Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Suprug je poslije 27 godina radnog staža dobio otkaz ugovora o radu. U proteklih sedam godina, od otkaza, u trajnom je traženju zaposlenja. Nikada se nije prijavio Zavodu za zpošljavanaje i ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. Budući da sam u stalnom radnom odnosu, na koji način, po osnovi mog rada i suprug može steći pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno postati osigurano lice na osnovi doprinosa zdravstvenom osiguranju koje kao osiguranik plaćam.
Mirjana S., 26.07.2012
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a utvrđuje se u pet poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Poštovani, na trudničkom bolovanju sam preko 42 dana, iako je početna trudnoća II mjesec ljekar je prepisao strogo mirovanje kako bi se izbjegle moguće komplikacije. Naime zanima me da li se u mom slučaju za bol. preko 42 dana prima puna plaća. Možete li mi napisati u kojem Sl. listu se to navodi kako bi predočila svom poslodavcu. Unaprijed hvala
Dijana, 24.07.2012
Odgovor: Članom 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02, 70/08 i 48/11) je utvrđeno da je naknada plaće u visini od 100% od osnovica za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem.  
Pitanje:    31.12.2007. godine po nalazu ljekara otorinolaringologa kupio sam slušni aparat,koji i sada koristim. Medjutim ljekar mi je rekao da je ovaj slušni aparat više neupotrebljiv.Da bih koristi pravo participacije navodno je potrebn0o da prodje 6. godina od kupnje aparata. Pošto ja nisam u mofgućnosti da u cijelosti platim novi slušni aparat, pitam kakva je moja mogućnost da participirate učešće u kupovini novog aparata. Imam 78. godina pa sam iznenadjen da je vijek 6. godina da bi se koristilo pravo učešća zdravstva u kupovini novog aparata.Molim Vas da mi saopštite koja je institucija donijela Pravilnik o ortopedskim pomagalima i u kom je javnom glasilu objavljen sa prećišćenim tekstom. Hvala.
Čedo Ć., 24.07.2012
Odgovor: Prava na ortopedska i druga pomagala su regulisana uredbom o ortopšedskim i drugim pomagalima koju je donbijela Skupština Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj: 38/07). Ovom Uredbom je regulisano da lica preko 65 godina života aprat za pojačanje sluha dobijaju trajno.  
Pitanje:    Poštovani, koliko se puta može uzeti bolovanje u toku godine, do 42 dana. Koji zakon precizira tu stavku, jer imam slucaj da zaposlenica konstantno uzima bolovanje do 42 dana,kad ga dobrovoljno prekida. Sumnjam da se radi o zloupotrbi. Unaprijed hvala
Lejla, 24.07.2012
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju nije odredio koliko se puta može koristiti bolovanje ali je utvrdio najduže trajanje bolovanja. Tako  po istoj dijagnozi bolovanje ne može biti duže od 12 mjeseci a sa prekidima najviše 24 mjeseca.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje u vezi regulisanja prava na zdravstvenu zaštitu za dijete koje je kao redovan student obolilo od karcinoma i nalazi se na liječenju. Upisan je kao redovan student, te je u toku liječenja napunio 26 godina. Interesuje me kako može da ostvari zdravstveno osiguranje s obzirom da liječenje i dalje traje, a nema pravo na produženje osiguranja preko roditelja. Da li vrsta oboljenja ima uticaja i na koje troškove?
Zehra I., 24.07.2012
Odgovor: Redovan student sa navršenih 26 godina života može sam da plaća zdravstveno osiguranje prema kantonalnoj Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj. 29/09). Iznos je 20KM mjesečno.Ovaj način osiguranja može da se koristi do 30 godina života.
Pitanje:    Poštovani, Dijete mi boluje od cistične fibroze, stara je 21 mjesec, trenutno sam na bolovanju, i imamo česte boravke na Jereru-pedijatrija. Inače sam u stalnom radnom odnosu već 6 god u jednoj firmi. Doprinosi se redovno izmiruju. Šta mi je potrebno da bi ostvarila bolovanje preko 42 dana. Hvala
Jasmina, 23.07.2012
Odgovor: Pitanje vam je dosta nejasno.Ako mislite na naknadu plaće preko 42 dana privremene spriječenosti za rad, potrebno je da u poslovnicu zdravstvenog osiguranja zahtjev podnese  poslodavac.Uslov za refundaciju je da je platio doprinos, da je vama isplatio naknadu plaće.Najviši iznos refundacije je 80% od prosjeka u FBiH.  
Pitanje:    Postovani, Vlasnica sam samostalne trgovinske radnje i prije par godina zbog negativnog poslovanja prestala sam placati doprinose za zdrav, osig. Obzirom da trenutno nemam zdravstveno osig, interesuje me na koji najbrzi nacin mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu. takodjer shodno cinjenici da postoji odredjeni dug za zdrav. osig prema zavodu postoji li mogucnost da se dug plati u ratama a da ja nastavim placati osig. za 2012 i da ujedno imam pravo na zdravstvenu zastitu.
Maja, 23.07.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje ostvarit ćete momentom uplate duga za doprinos. Kontrolu obračuna i uplate vrši Poreska uprava pa se s njima dogovorite oko eventualne otplate na rate.  
Pitanje:    Poštovani,zaposlena sam od 01.07.2012.kod poslodavca u federaciji,a mjesto prebivališta mi je u rs tj.lična karta.Interesuje me da li mogu ostvariti pravo na porodiljsku naknadu,gdje i po kojim propisima obzirom da mi je od 28.07.2012.otvoreno porodiljsko,znači u radnom odnosu sam samo 1 mjesec.Hvala
Naida, 23.07.2012
Odgovor: Prema propisima koji važe u federaciji BiH, pravo na zdravstveno osiguranje ostvarujete prema mjestu prebivališta što znači u RS-u. Pravo na porodiljsko odsustvo u FBiH ne spada u pravo iz zdravstvenog osiguranja.Reguliše se kantonalnim Zakonom o zaštiti obitelji sa djecom a preko opštne u mjestu prebivališta uz uslov da se na Kantonu Sarajevo ima prebivalište najmanje šest mjeseci.
Pitanje:    Poštovani/poštovana, imam ugovor o radu samo sa firmom čije je sjedište u Austriji koja mi isplaćuje platu, dok u BiH nisam nigdje zaposlena (nemam ugovora o radu). Saznala sam da moram samostalno obračunati i uplatiti doprinose (nisam osigurana u Austriji), ali sam dobila informacije da neću imati nikakve koristi od takvih uplata (tj. neću moći ovjeriti ni zdravstvenu knjižicu), pošto nemam lokalnog poslodavca koji će uplaćivati doprinose pa sistem neće moći za mene vezati takvu vrstu uplate. Molim vas da mi potvrdite da li je ovo tačno i na koji bi način mogla samostalnom uplatom doprinosa ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Hvala. Amira
Amira, 20.07.2012
Odgovor: Ukoliko firma iz Austrije ima u BiH registrovanu poslovnicu ili neki drugi vid organizacije, bez obzira sto joj je sjedište u Austriji, mora se ponašati prema propisima naše države.Tako je obavezna za zaposlenika koji živi u BiH uplaćivati doprinose ili će zaposleniku plaćati bruto plaću pa će zaposlenik sam plaćati. Ako vaš poslodavac neće plaćati doprinos, vi se možete zdravstveno osigurati na osnovu člana 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju i plačati mjesečno 55 od prosječne plaće u Federaciji BiH.Za početak osiguranja plaćate šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec.
Pitanje:    Postovani/a, promijenila sam prebivaliste sa opcine Gracanica, Tuzlanski kanton na opcinu Sarajevo Centar za vrijeme trajanja redovnog zaposlenja u Sarajevu. Promijenjena mi je porezna kartica i poslodavac je promijenio podatke u obrascu JS3100. Zanima me gdje se sada trebam prijaviti u ZZO i koji mi dokumenti trebaju, tj. koja je dalja procedura koja se tice zdravstvenog osiguranja? Trazila sam odjavu sa zdravstvenog u Gracanici, medjutim oni tvrde da ne izdaju takve potvrde jer se direktno u sistemu vidi da sam promijenila opcinu prebivalista. Unaprijed hvala
Amna, 20.07.2012
Odgovor: Promjenom mjesta prebivališta mjenjate i ZZO preko kojeg ostvarujete prava iz zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da vaš poslodavac podnese odjavu sa osiguranja u Poreznoj upravi u Gračanici i nakon toga vas prijavi preko Porezne uprave u ZZOKS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting