Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Imam kćerku koja pohađa srednju školu.Njenu zdravstvenu knjižicu odbijaju da ovjere na šalteru i uvijek traže potvrdu od škole Ja sam u radnom odnosu i porodica je osigurana preko mene kao nosioca osiguranja.Nije problem dobiti potvrdu od škole,ali ja sam shvatio da se neko na primitivan način šegači sa osiguranicima,jer je elementarno da svi članovi porodice a posebno djeca se ovim činom DISKRIMINIŠU.bEZ OBZIRA što je neko donio nekakvu odluku koja zaista nema nikakve veze sa stvarnošču.Drugo pitanje je ,šta bi bilo da dijete ne ide u školu.Po vama nema pravo na z.osiguranje. Slobodno možete da obavjestite svoje predpostsavljene da se ovakve aktivnosti zovu DISKRIMINACIJA i da postoje sankcije i za takve stvari.
Fahro, 27.12.2013
Odgovor: Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11), propisano je da  su djeca osiguranika  zdravstveno  osigurana do navršene 15 godine života, a ako su na  srednjem, višem  odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, najduže do navršenih 26 godina života, a što se dokazuje potvrdom o redovnom školovanju. Shodno navedenom da bi vaša kćerka imala pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika potrebno je da kao dokaz  dostavi potvrdu o redovnom školovanju. Članom 19  tačka 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno je da djeca koja su navršila 15 godina života  a nisu završila osnovnu školu ili su po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navršenih 15 godina života, odnosno od dana završetka školske godine prijave Zavodu za zapošljavanje  su zdravstveno osigurana preko Zavoda za zapošljavanje. Ako je propušten naprijed navedeni rok dijete se može osigurati u skladu sa članom 27 Zakonao zdravstvenom osiguranju. Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br.29/09) utvrđeno je da za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu,  obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je uprava kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.
Pitanje:    Poštovani; Zašto su trakice za tetiranje diabetesa u krvi ACCU SHEK Activ, pakovanje od 50 kom., skuplje 100 % nego što su u Srbji. Kod nas u Sarajevu koštaju cca 32 EVRA a u Beogradu 16 EVRA, . Ako treba dostaviću vam broj telefona apoteke u Beogradu koja prodaje trakice i koji će vam telefonom reći cijenu. Ja kupujem trakice u beogradu. U Istočnom sarajevu na crnom tržištu su 30 KM. Ovo je velika sramota i dokaz da nas neko "Pali". Očekujem odgovor. S poštovanjem. Asim
Asim, 27.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira kompletnu inzulinsku terapiju.Navedena terapija podrazumjeva oralne antidijabetike,inzuline kao i pomagala potrebna za pomenutu terapiju,a u šta spadaju i test trakice za određivanje šećera u krvi.Zbog gore navedenog nije nam jasno zašto kupujete trakice kad Vam je obezbjeđena mjesečna terapija?Cijena ACCU SHEK trakica utvrđena je nakon provedene procedure nabavke istih,a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Pitanje:    ja imam bebu staru 2 mjeseca i 15 dana.jucer joj je postavljena dijagnoza urodjeni laringitis i stridor.morali smo da kupimo inhalator jer se dijete mora inhalirati 5 puta dnevno. moje pitanje je:da li zavod vrsi povrat novca ili nesto slicno za inhalator on je kostao 150 km hvala i lp
Aldijana, 27.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne vrši povrat sredstava za nabavljeni inhalator iz razloga što isti finansira lijekove iz Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo,a što ne podrazumjeva finansiranje aparata.
Pitanje:    Poštovani, nastavno na moje pitanje, molim samo pojašnjenje. U kojem iznosu je firma dužna plaćati radnici naknadu za porodiljno odsustvo: dal li 100 % prema zakonu RS-a ili prema Zakonu FBiH, obzirom da je zaposlenica zaposlena u kompaniji sa sjedistem u RS-u, ali joj je mjesto rada i prebivaliste u FBiH?T. zdravsstvene usluge korsiti u FBIH? Hvala
Xenija, 27.12.2013
Odgovor: Prema čl. 9. „Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa “  ("Službene novine Federacije BiH" 73/09) obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske,Brčko Distrikta i obveznici uplate doprinosa čije sjedište je izvan teritorije Bosne i Hercegovine a poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike sa prebivalištem u Federaciji, prijavu za upis u Jedinstveni sistem podnose prema prebivalištu osiguranika. Prema članu 89. i 97. "Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09),pravo koje ostvaruje porodica sa djecom je i naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu,za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće,porođaja i njege djeteta. Sredstva za finansiranje socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa propisom Federacije i kantona iz : budžeta općine ,budžeta kantona i drugih izvora.
Pitanje:    Poštovani, Radnica je zaposlena na neodređeno u Firmi sa sjedistem u RS. Radnica ima mjesto prebivalista u Federaciji i radno mjesto joj je u FBiH (kompanija ima kancelarije u Sarajevu). Penziono joj se uplaćuje u RS-u, a zdravstveno u FBiH. U kojem iznosu je firma obavezna plaćati zaposlenici naknadu za porodijljno odsustvo ili trudičko bolovanje u slučaju komplikacija u trudnoći, obzirom da radnica ima prebivaliste u FBiH? Hvala, xenija.
Xenija, 26.12.2013
Odgovor: 1. Komplikacije u trudnoći: Prema čl. 47.  Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu.   2.Porodiljsko odsustvo: Prema članu 89. i 97. "Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09),pravo koje ostvaruje porodica sa djecom je i naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu,za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće,porođaja i njege djeteta. Sredstva za finansiranje socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa propisom Federacije i kantona iz : budžeta općine ,budžeta kantona i drugih izvora.
Pitanje:    Postovani/a, suprug mi je do prije nepunih pet godina bio vlasnik samostalne radnje u KS koja je zbog nemogucnosti finansiranja propala. S obzirom da nikada sebi nije uplatio ni zdravstveno ni penziono osiguranje u Zavodu za zaposlenje KS su mu rekli da nema mogucnost da bude zdravstveno osiguran. I danas je nezaposlen i redovno se prijavljuje u Zavodu za zaposlenje. Interesuje me da li ja kao sluzbenica drzavne institucije mogu sada, nakon pet godina, da ga zdravstveno osiguram preko svog osiguranja? S postovanjem, Arna
Arna, 26.12.2013
Odgovor: Kao osoba u radnom odnosu u državnoj instituciji, tj. osoba za koju se uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, možete prijaviti Vašeg supruga kao člana porodice osiguranika. Tu proceduru možete obaviti u nekoj od naših poslovnica – poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, zavisno od mjesta stanovanja, tj. općini stanovanja, popunjavajući ZO1 obrazac - obrazac prijave člana porodice osiguranika, ali ujedno Vas podsjećamo da odredbe čl. 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) izričito navode da ukoliko obaveznik uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se pravo korištenja zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite uspostavlja se u cijelosti danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Postovani, zavrsio sam studij prije 2 mjeseca, a do tada sam bio osiguran preko oca koji nije ziv (na osnovu njegove penzije), medutim u meduvremenu sam napunio 25 godina i dobio rijesenje u kojem stoji da zbog toga svakako gubim pravo na penziju, a vjerujem samim tim i na zdravstveno osiguranje. Moje pitanje je, sta trebam da uradim da bih ostvario pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlneo lice, jer sam se nedavno prijavio na Zavod za zaposljavanje. Unaprijed hvala i lijep pozdrav.
Admir, 24.12.2013
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje imaju  nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. Kako bi provjerili svoj status vezano za zdravstveno osiguranje obratite se Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Pitanje:    19 mi je godina, redovan student. Kako mogu da se odjavim sa osiguranja svojih roditelja, tj. gdje treba da se obratim po tom pitanju? Hvala na odgovoru.
Denis, 24.12.2013
Odgovor: Obrazac za odjavu sa osiguranja možete kupiti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja, istu popunjava u vašem slučaju poslodavac osiguranika preko kojeg ste bili prijavljeni kao član, zatim popunjen obrazac vraćate na šalter u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje će referent na osnovu obrasca izvršiti odjavu.
Pitanje:    Poštovani Zanima me da li se Prijava/Odjava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši isključivo u Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja u ulici Ložionička ili je navedeno moguće obaviti i u poslovnicama Zavoda ? Lijep pozdrav
Alen, 19.12.2013
Odgovor: U  skladu sa Zakonom o jedinstvenom  sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijave za upis, odjave i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vrši se u Poreznoj   upravi Federacije BiH. Poreznoj upravi prijavu/odjavu podnosi  obveznik uplate doprinosa. Nadležne porezne ispostave za Kanton Sarajevo su: STARI GRAD, za područje općine Stari grad - ul. Sime Milutinovića 2 ; CENTAR, za područje općine Centar - ul. Maršala Tita 62; NOVO SARAJEVO, za područje općine Novo Sarajevo - ul. Zmaja od Bosne 55;  NOVI GRAD, za područje općine Novi grad - ul. Bulevar Meše Selimovića 87, ILIDŽA, za područje općine Ilidža - ul. Ustanička 19; HADŽIĆI, za područje općine Hadžići - ul. Hadželi bb; VOGOŠĆA, za područje općine Vogošća - ul. Jošanička 80; ILIJAŠ, za područje općine Ilijaš - ul. Ivana Franje Jukića 2.
Pitanje:    postavanje koliko kosta zdrastveno osiguranje i sta je potrebno ivadit od papira jer sam strani drzavljnin unapred hvala
Sarija, 19.12.2013
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Potrebno je dostaviti:  zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, dozvolu privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec. Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting