Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li doktor porodične medecine može otvoriti trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza privatnog ginekologa sa područja KS i da li može propisati lijekove na osnovu istih nalaza.
Emira, 13.02.2014
Odgovor: Zakonom je regulisano da se zdravstvena zaštita pruža osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika sa kojima je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Obzirom da Zavod nema ugovorni odnos sa privatnim ginekološkim ordinacijama u vezi sa izdavanjem nalaza po osnovu kojih se može otvoriti bolovanje u javnoj zdravstvenoj ustanovi sa kojom Zavod ima ugovorni odnos, ovlašteni ljekar ima obavezu da postupa u skladu sa zakonskim odredbama. Shodno navedenom, ovlašteni ljekar ne postupa po nalazima iz privatnih ginekoloških ordinacija.
Pitanje:    Poštovani, Moj otac je u penziji i trebao bih zbog zdravstvenog stanja da nosi kompresivne čarape za vene. Da li socijalno snosi dio troškova? Hvala
Alma, 13.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne snosi troškove za kompresivne čarape.
Pitanje:    Postovani, Zanima me sljedece: Bila sam prijavljena na mamino ime dok sam studirala. Studij sam zavrsila te sam se zaposlila prije nekoliko sedmica. Ona me odjavila sa svog prosle sedmice pa me zanima sta ja sad trebam uraditi kako bi me firma mogla osigurati. Da li ja trebam podnijeti Vama neki zahtjev, uzeti samo neki obrazac ili? Unaprije hvala i lijep pozdrav
Azra, 11.02.2014
Odgovor: S obzirom da ste zasnovali radni odnos poslodavac, kao obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje,  je u obavezi da Vas prijavi na isto. Prijava osiguranika na zdravstveno osiguranje se vrši preko Poreske uprave.
Pitanje:    Nakon zaključenog bolovanja i povratka na posao nakon koliko radnih dana se ponovno može otvoriti bolovanje?
Marijana, 11.02.2014
Odgovor: Prema  "Pravilniku o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), član 12. ako potreba za privremenom spriječenošću za rad nastupi narednog dana od dana zaključivanja privremene spriječenosti za rad od strane Ljekarske komisije, izabrani doktor dužan je da osiguranika ponovo uputi Ljekarskoj komisiji radi ocjene potrebe za daljom privremenom spriječenošću za rad.
Pitanje:    Postovani,moja supruga vec godinama boluje od teske hipoglikemije jer se sumnja na tumor inzulion,doktor je u otpusnom pismu napisao da su joj potrebne trakice za secer jer mora da mjeri prosto svaki par sati.U zavodu mi sa tom potvrdom nisu dali tu mogucnost a ja sam penzioner.
Sabahudin, 11.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u ukviru obaveznog zdravsvenog osiguranja finansira trakice za mjerenje šećera u krvi samo za inzulo ovisne pacijente.
Pitanje:    postovanje potrebna mi je iformacija za zo3 obrazac!odnosno orazac u kojem stoje podatci tko je osiguran preko odredjene osobe.s ozirom da taj obrazac treba biti u firmi a ista ga nemoze pronaci,mozete li izdati kopiju tog obrasca? unaprijed zahvalna
Anisa, 10.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne posjeduje obrazac ZO3. Medjutim, svi podaci se mogu popuniti na obrascu ZO1, a koji možete kupiti u jednoj od naših poslovnica i sadržajno i namjenom mijenja obrazac ZO3.
Pitanje:    Poštovani, moja mama ima osteoporozu uz frakture pršljenova. Pošto je imala plučnu emboliju, operativni zahvat je kontraindiciran. Terapija osteoporoze sa nekim od bifosfonata oralnim putem je isključena jer ima čir na želudcu. U obzir dolazi samo i.v. aplikacija, kao recimo Bonviva injekcije. Radi se o penzioneru, pa me interesuje postoji li program za refundaciju u koji bi se mama mogla uključiti.
Amra, 10.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira lijekove koji su sastavni dio Odluke o listi lijekova KS.Za lijekove koji nisu dio pomenute Odluke kao što je slučaj sa Bonviva amp ne postoji program za refundaciju sredstava.Zahtjev  za refundiranje sredstava kao jednokratnu pomoć u lijećenju Vaše majke možete podnijeti na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS,a odgovor komisije dobit će te na kućnu adresu.Uz zahtjev priložiti orginalni račun apoteke u kojoj je lijek kupljen fotokopiju lične karte,fotokopiju prve stranice i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani. Prije 6 mjeseci dijagnosticiran mi je mikroadenom na hipofizi.Od tog dana pijem terapiju Bromocriptin 3x3 dnevno.Nezaposlena sam i osigurana preko zavoda za zapošljavanje. Terapiju kupujem svako 2 dana,i zanima me da li sa prisutnim nalazima i računima mogu naplatiti preko socijalnog bar jedan dio novca koji sam dala za lijekove.Lijep pozdrav
Džana, 05.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira lijekove koji su definisani Odlukom o listi lijekova Kantona Sarajevo.Obzirom da lijek Bromokriptin tbl 2,5mg nije dio gore navedene Odluke refundacija sredstava za kupovinu lijeka nije moguća.
Pitanje:     Poštovani, zamolila bih vas za odgovor po pitanju isplate naknade zarade za vrijeme odsustva sa posla radi čuvanja trudnoće, za mene kao vlasnice i odgovorne osobe apoteke koja je regitrovana kod Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, ako apoteka ne prestaje sa radom, nego zaposlim još jednu osobu kao magistra farmacije koja me mijenja? Da li ta naknada zarade iznosi 100% od osnovice za utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Merima, 04.02.2014
Odgovor: Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad određena  je visina i način ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Pitanje:    Poštovani, javas molim za pomoć gdje i kako mogu naći ispravan obračun za refundaciju bolovanja preko 42 dana i šta se prilaže? Hvala i lp
Mevlida, 04.02.2014
Odgovor: Obzirom da je svaki predmet zahtjeva za refundaciju bolovanja individualan, ne možemo dati uopštene upute .Za detaljnije  informacije obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica ili adresi fizičkog lica).Potrebno je da posjedujete doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrdu o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting