Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, imam knjižicu iz RS. da li se mogu poroditi u Federaciji tj. da li porođaj spada u hitne medicinske slučajeve ili ga moram platiti? I koja bi otprilike bila cijena porođaja u porodilištu na Jezeru? Zahvaljujem na odgovoru.
Sanja, 24.09.2013
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta osiguranika. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugog entiteta se može ostvariti na osnovu Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine , van područja entiteta, odnosno  Distrikta Brčko , kome osigurane osobe pripadaju (Službene novine FBIH broj: 30/01),potpisanog između entiteta, tako da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje, da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja. O hitnosti pružanja zdravstvene usluge odlučuje ljekar koji pruža zdravstvenu uslugu.
Pitanje:    Kome se ulaže prigovor na ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite u skladu sa članom 55 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11) zbog osnovane sumnje zloupotrebe bolovanja za uposlenika koji je nastanjen u općini Novi Grad a porodični ljekar medicine kod koga otvara bolovanje je u VRAZOVOJ br.11 Na koga da naslovimo zahtjev za vršenje kontrole zbog opravdanje sumnje da se radi o zloupotrebi bolovanja. S poštovanjem,
Alma, 23.09.2013
Odgovor: Članom 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11),regulisano je da o utvrđenoj  privremenoj spriječenosti za rad izabrani doktor medicine je dužan da  obavijesti osiguranika, njegovog poslodavca i kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja , koji su direktno zainteresovani za tu spriječenost. Svi zainteresovani imaju pravo  da u roku od 48 sati od saopćenja ocjene o privremenoj spriječenosti za rad ulože prigovor na tu ocjenu. I nakon utvrđene spriječenosti za rad , kantonalni zavod i poslodavac imaju pravo kontrole za vrijeme privremene spriječenosti za rad za koje oni plaćaju naknadu. O prigovoru rješava  ljekarska komisija koju obrazuje kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja .U ovom slučaju prigovor možete uputiti ljekarskoj komisiji Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, ul Ložionička 2.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam studen na PMF-a treća godina, ima 28 godina i već zadnje dvije godine nemam zdravstveno osiguranje. Zanimam me koje su moje mogućnosti da imam zdravstveno osigurenje? Kome trebam da se obratim? Nadam se da ćete mi odgovoriti na postavljena pitanja unaprijed hvala Dženana
Dženana, 21.09.2013
Odgovor: Ako ćete i dalje biti redovan student, možete se sami osigurati i plaćati 20 KM mjesečno, do navršenih 30 godina života. Obratite se poslovnici zdravstvenog osiguranja na području opštine na kojoj živite.
Pitanje:    Postovanje, zavrsila sa 2 razreda srednje skole I zbog nekih privatnih I zdravstvenih ptoblema nisam mogla zavrsiti 3 I 4 razred aa nisam se prijavila na biro nakon toga I nemam zdavstveno sada...sada polazem to vandredno ta dva jos razreda, ali bi da znam je li moram sada da platim naknadu za te dvije god sto se nisam prijavila na biro...?
Azra, 19.09.2013
Odgovor: Pitanje nije iz domena Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Obratite se Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    molim vas odgovor na pitanje da li imam pravo na ostvarivanje porodiljne naknade od kantona ako sam prijavljena samo mjesec dana prije poroda unaprijed hvala
Nura, 19.09.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  opštinskoj službi na području opštine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
Pitanje:    Da li punoljetno dijete (18 godina) koje nastavlja školovanje studij na fakultetu u Turskoj i dalje ostaje osigurano lice preko roditelja i koji su dokumenti koji su neophodni kao dokaz za studiranje sa napomenom da se sada radi o vremenu kada je potpisan ugovor o školovanju a dijete se još nije javilo u Tursku.Također bi molio za odgovor koji su dokumenti potrebni kada bi prvi put prijavoi na ZO u Kantonu Sarajevo dijete u prednje opisanom slučaju.Molim Vas za hitan odgovor.
Azmir, 18.09.2013
Odgovor: Ako dijete ima osiguranje preko roditelja i nastavlja redovno školovanje  ima pravo na zdravstevno osiguranje i dalje preko roditelja uz dostavljanje potvrde da se nalazi na redovnom školovanju. Na ovaj način osiguranje može trajati do 26. godine  života djeteta.
Pitanje:      Poštovani, mjesto prebivališta mi je u Zenici, a mjesto privremenog boravka mi je u Sarajevu. Kćerka mi ide u srednju školu u Sarajevu. Da li ona ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u Sarajevu, sa potvrdom iz sreednje škole?
Dijana, 18.09.2013
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe.Zdravstvena zaštita osiguarnih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu Sporazuma potpisanog između kantona, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu.Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja
Pitanje:    Poštovani, Koliki stepen invaldinosti dobija osoba nakon totalnog uklanjanjem debelog crijeva? Kako se vrsi procjena invalidnosti i gdje se mogu obratiti? Hvala Srdacan pozdrav.
Amina, 18.09.2013
Odgovor: Procjenu i ocjenu invalidnosti vrši Institut za medicinsko vještačenje.U Sarajevu je adresa Branisalava  Đurđeva 12.
Pitanje:    Kako, odnosno na koji način da osiguram suprugu koja je stranac? Trenutno je u BIH na osnovu vize D, treba da se prijavi za "privremeni boravak", jedan od zahtjeva za prijavu jeste i zdravstveno osiguranje. Ja sam zaposlen, u personalnoj službi mi ne znaju dati konkretan odgovor. Hvala.
Sabrija, 17.09.2013
Odgovor: Supruga koja je stranac ne može biti osigurana preko Vas.Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) može se sama zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec, a zatim svaki mjesec dok je na ovaj način zdravstveno osigurani.Za ovu vrstu osiguranja mora imati reješenje o dozvoljenom boravku u BIH najmanje na jednu godinu zbog braka sa BH državljaninom.
Pitanje:    Poštovani, studentica sam završne godine i imam zdravstveno osiguranje do 30.09.2013 preko Ministarstva obrazovanja KS. S tim da imam 26 godina,nemam više pravo na to osiguranje,a nisam još odbranila diplomski (ostao mi je samo diplomski da odbranim) i ne mogu se prijaviti na biro kako bi imala zdravstveno osiguranje.Zanima me da li postoji način da se zdravstveno osiguram i koje su moje mogućnosti da budem osigurana dok ne završim fakultet i budem mogla da se prijavim na biro? Unaprijed hvala
Aida, 16.09.2013
Odgovor: Sa navršenih 26 godina života automatski vam prestaje zdravstveno osiguranje po tom osnovu.Ako ćete i dalje biti redovan student, možete se sami osigurati i plaćati 20 KM mjesečno, do navršenih 30 godina života.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting