Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Moj suprug je trenutno izmedju dva posla i bez obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nije se mogao prijaviti na biro zbog toga sto mu je zadnji posao bio za inostranu firmu u inostranstvu. Mozete li mi reci kakva mogucnost zdravstvenog osiguranja postoji za njega, kakvi su uslovi placanja dobrovoljnog osiguranja? Sve ovo pitam zbog toga sto suprug mora u bonicu uz operativni zahvat. Hvala
Sanela. M., 11.04.2011
Odgovor: Ako ne postoji drugi način, pravo na zdravstveno osiguranje može se ostvariti na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Za ovaj način zdravstvenog osiguranja plaća se 5% od prosjeka plaće u FBiH, i to za poćetak 6 mjeseci retroaktivno i tekući mjese.Zahtjev se podnosi  Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, treba da se preselim u Sarajevo, zbog posla i zajedničkog života sa nevjenčanim suprugom. Zanima me da li je moguće uplaćivati regularno dobrovoljno zdravstveno osiguranje na osnovu privremene dozvole boravka, kao nerezident. Ukoliko jeste, koji su mi dokumetni potrebni za podnosenje molbe/zahtjeva? Hvala. Mirjana
Mirjana, 05.04.2011
Odgovor: Ako ne postoji drugi način, pravo na zdravstveno osiguranje možete ostvariti na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Za ovaj način zdravstvenog osiguranja plaća se 5% od prosjeka plaće u FBiH, i to za poćetak 6 mjeseci retroaktivno i tekući mjese.Zahtjev se podnosi  Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema prijavljenoj adresi privremenog boravka.  
Pitanje:    Oženjen sam stranom državljankom koja ima odobreni boravak u BiH po osnovu braka. Ja sam zaposlen i moja firma redovno uplaćuje doprinose. Zanima me na koji način mogu osigurati suprugu da ona ima potpuno zdravstveno osiguranje u BiH?
Edin, 31.03.2011
Odgovor: Zdravstveno osiguranje stranaca vezano je za ostvarivanje prava na privremeni boravak stranaca u Bosni i Hercegovini što je  regulisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu («Službeni glasnik BiH» broj 36/08). Zakon  precizno određuje uslove koje stranac treba ispuniti za odobrenje privremenog boravka. Jedan od uslova je podnošenje dokaza da za period za koji se traži dozvola privremenog boravka, ima osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu ili zdravstveno osiguranje. Kada se utvrdi da stranac ispunjava uslove za dobijanje odobrenja , nadležni organ donosi rješenje o odobrenju privremenog boravka na određeni period u  kojem se navode uslovi koje je stranac ispunio, pa i uslov da ima sredstva za zdravstvenu zaštitu ili zdravstveno osiguranje. Isticanjem ovog podatka koji se navodi u rješenju o odobrenju privremenog boravka, u kontekstu Vašeg pitanja je  bitna jer znači da lice za koje se traži zdravstveno osiguranje to već ima ili ima osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu, što je ustanovio organ prilikom izdavanja odobrenja o privremenom boravku.               Pravo na zdravstveno osiguranje za vrijeme privremenog boravak stranca, može se ostvariti i na osnovu međudržavne konvencije ako je sa tom državom potpisana.Ako nije potpisana konvencija,  jedna od mogućnosti zdravstvenog osiguranja za strane državljane i njihove članove porodice  koji imaju odobren privremeni boravak na godinu dana, jeste osiguranje po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Zahtjev za zdravstveno osiguranje na ovaj način, podnosi se Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prema prijavljenoj adresi privremenog boravka.  
Pitanje:    Osoba koja je u stalnom radnom odnosu, kojoj firma plaća sve doprinose, nema zdravstvenu knjižicu. Koja je potrebna procedura i dokumentacija za vađenje zdravstvene knjižice i koliko traje taj postupak. Hvala
Ida, 31.03.2011
Odgovor:  Ukoliko ste uredno prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje, procedura je jednostavna.Obratite se u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja u općini prebivališta gdje ćete kupiti zdravstvenu legitimaciju, odnijeti poslodavcu da popuni dio koji se na njega odnosi i ponovo u Poslovnicu, sa ličnom kartom na ovjeru.        Ako vas poslodavac nije prijavio, od 01.01.2011.godine, prijava se vrši preko Porezne uprave na odgovarajućim obrascima koje su objavili na svom portalu.
Pitanje:    dali se moze kod privnog stomatologa na knjizicu i ako da kod kojih?
Alma, 31.03.2011
Odgovor: U toku je priprema za uključćenje privatnih stomatologa u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja ali samo za protetiku i ortodonciju.
Pitanje:    Uposlenica sam firme i zbog komplikacija u trudnoći se nalazim na bolovanju na koje sam otišla a da prethodno nisam imala navršenih 6 mjeseci rada kod poslodavca. Isti mi je za dva mjeseca izvršio uplatu naknade na ime trudničkog bolovanja ali je odmah po saznanju da neće moći refundirati isplaćene iznose prestao sa isplatama. Da li je moj poslodavac i dalje dužan isplaćivati naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice i pored toga što isti neće moći ostvariti refundaciju zbog neispunjavanja uvjeta iz Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad i da li to i u koji+oj mjeri utiče na moja prava na naknadu plaće?? Također me interesuje šta se uzima kao osnovica za naknadu kada je poslodavac isplatio plaću u mjesecu koji je prethodio odlasku na bolovanje ali u manjem iznosu od iznosa na koji se obavezao ugovorom o radu i na taj način umanjio i osnovicu za naknadu koja mi pripada tj. da li se član 46. stav 1. Zakona o zdrastvenom osiguranju striktno tumači, pa mi osnovicu za naknadu plaće čini samo isplaćena plaća ili pak to može biti i plata koju je poslodavac bio dužan isplatiti u mjesecu koji je prethodio odlasku na bolovanje i da li to mogu dokazivati sudskim putem???
Alida, 30.03.2011
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02 i 70/08) ju članu 47.utvrđeno je da se naknada plaće isplaćuje u visini od 100% za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem.          Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:6/04) kojom je uređen odnos između poslodavca i Zavoda za naknadu plaće koja se isplaćuje na teret Zavoda, jedan od uslova je da je zaposlenik proveo najmanje 6 mjeseci na radu.          Ova odredba se odnosi samo na pravo poslodavca da refundira naknadu plaće od Zavoda a ne na pravo zaposlenika da dobije naknadu plaće.
Pitanje:    prijavljena sam na biro-u za zapošljavanje gradačac, nakon raskida ugovora o radu 2009,poslodavac je redovno upaćivao doprinose i ja sam dostavila dokumentaciju,nisam ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje sa biro-a iz razloga što službenice odgovaraju da nemam pravo na zdravstveno osiguranje preko biro-a!molim vas, imam li prava na zdravstveno osiguranje preko biro-a i kako da ga ostvarim.hvala
Munevera, 30.03.2011
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30)97,7/02 i 70/08) u članu 19. je utvrđeno da lica kojim je prestao radni odnos imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje ako se prijave u roku od 30 dana od prestanka rada pod uslovom da su plaćeni svi doprinosi.
Pitanje:    Da li osiguran alica (ovjerena zdravstvena knjizica) dijelom ucestvuju (participacija) u cijeni b.o. dana? Ako da, kako i koliko?
Milan M., 29.03.2011
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službeni list FBiH" broj:21/09) u Pregledu učešća osiguranih lica u troškovima plaćanja participacije koji je prilog Odluke, utvrđeno je da za svaki BO dan do 15 dana bolničkog liječenja postoperativno, osigurana lica plaćaju 10 KM, za svaki BO dan do 15 dana, osigurana lica plaćaju 8,00 KM, a preko 15 dana za svaki BO dan plaćaju 5,00 KM.        Međutim, kako kantonalni propisi nisu usklađeni sa navedenom Odlukom, u Kantonu Sarajevo je još u primjeni Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite...("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:28/04) po kojoj osiguranici ne plaćaju participaciju za BO dan bolničkog liječenja.
Pitanje:    Prije otprilike mjesec dana sam se odjavila sa biroa zbog preseljenja u srbiju.Ovde jos uvijek nemam drzavljanstvo i nemam pravo na zdravstveno osiguranje,u drugom sam stanju i placam sve preglede privatno.Zanima me kako,na koji nacin mogu da se vratim na biro i dobijem osiguranje da bih se porodila u sarajevu?Hvala.
Nina, 28.03.2011
Odgovor: Pitanje uputiti Zavodu za zapošljavanje jer od njih zavisi da li će prihvatitio da vas ponovo prijave na zdravstveno osiguranje.Pri tome je neophodno ispoštovati rokove iz Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH", br.30/97, 7/02 i 7'0/08).
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na slijedece pitanje.Dali je to tocno,da se od 01.01.2011. osiguranje putem njemackog BH6,moze koristiti samo u trajanju od 6.mjeseci u tekucoj godini.Takova upozorenja prema mojim informacija ne daje njemacka bolesnicka blagajna.Osim toga drugacije se tumace BH6 prava u BiH nego kako to stoji u tekstu koji je na njemackom jeziku.Naime ovdje se na osnovu BH6,uvijek navodi "samo u hitnim slucajevima",naprotiv u njemackom tekstu se samo navodi "pruzanje lijecnicke pomoci".Nije mi jasno odakle ovakove razlike u tumacenju iste konvencije.Hvala!
Ivo T., 27.03.2011
Odgovor:  Ugovorom između Njemačke i BiH koji datira od 1967. godine regulisano je pravo na zdravstvenu zaštitu državljana BiH i Njemačke za vrijeme boravka u jednoj od država ugovornica.        Na obrascu BH-6 koji spominjete, i na njemačkom i na bosanskom jeziku upisan je tekst da lica navedena u obrascu, imaju za vrijeme boravka u Njemačkoj pravo na davanja u naturi za slučaj bolesti i materinstva. davanja se zbog bolesti pružaju samo ako su zbog zdravstvenog stanja neophodno potrebna.        Ugovor između dviju država je na bazi reciproteta pa isti obrazac važi i za boravak njemačkih državljana u BiH.        Što se tiče dužine privremenog boravka u jednoj od država, u BiH je regulisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj: 36/08), te važenje obrasca zavisi od zakonskog rješenja svake države, tako da se i bolesnički list izdaje na period odobrenog boravka u zemlji.       Prema našem saznanju, nema nikakve promjene niti se potpisal nova Konvencija između dvije države.            
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting