Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li imate spisak stomatoloških ordinacija koje imaju sklopljen ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje? Unaprijed zahvalna
Fila, 21.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima sklopljen ugovor samo sa ustanovama Javnog zdravstva,dakle sve stomatološke ordinacije u okviru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Htjela bih vas nešto pitati.. Dali postoje zdravstveni fondovi za teško oboljele? i liječenje kojih teških oboljenja finansira država? Da se podsjetimo Jedan od prvih detalja koji se pojavio, zajedno sa pričom o maloj Berini, bio je da je Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo trebao izdvojiti sredstva za izmještanje male Berine u Beograd. Navodno, to je bila njihova obaveza koju nisu ispunili. Zato me zanima da li je to istina, i da li još uvijek postoji taj neki fond koji bi moago pomoći nekim ljudima sa teškim oboljenjima?
Edina, 21.02.2014
Odgovor: Vaša pitanja su prilično nejasna.Naravno da postoje Zavodi zdravstvenog osiguranja koji finansiraju liječenje i izmještanje teško oboljelih osiguranika ukoliko nije moguće liječenje u zemlji.Prvenstveno je to Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH, a i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kroz posebne programe finansira određena teža oboljenja.
Pitanje:    postovanje! promijenila sam mjesto boravista i javila se u socijalno osiguranje.oni mi traze potvrdu da nemam zdravstveno osiguranje u sarajevu odn.da nemam uplaceno osiguranje(posto sam se iz istog odjavila).mozete li mi dati informaciju da li ja to mogu dobiti od ZZO Sarajevo ili iz poreske uprave Sarajevo(posto ovdje kazu da to zavisi od kantona). unaprijed hvala
Anisa, 21.02.2014
Odgovor: Možete podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, za izdavanje potvrde o status osiguranika. Nakon što podnesete predmetni zahtjev Stručna služba Zavoda će Vam izdati traženu potvrdu.
Pitanje:    Postovani, imamo situaciju da imamo pogresno obracunato bolovanje za prethodni mjesec. Kako da izvrsimo tu ispravku?
Jusuf, 21.02.2014
Odgovor: Zbog utvrđivanja pravog stanja stvari, obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica ili prebivalištu fizičkog lica).
Pitanje:    Zaposlena sa u firmi u Visokom koja pripada ZEDO kantonu,ali sam se nakon udaje preselila u Sarajevo.Treno zivim u ostini Stari grad.Mozete li mi pojasniti sta trebam uciniti,kako da prenesem zdravstvo na novi kanton,sta mi od firme treba i gdje da napravim novu knjizicu sa novim prezimenom.Kako da odaberem doktora i kako da prenesem karton...
Lejla, 21.02.2014
Odgovor: Promjenom mjesta prebivališta mjenjate i ZZO preko kojeg ostvarujete prava iz zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da vaš poslodavac podnese odjavu sa osiguranja u Poreznoj upravi u Visokom i nakon toga vas prijavi preko Porezne uprave u ZZOKS. U poglavlju VI u podtački 21.2 Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda u FBiH („Sl.novine Federacije BiH“ br.35/13,53/13,63/13 i 93/13),  propisano je da se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši prema prebivalištu zaposlenika, a samim tim se i pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje prema prebivalištu fizičkog lica. Nakon što Vam stigne prijava iz porezne uprave, obatite se najbližoj poslovnici ZZOKS ( ul. Hamdije Kreševljakovića br.14) koji će Vas uputit u dalju proceduru vađenja zdravstvene knižice kao i odabira doktora porodične medicine.
Pitanje:    postovani, da li postoji mogucnost nadoknade troskova za proceduru IVF ili mikroinjekcija koja treba da se obavi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi? hvala unaprijed.
Azalea, 20.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne refundira troškove za procedure koje se obavljaju u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.
Pitanje:    Postovanje, Nedavno sam dobio posao u Sarajevu, ali nisam promijenio mjesto prebivalista, koje je u Tuzlanskom kantonu. Zanima me da li moram promijeniti mjesto prebivalista kako bih ostvario zdravstveno osiguranje, ili postoji mogucnost da budem i dalje osiguran u Tuzlanskom kantonu?
Damir, 18.02.2014
Odgovor: U poglavlju VI u podtački 21.2 Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda u FBiH („Sl.novine Federacije BiH“ br.35/13,53/13,63/13 i 93/13),  propisano je da se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši prema prebivalištu zaposlenika, a samim tim se i pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje prema prebivalištu fizičkog lica.  Na osnovu navedenog Vi i dalje treba da koristitepravo na  zdravstveno osiguranje u Tuzli gdje  imate prebivalište, s tim da  firma u kojoj ste zaposleni treba da doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuje Zavodu zdravstvenog osiguranja  Tuzlanskog Kantona.
Pitanje:    Poštovani . Redovan sam student i dobila sam priliku da se zaposlim . Nisam više obavezna da prisustvujem predavanjima pa tako da i mogu da stignem raditi. Zanima me da li mogu da odjavim zdrastveno osiguranje redovnog studenta ali da zadržim status a da u isto vrijeme poslodavac bude u mogućnosti da me preko zaposlenja prijavi na zdrastveno osiguranje. Unaprijed zahvaljujem
Aida, 18.02.2014
Odgovor: Prijavljeni ste na obavezno zdrastveno osiguranje u skladu sa članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09), a kojim je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. Ukoliko ste zasnovali radni odnos, možete izvršite odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja po članu 10. tačka i) Odluke, te Vas poslodavac može zdravstveno osigurati, po osnovu radnog odnosa.
Pitanje:    Postoji li ikakav nacin da se uplacuje privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje za clana porodice koji je hronicni bolesnik?
Selma, 18.02.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica sa prebivalištem u Federaciji BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Također na osnovu ovog člana navedenog Zakona, omogućeno je ostvarivanje prava u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Prilikom utvrđivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, imenovani se obavezuje da svaki mjesec, a najkasnije do 5 - tog u mjesecu, uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5 % od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Imenovani je dužan podnijeti odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka uslova za zdravstveno osiguranje. Također, obavezan je dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zavod će imenovanom ovjeravati zdravstvenu legitimaciju sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko imenovani ne bude izvršio uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).  Za detaljniji odgovor na Vaš upit, potrebno je da nam postavite detaljnije pitanje i navedete više informacija, kako bismo Vam mogli dati konkretan odgovor.
Pitanje:    Postovani...porodila sam se 28.11.2013.udala sam se u sarajevo iz drugog kantona sam,nemam pravo na porodiljsku naknadu jer nemam godinu dana boravka u sarajevu,u stalnom sam radnom odnosu,da li mogu dobiti bolovanje na osnovu djeteta i doznake da moja firma moze refundirati bolovanje?
Aida, 17.02.2014
Odgovor: Prema čl. 17.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), Osiguranik ostvaruje privremenu spriječenost za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti: - do šest (6) mjeseci - u jednoj kalendarskoj godini, računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam (7) godina života, - do četiri (4) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi djeteta do 15 godina života, - do dva (2) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting