Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Na koji način neko ko je zaposeln u firmi čije se sjedište nalazi u RS, a posao obavlja u KS i ima prebivalište u KS moze ostvariti pravo na zdravstveno osigurnje i ovjeru knjižice? Pozdrav  
Ana, 02.04.2018
Odgovor: Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, koji poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike sa prebivalištem u Federaciji podnose prijavu prema sjedištu te poslovne jedinice u Federaciji, dok obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske za  zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji podnose prijavu prema prebivalištu zaposlenika. Dakle, poslodavac popunjava i ovjerava obrazac JS3100, koji se moze preuzeti na web stranici Porezne uprave FBIH, kao i zdravstvenu legitimaciju u rubrici predviđnoj za to, a koja se moze kupiti u jednoj od nasih ispostava, nakon cega se navedeni obrazac dostavlja Poreznoj upravi FBiH prema sjedistu poslovnice u FBIH odnosno prema mjestu prebivalista zaposlenika, a zdravstvena legitimacija se, a po proteku dva dana od dana dostavljanja gore navedenog obrasca mjesno nadleznoj ispostavi Porezne uprave FBiH, dostavlja referentu zdravstvenog osiguranja u jednoj od nasih ispostava radi popunjavanja  i ovjere iste.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za hitnu pomoč pri imformacij dali je ikako moguče obaviti i gdje vaginalnii pregled trudnice prvo bitno da se ustanovi trudnoca i obavi prvi pregled trudnici koja je na birou bez osiguranja dali i koliko se placa taj pregled? molim vas za pomoc, hvala unaprijed na odgovoru
Aiša, 29.03.2018
Odgovor: Kako niste zdravstveno osigurani pregled možete obaviti u jednoj od privatnih ginekoloških ordinacija.
Pitanje:    Postovani, Da li imamo sporazum sa hrvatskom sto se tice socialnog osiguranje? Da li mogu da koristim moje zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj?
Bulent, 29.03.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04).Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5.Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani Hočete li ikada i kda raspisivati tender ili javnu nabavu u pružanju usluga internističkih ordinacija za usluge u ultra zvuku abdomena, gastroskopiji, EKG srca i mozga, kolonoskopiji.??????? LP Primarijus Dr mr sce. Dijana J. specijalista internista
Dijana, 29.03.2018
Odgovor: Ranije smo odgovorili na Vaše pitanje.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju. Da li je potrebno nove elektronske knjizice-kartice ovjeravati?
Adnan, 29.03.2018
Odgovor: Zdravstvene elektronske kartice se ne ovjeravaju.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Postovanje, zanima me procedura osiguranja u Federaciji, jer sam ja zaposlen u R. Srpskoj i imam z. Osiguranje da li ja mogu sebi da uplacujem zdravstveno osiguranje i u Federaciji? Kakva je procedura i sta bi mi trebalo od papira? I gdje mogu da se javim? Lp hvala unaprijed
Danko, 29.03.2018
Odgovor: Lice s prebivalištem na teritoriji Federacijekoje ima sredstva za izdržavanje, shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Interesuje me dali mogu ovjerit knizicu poceo sam raditi prije 6 dana u BH sigurnost
Đenan, 29.03.2018
Odgovor:  Ukoliko Vaš poslodavac redovno  uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje, možete ovjeriti zdravstvenu knjižicuu jednoj od ispostava Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Preuzela sam elektronsku knjižicu, i interesuje me da li i sada moram ići da ovjeravam knjižicu svaka 3 mjeseca? Kolega mi je rekao da se i elektronska knjižica mora ovjeravati. Molim za informaciju. Hvala
Edina, 27.03.2018
Odgovor: Elektronska zdravstvena knjižica se ne ovjerava.
Pitanje:    Poštovani Hoćete li ikada i kada raspisati konkusrs za prihvatanja ponuda u pružanju usluga privatnih internističkih ordinacija za internističke preglede abdomena, ultrazvuka abdomena i gastroskopije, rektalog tuešea, EKG -a .???? Dr mr sc Dijana J
Dijana, 27.03.2018
Odgovor: ZZO KS je dana 28.02.2018. godine, Ministarstvu zdravstva KS uputio zahtjev za saglasnost na tekst Javnog poziva za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga. Po dobijanju istog, nadležne službe ZZOKS će pristupiti pokretanju postupka za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga.
Pitanje:    Poštovani, Ljubazno molim da mi se pojasni član 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Šta to konkretno znači kada radnik doživi povredu na radu i javi se u ambulantu. Je li sad mora plaćati neke posebne usluge, ko ih u tom slučaju plaća radnik ili Poslodavac. hvala, lp,
Senada, 26.03.2018
Odgovor: Član 81. Zakona propisuje da pravno odnosno fizičko lice u slučaju povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osigurava u cjelosti ostvarivanje prava u slijedećim slučajevima: 1. zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,   2. odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti,  3. naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,   4. naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting