knjizica djetetu ako mi poslodavac nije redovno uplacivao doprinose, dijete je osigurano preko mene
Nina, 27.03.2014
Odgovor: Djeci do 26. godina starosti, ako su na redovnom školovanju, ovjerava se zdravstvena legitimacija, iako se radnicima koji su zaposleni u firmi, zdravstvena legitimacija ne može ovjeriti zbog neredovne uplate doprinosa. Na osnovu čl. 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02 i 70/08 i 48/11) propisano je da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    postovanje,zanima me da li osoba penzionerka i pshicki bolesnik koja je lezala par puta u bolnici na psihijatriji i u Jagomiru ima pravo na pelene?na otpusnim listama pise da treba da nosi.hvala
Almir, 26.03.2014
Odgovor: Potrebno je da podnesete zahtjev u Zavod zdravstvenog osiguranja KS  uz koji ćete priložiti otpusno pismo iz bolnice sa preporukom za pelene fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica, te kopiju lične karte. Odluka komisije koja odobrava pelene doći će Vam na kućnu adresu.
Pitanje:    Da li mogu ostvariti naknadu za vrijeme trudnickog bolovanja ,ako sam prije odlaska na bolovanje imala prekid radnog odnosa od 12 dana.u radnom odnosu sam kod istog poslodavca već 5 godina i poslodavac nam vrsi svake dvije godine prekid.znaci imamo zakljucen radni odnos na neodredeno vrijeme prekid mi je bio prije dva mjeseca i poslodavac je obnovio samnom ugovor novi na godinu dana,a trebam se poroditi za 5 dana.
Meliha, 25.03.2014
Odgovor: U vezi prava na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja ,nadležan je odgovarajući općinski organ prema mjestu prebivališta a na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    U procesu sam usvajanja djecaka koji ima 5 godina i tri mjeseca. Sada je kod mene na adaptacionom periodu od 6 mjeseci. Kako da ga zdravstveno osiguram? Veliki pozdrav i unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Dobrila, 25.03.2014
Odgovor: U vezi Vašeg upita obavještavamo Vas da dječaka možete osigurati u skladu sa članom 22. stav 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da djeca koju je osiguranik uzeo na izdražavanje imaju pravo na zdravstveno osiguranje, ako su bez roditelja.Djeca koja imaju jednog ili oba roditelja ako ih je osiguranik uzeo na izdržavanje, imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako se roditelji te djece zbog zdravstvenog stanja ili drugih razloga ne mogu brinuti o djeci i njihovom izdržavanju. Na osnovu navedenog potrebno je sa dokumentacijom koju imate u vezi sa usvajanjem dječaka da se javite u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gdje će te dobiti dalje upute.
Pitanje:    Molim Vas hitno mi treba odgovor, da li se mogu samostalno osigurati i odjaviti od ocevog osiguranja jer mi treba knjizica a njemu firma ne uplacuje. Inace sam iz HNK ali bih osiguranje u Sarajevu i redovan sam student.
Lejla, 24.03.2014
Odgovor: Ukoliko ste bili prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, a sada ste redovan student, možete se zdravstveno osigurati kao student, ali prvo morate izvršiti odjavu sa predhodnog osiguranja tj.sa osiguranja vašeg oca. Ukoliko ste student, a imate 26. i više godina života također možete biti zdravstveno osigurani na osnovu člana 10. tačka i. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanju i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo koji propisuje da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. I napominjemo da se zdravstvena zaštita osigurava pema mjestu prebivališta, što znači da biste ostavrili pravo na zdravstveno osiguuranje u Kantonu Sarajevo morate imati i prebivalište na području Kanotna Sarajevo. Za dalje informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se nekoj od poslovnica ZZOKS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting