Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani/a, suprug mi je do prije nepunih pet godina bio vlasnik samostalne radnje u KS koja je zbog nemogucnosti finansiranja propala. S obzirom da nikada sebi nije uplatio ni zdravstveno ni penziono osiguranje u Zavodu za zaposlenje KS su mu rekli da nema mogucnost da bude zdravstveno osiguran. I danas je nezaposlen i redovno se prijavljuje u Zavodu za zaposlenje. Interesuje me da li ja kao sluzbenica drzavne institucije mogu sada, nakon pet godina, da ga zdravstveno osiguram preko svog osiguranja? S postovanjem, Arna
Arna, 26.12.2013
Odgovor: Kao osoba u radnom odnosu u državnoj instituciji, tj. osoba za koju se uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, možete prijaviti Vašeg supruga kao člana porodice osiguranika. Tu proceduru možete obaviti u nekoj od naših poslovnica – poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, zavisno od mjesta stanovanja, tj. općini stanovanja, popunjavajući ZO1 obrazac - obrazac prijave člana porodice osiguranika, ali ujedno Vas podsjećamo da odredbe čl. 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) izričito navode da ukoliko obaveznik uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se pravo korištenja zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite uspostavlja se u cijelosti danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Postovani, zavrsio sam studij prije 2 mjeseca, a do tada sam bio osiguran preko oca koji nije ziv (na osnovu njegove penzije), medutim u meduvremenu sam napunio 25 godina i dobio rijesenje u kojem stoji da zbog toga svakako gubim pravo na penziju, a vjerujem samim tim i na zdravstveno osiguranje. Moje pitanje je, sta trebam da uradim da bih ostvario pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlneo lice, jer sam se nedavno prijavio na Zavod za zaposljavanje. Unaprijed hvala i lijep pozdrav.
Admir, 24.12.2013
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje imaju  nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. Kako bi provjerili svoj status vezano za zdravstveno osiguranje obratite se Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Pitanje:    19 mi je godina, redovan student. Kako mogu da se odjavim sa osiguranja svojih roditelja, tj. gdje treba da se obratim po tom pitanju? Hvala na odgovoru.
Denis, 24.12.2013
Odgovor: Obrazac za odjavu sa osiguranja možete kupiti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja, istu popunjava u vašem slučaju poslodavac osiguranika preko kojeg ste bili prijavljeni kao član, zatim popunjen obrazac vraćate na šalter u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje će referent na osnovu obrasca izvršiti odjavu.
Pitanje:    Poštovani Zanima me da li se Prijava/Odjava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši isključivo u Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja u ulici Ložionička ili je navedeno moguće obaviti i u poslovnicama Zavoda ? Lijep pozdrav
Alen, 19.12.2013
Odgovor: U  skladu sa Zakonom o jedinstvenom  sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijave za upis, odjave i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vrši se u Poreznoj   upravi Federacije BiH. Poreznoj upravi prijavu/odjavu podnosi  obveznik uplate doprinosa. Nadležne porezne ispostave za Kanton Sarajevo su: STARI GRAD, za područje općine Stari grad - ul. Sime Milutinovića 2 ; CENTAR, za područje općine Centar - ul. Maršala Tita 62; NOVO SARAJEVO, za područje općine Novo Sarajevo - ul. Zmaja od Bosne 55;  NOVI GRAD, za područje općine Novi grad - ul. Bulevar Meše Selimovića 87, ILIDŽA, za područje općine Ilidža - ul. Ustanička 19; HADŽIĆI, za područje općine Hadžići - ul. Hadželi bb; VOGOŠĆA, za područje općine Vogošća - ul. Jošanička 80; ILIJAŠ, za područje općine Ilijaš - ul. Ivana Franje Jukića 2.
Pitanje:    postavanje koliko kosta zdrastveno osiguranje i sta je potrebno ivadit od papira jer sam strani drzavljnin unapred hvala
Sarija, 19.12.2013
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Potrebno je dostaviti:  zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, dozvolu privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec. Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Postovani, Prije mjesec dana bila sam u posjeti familiji u Tuzli gdje sam odjednom dobila jake bolove u zeludcu i stomaku. Zbog jakih bolova bila sam prinudjena potraziti pomoc u hitnoj sluzbi i nakon toga sam poslata na Urgentni centar klinike u Tuzli. Sve troskove prijegleda sam morala platiti uprkos prilozenoj osiguranoj zdravstvenoj knjizici iz Sarajeva. Tu mi je receno da svi pacijenti iz drugih kantona moraju platiti zdravstvene usluge sto sam i ucinila. Interesuje me da li je sada moguce da ja mogu da refundiram te troskove od svog zdravstvenog osiguranja u Sarajevu. Pozdrav.
Anisa, 18.12.2013
Odgovor: Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu „Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada“, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko su davanja za pruženu uslugu bila u vrijednosti do 300KM, obratite se zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi refundacije sredstava. Uz zahtjev potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju,  račun za pruženu uslugu, kopiju zdravstvene legitimacije i kopiju lične karte. Stručna služba će razmotriti hitnost pružanja zdravstvene usluge, te izvršiti povrat sredstava u slučaju opravdanosti iste.
Pitanje:    Postovani, prije 11 mjeseci imala sam operaciju kicme (L5-S1) nakon toga boravila sam na bajskoj rehabilitaciji (po preporuci Klinike na koj sam i operisana). Nakon zavrsetka banjskog lijecenja preporucili su mi ponavljanje istog 2 puta godisnje. Interesuje me da li imam pravo na participiranje troskova ponovnog odlaska na banjsko lijecenje i ukoliko imam koja je procedura za ostvarivanje istog. unaprijed hvala na odgovoru LP Đenana
Denana, 17.12.2013
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.Osigurana lica Zavoda  mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam student i do prije nekoliko godina sam bio zdravstveno osiguran preko firme mojih roditelja, međutim oni su istu zatvorili i nisu odjavili na vrijeme tako da sada nisu u mogućnosti da izmire cjelokupan dug za osiguranje i prebace se na biro. Kako ja mogu da se osiguram preko fakulteta, tj. mogu li uopste da se osiguram dok oni ne urede te obaveze. Hvala...
Denis, 17.12.2013
Odgovor: Ukoliko ste bili prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, a sada ste redovan student, možete se zdravstveno osigurati kao student, ali prvo morate izvršiti odjavu sa prethodnog osiguranja tj.sa osiguranja vaših roditelja. Ukoliko ste student, a imate 26 i više godina života također možete biti zdravstveno osigurani na osnovu člana 10. tačka i,  Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo koji propisuje da studenti preko 26 godina života, a nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno,  najduže do navršene 30. godine života.
Pitanje:    prije godinu sam napustio fakultet,i odmah sam se prijavio na biro,ali nisam rijesio to za zdravstvenu knjizicu,mislim nisam je izvadio,redovno se javljam birou,i na kartonu evidencije pise da ostvarujem pravo na zdravstvo.Da li mogu to sada uraditi,i ako mogu sta mi je potrebno?
Damir, 17.12.2013
Odgovor: Nezaposlena osoba ostvaruje prava na zdravstveno osiguranje ako se prijavila Službi za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj je završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako je prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz Vašeg pitanja evidentno je da ste ispoštovali propisie o zdravstvenom osiguranju te je potrebno da u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kupite zdravstvenu knjižicu koju će ovjeriti Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u djelu predviđenom za pečat firme. Sa svojom ličnom kartom i zdravstvenom knjižicom, u bilo kojoj poslovnici  Zavoda, možete  ovjeriti knjižicu, uz uslov  da je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo izvršila prijavu na zdravstveno osiguranje. 
Pitanje:    Na porodiljsko odsustvo stupila sam 02.09.2013.godine,i jos nikad nisam dobila naknadu,tj.za septembar,oktobar,novembar...Rjesenje sam dobila prije vise od mjesec dana Kada da ocekujem naknadu??
Aida, 16.12.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  općinskoj službi na području općine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting