Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, potrebna mi je nova zdravstvena knjižica, s obzirom da sam promijenio mjesto prebivališta ( iz Travnika došao u Sarajevo), zaposlen sam, pa me zanima koji dokumenti su mi potrebni da bih napravio novu zdravstvenu knjižicu, naravno želio bih odmah elektronsku ako je moguće? LP Emin Ridžić
Emin, 06.11.2018
Odgovor: Elektronsku zdravstvenu karticu možete preuzeti u ispostavi Centar-Stari Grad, u ul. Hamdije Kreševljakovića.
Pitanje:    Poštovani, Obzirom da sam 2015 godine, dok sam još bila student stekla pravo na refundiranje dijela troškova za naočale i stakla, interesuje me, da li sada, kao zaposlena osoba (i osigurana) imam ponovo pravo na isto? Unaprijed hvala na odgovoru
Amina, 05.11.2018
Odgovor: Pravo se ostvaruje do navršenih 26 godina života za redovne studente.
Pitanje:    Postovnje, Ja baih trepao operisati ligamente koljena i doktori u bolnici "Abdulah Nakaš" su mi rekli da tu operaciju rade samo privatno, što znači da bih morao platiti 5000KM za operaciju. Zanima me kakve su šanse da mi Zavod refundira ta sredstva? Student sam i osiguran sam preko majke koja je zaposlena. Hvala
Avdo, 02.11.2018
Odgovor: Odredbama Pravilnika o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, propisani su uslovi u vezi ostvarivanja prava na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu. Član 3 navedenog Pravilnika između ostalog propisuje da pravo na novčanu pomoć za obavljenje medicinske usluge van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica ZZO KS na osnovu konzilijarnog mišljenja odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Konzilijarno mišljenje ne može biti starije od 6 mjeseci. Pravo imaju osigurana lica ukoliko od liječenja do podnošenja zahtjeva nije prošlo više od 3 mjeseca. Član 7 navedenog Pravilnika propisuje obaveznu dokumentaciju koju osiguranik treba priložiti uz zahtjevi to: kopija ovjerene zdravstvene legitimacije, otpusno pismo ili nalaz, mišljenje ljekara specijaliste odnosno medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje tešku bolest koju treba liječiti, račun za obavljene usluge, po potrebi i drugu relevatnu dokumentaciju, te konzilijarno mišljenje o potrebi odlaska na liječenje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod nema zaključen ugovor ili inostranstvo, ovjereno od strane generalnog direktora odgovarajuće zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Postovani,Pisem u ime oca koji je amputirac i penzioner.Prije 3 godine amputirana mu je desna noga ,sada mu je visokougrozena ljeva noga kao i zivot. S obzirom da je veoma tesku situacija sa ljevom nogom (CT snimak pokazao lose stanje kao i misljemje kardiohirurga ) nikakva operacija ne dolazi u obzir jedino moze se lijeciti u Hiperbaricnom komori .Medzutim na Kcus ni jedna od dvije komore ne rade ,a ni jednoj drugoj javnoj ustanovi ne postoji Hiperbaricna komora. osim u privatnoj praksi. S obzirom da nema u javnim ustanovama Hiperbaricna komora da li zavod KS snosi troskove ljecenja odnosno refundira troskove ljecenja kao i koja je procedura za refundiranje troskova ljecemja .Lp
Adis, 31.10.2018
Odgovor: Odredbama Pravilnika o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, propisani su uslovi u vezi ostvarivanja prava na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu. Član 3 navedenog Pravilnika između ostalog propisuje da pravo na novčanu pomoć za obavljenje medicinske usluge van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica ZZO KS na osnovu konzilijarnog mišljenja odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Konzilijarno mišljenje ne može biti starije od 6 mjeseci. Pravo imaju osigurana lica ukoliko od liječenja do podnošenja zahtjeva nije prošlo više od 3 mjeseca. Član 7 navedenog Pravilnika propisuje obaveznu dokumentaciju koju osiguranik treba priložiti uz zahtjevi to: kopija ovjerene zdravstvene legitimacije, otpusno pismo ili nalaz, mišljenje ljekara specijaliste odnosno medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje tešku bolest koju treba liječiti, račun za obavljene usluge, po potrebi i drugu relevatnu dokumentaciju, te konzilijarno mišljenje o potrebi odlaska na liječenje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod nema zaključen ugovor ili inostranstvo, ovjereno od strane generalnog direktora odgovarajuće zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Poštovani, Da li ima spisak trakica za mjerenje šećera u krvi koje su odobrene od strane zavoda ili se potvrdom koju dobijemo mozemo besplatno podići bilo koje trakice ili su one određene cijenom. Hvala unaprijed
Boško, 29.10.2018
Odgovor: Sa ovjerenom potvrdom možete podići trake za mjerenje šećera u krvi od bilo kojeg proizvodžaća u zavisnosti koji aparat za mjerenje posjedujete.Učešće Zavoda u cijeni pakovanja od 50 komada je 29,50KM.
Pitanje:    Kakava je procedura za osobu koja je penzioner i ima zdravstveno osiguranje u r. Srpskoj, trenutno je prijavljena i živi u Banja Luci, a želi se preseliti i stalno nastaniti u FBiH, u Sarajevu, kakva je procedura po pitanju zdravstvene prijave i eventualnog liječenja u Sarajevu? Hvala.
Ekrem, 29.10.2018
Odgovor: Kako biste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u ovom kantonu, neophodno je da obrazac JS 3100, i zdravstvenu legitimaciju, koju možete kupiti u jednoj od naših ispostava, dostavite mjesno nadležnoj filijali Fonda PIO RS, radi popunjavanja i ovjere istih. Nakon navedene radnje, navedeni obrazac je neophodno dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi u Kantonu Sarajevo, i to prema mjestu prebivališta penzionera. Slijedom toga, a nakon 72h od dana predaje navedenog obrasca nadležnoj poreznoj ispostavi, neophodno je da dođete u jednu od naši ispostava sa zdravstvenom legitimacijom, ovjerenu od strane filijale fonda PIO RS, te istu, uz ček od penzije, podnesete referentu zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani , da li Zavod moze odobriti i snositi troskove za barijatrijski operativni zahvat u UKC Tuzla , ukoliko su drugi uslovi ispunjeni (konzilijarno misljenje sa UKC Sarajevo)? Da li se odluka donosi na osnovu konzilijarnog misljenja ili Zavod zadrzava pravo da odbije finansiranje medicinske procedure unatoc konzilijarnom misljenju? Koliko se ceka na odluku nakon sto se zahtjev preda? Da li ste do sada odobrili ovakve vrste zahvata drugim pacijentima?
Selena, 29.10.2018
Odgovor: Odredbama članova 19. – 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Sl.novine Federacije BiH'' br.31/02)  propisani su uslovi i postupak za upućivanje osiguranog lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Slijedom pomenutih odredbi, da bi osigurano lice ostvarilo pravo na korištenje zdravstvenih usluga izvan kantona u kome je osigurano, potrebno je da, na osnovu uputnice izabranog ljekara porodične medicine, stručni tim doktora medicine ustanove u kojoj bi usluga trebala biti pružena, izda mišljenje o potrebi upućivanja na ispitivanje odnosno liječenje. U skladu sa odredbama Pravilnika, mišljenje stručnog tima, koje sadrži ocjenu da li je, s obzirom na medicinske indikacije, moguće, ili nije moguće obezbijediti uspješno ispitivanje i liječenje osiguranog lica u toj zdravstvenoj ustanovi odnosno drugoj odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji kantona u kome je to lice osigurano, naziv zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije u kojoj su obezbijeđeni uvjeti za uspješno ispitivanje i liječenje osiguranog lica, ukoliko to nije moguće postići u zdravstvenim ustanovama na teritoriji kantona u kome je osigurano; prijedlog načina liječenja (ambulantno, stacionarno, kontrolni pregled); procjenu trajanja liječenja; procjenu da li je osiguranom licu neophodan pratilac; prijedlog odgovarajućeg preveznog sredstva odnosno posebnih uvjeta prilikom prevoza osiguranog lica, zajedno sa uputnicom naslovljenom na zdravstvenu ustanovu od koje se traži pružanje usluge, se dostavlja nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja na saglasnost. Ovlašteni doktori ZZO KS vrše uvid u priloženu dokumentaciju, te na osnovu iste daju saglasnost. Napominjemo da se na odgovor/saglasnost ne čeka dugo.
Pitanje:    Nezaposlena sam, nisam na birou, muz mi je u penziji, da li mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko svoga supruga koji je u penziji?
Begzada, 29.10.2018
Odgovor: Za osiguranje supruge potrebna je dostaviti slijedeću dokumentaciju:  - Vjenčani list, ne stariji od 6.mjeseci;   -Prijava na Cips-a ne, starija od 6. mjeseci;   - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BIH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik;   -Obrazac ZO-3. prijava člana na zdravstveno osiguranje;   -Zdravstvena legitimacija.  Obrazac ZO-3 i zdravstvenu legitimaciju  možete naći u ispostavama Zavoda zdravstvenog osiguranja, te ih odnesete u PIO/MIO FBiH da  popune  i ovjere. Ukoliko je vanbračni supružmik treba rodni list , ne starije od 6 mjeseci umjesto vjenčanog lista.  
Pitanje:    Poštovani, navršila sam 26 godina života, ali se još uvijek nalazim u statusu redovnog studenta koji se finansira iz budžeta. Kako mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje ?
Lejla, 29.10.2018
Odgovor: Kako biste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao redovan student stariji od 26. godina, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: Potvrdu s fakulteta  kojom dokazujete da ste redovan student, Potvrdu Porezne uprave FBiH kojom dokazujete da niste registrovani u Jedinstveni sistem, i uplatnica na iznos od 20,00 KM. Svaki naredni mjesec ste u obavezi uplaćivati lična sredstva u iznosu od 20,00 KM kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za informaciju na koji način lice koje je izgubilo osiguranje sa Biroa za zapošljavanje- brisano iz evidencije, može ponovo ostvariti isto prvo. Razlog nejavljanja na Biro narušeno zdravstveno stanje. Unaprijed zahvaljujem Nedim H.
Nedim, 26.10.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting