Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Možete li mi pojasniti sljedeći problem: --Ako mi je konkretno za proteklih cirka 27 godina uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje, a u posljednja 3 mjeseca nisam iz objektivnih razloga uspio uplatiti osiguranje, na osnovu čega, ne mogu ovjeriti zdravstvenu knjižicu. -- Gdje su ti novci koje sam dugo godina uplaćivao, a nisam gotovo nikako koristio, što je apsurdno. Primjera radi novci koje njemački osiguranici uplaćuju u Krank kasu ne mogu propasti što je logično.
Džemal, 16.06.2014
Odgovor: Članom 86 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), navedeni su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravtsveno osiguranje, a na osnovu Člana 87  obvezniku uplate doprinosa kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za zdravstveno osiguranje, obustavlja se korištenje zdravstvene zaštite izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite se u cijelosti uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani: Moj sin treba da slika zub. U zdrastvenoj ustanovi Omer Maslic kazu da nemaju filma i kad ce biti ne znaju. Upucuju nas privatno. Moje pitanje glasi:mogu li ja donjeti racun od privatnika i to naplatiti od ZZ.? Hvala
Sead, 16.06.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečne tranše za materijalne troškove što podrazumjeva i nabavku rtg filmova. Slikanje zuba možete obaviti u privatnoj ordinaciji ali refundaciju sredstava trebate tražiti od zdravstvene ustanove koja je morala nabaviti jer su joj za to prebačena sredstva.
Pitanje:    Poštovani/a, U ime nevladine organizacije ICVA sajedištem u Sarajevu zamolio bih Vas da nam dostavite, ako je moguće u elektronskoj formi, Esencijalnu listu lijekova ZZO KS. Ta informacija nam je potrebna u svrhu istraživanja koje provodimo u sklopu projekta o zdravstvenoj zaštiti u F BiH. S poštovanjem, Milan M. Koordinator mreže
NVO ICVA, 16.06.2014
Odgovor: Trenutno važeću Odluku o listi lijekova KS možete naći na stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koje istu i donosi.
Pitanje:    Poštovanje, moje pitanje je jako jendostavno ono glasi ovako: Kolika ja imam prava na nalaz svoga djeteta prilikom vađenja u Domu zdravlja, gdje se dijete i liječi, i da li mi mogu oduzeti nalaze koje sam djetetu izvadila privatno. Obzirom da sa djetetom vrlo često putujem na mjesec dva ili tri, iz kantona u drugi kanton, danas sam tražila da mi daju nalaze, jer mi je djete anemično, i u slučaju neke komplikacije prilikom našeg boravka u drugom kantonu, i ako mi budu doktori tražili starije nalaze, kako bi uporedili i sl. danas sam dobila odgovor da nemam pravo uzeti nalaze iz kartona. Međutim naglasila sma isto tako da danas kao i obično nalaze nisam izvadila u Domu zdravlja, te da ja imam pravo uzeti te nalaze jer sma ih lično platila. Na što su mi i doktorica i sestrice odgovorile da ja nemam nikakva prava. To bi bilo to i hvala vam unaprijed
Arnela, 16.06.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema ingerenciju da kontroliše rad JU Dom zdravlja KS.Da bi riješili Vaše probleme morate se obratiti direktorici i menadžmentu pomenute ustanove.
Pitanje:    Treba mi informacija vezano za lijecenje u inostranstvu.Ja se lijecim vec 7 godina i nikad niko mi jos nije uradio potpune nalaze, jer nemaju reagense u bolnicama. Ja sam se raspitala vezano za ispitivanje alergija i nasla sam u Zagrebu ispitivanje alergija na aparatu BICOM2000.Uspjesno ispituju i lijece alergije. Ovdje sam imala 3 operacije i nikad mi nije bilo bolje. Zakazana mi je jos jedna operacija u septembru. Interesuje me sta mi treba od papira za lijecenje u Hrvatskoj tj za tajd dvojezicni obrazac? Unaprijed hvala,pozdrav.
Erna, 16.06.2014
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na liječenje u inostranstvu potrebno je da podnesete zahtjev Komisiji za liječenje u inostranstvu koja je pri ZZOKS. Uz zahtjev treba priložiti izjavu iz zdravstvene ustanove da nisu u mogućnosti uraditi potrebne analize, kao i orginalni račun zdravstvene ustanove u kojoj su analize izvršene, te sve predati na protokol ZZOKS.
Pitanje:    Postovani, nemam obavezno zdravstveno osiguranje ni po kakvom odnosu (radila sam po ugovoru, te sam se odjavila sa biroa za zaposljavanje jer sam imala odredjena primanja). Imam dvoje djece koji su studenti u Sarajevu. Da li postoji ikakav nacin da se oni osiguraju kao studenti? Drugo pitanje: Moja svekrva je strani drzavljanin (Italija), ima 92 godine i trenutno pripremamo dokumente za odobrenje privremenog boravka. Da li postoji nacin da, kad bude dobila boravisnu dozvolu, za nju uplacujem obavezno zdravstveno osiguranje? Hvala unaprijed.
Alma, 12.06.2014
Odgovor: U  skladu sa Zakonom o jedinstvenom  sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vrši se u Poreznoj   upravi Federacije BiH. Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sistem registracije, za studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, do 26. godine života, podnosi organ uprave kantona nadležan za obrazovanje. Potrebno je da podnesete zahtjev na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i da svoj zahtjev naslovite na Pravnu službu Zavoda, sa molbom da se osigurate po članu 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedeni član 10. Odluke, izričito navodi da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, samo plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Od dokumetacije uz Vaš zahtjev je neophodno da nam dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM;  4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. Kada je u pitanju Vaše drugo pitanje, članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) je propisano da se stranim državljanima osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljanima Federacije BiH. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev: -  Uplatnica; - Potvrda Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima  o odobrenju privremenog boravak u BiH; -  Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovanje, ja sam invalidna osoba sa prebivalištem u RS trebam da se preselim kod supruge u KS. (nismo vjenčani) ja ovdje u RS imam inostrano zdravstveno osiguranje preko roditelja koji živi u Njemačkoj imam i rješenje fonda PIO RS o ocjeni radne sposobnosti gdje sam ocijenjen kao ne sposoban za samostalan život i rad. Pa me interesuje kad se preselim u KS dali ja i dalje mogu da ostanem na njemačkom zdravstvenom osiguranju na osnovu medjunarodnih sporazuma ili moram da budem na teretu zdravstvenog osiguranja federacije. I dali ću i tu morati da podnosim zahtjev za ocjenu radne sposobnosti, bez obzira što imam svu ljekarsku dokumentaciju o istoj. Hvala
Vlado, 11.06.2014
Odgovor: Kao član porodice njemačkog osiguranika( koji živu u Njemačkoj) možete imati osiguranje u Kantonu Sarajevo. Potrebno je da izvršite odjavu prebivališta iz RS i od njemačke bolesničke kase zatražite da dostave odjavu sa zdravstvenog osiguranja u ZZO RS zbog promjene prebivališta -obrazac BH-3b ; po dobijanju lične karte Kantona Sarajevo potrebno je da njemačka bolesnička kasa dostavi obrazac BH-3a u ZZO KS . Što se tiče medicinske dokumentacije o trajnoj nesposobnosti  potrebno je dostaviti kopiju iste.
Pitanje:    Ispisao sam se sa fakulteta. Treba da se prijavim na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena osoba. Koji je rok za tu prijavu poslije ispisa da bih mogao ostvariti zdravstveno osiguranje. Koliko traje to zdravstveno osiguranje, odnosno koja su moja prava u vezi s tim.
Irhad, 11.06.2014
Odgovor: Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" ima javna ovlaštenja u pogledu donošenja općih akata, rješavanja o pravima radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, javnih evidencija i izdavanja uvjerenja u vezi sa nezaposlenošću. Materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba podrazumijeva pravo na: -novčanu naknadu;-doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje u skladu sa zakonima kojima su regulisana prava na socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba;- i druga prava predviđena zakonskim propisima. Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta. Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba, koja je usljed ratnog stanja napustila prebivalište, ostvaruje u službi za zapošljavanje prema mjestu boravka. Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propuštanje roka. Pod opravdanim razlogom smatra se privremena spriječenost za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju. Za bilo kakva dodatna pitanja, savjetujemo Vam da se obratite Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema mjestu stanovanja.
Pitanje:    Poštovani, ja sam državljanin R.Srbije. Imam privremeni boravak u BiH i zaposlenje u firmi u BiH. Supruga je državljanka BiH. Ona i ja imamo zdravstveno osiguranje preko mene, ali me interesuje kako da izvadim zdravstvenu knjižicu za dijete, koje ima 5 godina, a državljanin je R. Srbije? Hvala
Jasmin, 10.06.2014
Odgovor: Dijete može biti prijavljeno na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, potrebno je da dijete ima potvrdu o privremenom boravku koju izdaje Ministarstvo sigurnosti BiH - Služba za strance. Prijavu na zdravstveno osiguranje sa navedenom potvrdom možete izvršiti na INO šalterima u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, imam 26 godina. Trenutno sam na studijima u Turskoj, prema sporazumu BiH i RTurske iz 2004 godine imam pravo koristiti BiH osiguranje u Turskoj dok sam na privremenom boravku radi redovnog školovanja. Medjutim, ono sto me interesuje sa obzirom da imam navršenih 26 godina a nisam prijavljena na biro, inače sam imala zdravstveno osiguranje na osnovu jednog od roditelja, da li imam pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu jednog roditelja i sa napunjenih 26 godina.
Enisa, 09.06.2014
Odgovor: U skladu sa Članom 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života, a na osnovu člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravtsveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM, mjesečno a najduže do navršene 30. godine života.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting