Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, zamoliću Vas da mi odgovorite ko je obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlenika kojem je odobreno neplaćeno odsustvo u trajanju od 3 mjeseca. Ovo pitanje postavljam iz razloga što Zakon o radu u članu 47 zadnji stav propisuje da:" Za vrijeme neplaćenog odsustva prava i obaveze zaposlenika koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju". Drugim riječima, poslodavac se oslobađa obaveze da zaposleniku isplaćuje platu kao i doprinose i poreze, a zaposlenik s obzirom da je još u radnom odnosu, ne može tražiti od Biroa za zapošljavanje da mu pokriva zdravstveno osiguranje. Izvlači se zaključak da zaposlenik ostaje bez zdravstvenog osiguranja i da ako želi da ostvari isto, mora sam sebi plaćati zdravstveno osiguranje. Zahvaljujem se unaprijed na Vašem odgovoru! Lijep pozdrav
Muhidin, 09.06.2014
Odgovor: Potrebno je da sami sebi upalćujete doprinose, ukoliko ste bili osigurani zadnjih šest mjeseci paćate 62,00 KM mjesečno.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me koja je cijena zdravstvenog osiguranja za osobu koja sama plaća obvezno zdravstveno osiguranje (mjesečni anuitet) i može li se prijava obaviti putem interneta? Što je sve potrebno za prijavu? Radi se osobi koja je državljanin BIH, ali živi i oženjen je u RH. Unaprijed hvala TP
Tamara, 09.06.2014
Odgovor: Potrebna dokumentacija da se osigurate po članu 27.-obaveznog zdarvstvenog osiguranja koju trebate predati; -zahtjev za prijavu po članu 27. -original uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik -original dokaz o uplati  doprinosa (uplatnica) za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec tačnije 434,00 km. -kopija lične karte.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite kako mi možete isplatiti za Dexamethazon tbl samo 11,10km , kad sam ja vama predalala fiskalni račun na iznos oko 50,00 km.Predala sam vam svu urednu dokumentaciju sa dnevnom dozom gdje uzimam 8 tbl dnevno,a pakovanje jedne kutije je 10 tbl.po vama ja mogu piti samo dan i po.i imam li pravo tužbe.
Bedrija, 04.06.2014
Odgovor: Sredstva koja su Vam refundirana za kupovinu Dexametazon tbl su u skladu sa Odlukom o listi lijekova KS 36/13. Naime cijena po navedenoj Odluci za Dexametazon tbl a 10kom je 0,95km, te se Zavod zdravstvenog osiguranja kod refundacije sredstava mora pridržavati cijene definisane Odlukom o listi lijekova KS.
Pitanje:    postovani,imala sam osiguranje preko muza a nalazim se na birou rada Imam dvoje djece, studenti 25 i 21 god, muz mi je umro 03 05 2014 god. kako sada da ostvarimo pravo na zdravstvenu zastitu dok se ne regulise porodicna penzija i hoce li djeca imati zdravstveno preko PIO. Mogu li ja ostvariti to pravo preko biroa i djeca preko mene? Hvala
Džemila, 04.06.2014
Odgovor: Iz podataka koje ste dali ne može se utvrditi dali  je ispoštovan rok od 30 dana koji je bio potreban da se prijavite zavodu za zapošljavanje nakon prestanka ranog odnosa. Potrebno je  da se obratite  biro za zapošljavanje u čijoj se evidenciji nalazite i da se informišete da li ispunjavate uslove da Vas prijave na obavezno zdravstveno osiguranje, kao i  djecu, članove osiguranika pod uslovom da su redovni studenti.
Pitanje:    Postovani.Moje pitanje glasi...Moja sestra dugo godina radi u jednoj privatnoj firmi,u stalnom radnom odnosu je.Ostala je u drugom stanju i njen ginekolog je poslao na bolovanje uz strogo mirovanje. Prosla su 42 dana.Inace je u 6 mjesecu trudnoce. Kako se sada obracunava njena plata i koje su duznosti poslodavca . Da li moze da joj da otkaz. Unaprijed zahvalna
Emina, 30.05.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi odgovorite na sljedeće Naime,radi se o 100% invalidu koji je državljanin Srbije. Zanima me da li nasa drzava ima Ugovor sa Srbijom oko refundiranja sredstava za lijecenje jer je prije nekih tri dana pomenuti gosp.imao infarkt i smjesten je na kliniku Kosevo. Ne zna se tacno koliko ce boraviti u istoj , pa Vas molim da mi date smjernice sta sve treba da radim vezano za povrat sredstava lijecenja. Unaprijed zahvaljujem
Sanida, 30.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima potpisan ugovor  za liječenje osiguranika iz Republike Srbije. Osiguranik mora donijeti obrazac iz svog Zavoda zdravstvenog osiguranja propisan konvencijom koji će dostaviti u jednu od poslovnica ZZOKS na osnovu kojeg će dobiti bolesnički list, te tako pokriti troškove liječenja.
Pitanje:    Doselila sam iz Tuzle u Sarajevo.Prijavila sam prebivalište u Sarajevu-čekam LK.Radim i dalje na području Tuzlanskog kantona (JP Elektroprivreda BIH).Muž je nezaposlen,takođe prijavljen sa boravištem u Sarajevu.Šta nam treba od dokumentata da bismo ostvarili pravo zdravstvenog osiguranja u Sarajevu.
Ediba, 29.05.2014
Odgovor: Promjenom mjesta prebivališta mjenjate i ZZO preko kojeg ostvarujete prava iz zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da vaš poslodavac podnese odjavu sa osiguranja u Poreznoj upravi u Tuzli i nakon toga vas prijavi preko Porezne uprave u ZZOKS. U poglavlju VI u podtački 21.2 Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda u FBiH („Sl.novine Federacije BiH“ br.35/13,53/13,63/13 i 93/13),  propisano je da se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši prema prebivalištu zaposlenika, a samim tim se i pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje prema prebivalištu fizičkog lica. Nakon što Vam stigne prijava iz Porezne uprave, obatite se najbližoj poslovnici ZZOKS ( ul. Hamdije Kreševljakovića br.14) koji će Vas uputit u dalju proceduru vađenja zdravstvene knjižice, eventualne prijave muža preko Vašeg osiguranja kao i odabira doktora porodične medicine.
Pitanje:    Postovani, s obzirom da nisam zdravstveno osiguran i nemam pravo na zdravstveno osiguranje, da li ja mogu sam sebi uplacivat zdravstveno ?
Aldin, 29.05.2014
Odgovor:       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Za mjesec dana navrsavam 26 godina,iako sam redovan student ( u statusu sam imatrikulanta) da li gubim pravo na zdravstveno osiguranje. I ako ga gubim koji je nacin da budem Zdravstveno osiguran i nakon napunjenih 26 godina?
Mujo, 27.05.2014
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) je propisano da redovni studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Potrebna dokumentacija za navedeni osnov zdravstvenog osiguranja je: -          kopija lične karte, -          original uvjerenje o statusu redovnog studenta, -          uplatnica na iznos od 20,00 KM, -          original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja, Za dodatna pojašnjenja obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.  
Pitanje:    moja rodica student peta godina Stomatologije.Adresa prebivalista u Doboju.A svo vrijeme zivi i studira u Sarajevu.Sada je stanje u Doboju katastrofalno a ima jake bolove danima.A urin ultrazvuk i ostali nalazi ne zele joj pruziti u sarajevu jer je sa druge opcine.Hvala.
Fazila, 27.05.2014
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta osiguranika. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugog entiteta se može ostvariti na osnovu Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine , van područja entiteta, odnosno  Distrikta Brčko , kome osigurane osobe pripadaju (Službene novine FBIH broj: 30/01),potpisanog između entiteta, tako da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje, da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja. O hitnosti pružanja zdravstvene usluge odlučuje ljekar koji pruža zdravstvenu uslugu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting