Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    moj otac nije na zavodu za zaposljavanje i nema zdravstvenu knjizicu on ima 53 god.a ni mama nema zdravst.knjiz. ja sam zaposlen i zivim s njima u kuci dali ja mogu preko svog osiguranja da njih osiguram ista mi treba, otac je poljoprivrednik radio je prije rata u AGROKOMERCU. zemlja i kuca ja na njemu pa to stvara poteskoce prilikom osiguranja postoji li ikakva sansa da dobije ikakvo osiguranje hvala.
Ibrahim G., 29.01.2012
Odgovor: ·           Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Iznos mjesečne uplate je  5% na prosječnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a prema Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, - listing Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  ili potvrda da lice nije aktivni osiguranik, - izjava potpisana u poslovnici da lice nema status osiguranika i da nije korisnik inozemne penzije, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najmanje 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, na - žiroračun Zavoda, - vrsta prihoda – 712111, - vrsta uplate – 1068154143, - svrha uplate – obavezno zdravstvenoosiguranje. -zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje.     Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje: U kojem javnom dokumentu ili publikaciji se mogu dobiti informacije o tome koje dijagnoze su potrebne da bi se ostvarilo pravo na ortopedske cipele (po gipsanom modelu obostrano)? Ako takvog javnog dokumenta nema, molim vas da javno objavite taj dokument. Hvala
A. Branković, 27.01.2012
Odgovor: U "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 38/07 i 29/08, objavljena je"Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica nakorišćenje ortopedskih i drugih pomagal, endoproteza,stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka",gdje je navedena: III - Jedinstvena lista pomagala, medicinske indikacije,rokovi korištenja.Pod rednim brojem:20. Ortopedske cipele (par), (rok korištenja 12 mjeseci )a)    po gipsanom modelu (jednostrano) - antivarus cipeleb)    po gipsanom modelu (obostrano)c)    sa povišenjem:d)    djeca do 15 godina preko 2 cme)    odrasli preko 3 cmIndikacije:1)    ako je neophodno da ortopedsko pomagalo bude u spoju sa obućom;2)    potrebno vještačko stopalo ili dio stopala;3)    urođeni ili stečeni deformiteti koji remete funkcionalne aktivnosti,4)    odsječen dio nožja ili donožja, a osigurano lice ne koristiortopedsko sredstvo;   Ortopedska obuća se izrađuje od standardne kože u obliku koji jeprilagođen obliku stopala kad je opterećeno.
Pitanje:    Postovani,ja imam osiguranje zdravstveno preko biroa na Kantonu Sarajevo,da li ja mogu preko svog osiguranja osigurati svoju majku koja trenutno nema nikakvo zdravstveno osiguranje. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru!
Jasmin, 27.01.2012
Odgovor: Prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnose  članovi porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave.               Za prijavu na zdravstveno osiguranje  roditelja (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji) ako ih osiguranik izdržava, Potrebna je dokumentacija: - rodni list nosioca osiguranja, - smrtni list za umrlog roditelja radi osiguranja drugog roditelja, - uvjerenje Porezne urave Federacije  BiH o visini prihoda iz mjesta prebivališta, - uvjerenje katastra iz mjesta rođenja i mjesta stanovanja da nema   zemljišta u svojini, - uvjerenje PIO-a iz zemlje ranijeg prebivališta da nije korisnik penzije, - potvrda da nije evidentiran kao penzioner ili aktivni osiguranik u BiH, - potvrda Porezne urave Federacije BiH da nije obveznik uplate doprinosa po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti, - izjava potpisana u poslovnici sa dva svjedoka, - kućna lista, - lične karte izdate u MUP-u Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Student sam, nezaoslen, imam vise od 26 godina i zelim da se prijavim na zavod za zdravstveno osiguranje. Zanima me koji su dokumenti potrebni i koliko to novcano iznosi sveukupno?
Amar, 23.01.2012
Odgovor: -          Redovnim studentima od 26 – 30 godina života, nakon dostave   potrebne dokumentacije:   -          potvrda da je redovan student, -          kopija lične karte sa područja Kantona Sarajevo, -          izjava, potpisana u poslovnici, da nema osiguranja po drugom osnovu, -          uplata doprinosa za tekući mjesec, -          listing ili potvrda PIO/MIO F BiH da nije aktivni osiguranik, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. -       Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Dobar dan.Molim vas jedno pitanje?Imam oca koji ima 70 godina.Da li on po zakonu ima ikakvo pravo na zdravstvenu zastitu.Nikad nije bio u radnom odnosu.
Mirela, 23.01.2012
Odgovor: Vaš otac može da se zdravstveno osigura na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo ("Službene novina Kantona sarajevo", broj:29/09), preko organa uprave za poslove socijalne i dječije zaštite u općini u kojoj ima prebivalište, a  koja utvrđuje potrebnu dokumentaciju za prijavu.
Pitanje:    Poštovani, trenutno pohađam magistarski studij u Sarajevu kao redovan student. Imam 25 godina, nezaposlen sam, ali nisam na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, jer sam redovan student. Na koji način mogu ostvariti zdravstveno osiguranje, majka mi se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da li preko nje mogu ostvariti zdravstveno osiguranje i šta mi je od dokumenata potrebno u tom slučaju? Također Vas molim za odgovor da li bi moja supruga, koja ima 29 godina, i koja nema zdravstveno osiguranje, mogla biti osigurana preko mene ili preko moje majke? Unaprijed hvala na odgovoru.  
Alen, 19.01.2012
Odgovor: Poštovani, kao redovan student do 26 godine života možete biti zdravstveno osigurani preko majke.Podnesite zahtjev u poslovnicu zdravstvenog osiguranja u općini u kojoj živite. Vaša supruga ne može biti zdravstveno osigurana na ovaj naćin.Ona može sama sebi da uplaćuje zdravstveno osiguranje. 
Pitanje:    Postovani, Možete li mi reci da li neko ko je ima zdravstveno osiguranje moze na sebe prijaviti supruznika i koja je procedura ? Koje uslove supružnik treba da ispunjava da bi bio osiguran na zdravstveno na osiguranika? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru S poštovanjem, Mirela
Mirela, 18.01.2012
Odgovor:        Prava iz zdravstvenog osiguranja koriste i članovi porodice osiguranika pod određenim uvjetima iz Zakona. Zavod  zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  vrši registraciju članova porodice osiguranika. Za Bračnog supružnika potrebna je dostaviti  dokumentaciju kako slijedi: - vjenčani list ili kućna lista, - lična karta osiguranika, - lična karta supružnika, - potvrda da nije evidentiran kao penzioner ili aktivni osiguranik u BiH, - potvrda Porezne uprave  da nije obveznik uplate doprinosa po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti
Pitanje:    Postovani, Interesuje me dali ZZOKS vrsi novcanu nadoknadu u slucaju vakcinacije djeteta, ako je vakcina kupljena i ista ubrizgana djetetu u privatnoj praksi? Naime,radi se o tome da je moja beba ( zbog alergije uz preporuku pedijatra iz DZ ) vakcinisana u privatnoj praksi. Rijec je o PENTAMIKS vakcini,cijena je 80,31KM. Posjedujem racun. Molim vas da mi odgovorite, mogu li od ZZ vratiti novac,gdje i kome da se obratim? Djete je naravno,korisnik vaseg osiguranja. Hvala! Srdacan pozdrav,
Lejla, 18.01.2012
Odgovor: Pentax vakcina se ne obezbjeđuje u okviru sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.Redovna-obavezna vakcinacija se provodi u javnim ustanovama Kantona Sarajevo u okviru ugovorenih sredstava.Zbog gore navedenog nismo u mogućnosti refundirati troškove liječenja u privatnoj ustanovi sa kojom nemamo potpisan ugovor.  
Pitanje:    Postovani, Potreban mi je par ortopedskih cipela koje sam mislila raditi u privatnoj ustanovi "Ortosar". Buduci da sam osigurana kod Vas i imam validnu knjizicu, zanima me da li i kako mi mozete pomoci prilikom placanja, te koja bi bila procedura. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!
Irma, 17.01.2012
Odgovor: poštovana, Prema "Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagal, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka",  na osnovu medicinskih indikacija, pomagala  propisuje ovlašteni doktor medicine-specijalista određene grane medicine, u skladu sa doktrinarnim kriterijima,  na obrascu prijedloga o potrebi pomagala. Osigurano lice je obavezno izdatu potvrdu o pomagalu ovjeriti u poslovnici Zavoda u roku od 30.dana. Ovjerena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjere, u kom roku je osigurano lice istu obavezno realizovati, odnosno izvršiti nabavku ili naručiti pomagalo. Prilikom ovjere obrasca prijedloga o potrebi pomagala u poslovnici Zavoda dobit ćete informaciju o učešću Zavoda u finansiranju pomagala, u zavisnosti od preporučenog pomagala.
Pitanje:    Kako je u toku izbor ljekara-stomatologa, molim da mi odgovorite u slučaju kad pacijent se liječi u ambulatni sa kojom je firma zaključila ugovor imamo li pravo birati drugu ambulantu i da li poslodavac može u slučaju bolovanja zaposlenika da ne prizna doznake druge ambulante. Hvala Jasna
Jasmina, 16.01.2012
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH";br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 64. stav 1. ,osigurano lice  ima pravo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije. S tim u vezi, u toku je i akcija koju vi navodite. Članom 55. navedenog Zakona, utvrđeno je da privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi. Na osnovu navedenog, poslodavac ne smije uslovljavati i određivati koji će ljekar utvrditi privremenu spriječenost za rad, a samim tim mora prihvatiti doznake koje je izdao ljekar za kojeg ste swe vi opredjelili u navedenoj akciji.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting