Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Živim na USK-a.Muž mi je hitno morao na operaciju mokraćnog mjehura i prostate.Operacija je rađena u inostranstvu i sami smo platili iznos operacija. Molim Vas da mi objasnite da li naš fond je dužan da nam uplati onaj iznos sredstava koji bi morao uplatiti da se operirao u kantonu Sarajevo. Mužu je ugrađen novi mokraćni mjehur i odstranjen dio mokraćnog kanala, a ta operacija se ne radi u Bihaću i po našem saznanju vrlo rijetko u Sarajevu. Unaprijed zahvalna.
Zineta V., 09.02.2012
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM.      Što se tiče spomenutog slučaja, molimo da se obratite zavodu čiji je osiguranik Vaš suprug.
Pitanje:    Poštovani, Moja supruga je strana državljanka i u drugom je stanju. Nedavno smo se vjenčali. Kako ona može dobiti zdravstveno osiguranje na osnovu mog zdravstvenog osiguranja, kako bi se mogla poroditi u BiH?Šta je potrebno od dokumenata? Hvala unaprijed.
Enes, 06.02.2012
Odgovor: ·                Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.            Po dostavljanju dokumentacije:   -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo,             -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec, -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Postovani, da li ZZO KS finansira ili bar sufinansira pokusaje vantjelesne oplodnje/da li je obezbjeđen novac za sufinansiranje u budžetima Kantona? Kako se mogu prijaviti parovi koji imaju problem sa zacecem? Hvala!
Civitas, 03.02.2012
Odgovor: Poštovani, u vezi vašeg pitanja za finansiranje vještačke trudnoće, obavještavamo vas da Zavod posebno ne finansira ovaj vid zdravstvene usluge već se to finansira u okviru ukupnog finansiranja ginekološko akušerske klinike. Što se tiče vašeg pitanja oko prijavljivanja parova nije jasno jer takvo šta ne postoji.Postoji samo redovna procedura pregleda, dijagnostike i terapije koju će ljekari te klinike utvrditi. Ako se pitanje odnosi na vještačku oplodnju u inostranstvu, Zavod daje pomoć kroz Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu ali nakon što ljekari sa GAK-a daju prijedlog da se to radi u inostranstvu i nakon što osiguranici sami plate račun.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje, a vezano je za privremenu spriječenost za rad. Naime, bolovanje do 30/42 dana, kako se računaju dani provedeni na bolovanju. Interesuje me, da li u ovih 30 dana,koji idu na teret poslodavca, prilikom računanja ulaze subote i nedjelje. Odnosno, ako je zaposlenik otvorio bolovanje 30.01.2012.godine, sa kojim datumom bi trebao da bude na bolavanju preko 42 dana. Federacija BiH. Hvala.    
Jaso, 30.01.2012
Odgovor: U vezi vašeg upita koji se odnose na privremenu spriječenost za rad, obavještavamo vas da se dani privremene spriječenosti računaju u kontinuitetu, dakle sa subotama i nedeljama. Pojednostavljeno, od prvog dana privremene spriječenosti brojite 42 dana, do kada je naknada na teret poslodavca, a nakon 42 dana poslodavac isplačenu naknadu ali ima pravo na refundaciju od Zavoda, pod uslovom da su uredno plaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, zbog nedostatka adekvatne opreme na kliničkom centru Koševo, sugerirano mi je da odem na operativni zahvat u Zagreb. zanima me imam li pravo da dio troškova liječenja snosi ZZO KS, zaposlena sam u KS. LIJEP POZDRAV HVALA
Antonija, 30.01.2012
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti:   ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM.              Zahtjevi se podnose u  poslovnicama Zavoda i razmatraju se jednom mjesečno.
Pitanje:    moj otac nije na zavodu za zaposljavanje i nema zdravstvenu knjizicu on ima 53 god.a ni mama nema zdravst.knjiz. ja sam zaposlen i zivim s njima u kuci dali ja mogu preko svog osiguranja da njih osiguram ista mi treba, otac je poljoprivrednik radio je prije rata u AGROKOMERCU. zemlja i kuca ja na njemu pa to stvara poteskoce prilikom osiguranja postoji li ikakva sansa da dobije ikakvo osiguranje hvala.
Ibrahim G., 29.01.2012
Odgovor: ·           Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Iznos mjesečne uplate je  5% na prosječnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a prema Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, - listing Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  ili potvrda da lice nije aktivni osiguranik, - izjava potpisana u poslovnici da lice nema status osiguranika i da nije korisnik inozemne penzije, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najmanje 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, na - žiroračun Zavoda, - vrsta prihoda – 712111, - vrsta uplate – 1068154143, - svrha uplate – obavezno zdravstvenoosiguranje. -zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje.     Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje: U kojem javnom dokumentu ili publikaciji se mogu dobiti informacije o tome koje dijagnoze su potrebne da bi se ostvarilo pravo na ortopedske cipele (po gipsanom modelu obostrano)? Ako takvog javnog dokumenta nema, molim vas da javno objavite taj dokument. Hvala
A. Branković, 27.01.2012
Odgovor: U "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 38/07 i 29/08, objavljena je"Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica nakorišćenje ortopedskih i drugih pomagal, endoproteza,stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka",gdje je navedena: III - Jedinstvena lista pomagala, medicinske indikacije,rokovi korištenja.Pod rednim brojem:20. Ortopedske cipele (par), (rok korištenja 12 mjeseci )a)    po gipsanom modelu (jednostrano) - antivarus cipeleb)    po gipsanom modelu (obostrano)c)    sa povišenjem:d)    djeca do 15 godina preko 2 cme)    odrasli preko 3 cmIndikacije:1)    ako je neophodno da ortopedsko pomagalo bude u spoju sa obućom;2)    potrebno vještačko stopalo ili dio stopala;3)    urođeni ili stečeni deformiteti koji remete funkcionalne aktivnosti,4)    odsječen dio nožja ili donožja, a osigurano lice ne koristiortopedsko sredstvo;   Ortopedska obuća se izrađuje od standardne kože u obliku koji jeprilagođen obliku stopala kad je opterećeno.
Pitanje:    Postovani,ja imam osiguranje zdravstveno preko biroa na Kantonu Sarajevo,da li ja mogu preko svog osiguranja osigurati svoju majku koja trenutno nema nikakvo zdravstveno osiguranje. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru!
Jasmin, 27.01.2012
Odgovor: Prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnose  članovi porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave.               Za prijavu na zdravstveno osiguranje  roditelja (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji) ako ih osiguranik izdržava, Potrebna je dokumentacija: - rodni list nosioca osiguranja, - smrtni list za umrlog roditelja radi osiguranja drugog roditelja, - uvjerenje Porezne urave Federacije  BiH o visini prihoda iz mjesta prebivališta, - uvjerenje katastra iz mjesta rođenja i mjesta stanovanja da nema   zemljišta u svojini, - uvjerenje PIO-a iz zemlje ranijeg prebivališta da nije korisnik penzije, - potvrda da nije evidentiran kao penzioner ili aktivni osiguranik u BiH, - potvrda Porezne urave Federacije BiH da nije obveznik uplate doprinosa po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti, - izjava potpisana u poslovnici sa dva svjedoka, - kućna lista, - lične karte izdate u MUP-u Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Student sam, nezaoslen, imam vise od 26 godina i zelim da se prijavim na zavod za zdravstveno osiguranje. Zanima me koji su dokumenti potrebni i koliko to novcano iznosi sveukupno?
Amar, 23.01.2012
Odgovor: -          Redovnim studentima od 26 – 30 godina života, nakon dostave   potrebne dokumentacije:   -          potvrda da je redovan student, -          kopija lične karte sa područja Kantona Sarajevo, -          izjava, potpisana u poslovnici, da nema osiguranja po drugom osnovu, -          uplata doprinosa za tekući mjesec, -          listing ili potvrda PIO/MIO F BiH da nije aktivni osiguranik, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. -       Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Dobar dan.Molim vas jedno pitanje?Imam oca koji ima 70 godina.Da li on po zakonu ima ikakvo pravo na zdravstvenu zastitu.Nikad nije bio u radnom odnosu.
Mirela, 23.01.2012
Odgovor: Vaš otac može da se zdravstveno osigura na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo ("Službene novina Kantona sarajevo", broj:29/09), preko organa uprave za poslove socijalne i dječije zaštite u općini u kojoj ima prebivalište, a  koja utvrđuje potrebnu dokumentaciju za prijavu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting