Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    dok sam studiorao ,osiguravao sam se preko zavoda dajuci potvrdu sa fakulteta,kako sam prestao studirati mislio sam se osigurati preko biroa. Kad sam bio na birou , receno mi je da se mogu osigurati preko biroa, samo se trebam odjaviti sa zavoda ,i uzeti novu knjižicu. Sad moje je pitanje , koje dokumente trebam donijeti na zavod kako bi se odjavio odavde i dobio neki dokaz da se više ne osiguravam preko zavoda , i drugo pitanje, ko ispunjava novu knjžicu kad se odjavim sa zavoda ,je li biro il neka druga ustanova ?
Edin, 07.11.2013
Odgovor: Ukoliko ste bili prijavljeni kao student preko roditelja,potrebno je dostaviti obrazac za odjavu člana koji možete kupiti u poslovnicama Zavoda,popuniti u birou i dostaviti u Zavod da se izvrši odjava.Nakon toga biro može izvršiti prijavu na osiguranje preko PU.U novu knjižicu biro stavlja pečat, a u poslovnicama Zavoda se vrši ovjera.
Pitanje:    Poštovani, Zaposlen sam odnedavno kao pravnik u Domu zdravlja Kantona Sarajevo. Interesuje me da li doktorica ima pravo zahtijevati prebacivanje zdravstvenog kartona iz jedne ambulante u drugu ambulantu pacijenta koji je, kako piše doktorica, ometa? Unaprijed Vam hvala na eventualnom odgovoru i savjetu. Lijep pozdrav
Kenan, 06.11.2013
Odgovor: Članom 12, PRAVILNIKA  O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO, regulisano je u kom slučaju izabrani doktor ima pravo odbiti izbor osiguranog lica:   1. ako broj opredijeljenih osiguranih lica prelazi maksimalan broj utvrđen posebnim propisom, 2. ako između izabranog doktora i osiguranog lica postoji poremećaj međusobnih odnosa. Razlog odbijanja osiguranog lica izabrani doktor obvezno upisuje u za to predviđenu rubriku na formularu Izjave. Izabrani doktor ne smije odbiti izbor osiguranog lica samo zato što je osigurano lice starije životne dobi, bolesno, nepokretno, ovisnik, psihički ili duševni bolesnik, odnosno iz drugih razloga koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana. O osnovanosti razloga za odbijanje izbora osigurane osobe u slučaju navedenom u stavu 1. tačka 2. ovog člana, kao i po prigovoru osiguranog lica u slučajevima iz stava 3. ovog člana odlučuje posebna Komisija iz člana 11. stav 4.
Pitanje:    Poštovani, zaposlen sam u državnoj firmi i zanima me koja je procedura da prijavim majku za zdravsveno osiguranje preko mene. Naime, radi se o tome da je bila prijavljena preko mog oca tj. njenog muža koji je ostvario starosne uslove na penziju i samim tim je skinut sa biroa. Time prestaje zdravsveno osiguranje moje majke koja je takođe bila na biro-u za zapošljavanje. Zbog nekih admistrativnih začkoljica je ispustila rok od mjesec dana za ličnu prijavu osiguranja kao korisnik Biro-a. Takođe me zanima da li može ostvarit pravo na upis kao lični osiguranik preko Biro-a s obzirom da je jednom taj rok istekao? HVALA
Željko, 06.11.2013
Odgovor: Ako je Vaš otac korisnik prava na penziju, te je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje za Vašeg oca podnio Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sistem registracije, majka može biti osigurana kao  član porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,  na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja. Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog supružnika potrebno je dostaviti: -vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci; -lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS; -uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Zaposlena sam u Elektrodistribucija Tuzla sa radnim mjestom u Tuzli.Nosilac sam zdravstvenog osiguranja za dvoje malodobne djece,muža koji je nezaposlen i majku koja ima 84 godine.Od septembra su se djeca i muž preselili u Sarajevo-Općina stari grad i promijenili adresu prebivališta.Ja ostajem u Tuzli sve dok ne dobijem premještaj sa radnim mjestom.Da bi se djeca i muž prijavili za zdravstveno u Sarajevu šta mi je činiti?
Ediba, 01.11.2013
Odgovor: Djeca sa prebivalištem u  Kantonu Sarajevo ako su na redovnom školovanju i nemaju osiguranje mogu se osigurati kao redovni učenici.Prijavu na osiguranje po tom osnovu vrši Ministarstvo  obrazovanja Kantona Sarajevo.Ukoliko ne idu u školu nadležan je organ uprave Kantona nadležan za poslove socijalne i  dječije zaštite.Suprug može biti osiguran po čl.27 Zakona i čl.9 Odluke o stopama i osnovicama doprinosa.
Pitanje:    Molim Vas pošto imam radnicu sa bolovanjem preko 42 dana koja je zaposlena u našoj poslovnici u Sarajevu, koje sve dokumente trebam vama dostaviti,u kojem roku i gdje mogu nabaviti vaš zahtjev za refundiranje.Molim Vas da mi što prije odgovorite. Pozdra, Vesna, Široki Brijeg
Vesna, 31.10.2013
Odgovor: Zahtjev za refundaciju bolovanja podnosi se Poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu uplate doprinosa. Uz zahtjev se prilažu doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrda o neto isplaćenoj plaći (obrazac ZO-PL), rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1). Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika.
Pitanje:    Postovani, posto Sam strani drzavljanin udata za drzavljanina BiH,i zaposlena na neodredjeno u privatnoj firmi koja mi redovno uplacuje doprinose. Od 1.9.2013 imam otvoreno porodiljskom bolovanje,imam li pravo na doznake? Ako ne ,onda kako mogu biti zdrav. osigurana.
Ismeta, 31.10.2013
Odgovor: Obzirom da ste zdravstveno osigurani imate pravo na uživanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,što podrazumijeva i zdravstvenu zaštitu u trudnoći.
Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na povrat novca za nalaze tumorskih markera i nalaze hormona, nalaze sam obavila u privatnim klinikama, i ako da, šta mi je potrebno od dokumentacije. Unaprijed hvala
Amina, 31.10.2013
Odgovor: Neophodno je da Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavite medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljivo da su navedene pretrage indicirane od strane ovlaštenog ljekara kao I potvrdu da se iste ne mogu uraditi u KCUS te orginalne račune I Vaš zahtjev će biti uzet u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, Mozete li navesti dokumente koji su potrebni za prijavu na zdravstveno osiguranje novorodjenceta preko roditelja koji je u stalnom radnom odnosu, odnosno da li je potrebna Cipsova prijava za novorodjence. Unaprijed hvala.
Asja, 30.10.2013
Odgovor: Potrebna je prijava na zdravtveno oiguranje koju podnosi obveznik doprinosa, rodni list za dijete i lična karta roditelja preko kojeg će dijete biti zdravstveno osigurano.
Pitanje:    Postovani, kao redovan student bila sam osigurana preko oceve firme do aprila ove godine (tada sam napunila 26 godina i nisam imala ZO do danas). Nedavno sam se udala pa me zanima kako da se prebacim na suprugovo zdravstveno osiguranje? I dalje sam redovan student, ali sve potvrde mi izdaju na djevojacko prezime. Da li to predstavlja problem? Koji su dokumenti potrebni za ovakav tip promjene ZO? Unaprijed hvala.
Esma, 30.10.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja:  vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci ;   lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS; uvjerenje iz  Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Poštovani, zaposlen sam zastalno u državnoj firmi pa me interesuje da li mogu zdravstveno osigurati preko sebe majku koja nikad nije radila ona je 1957 godište. Molim da mi hitno odgovorite Hvala
Meho, 29.10.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja. Za prijavu na zdravstveno osiguranje  majke, ako je osiguranik izdržava,  potrebna je dokumentacija: -rodni list nosioca osiguranja, -uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  iz zemlje ranijeg prebivališta da nije korisnik penzije, ako se radi o zemljama bivše Jugoslavije, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting