Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani,imam pitanje vezano za izradu parcijalne proteze na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu,da li Zavod pokriva dio troškova izrade jer sam čuo da joj je cijena 400 KM?Da li je to cijena uz participaciju Zavoda?I koliko je učešće Zavoda u izradi zubnih navlaka i uopšte protetičkih radova?Napominjem da sam osiguranik Zavoda!Unaprijed hvala
Faruk, 01.04.2014
Odgovor: Zavod pokriva dio troškova za izradu parcijalne proteze.Potrebno je da donesete popunjen obrazac od stomatologa u jednu od naših poslovnica gdje će se ovjeriti i utvrditi procenat ućešća.
Pitanje:    Poštovani, redovno sam upisana na Filozofski fakultet u Sarajevu, ali sam strana državljanka (imam slovensko i međunarodno zdravstveno osiguranje) i čula sam da mogu vaditi zdravstvenu knjižicu pa me zanima kakav je postupak ukoliko je to moguće? Kao što sam navela, osigurana sam po međunarodnom principu pa mi CORIS (osiguranje) vrati novac ukoliko imam hitnih slučajeva kojih tretman moram platiti, ali s obzirom na to, da sam ipak redovno upisana na UNSA, zanima me da li imam pravo na zdravstvenu knjižicu, koja bi mi kao studentu olakšala sve postupke vezane za zdravlje i zdravstvene preglede. Dakle, ukoliko je to moguće, koje dokumente moram dostaviti te na koju adresu ih moram dostaviti? S obzirom na to, da sam dva puta uplaćivala stvari koje se tiču zdravstva - prilikom upisa na fakultet (potvrda sa studentske zdravstvene ordinacije 20KM) te prilikom prijavljivanja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka po osnovu studiranja (oko 100KM) - čini mi se smisleno da bi mi uprkos činjenici da sam strana državljanka trebalo pripadati i pravo na (studentsku) zdravstvenu knjižicu koja bi mi olakšala (tako u finansijskom kako i u ''vremenskom'' smislu) sve eventualne zdravstvene probleme koji bi nastali za vrijeme mog boravka u BiH (da bi dakle bila u mogućnosti da eventualne probleme rješavam u studentskoj zdravstvenoj ordinaciji kao svi ostali studenti (državljani BiH) UNSA. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru Srdačan pozdrav, Nina
Nin, 01.04.2014
Odgovor: Osiguranje koje ste uplatili prilikom upisa na fakultet sasvim je drugi vid osiguranja i ne odnosi se na obavezno zdravstveno osiguranje. Stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave, koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu „Bolesničkog lista“izdatog na osnovu odgovarajućeg obrasca inostranog nosioca osiguranja. Korištenje zdravstvene zaštite na osnovu „Bolesničkog lista“ograničeno je na hitnu medicinsku pomoć. Također, ograničeno je i vrijeme trajanja osiguranja i veže se za period boravka u Bosni i Hercegovini. Ukoliko imate privremeni boravak po osnovu obrazovanja na Kantonu Sarajevo izdat od Službe za poslove sa strancima, terenski centar Sarajevo, možete se osigurati na osnovu čl.9, tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica,stopa i načinu obračunavanja  doprinosa za  obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Sve dodatne informacije možete dobiti u jednoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Dobio sam od doktora žuti recept, što znači da sam oslobođen plaćanja lijekova, ali u apoteci su mi rekli, da moram da platim neku participaciju na iste. Takođe su mi rekli da su oslobođeni RVI a ja sam neratni invalid pa molim da mi odgovorite: Po kojem osnovu se rzalikuju RVI od neratnih, da mi se navede zakon odluka ili sl.? To je čista diskriminacija osoba s invaliditetom a koju propisuje UN Konvencija o zštiti osoba sa invaliditetom. Kako je moguće izdati žuti recept a da se plaća ? Onda bi trebao da recept izgleda pola žut a pola bijel. Nadam se da će te mi odgovriti... S poštovanjem, Nijaz
Nijaz, 31.03.2014
Odgovor: Ako ste od doktora dobili žuti recept to neznači da ste oslobođeni plaćanja. Naime Odlukom o listi lijekova KS definisane su lista A, gdje je ućešće Zavoda 100% i lista B, gdje je ućešće Zavoda procentualno od 25 do 75%. Vvjerovatno Vam je propisan lijek sa B liste te razliku do punog iznosa lijeka snosi osiguranik.
Pitanje:    Molim Vas da mi navedete kojim zakonskim rješenjem ili propisom je regulisano plaćanje bolovanja do 42 dana i preko i koje su to oboljenja koja se plaćaju u 100% iznosu
Amela, 28.03.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem ,za vrijeme spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti te za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplatacije živih tkiva i organa u korist druge osobe naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Majka sam blizanaca. Po zakonu o radu imam pravo na 18 mjeseci neprekidnog bolovanja, a dok djeca ne navrše 2 godine imam pravo raditi pola radnog. Mene sada zanima plata za taj period dok radim pola radnog vremena. Da li nju isplaćuje poslodavac ili zavod i kolika je najvisa koja se moze isplatiti? Unaprijed hvala na odogovoru.
Jasmina, 28.03.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo . Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    Poštovani, trenutno se nalazim na birou rada kao nezaposlena osoba. Ponuđen mi je posao u firmi koja ne uplaćuje ni doprinose ni zdravstveno, ukoliko prihvatim taj posao i odjavim se sa biroa da li ja imam zdravstveno osiguranje i da li se nakon isteka ugovora o radu mogu vratiti na biro i ostvarivati pravo na zdravstveno, iako mi nisu uplaćivani doprinosi za period rada? hvala
Jugo, 27.03.2014
Odgovor: Danom sklapanja ugovora o radu Vi kao zaposlenik gubite pravo da i dalje budete osigurani preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a nakon isteka Vašeg ugovora o radu, obratite se Službi za zapošljavanje KS za detaljniju uputu da li možete preko njih ponovo da ostavrite pravo na zdravstveno osiguranje. Ako Vaš poslodavac ne uplaćuje doprinose za Vas, samim tim ne ostavarujete pravo na zdravstveno osiguranje i ne možete ovjeriti zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Postovani, ja vam postavi pitanje od 19.03. 2014 i jos nisam dobio odgovor!? Pitanje, kako je moguce da onolika bolnica ima samo jednog logopeda, koji uzima bolovanje da bi radio u privatnoj klinici, a 20 pacijenata ga ceka i jos pored toga kad se vratio samo jednom sedmicno radi onako reda radi... Ljudi placaju 45 godina zdravstveno osiguranje i ovo na kraju dobiju... Ako je to uredu onda blago nama s ovakvim zdravstvom. Molim odgovor...
Nermin, 27.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nije nadležan da kontroliše rad ljekara u bolnicama. Potrebno je da se obratite direktoru ili menadžmentu bolnice, te od njih dobijete odgovore na postavljena pitanja.
Pitanje:    Imam pitanje vezano za trakice za Bajer aparat mjerenje secera.Vec dugo nemate trakica receno je da se moze kupiti u apoteci i donjeti racun da vrsite povrat novca.Da li je to tacno
Mediha, 27.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pokrenuo je proceduru nabavke test trakica za određivanje šećera u krvi za aparat Bayer, koju je URŽ oborio. Zbog naprijed navedenog Zavod nije u mogućnosti snadbjevati osiguranike. Trakice možete kupiti u apoteci  te podnijeti zahtjev, a komisija će u skladu sa pravilnikom refundirati sredstva
Pitanje:    Da li se moze ostvariti neko studentsko samostalno ZO u KS ako je prebivaliste HNK
Lejla, 27.03.2014
Odgovor: Članom 10. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM, a najduže do navršenih 30. godina života. Jedna od stavki koju osoba kojoj se utvrđuje pravo treba da ispunjava je da ima ličnu kartu, kojom dokazujemo svoje prebivalište, koja treba biti sa područja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani,kako se u roku po završetku gimnazije nisam prijavila da bi ostvarila zdravstveno osiguranje da li imam pravp sada kada sam završila fakultet da ostvarim to pravo. Imam 28.godina. Hvala.
Samra, 27.03.2014
Odgovor: Na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02 i 70/08 i 48/11) propisano je da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.   Prilikom utvrđivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, imenovani se obavezuje da svaki mjesec, a najkasnije do 5 - tog u mjesecu, uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5 % od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Imenovani je dužan podnijeti odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka uslova za zdravstveno osiguranje. Također, obavezan je dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zavod će imenovanom ovjeravati zdravstvenu legitimaciju sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko imenovani ne bude izvršio uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).          Za detaljniji odgovor na Vaš upit, potrebno je da nam postavite detaljnije pitanje i navedete više informacija, kako bismo Vam mogli dati konkretan odgovor.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting