Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje. interesuje me dali se voltaren čepići mogu dobiti na recept. Lijep pozdrav na info.
Nimeta, 09.12.2013
Odgovor: Voltaren čepići 10×12,5mg(djećija doza) se nalaze na Listi lijekova Kantona Sarajevo i mogu se dobiti na recept. Ostale jačine nisu dio Liste lijekova KS i nalaze se u slobodnoj prodaji.
Pitanje:    Postovani, nasa zaposlenica je na posao prestala dolaziti prije 8 dana. Tek nakon 3 dana nas je sms porukom obavjestila da je bolesna i da namjerava otvoriti bolovanje. S obzirom da do sada nije dostavila doznake, da li smo duzni da iste uvazimo naknadno ili je prema Zakonu o radu doslo do povrede radne obaveze? Hvala
Amir, 09.12.2013
Odgovor: Prema \"Zakonu o radu FBiH\" (Sl. novine F BiH br. 43/99, 32/00,29/03) čl.65. zaposlenik je duzan,u roku od tri dana od dana nastupanja nesposobnosti za rad, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad. Svako neopravdano izostajanje sa posla koje traje 2-3 dana (ovisno o propisu koji uređuje obaveze iz radnog odnosa)  spada u težu povredu radne obaveze. Disciplinska odgovornost zaposlenih u BiH je definisana sa više propisa, međutim, navedeni ne sadrže veći broj odredbi o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika pa su istima propisana prava poslodavaca da tu materiju urede općim aktima (pravilnikom o radu ili ugovorom o radu).
Pitanje:    Molim vas za odgovor na pitanje koje se odnosi na proceduru upućivanja na katerizaciju srca u Centar za srce u Sarajevu. Naime, radi se o mom ocu koji je penzioner iz Sarajeva, koji je otpušten kući sa Treće interne klinike, te prijavljen po uputi ljekara sa Treće interne u Centar za srce, pa su mu rekli da se čeka oko 20 dana koliko traje procedura u Zavodu zdravstvenog osiguranja Sarajevo da dobije termin tog zahvata. Zanima me da li se to oređuje kod vas ili u Centru za srce. Lijep pozdrav
Zijada, 09.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne učestvuje u procesu naručivanja dijagnostičkih procedura u Centru za srce.
Pitanje:    Poštovani, kojoj službi mogu ponjeti Zahtjev za retroaktivno pokrivanje dijela troškova liječenja u Republici Hrvatskoj koje sam sama snosila,greška prilikom operativnog zahvata urađena mi je u Sarajevu. Napominjem da sam redovni osiguranik 20 godina. Hvala Lp
Dženita, 06.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara: otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja;  kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM. 
Pitanje:    Postovani, Redovna sam učenica IV razreda srednje skole , oba roditelja su nezaposlena, da li imam pravo na besplatno banjsko liječenje poslije povrede II stepena ligamenata skočnog zgloba , i ko mi moze dati preporuku za banjsko liječenje, jer mi ortoped preporucuje banju , a fizijatar mi kaze da ne zavisi od njega . Unaprijed Hvala.
Naida, 04.12.2013
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično. Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje. Osigurana lica Zavoda mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :  šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju; šefa Klinike za neurohirurgiju; šefa Neurološke klinike; direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”;  šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam; šefa Pedijatrijske klinike; šefa Centra za srce. Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere .
Pitanje:    Postovani civilna zrtva rata sam invalidnost 90% upotrebljavam peronealni aparat, imam 34 god i zaposlen sam, ima li prava na naknadu za peronealni aparat pozdrav
Adis, 04.12.2013
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala regulisano je pravo na Peronealni aparat za naše osiguranike a isto se ostvaruje na osnovu medicinskih indikacija po preporuci ovlaštenog doktora i uz saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postoji li mogucnost da sama uplacujem zdravstveno osiguranje u Sarajevu, a da i dalje budem na birou u Travniku, odnosno da ne mjenjam mjesto prebivalista. Bitno mi je zdravstveno osiguranje, jer sam u drugom stanju, a ne bih da mjenjam prebivaliste jer se nadam nekom poslu u Travniku...Hvala
anela, 04.12.2013
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da se pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, ostvaruje  prema mjestu prebivališta osiguranog lica.
Pitanje:    Postovani,interesuje me da li zavod pokriva troskove za nalaz spermiorgama u privatnoj poliklinici posto se od novembra vise to ne moze uraditi u KCUS ako moze i u kojoj?Unaprijed zahvalna.
azra, 04.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nema sklopljen ugovor za navedenu analizu sa privatnim zdravstvenim ustanovama i ne pokriva troškove.
Pitanje:    Postovani! Zanima me dali mogu biti na muzevom zdravstvenom osiguranju, ako je on prijavljen u Sarajevu i ima zdravstveno osiguranje, a ja sam na birou u Travniku i izgubila sam pravo na zdravstveno jer se nisam na vrijeme prijavila? Unaprijed hvala!
Anela, 03.12.2013
Odgovor: Na osnovu člana 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju, supružnik se smatra članom porodice osiguranika. Obzirom da  živite u različitim kantonima Vaš status po pitanju zdravstvenog osiguranja  regulisan je \"Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada\", tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slucajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. U slučaju potrebe za zdravstvenim uslugama vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost matičnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, za mjesec dana se udajem pa me interesuje kakva je procedura oko moje prijave zdravstvenog osiguranja na muža, koji su dokumenti potrebni i koliko to sve vremenski traje? Unaprijed hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav.
Slađana, 03.12.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja:  vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci ;   lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS; uvjerenje iz  Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting