Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, kojoj službi mogu ponjeti Zahtjev za retroaktivno pokrivanje dijela troškova liječenja u Republici Hrvatskoj koje sam sama snosila,greška prilikom operativnog zahvata urađena mi je u Sarajevu. Napominjem da sam redovni osiguranik 20 godina. Hvala Lp
Dženita, 06.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara: otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja;  kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM. 
Pitanje:    Postovani, Redovna sam učenica IV razreda srednje skole , oba roditelja su nezaposlena, da li imam pravo na besplatno banjsko liječenje poslije povrede II stepena ligamenata skočnog zgloba , i ko mi moze dati preporuku za banjsko liječenje, jer mi ortoped preporucuje banju , a fizijatar mi kaze da ne zavisi od njega . Unaprijed Hvala.
Naida, 04.12.2013
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično. Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje. Osigurana lica Zavoda mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :  šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju; šefa Klinike za neurohirurgiju; šefa Neurološke klinike; direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”;  šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam; šefa Pedijatrijske klinike; šefa Centra za srce. Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere .
Pitanje:    Postovani civilna zrtva rata sam invalidnost 90% upotrebljavam peronealni aparat, imam 34 god i zaposlen sam, ima li prava na naknadu za peronealni aparat pozdrav
Adis, 04.12.2013
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala regulisano je pravo na Peronealni aparat za naše osiguranike a isto se ostvaruje na osnovu medicinskih indikacija po preporuci ovlaštenog doktora i uz saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postoji li mogucnost da sama uplacujem zdravstveno osiguranje u Sarajevu, a da i dalje budem na birou u Travniku, odnosno da ne mjenjam mjesto prebivalista. Bitno mi je zdravstveno osiguranje, jer sam u drugom stanju, a ne bih da mjenjam prebivaliste jer se nadam nekom poslu u Travniku...Hvala
anela, 04.12.2013
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da se pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, ostvaruje  prema mjestu prebivališta osiguranog lica.
Pitanje:    Postovani,interesuje me da li zavod pokriva troskove za nalaz spermiorgama u privatnoj poliklinici posto se od novembra vise to ne moze uraditi u KCUS ako moze i u kojoj?Unaprijed zahvalna.
azra, 04.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nema sklopljen ugovor za navedenu analizu sa privatnim zdravstvenim ustanovama i ne pokriva troškove.
Pitanje:    Postovani! Zanima me dali mogu biti na muzevom zdravstvenom osiguranju, ako je on prijavljen u Sarajevu i ima zdravstveno osiguranje, a ja sam na birou u Travniku i izgubila sam pravo na zdravstveno jer se nisam na vrijeme prijavila? Unaprijed hvala!
Anela, 03.12.2013
Odgovor: Na osnovu člana 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju, supružnik se smatra članom porodice osiguranika. Obzirom da  živite u različitim kantonima Vaš status po pitanju zdravstvenog osiguranja  regulisan je \"Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada\", tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slucajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. U slučaju potrebe za zdravstvenim uslugama vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost matičnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, za mjesec dana se udajem pa me interesuje kakva je procedura oko moje prijave zdravstvenog osiguranja na muža, koji su dokumenti potrebni i koliko to sve vremenski traje? Unaprijed hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav.
Slađana, 03.12.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja:  vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci ;   lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS; uvjerenje iz  Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani da li penzioner federalni koji zivi u Republici srpskoj ima pravo lijecenja u federaciji Lp
Mirko, 03.12.2013
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da se pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, ostvaruje  prema mjestu prebivališta osiguranog lica. Zdravstvena zaštita osiguarnih lica iz drugih Entitete  može se ostvariti na osnovu „Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju“ , tako da lice osigurano u jednom Entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje, dobiti zdravstvenu zaštitu u drugom Entitetu. U slučaju potrebe za zdravstvenim uslugama vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost matičnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    mi smo penzioneri u danskoj, zelimo da se vratimo, interesuje nas zdrastveno osiguranje, jel i mamo i kcerku, 20 godina stara, sta sta da radimo, gdje se trebamo prijaviti, ko nas treba prijvati, i tako dalje? molim vas da nam odg,. jel iduce godine imamo namjeru da se vratimo u bosnu.
Sejad, 03.12.2013
Odgovor: U vezi Vašeg upita kako da regulišete zdravstveno osiguranje kao penzioneri prilikom povratka iz Danske obavještavamo Vas slijedeće: Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Sl novine FBiH br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je ko se smatra osiguranikom. Članom 19. tačka 10. propisano je  da su osiguranici lica –korisnici penzija. Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruje se prema mjestu prebivališta osiguranog lica. Ukoliko ste penziju ostvarili u BiH, prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje treba da izvrši Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje kao obveznik obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za korisnike penzija i to prema Vašem prebivalištu preko Kantonalne Porezne uprave koja je nadležna za prijavu i odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja. Što se tiče kćerkinih prava na obavezno zdravstveno osiguranje postoji više mogućnosti i to: -kao nezaposleno lice da se prijavi u roku od 30 dana po povratku iz inozemstv zavodu za zapošljavanje, s tim da je prije odlaska u inostranstvo bila zdravstveno osigurana, -da je prijavite kao člana porodičnog domačinstva ukoliko po povratku u BiH nastavi redovno školovanje, a najduže do navršene 26 godine života. Želimo naglasiti da sve naprijed se odnosi na zdravstveno osiguranje u FBiH, te  da prije povratka u BiH još jednom provjerite svoja prava u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, jer u međuvremenu može doći do nekih zakonskih promjena koje regulišu ovu oblast.
Pitanje:    Lijep pozdrav! Zanima me da li beba koja je rodjena u Sarajevu, ima pravo na zdravstveno osiguranje,odnosno zdravstvenu knjizicu ukoliko joj je majka iz Crne Gore a otac iz Maked. Zahvaljujem na odgovoru!
aida, 02.12.2013
Odgovor: Strani državljani mogu zdravsteno osigurati dijete, pod uslovom da je roditelj (majka ili otac) i sam nosioc zdravstvenog osiguranje u Kantonu Sarajevo. Stranim državljanima osigurava se zdravstvena zaštita pod istim uvjetima kao i državljanima FBiH. Stranac se može zdravstveno osigurati, u Kantonu Sarajevo, po osnovu radnog odnosa, te prijaviti dijete kao člana porodice i na taj način ga zdravstveno osigurati. Ukoliko je stranac zdravstveno osiguran u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) može osigurati djecu do 26. godine, ako su na redovnom školovanju, pod uslovom da imaju rješenje o dozvoli boravka u BiH najmanje na jednu godinu radi spajanja porodice. Članom 27. Zakona je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting