Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, mama mi živi u Hrvatskoj i ima privremeni boravak a u proceduri je i za stalni boravak u R.Hr. plaća zdravstveno osiguranje, a u međuvremenu će i dobiti penziju u BiH onu najnižu. Zanima me daljnja procedura i kako to sad sve povezati?
Amir, 16.01.2012
Odgovor: Poštovani, nakon dobivanja penzije u BiH, vaša majka može biti zdravstveno osigurana pod uslovom da se odjavi iz BiH i ima prebivalište u RHR.Zahtjev za prijavom na zdravstveno osiguranje pokreće hrvatski ZZO na odgovarajućim obrascim i to prema kantonalnom zavodu u kantonu iz kojeg je vaša majka otišla.Ukoliko su ispunjeni uslovi, nadležni kantonalni zavod će izvršiti prijavu na zdravstveno osiguranje.                                                                    
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite , kakva su prava doktora specijaliste koji je stalno uposlen u R.Srpskoj (direktor DZ) da obavljajući povremeno djelatnost u F BiH omogućuje građaninu F BiH bolovanje. Može li se na osnovu nalaza istog građanin u F BiH držati na bolovanju jednu godinu, bez nalaza ljekarske komisije nadležnog ZZO? Unaprijed zahvalna.
Marijana, 13.01.2012
Odgovor: Pitanje je malo nejsno. Ako je doktor stalno zaposlen u RS, u KS ne može biti angažovan u javnom zdravstvu.Moguće je da ima dopunski rad ali kod privatnika koji nemaju pravo utvrđivanja privremene spriječenosti za rad.Osim toga, osiguranici ZZOKS ne mogu biti godinu dana na bolovanju a da potrebu za bolovanjem nakon 42 dana nije utvrdila ljekarska komisija.
Pitanje:    Poštovani, Interesira me da li su i po kojem pravnom aktu, i od kada, korisnici zdravstvanog osiguranja na Kantonu Sarajevo - dobrovoljni davaoci krvi 10 i više puta- oslobođeni od participacije prilikom korištenja zdravstvenih usluga. Da li su oslobođeni participacije kod svih ili samo određenih zdravstvenih usluga ?? Koje dokumente je potrebno predočiti, kao dokaz za mogućnost korištenja usluga (Knjižica dobrovoljnog davaoca, neka potvrda i od koga ili nešto treće?? S poštovanjem
Edin.H, 13.01.2012
Odgovor: Poštovani, Na osnovu Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog  ućešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava ("Službene novine Federacije BiH", broj: 21/09), u tački V alineja 11. utvrđeno je da su oslobođeni od plaćanja participacije osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta. Navedenom Odlukom nisu utvrđeni dokumenti potrebni za dokazivanje.Napominjemo da se participacija naplaćuje u zdravstvenim ustanovama a ne u ZZO, tako da da zavod nije utvrđivao potrebnu dokumentaciju. Mišljenja smo da bi Knjižica dobrovoljnog davaoca, a i potvrda bili dovoljni.
Pitanje:      Poštovani, u skladu sa zaključenim Ugovorom zavoda sa privatnim ordinacijama, molim da me informišete kako to pravo mogu ostvariti i koji je postupak, bez obzira na dužinu zakazanog pregleda i po 5 mjeseci ambulante ne daju uputnice u skladu sa Ugovorim. Na Vašem poratalu ima objavljena informacija o zaključenom ugovoru ali nema obrazloženja kako to pravo ostvariti i koju odgovornost snose ljekari kad pacijentu ne daju mogućnost takvog pregleda bez obzira na dužinu čekanja u domu zdravlja. Da li i ambulanta pri pri firmi imaju pravo dati takvu uputnicu. Hvala Jasmina
Jasmina, 13.01.2012
Odgovor: Dijagnostičke usluge koje su predmet ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama su: Ultrazvučna dijagnostika abdomena sa čitanjem nalaza; Ehokardiografija (UZ srca) sa pregledom; Kolor doppler krvnih sudova vrata; CT pregled (kičme, toraxa, abdomena, glave) bez kontrasta; CT pregled sa kontrastvom  i očitanjem nalaza; Transkranijalni kolor doppler; Holter EKG. Osigurana lica  dijagnostičke usluge  može koristiti, u skladu sa medicinskom indikacijom,  na osnovu uputnice ordinirajućeg ljekara porodične medicine u okviru ugovorenog broja usluga.                            Ljekar porodične medicine izdaje uputnicu po prijedlogu ljekara specijaliste određene grane medicine prema vrsti usluge, osim za ultrazvučni pregled abdomena, u kojem slučaju nije potrebna preporuka drugog ljekara specijaliste.           Uputnicu koju je izdao ljekar porodične medicine  obavezno  ovjerava ovlašteno lice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo    
Pitanje:    Postovani, zivim u kantonu Sarajevo i imam zdravstvano osiguranje preko biroa,posto putujem u posjetu kod rodice u Njemacku u slucaju neke hitne medicinske intrvencije da li mi moje zdravstveno osiguranje iz Bosne vazi,ili ako ne vazi kako vec mogu tamo da se osiguram. Unaprijed vam se zahvaljujem.
Jasmina, 11.01.2012
Odgovor: Poštovana, Pravo  korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u  zemljama sa kojim je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju  regulisano je Pravilnikom o  uvjetima, načinu  i  postupku  ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 31/04). Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u  inozemstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem  obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica  za  turističko putovanje ili  službeni put,  najduže do  30  dana  u toku jedne  kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovanje Ja sam student, iz US kantona sam, postdiplomski studij 5.godina, redovan, ni jednu godinu nisam obnavljao, ali sam pauzirao posle srednje tako da sada imam 27.godina, a nemam zdravstveno osiguranje pa me zanima kako da ga dobijem posto po zakonu mozes imamti studentsko do 26., bar mi tako kazu..posto boravim u Sarajevu zbog studija, da li mogu nesto uraditi da ga dobijem? Posto cak ni gore ne mogu biti osiguran posto sam redovan student. Unaprijed hvala
Ale, 11.01.2012
Odgovor: Poštovani, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09), članom 10. tačka i. je utvrđeno da redovni studenti nakon navršenih 26 godina života mogu sami da uplaćuju za zdravstveno osiguranje po 20 KM mjesečno do navršenih 30 godina života, pod uslovom da imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo. Ukoliko imate prebivalište u KS, što dokazujete ličnom kartom, obatite se u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja u općini u kojoj ima prebivalište.
Pitanje:    Postovani, firma iz Sarajeva zaposljava jedno lice iz Tuzle. Buduci da smo do sada zdravstveno osiguranje uplacivali u zzo kantona Sarajevo, desio se problem. Naime nas uposlenik ne moze ovjeriti knjizicu u Tuzli, pa me interesuje da li se doprinosi uplacuju po sjedistu firme ili po mjestu prebivalista uposlenika. Hvala
Edin, 01.01.2012
Odgovor: Poštovani, Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11) i Zakona o doprinosima ("Službene novine FBiH",35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02 i 14/08) pravo na zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta lica koje se uvodi u osiguranje kao i uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, na bolovanju sam zbog urađenog operativnog zahvata. 19.12. je bilo punih 42 dana bolovanja, doktor me uputio na komisiju zbog produženja bolovanja, na kojoj sam bila 16.12. i dobila još 20 dana bolovanja. Sad me zanima od kada se računa ovih 20 dana komisijskog bolovanja, od dana kad je isteklo punih 42 dana bolovanja, ili od dana komisijskog pregleda?
Almira, 29.12.2011
Odgovor: Poštovani, nakon bolovanja u trajanju od 42 dana koje je na teret obveznika obračuna i uplate doprinosa, Komisija utvrđuje potrebu za daljim bolovanjem.Ukoliko Komisija utvrdi potrebu za daljim bolovanjem, produžetak  bolovanja se računa od dana isteka bolovanja od 42 dana.
Pitanje:    Uvaženi, pokušavala sam dobiti informacije putem vaših telefona ali nijedan nije u funkciji. Imam pitanje gdje mogu da dobijem ili da učitam elektronsku verziju formulara za izbor ljekara, posto isti nisam dobila. Ukoliko imate formula možete mi ga putem email-a poslati. Inače ovjeravam knjižice u poslvonivi na Skenderiji, pa me zanima da li tamo mogu da možda dobijem te formulare. Unaprijed hvala    
Tijana, 29.12.2011
Odgovor: Poštovana, Obrasce Izjava o izboru doktora porodične/obiteljske medicine i doktora stomatologije (koja se izlistava sa Vašim podatcima), možete preuzeti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u kojoj ovjeravate i zdravstvenu knjižicu.
Pitanje:    Postovani, Imam 40 god. nezaposlena. Zeljela bih osigurati samu sebe (na osnovu "Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) i Odluke o načinu utvrđivanja osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:29/09).... Molim da mi kazete sta je potrebno da bih ovo ostvarila? Ljekarsko uvjerenje? Koje su ustanove ovlastene za izdavanje ovakvih uvjerenja? Koji su jos dokumenti potrebni? Gdje se predaju? Hvala
Sabina, 09.01.2012
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu u procentu 5% na prosječnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, prema Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Potrebnadokumentacija - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, - listing PIO-a ili potvrda da lice nije aktivni osiguranik, - izjava potpisana u poslovnici da lice nema status osiguranika i da nije korisnik inozemne penzije, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najmanje 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, na - žiroračun Zavoda, - vrsta prihoda – 712111, - vrsta uplate – 1068154143, - svrha uplate – obavezno zdravstvenoosiguranje. -zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting