Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Uposlenik KCUS sam preko dvadeset godina. Od prije par mjeseci službenik u vašoj poslovnici u ulici Hamdijie Kreševljakovića osporava mi pravo na ovjeru zdravstvenih knjižica moje kčerke i mene. Obrazloženje: NEDOSTAJE PORESKA PRIJAVA. Iz kadrovske službe KCUS su zvali poresku upravu-216 013 i gospodin Davor je rekao da ne zna kako riješiti problem. Pitanje: ŠTA I KO TREBA DA URADI DA MI SE OMOGUĆI OVJERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA. Molim da budete konkretni, navedite naziv institucija ili osoba koje mogu i moraju da riješe ovaj problem koji ja nisam napravio. Hvala.
Hasan, 14.11.2013
Odgovor: Kadrovska služba KCU u Sarajevu u saradnji sa poreskom upravom treba da riješi Vaš problem, obzirom da od 01.01.2011.g.,u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) Porezna uprava Federacije BiH, je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, obzirom da je zakon usvojen o medicinski potpomognutoj oplodnji, da li mi možete reći na koji nacin ce se novac refundirati ili ce biti posebne ustanove u kojima se može vršiti oplodnja? Hvala!
Sami, 14.11.2013
Odgovor: Obavještavamo Vas da je tek usvojen Nacrt  Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, što znači da se joj uvijek isti ne primjenjuje.
Pitanje:    Poštovani od 2005 g.radim u jednom trgovačkom centru.Podnijela sam zahtjev za korištenje neplaćenog osustva u trajanju od 1 god.Prepostavljam da u tom periodu neću imati zdrastveno osiguranje pa me zanima da li je to tako i da li ja mogu sama sebi uplaćivati i kako to dalje ide? lp
Sajra, 14.11.2013
Odgovor: U toku korištenja neplaćenog odsustva, obustavlja Vam se plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, od strane poslodavca. U skladu sa članom članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Shodno navedenom, doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (za jedan mjesec) iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Ukoliko se ne izvrši uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih obaveza, a u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).  
Pitanje:    Poštovani, Na koji način mogu refundirati trošak od ljekarskog pregleda iz hitne pomoći u bolnici u drugom entitetu? Pregled je plaćen i imam uplatnicu iz hitne službe. Molim Vas za instrukcije, šta dalje. Inače, osigurana sam pri zzo u KS. Hvala unaprijed! LP
Jasmina, 13.11.2013
Odgovor: Potrebno je da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osigurnja Kantona Sarajevo, zahtjevom, preko protokola Zavoda, u kojem ćete navesti da se obraćate za refundaciju troškova bolničkog liječenja. Uz zahtjev  potrebno je priložiti svu original dokumentaciju o pružanju medicinske pomoći u hitnom slučaju-nalaz i sve drugo, original račun/fiskalni račun/uplatnica, zavisno šta ste dobili iz medicinske ustanove, fotokopiju zdravstvene legitimacije-kao dokaz da ste u to vrijeme bili osigurani, te fotokopiju lične karte.
Pitanje:    Postovani, Uskoro mi u posjetu dolaze roditelji iz Crne Gore na nekoliko mjeseci. Sta je potrebno da uradim da bi oni bili zdravstveno osigurani u BiH? Unaprijed hvala.
Vedran, 13.11.2013
Odgovor: Preporuča Vam se da roditelji prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu uzmu formular SCG/BiH 111 koji predstavlja ugovor između Bosne i Hercegovine  i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju koje bi pokrilo eventualne troškove zdravstvenih usluga Vaših roditelja dok borave u Bosni i Hercegovini.
Pitanje:    Poštovani, drzavljanin sam BiH, muz mi je Austrijski drzavljan. Zbog procedure zakona ja jos uvijek nemam vize niti stalno mjesto boravka u Austriji. Medjutim trudna sam a nemam zdravstvenog osiguranja. Traze mi formular BiH/A4 kako bi se osigurala u Austriji. Mozete li mi molim vas reci gdje mogu izvaditi taj formular i sta on predtavlja? Hvala
Dženita, 13.11.2013
Odgovor: Formular BiH/A4 izdaje se u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ali kako je formular BiH/A4 potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme stalnog boravka u Austriji, tačnije ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije o socijalnom osiguranju za penzionere, ukoliko to niste necete moći ostvarit pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje vezano za sestru koja se trenutno nalazi u inostranstvu. Naime, ona je u stalnom radnom odnosu, trenutno zbog privremenog spajanja sa bračnim drugom u inostranstvu. Odobreno joj je neplaćeno odsustvo do 01.03.2014. kada se planira i vratiti u BiH. Trenutno je u 8. mjesecu trudnoće i porodit će se početkom godine 2014. U radnom odnosu je skoro 10 godina. Poslodavac je redovno uplaćivao sve doprinose. Trenutno zbog statusa kod poslodavca nije zdravstveno osigurana. S gore navedenim u vezi imam sljedeća pitanja: dali u BiH može otvoriti porodiljsko tj. ostvariti pravo na porodiljsku naknadu s datumom rođenja djeteta, a da fizički nije u BiH? Dali ginekolog javne zdravstvene ustanove u BiH može otvoriti porodiljsko bolovanje i izdati potrebne potvrde, na osnovu prevedenih i ovjerenih nalaza i doznaka ginekologa koji vodi trudnosću u inostranstvu? Dali postoji mogućnost ili potreba da sama uplaćuje zdravstveno osiguranje u cilju ostvarivanja gore navedenih prava?
Mirsad, 11.11.2013
Odgovor: Obzirom da naknadu za porodiljsko odsustvo isplaćuje Ministarstvo za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice sa djecom, za odgovore na postavljena pitanja obratite se njihovoj službi u općini u kojoj Vaša sestra  ima prebivalište.
Pitanje:    Poštovani, Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, da li postoji sporazum izmedju Hrvatske i BiH o zdrastvenom osiguranju. Odnosno, da li obavezno zdravstevno osiguranje bh gradjanina, u ovom slučaju penzionera, vrijedi na terioriju RH? U pitanju je turisticki boravak penzionera na teriroriju RH u periodu od 6-9 mjeseci. Hvala Vam unaprijed na odgovoru. S poštovanjem, Zeljka.
Željka, 08.11.2013
Odgovor: Kao i do sada, zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.   Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    dok sam studiorao ,osiguravao sam se preko zavoda dajuci potvrdu sa fakulteta,kako sam prestao studirati mislio sam se osigurati preko biroa. Kad sam bio na birou , receno mi je da se mogu osigurati preko biroa, samo se trebam odjaviti sa zavoda ,i uzeti novu knjižicu. Sad moje je pitanje , koje dokumente trebam donijeti na zavod kako bi se odjavio odavde i dobio neki dokaz da se više ne osiguravam preko zavoda , i drugo pitanje, ko ispunjava novu knjžicu kad se odjavim sa zavoda ,je li biro il neka druga ustanova ?
Edin, 07.11.2013
Odgovor: Ukoliko ste bili prijavljeni kao student preko roditelja,potrebno je dostaviti obrazac za odjavu člana koji možete kupiti u poslovnicama Zavoda,popuniti u birou i dostaviti u Zavod da se izvrši odjava.Nakon toga biro može izvršiti prijavu na osiguranje preko PU.U novu knjižicu biro stavlja pečat, a u poslovnicama Zavoda se vrši ovjera.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlen sam odnedavno kao pravnik u Domu zdravlja Kantona Sarajevo. Interesuje me da li doktorica ima pravo zahtijevati prebacivanje zdravstvenog kartona iz jedne ambulante u drugu ambulantu pacijenta koji je, kako piše doktorica, ometa? Unaprijed Vam hvala na eventualnom odgovoru i savjetu. Lijep pozdrav
Kenan, 06.11.2013
Odgovor: Članom 12, PRAVILNIKA  O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO, regulisano je u kom slučaju izabrani doktor ima pravo odbiti izbor osiguranog lica:   1. ako broj opredijeljenih osiguranih lica prelazi maksimalan broj utvrđen posebnim propisom, 2. ako između izabranog doktora i osiguranog lica postoji poremećaj međusobnih odnosa. Razlog odbijanja osiguranog lica izabrani doktor obvezno upisuje u za to predviđenu rubriku na formularu Izjave. Izabrani doktor ne smije odbiti izbor osiguranog lica samo zato što je osigurano lice starije životne dobi, bolesno, nepokretno, ovisnik, psihički ili duševni bolesnik, odnosno iz drugih razloga koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana. O osnovanosti razloga za odbijanje izbora osigurane osobe u slučaju navedenom u stavu 1. tačka 2. ovog člana, kao i po prigovoru osiguranog lica u slučajevima iz stava 3. ovog člana odlučuje posebna Komisija iz člana 11. stav 4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting