Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje,nisam imao zdr. osiguranje i onda sam odradio pripravnicki u bolnici Zenica i polozio strucni ispit,dali tako sticem zdravstvemo osiguranje
Armin, 09.12.2013
Odgovor: U skladu sa članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguranikom se smatra osoba koja se prijavila  Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaće na koju ima pravo prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.
Pitanje:    Pitanje se odnosi na nabavku i distribuciju Mestinona ,mjesecima već poznata stvar...Flebodija ,skup dijetetski proizvod sa beznačajnim učinkom se bez problema dobije na recept ,dok mi mijasteničari mjesecima muku mučimo zbog nestašice Mestinona ,lijeka bez kojeg ne možemo gutati ,disati i kretati se.Mogu da shvatim da su imunoglobulini skupi i da nam ih teško možete priuštiti .Zar su naši životi jeftiniji od tih 17 km ,za koliko se lijek prodaje u apoteci.Svakog prvog u mjesecu smo u neizvjesnosti jer ne znamo da li ćemo uspjeti pronaći lijek i da li ćemo u narednom periodu zbog nestašice lijeka biti na respiratoru, ili ćemo se ugušiti za vrijeme obroka jer naša muskulatura ne funkcioniše. Kako pojedine apoteke nude lijek u prodaji za 17 km kada se lijek nalazi na esencijalnoj listi ,zar to nije protuzakonito? Zar se tim ne krše osnovna ljudska prava ,pravo na ishranu , zrak i kretanje ? Zna li neko od vas šta znači naša dijagnoza i šta znači ostati 8 sati bez lijeka a ne jedan dan ???
Llejla, 09.12.2013
Odgovor: Lijek Mestinon se naplaćuje zbog evidentne razlike u cijeni između cijene koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH br. 56 i cijene definisane Odlukom o Listi lijekova Kantona Sarajevo. Zbog nemogućnosti da ugovorne apoteke nabave lijek po cijeni navedenoj u Odluci, osiguranici lijek ne mogu dobiti besplatno, te isti moraju sami finansirati. Predlažemo da navedeni problem kandidujete prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo  koje je Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo kandidovalo na Vladu Kantona Sarajevo, a ista je usvojila dana 10.09.2013.godine.
Pitanje:    Poštovanje. interesuje me dali se voltaren čepići mogu dobiti na recept. Lijep pozdrav na info.
Nimeta, 09.12.2013
Odgovor: Voltaren čepići 10×12,5mg(djećija doza) se nalaze na Listi lijekova Kantona Sarajevo i mogu se dobiti na recept. Ostale jačine nisu dio Liste lijekova KS i nalaze se u slobodnoj prodaji.
Pitanje:    Postovani, nasa zaposlenica je na posao prestala dolaziti prije 8 dana. Tek nakon 3 dana nas je sms porukom obavjestila da je bolesna i da namjerava otvoriti bolovanje. S obzirom da do sada nije dostavila doznake, da li smo duzni da iste uvazimo naknadno ili je prema Zakonu o radu doslo do povrede radne obaveze? Hvala
Amir, 09.12.2013
Odgovor: Prema \"Zakonu o radu FBiH\" (Sl. novine F BiH br. 43/99, 32/00,29/03) čl.65. zaposlenik je duzan,u roku od tri dana od dana nastupanja nesposobnosti za rad, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad. Svako neopravdano izostajanje sa posla koje traje 2-3 dana (ovisno o propisu koji uređuje obaveze iz radnog odnosa)  spada u težu povredu radne obaveze. Disciplinska odgovornost zaposlenih u BiH je definisana sa više propisa, međutim, navedeni ne sadrže veći broj odredbi o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika pa su istima propisana prava poslodavaca da tu materiju urede općim aktima (pravilnikom o radu ili ugovorom o radu).
Pitanje:    Molim vas za odgovor na pitanje koje se odnosi na proceduru upućivanja na katerizaciju srca u Centar za srce u Sarajevu. Naime, radi se o mom ocu koji je penzioner iz Sarajeva, koji je otpušten kući sa Treće interne klinike, te prijavljen po uputi ljekara sa Treće interne u Centar za srce, pa su mu rekli da se čeka oko 20 dana koliko traje procedura u Zavodu zdravstvenog osiguranja Sarajevo da dobije termin tog zahvata. Zanima me da li se to oređuje kod vas ili u Centru za srce. Lijep pozdrav
Zijada, 09.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne učestvuje u procesu naručivanja dijagnostičkih procedura u Centru za srce.
Pitanje:    Poštovani, kojoj službi mogu ponjeti Zahtjev za retroaktivno pokrivanje dijela troškova liječenja u Republici Hrvatskoj koje sam sama snosila,greška prilikom operativnog zahvata urađena mi je u Sarajevu. Napominjem da sam redovni osiguranik 20 godina. Hvala Lp
Dženita, 06.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara: otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja;  kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM. 
Pitanje:    Postovani, Redovna sam učenica IV razreda srednje skole , oba roditelja su nezaposlena, da li imam pravo na besplatno banjsko liječenje poslije povrede II stepena ligamenata skočnog zgloba , i ko mi moze dati preporuku za banjsko liječenje, jer mi ortoped preporucuje banju , a fizijatar mi kaze da ne zavisi od njega . Unaprijed Hvala.
Naida, 04.12.2013
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično. Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje. Osigurana lica Zavoda mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :  šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju; šefa Klinike za neurohirurgiju; šefa Neurološke klinike; direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”;  šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam; šefa Pedijatrijske klinike; šefa Centra za srce. Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere .
Pitanje:    Postovani civilna zrtva rata sam invalidnost 90% upotrebljavam peronealni aparat, imam 34 god i zaposlen sam, ima li prava na naknadu za peronealni aparat pozdrav
Adis, 04.12.2013
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala regulisano je pravo na Peronealni aparat za naše osiguranike a isto se ostvaruje na osnovu medicinskih indikacija po preporuci ovlaštenog doktora i uz saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postoji li mogucnost da sama uplacujem zdravstveno osiguranje u Sarajevu, a da i dalje budem na birou u Travniku, odnosno da ne mjenjam mjesto prebivalista. Bitno mi je zdravstveno osiguranje, jer sam u drugom stanju, a ne bih da mjenjam prebivaliste jer se nadam nekom poslu u Travniku...Hvala
anela, 04.12.2013
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da se pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, ostvaruje  prema mjestu prebivališta osiguranog lica.
Pitanje:    Postovani,interesuje me da li zavod pokriva troskove za nalaz spermiorgama u privatnoj poliklinici posto se od novembra vise to ne moze uraditi u KCUS ako moze i u kojoj?Unaprijed zahvalna.
azra, 04.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nema sklopljen ugovor za navedenu analizu sa privatnim zdravstvenim ustanovama i ne pokriva troškove.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting