Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, trenutno pohađam magistarski studij u Sarajevu kao redovan student. Imam 25 godina, nezaposlen sam, ali nisam na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, jer sam redovan student. Na koji način mogu ostvariti zdravstveno osiguranje, majka mi se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da li preko nje mogu ostvariti zdravstveno osiguranje i šta mi je od dokumenata potrebno u tom slučaju? Također Vas molim za odgovor da li bi moja supruga, koja ima 29 godina, i koja nema zdravstveno osiguranje, mogla biti osigurana preko mene ili preko moje majke? Unaprijed hvala na odgovoru.  
Alen, 19.01.2012
Odgovor: Poštovani, kao redovan student do 26 godine života možete biti zdravstveno osigurani preko majke.Podnesite zahtjev u poslovnicu zdravstvenog osiguranja u općini u kojoj živite. Vaša supruga ne može biti zdravstveno osigurana na ovaj naćin.Ona može sama sebi da uplaćuje zdravstveno osiguranje. 
Pitanje:    Postovani, Možete li mi reci da li neko ko je ima zdravstveno osiguranje moze na sebe prijaviti supruznika i koja je procedura ? Koje uslove supružnik treba da ispunjava da bi bio osiguran na zdravstveno na osiguranika? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru S poštovanjem, Mirela
Mirela, 18.01.2012
Odgovor:        Prava iz zdravstvenog osiguranja koriste i članovi porodice osiguranika pod određenim uvjetima iz Zakona. Zavod  zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  vrši registraciju članova porodice osiguranika. Za Bračnog supružnika potrebna je dostaviti  dokumentaciju kako slijedi: - vjenčani list ili kućna lista, - lična karta osiguranika, - lična karta supružnika, - potvrda da nije evidentiran kao penzioner ili aktivni osiguranik u BiH, - potvrda Porezne uprave  da nije obveznik uplate doprinosa po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti
Pitanje:    Postovani, Interesuje me dali ZZOKS vrsi novcanu nadoknadu u slucaju vakcinacije djeteta, ako je vakcina kupljena i ista ubrizgana djetetu u privatnoj praksi? Naime,radi se o tome da je moja beba ( zbog alergije uz preporuku pedijatra iz DZ ) vakcinisana u privatnoj praksi. Rijec je o PENTAMIKS vakcini,cijena je 80,31KM. Posjedujem racun. Molim vas da mi odgovorite, mogu li od ZZ vratiti novac,gdje i kome da se obratim? Djete je naravno,korisnik vaseg osiguranja. Hvala! Srdacan pozdrav,
Lejla, 18.01.2012
Odgovor: Pentax vakcina se ne obezbjeđuje u okviru sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.Redovna-obavezna vakcinacija se provodi u javnim ustanovama Kantona Sarajevo u okviru ugovorenih sredstava.Zbog gore navedenog nismo u mogućnosti refundirati troškove liječenja u privatnoj ustanovi sa kojom nemamo potpisan ugovor.  
Pitanje:    Postovani, Potreban mi je par ortopedskih cipela koje sam mislila raditi u privatnoj ustanovi "Ortosar". Buduci da sam osigurana kod Vas i imam validnu knjizicu, zanima me da li i kako mi mozete pomoci prilikom placanja, te koja bi bila procedura. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!
Irma, 17.01.2012
Odgovor: poštovana, Prema "Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagal, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka",  na osnovu medicinskih indikacija, pomagala  propisuje ovlašteni doktor medicine-specijalista određene grane medicine, u skladu sa doktrinarnim kriterijima,  na obrascu prijedloga o potrebi pomagala. Osigurano lice je obavezno izdatu potvrdu o pomagalu ovjeriti u poslovnici Zavoda u roku od 30.dana. Ovjerena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjere, u kom roku je osigurano lice istu obavezno realizovati, odnosno izvršiti nabavku ili naručiti pomagalo. Prilikom ovjere obrasca prijedloga o potrebi pomagala u poslovnici Zavoda dobit ćete informaciju o učešću Zavoda u finansiranju pomagala, u zavisnosti od preporučenog pomagala.
Pitanje:    Kako je u toku izbor ljekara-stomatologa, molim da mi odgovorite u slučaju kad pacijent se liječi u ambulatni sa kojom je firma zaključila ugovor imamo li pravo birati drugu ambulantu i da li poslodavac može u slučaju bolovanja zaposlenika da ne prizna doznake druge ambulante. Hvala Jasna
Jasmina, 16.01.2012
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH";br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 64. stav 1. ,osigurano lice  ima pravo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije. S tim u vezi, u toku je i akcija koju vi navodite. Članom 55. navedenog Zakona, utvrđeno je da privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi. Na osnovu navedenog, poslodavac ne smije uslovljavati i određivati koji će ljekar utvrditi privremenu spriječenost za rad, a samim tim mora prihvatiti doznake koje je izdao ljekar za kojeg ste swe vi opredjelili u navedenoj akciji.
Pitanje:    Poštovani, mama mi živi u Hrvatskoj i ima privremeni boravak a u proceduri je i za stalni boravak u R.Hr. plaća zdravstveno osiguranje, a u međuvremenu će i dobiti penziju u BiH onu najnižu. Zanima me daljnja procedura i kako to sad sve povezati?
Amir, 16.01.2012
Odgovor: Poštovani, nakon dobivanja penzije u BiH, vaša majka može biti zdravstveno osigurana pod uslovom da se odjavi iz BiH i ima prebivalište u RHR.Zahtjev za prijavom na zdravstveno osiguranje pokreće hrvatski ZZO na odgovarajućim obrascim i to prema kantonalnom zavodu u kantonu iz kojeg je vaša majka otišla.Ukoliko su ispunjeni uslovi, nadležni kantonalni zavod će izvršiti prijavu na zdravstveno osiguranje.                                                                    
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite , kakva su prava doktora specijaliste koji je stalno uposlen u R.Srpskoj (direktor DZ) da obavljajući povremeno djelatnost u F BiH omogućuje građaninu F BiH bolovanje. Može li se na osnovu nalaza istog građanin u F BiH držati na bolovanju jednu godinu, bez nalaza ljekarske komisije nadležnog ZZO? Unaprijed zahvalna.
Marijana, 13.01.2012
Odgovor: Pitanje je malo nejsno. Ako je doktor stalno zaposlen u RS, u KS ne može biti angažovan u javnom zdravstvu.Moguće je da ima dopunski rad ali kod privatnika koji nemaju pravo utvrđivanja privremene spriječenosti za rad.Osim toga, osiguranici ZZOKS ne mogu biti godinu dana na bolovanju a da potrebu za bolovanjem nakon 42 dana nije utvrdila ljekarska komisija.
Pitanje:    Poštovani, Interesira me da li su i po kojem pravnom aktu, i od kada, korisnici zdravstvanog osiguranja na Kantonu Sarajevo - dobrovoljni davaoci krvi 10 i više puta- oslobođeni od participacije prilikom korištenja zdravstvenih usluga. Da li su oslobođeni participacije kod svih ili samo određenih zdravstvenih usluga ?? Koje dokumente je potrebno predočiti, kao dokaz za mogućnost korištenja usluga (Knjižica dobrovoljnog davaoca, neka potvrda i od koga ili nešto treće?? S poštovanjem
Edin.H, 13.01.2012
Odgovor: Poštovani, Na osnovu Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog  ućešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine Federacije BiH", broj: 21/09), u tački V alineja 11. utvrđeno je da su oslobođeni od plaćanja participacije osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta. Navedenom Odlukom nisu utvrđeni dokumenti potrebni za dokazivanje.Napominjemo da se participacija naplaćuje u zdravstvenim ustanovama a ne u ZZO, tako da da zavod nije utvrđivao potrebnu dokumentaciju. Mišljenja smo da bi Knjižica dobrovoljnog davaoca, a i potvrda bili dovoljni.
Pitanje:      Poštovani, u skladu sa zaključenim Ugovorom zavoda sa privatnim ordinacijama, molim da me informišete kako to pravo mogu ostvariti i koji je postupak, bez obzira na dužinu zakazanog pregleda i po 5 mjeseci ambulante ne daju uputnice u skladu sa Ugovorim. Na Vašem poratalu ima objavljena informacija o zaključenom ugovoru ali nema obrazloženja kako to pravo ostvariti i koju odgovornost snose ljekari kad pacijentu ne daju mogućnost takvog pregleda bez obzira na dužinu čekanja u domu zdravlja. Da li i ambulanta pri pri firmi imaju pravo dati takvu uputnicu. Hvala Jasmina
Jasmina, 13.01.2012
Odgovor: Dijagnostičke usluge koje su predmet ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama su: Ultrazvučna dijagnostika abdomena sa čitanjem nalaza; Ehokardiografija (UZ srca) sa pregledom; Kolor doppler krvnih sudova vrata; CT pregled (kičme, toraxa, abdomena, glave) bez kontrasta; CT pregled sa kontrastvom  i očitanjem nalaza; Transkranijalni kolor doppler; Holter EKG. Osigurana lica  dijagnostičke usluge  može koristiti, u skladu sa medicinskom indikacijom,  na osnovu uputnice ordinirajućeg ljekara porodične medicine u okviru ugovorenog broja usluga.                            Ljekar porodične medicine izdaje uputnicu po prijedlogu ljekara specijaliste određene grane medicine prema vrsti usluge, osim za ultrazvučni pregled abdomena, u kojem slučaju nije potrebna preporuka drugog ljekara specijaliste.           Uputnicu koju je izdao ljekar porodične medicine  obavezno  ovjerava ovlašteno lice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo    
Pitanje:    Postovani, zivim u kantonu Sarajevo i imam zdravstvano osiguranje preko biroa,posto putujem u posjetu kod rodice u Njemacku u slucaju neke hitne medicinske intrvencije da li mi moje zdravstveno osiguranje iz Bosne vazi,ili ako ne vazi kako vec mogu tamo da se osiguram. Unaprijed vam se zahvaljujem.
Jasmina, 11.01.2012
Odgovor: Poštovana, Pravo  korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u  zemljama sa kojim je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju  regulisano je Pravilnikom o  uvjetima, načinu  i  postupku  ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 31/04). Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u  inozemstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem  obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica  za  turističko putovanje ili  službeni put,  najduže do  30  dana  u toku jedne  kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting