Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, koja je procedura za prijavu zdravstvenog osiguranja za penzionera koji je iz ZDK prešao u KS? Hvala
Alma, 31.07.2014
Odgovor:   Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Za prijavu penzionera na zdravtsveno osiguranje potrebno je slijedeće: 1. Zdravstvenu legitimaciju i obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje (koji se mogu uzeti u bilo kojoj od poslovnica Zavoda) popunjava odnosno pečat u knjižicu stavlja se u PIO-u (šalter sala) - potreban je ček od penzije, ako još nema čeka Rješenje o utvrđivanju prava na penziju;  2. Popunjen obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje sa zdravstvenom legitamacijom u koju je stavljen pečat vratiti referentima u poslovnicu Zavoda zdravtsvenog osiguranja radi prijave na zdravtsveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje. Naime, ja sam redovan student pete godine, imam 24 godine i još dva mjeseca zdravstvenog osiguranja, tj. do 30.9., osiguran sam preko majke na birou. Dobio sam priliku da potpisem ugovor o radu na godinu dana. Zanima me da li ja mogu potpisati ugovor o radu? Ako mogu potpisati koji je proces da se odjavim sa majčinog osiguranja. LP
Eldin, 30.07.2014
Odgovor: Ukoliko zaključite Ugovor o radu, a prijavljeni ste kao student preko roditelja, potrebno je dostaviti obrazac za odjavu člana. Obrazac za odjavu sa osiguranja možete kupiti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja, istu popunjava poslodavac osiguranika preko kojeg ste bili prijavljeni kao član (u Vašem slučaju Biro za zapošljavanje), zatim popunjen obrazac vraćate na šalter u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje će referent na osnovu obrasca izvršiti odjavu.
Pitanje:    Poštovani, kada će trakice za mjerenje glukoze biti obezbijedjene za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti?
Selma, 24.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS je u proceduri nabavke trakica za mjerenje šećera u krvi a u skladu sa ZJN. Realizaciju iste očekujemo u narednom mjesecu, kada bi trebale biti obezbjeđene i trakice.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovoritre zašto ja kao uposlenik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Ne mogu ovjeriti svoju knjižicu. Pitam Vas to iz razloga što u svim drugim kantonima knjižice radnici ŽFBiH mogu ovjeriti. Ovo Vas pitam za period od 16.07 do 23.07.2014
Igor, 24.07.2014
Odgovor:  Članom 87 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. List FBiH br. 30/97;7/02;70/08 i 48/11) je propisano da se Obvezniku uplate doprinosa kod koga je utvrđeno da nije uplatio doprinos za zdravstveno osiguranje obustavlja  dalje korišćenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Ovaj Zavod  nema saznanja o činjenicama koje Vi navodite u pitanju, pa poštujući pravila struke, bilo bi nekorektno da se upuštamo u odgovr hipotetičkog karaktera.
Pitanje:    postovani ....pitanje..molim vas da mi odgovorite na pitanje ...Radim u SBK -Kiseljaku moji doprinosi se uplacuju u Kantonu Sarajevo -Centar trudna sam vec 8 mjeseci trebala bi na porodiljno e sad me zanima kakve veze ima samnom poslodavac jel on upacuje doprinose ili to sve preuzima kanton ...jeli poslodavac ima kakve obaveze prema meni ...Hvala
Gorica, 23.07.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    Promjenila sam mjesto prebivališta iz ZDK u KS .Šta treba uraditi moja firma koja je u ZDK i koja je do sada plaćala prihode za moje zdravsveno osiguranje u ZDK . Unaprijed hvala.
Meliha, 23.07.2014
Odgovor: Zdravstveno osigurano lice ima pravo na korištenje zdravstvene zaštite na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, na kome ima mjesto prebivališta. Ukoliko promijeniti mjesto prebivališta, obveznik uplate doprinosa provodi proceduru prijave putem Porezne uprave FBiH-nadležna porezna ispostava prema mjestu prebivališta. U konkretnom slučaju, da bi ste ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je da Vaša firma svoj zahtjev u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) uputi Poreznoj upravi Federacije BiH, koja je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me šta je potrebno uraditi da bi se dobila potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, te koliko je potrebno vremenski čekati na izdavanje te potvrde. Srdačan pozdrav
Ajdin, 23.07.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Za detaljnije informacije možete se javiti u bilo koju poslovnicu Zavoda.  
Pitanje:    osigurana sam po članu 10. ali problem je sto nisam uplacivala vec par mjeseci, da li ja sad mogu da uplatim sav izostatak, i da ovjerim knjizicu, tacnije nisam uplacivala 6 mjeseci? unapred hvala
Lola, 23.07.2014
Odgovor: U skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju onog momenta kada uplatite prispjele obaveze po osnovu zdravstvenog osiguranja uspostavlja se ponovno pravo na ovjeru zdravstvene knjižice. Dakle, možete uplatiti i to cio iznos doprinosa koje dugujete ovom Zavodu.
Pitanje:    Poštovanje, Bila sam paralelan student (samofinansirajući), te obzirom da moji roditelji nisu više bili u mogućnosti da me finansiraju, morala sam napustiti studije. Pravovremeno sam se prijavila na biro, ali me zanima koliko dugo ću imati zdravstveno osiguranje? Hvala
Anela, 23.07.2014
Odgovor: Ukoliko se nalazite na Zavodu za zapošljavanje, ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje preko istog do momenta stupanja u radni odnos, kada je poslodavac obavezan da Vas zdravstveno osigura.
Pitanje:    Postovani, trenutno sam u šestom mjesecu trudnoće i pojavile su se određene poteškoće zbog kojih bi trebala na bolovanje. U radnom sam odnosu i koliko znam poslodavac ima obavezu da isplačuje plaću u trajanju od 42 dana. Šta se dešava nakon ta 42 dana? Da li onda imam pravo na nadoknadu plate u iznosu od 80% od Zavoda ili je ta obaveza i dalje na poslodavcu i ko reguliše uplatu doprinosa? Unaprijed hvala.
Sanela, 22.07.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting