Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Iz Sarajeva sam se pre izvesnog vremena preselio trajno da živim u Srbiju. Dobio sam državljanstvo R.Srbije i prebacio sam penziju koju uredno dobijam u Srbiji već nekoliko meseci. Ostalo je još da prebacim zdravstveno osiguranje iz BiH u Srbiju pa Vas ovom prilikom Molim da mi objasnite kad dođem u Sarajevo šta je potrebno da uradim i gde da se obratim da bih osiguranje prebacio u Srbiju. Unapred zahvalan
Mladen, 13.03.2014
Odgovor: Kako biste regulisali zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji, potrebno je da se obratite u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa slijedećom dokumentacijom:   (Za izdavanje obrasca BIH/SRB 109 potrebno je) 1.       IZVORNO RJEŠENJE OD PENZIJE ILI UVJERENJE PIO SARAJEVO 2.       LIČNA KARTA R. SRBIJE I UVJERENJE O PREBIVALIŠTU IZ R.SRBIJE 3.       ODJAVA PREBIVALIŠTA IZ R.BIH ZA R.SRBIJU 4.       IZVOD IZ BANKE (iz kojeg se vidi da se BH-penzija isplaćuje na adresu u R.Srbiji) 5.       Također potrebno je ODJAVITI BH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I VRATITI ZDRAVSTVENU KNJIŽICU
Pitanje:    Poštovani, živim u vanbračnoj zajednici već godinu dana (prijavljeni smo na istoj adresi mjesec dana). Da li postoji mogucnost ostvarivanja zdravstvenog osiguranja preko vanbracnog partnera koji ostvaruje sva prava? Srdačno, Dalibor
Dalibor, 12.03.2014
Odgovor: U skladu sa članom 20. tačka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju  članom porodice osiguranika smatraju se  supružnici (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku). Da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje preko vanbračnog partnera potrebno   je da se javite u poslovnic  Zavoda prema općini prebivališta , sa slijedećom dokumentacijom: rodnim listovima za oboje , uvjerenjenjem kojim će se utvrditi da nemate tekućih osiguranja ili da niste registrovani u evidenciji Jedinstvenog sistema a koje  izdaje  Porezna uprave FBiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo,  Porezna ispostava  prema mjestu prebivališta i  prijavnice cipsa za oboje, gdje ćete dobiti dalje upute.
Pitanje:    Poštovani, zanima me dali moguće da neće da mi ovjere zdravstvenu knjizicu, ako su mi redovno uplaćivani svi doprinosi, a u mojoj firmi postoje osobe kojima nisu uplaćivani doprinosi, te im je to razlog zbog kojeg nece da mi ovjere knjizicu.da li ja imam veze sa ostalim radnicima?
Elma, 12.03.2014
Odgovor: Članom 87 . stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da obveznik uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinose obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštitite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći.Pravo korištenja zdravstvene zaštite uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranje. Prema navedenom ne postoji mogućnost parcijalne uplate doprinosa za pojedine zaposlenike kao i pracjalne ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, Već 4 godine prijavljen sam u općini Centar, dok sam prije toga stanovao na području ze-do Kantona gdje moji roditelji preko kojih sam bio osiguran stanuju i rade jos uvijek. Studiram u Sarajevu, redovan sam student III godine MfUNSA, te me zanima kako mogu steci pravo na zdravstvrnu zastitu, gdje tacno da se obratim, obzirom da jos uvijek nemam zdravstvenu legitimciju. Hvala
Ahmed, 12.03.2014
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) navodi da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15. godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života. Nakon završetka školovanja, po pravilu do 26. godine, a na osnovu člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina života mogu da ostvare pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, ako nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršenih 30. godina života. Konkretno u Vašem slučaju, najbolje bi bilo da se obratite u neku od poslovnica Zavoda, najbolje u najbližu poslovnicu prema Vašem mjestu stanovanja i provjerite svoj status trenutno u kojem se nalazite. Ukoliko Vam referenti zdravstvenog osiguranja ne budu mogli pomoći, isti će Vas uputiti da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za detaljniju pomoć.  
Pitanje:    Pitanje u vezi inzulinske pumpe za dijete, koja je procedura za nabavku. Koji je iznos participacije ako je ima i koje vrste pumpi se nabavljaju preko zavoda zdravstvenog osiguranja? hvala
Nihad, 11.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira nabavku inzulinskih pumpi za osiguranike do 18 godina.Predpostavljamo da se Vaše dijete liječi na Pedijatriskoj klinici KCUS,te će ljekar sa pomenute klinike kandidovati dijete prema Zavodu ,a pumpa za Vaše dijete će biti distribuirana na pomenutu kliniku.
Pitanje:    Poštovani zanima me na koliko maximalno se može ovjeriti zdravstvena knjizica, zaposlena sam i u stalnom radnom odnosu redovno upalčivani doprinosi. i da li je istina da se može ovjeriti i na 3 mjeseca. Lijep pozdrav
Merima, 11.03.2014
Odgovor: Zdravstvena legitimacija se može ovjeravati na period od tri mjeseca obvezniku uplate doprinosa koji redovno vrši uplatu  doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, te se ovjeravanje na navedeni period može i obustaviti ukoliko se ustanovi da se doprinosi ne uplaćuju redovno.
Pitanje:    Zaposlila sam se kao trudnica ,poslodavcu to ne smeta barem za sad, do poroda cu imati 7 mjeseci radnog staza. Mene zanima ako bi otisla na bolovanje jer mi doktor savjetje mirovanje da li imam pravo na refundaciju bolovanja poslije 42 dana jer cu tad imati otprilike 3 mjeseca rada iza sebe? Hvala
Hana, 11.03.2014
Odgovor: Prema članu 4. “Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad “(Sl. novine Kantona Sarajevo,br.6/04,25/09), pravo na naknadu osigurana lica mogu ostvariti pod uslovom da je obveznik doprinosa izmirio obavezu uplate doprinosa i da je u prethodnih 6 mjeseci neprekidno ili u prethodnih 12  mjeseci sa prekidima osigurano lice provelo na radu.
Pitanje:    Kako mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje? Trenutno sam u invalidskoj penziji.Invalid sam 90%. Ranije sam imala samostalni obrt i nisam izmirila obaveze prema vama. Ja ne mogu to u cjelosti isplatiti penzija m je 310 KM. Kako mogu to regulisati, jer sam bolesna moran iči doktoru, a para nemam. Hvala unaprijed na savjetu.
Azra, 10.03.2014
Odgovor: Na osnovu člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano da obvezniku uplate doprinosa kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite , izuzev hitne medicinske pomoći. U skladu sa ovim članom, pravo korištenje zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu u skladu sa odredbama Zakona o obligacijama. Uvažavajući sve Vaše navode, podjećamo Vas da je potrebno da se obratite  zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da svoj zahtjev predate na službeni protokol ovog Zavoda, te da uz zahtjev priložite dokumetacije o situaciji koju navodite, kako bi ta ista služba mogla da razmatri Vaš predmet i kako biste dobili sveobuhvatiniji odgovor na Vaše pitanje.
Pitanje:    Postovani, Da li ZZO KS refundira nabavku inhalatora za djecu ukoliko to pulmolog KCUS-a propise u okviru terapije astmaticnih oboljenja?
Predrag, 10.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo,i ne refundura sredstva za nabavku inhalatora.
Pitanje:    Postovani/a, moja majka penzionerka je upucena na fizikalnu terapiju u DZ na Mojmilu, gdje i pripada. Pored krema protiv bola i ulja koje mora sama donijeti, ovaj put su joj rekli da mora platiti masazu u iznosu od 10 KM. Ranije na terapijama to nije bio slucaj. Molim Vas da mi date informaciju po kojoj tacki zakona ili koja je to odluka na osnovu koje osigurani pacijenti moraju placati ovu uslugu. Osim toga, cijena je previsoka za masazu koja traje nekoliko minuta i uz to je loseg kvaliteta, pa cak ni kada plate pacijenti ne dobiju kvalitetnu uslugu. Naplacivanje masaze je placanje za rad koji obavljaju uposleni koji vec primaju platu, pa stoga nema nikakve logike. Hvala unaprijed i lijep pozdrav, Sanela
Sanela, 10.03.2014
Odgovor: Navedene informacije pokušajte dobiti od JU Dom zdravlja Sarajevo iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS nije nadležan za rješavanje pomenute problematike.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting