Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Uposlenica sam firme i zbog komplikacija u trudnoći se nalazim na bolovanju na koje sam otišla a da prethodno nisam imala navršenih 6 mjeseci rada kod poslodavca. Isti mi je za dva mjeseca izvršio uplatu naknade na ime trudničkog bolovanja ali je odmah po saznanju da neće moći refundirati isplaćene iznose prestao sa isplatama. Da li je moj poslodavac i dalje dužan isplaćivati naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice i pored toga što isti neće moći ostvariti refundaciju zbog neispunjavanja uvjeta iz Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad i da li to i u koji+oj mjeri utiče na moja prava na naknadu plaće?? Također me interesuje šta se uzima kao osnovica za naknadu kada je poslodavac isplatio plaću u mjesecu koji je prethodio odlasku na bolovanje ali u manjem iznosu od iznosa na koji se obavezao ugovorom o radu i na taj način umanjio i osnovicu za naknadu koja mi pripada tj. da li se član 46. stav 1. Zakona o zdrastvenom osiguranju striktno tumači, pa mi osnovicu za naknadu plaće čini samo isplaćena plaća ili pak to može biti i plata koju je poslodavac bio dužan isplatiti u mjesecu koji je prethodio odlasku na bolovanje i da li to mogu dokazivati sudskim putem???
Alida, 30.03.2011
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02 i 70/08) ju članu 47.utvrđeno je da se naknada plaće isplaćuje u visini od 100% za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem.          Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:6/04) kojom je uređen odnos između poslodavca i Zavoda za naknadu plaće koja se isplaćuje na teret Zavoda, jedan od uslova je da je zaposlenik proveo najmanje 6 mjeseci na radu.          Ova odredba se odnosi samo na pravo poslodavca da refundira naknadu plaće od Zavoda a ne na pravo zaposlenika da dobije naknadu plaće.
Pitanje:    prijavljena sam na biro-u za zapošljavanje gradačac, nakon raskida ugovora o radu 2009,poslodavac je redovno upaćivao doprinose i ja sam dostavila dokumentaciju,nisam ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje sa biro-a iz razloga što službenice odgovaraju da nemam pravo na zdravstveno osiguranje preko biro-a!molim vas, imam li prava na zdravstveno osiguranje preko biro-a i kako da ga ostvarim.hvala
Munevera, 30.03.2011
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30)97,7/02 i 70/08) u članu 19. je utvrđeno da lica kojim je prestao radni odnos imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje ako se prijave u roku od 30 dana od prestanka rada pod uslovom da su plaćeni svi doprinosi.
Pitanje:    Da li osiguran alica (ovjerena zdravstvena knjizica) dijelom ucestvuju (participacija) u cijeni b.o. dana? Ako da, kako i koliko?
Milan M., 29.03.2011
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službeni list FBiH" broj:21/09) u Pregledu učešća osiguranih lica u troškovima plaćanja participacije koji je prilog Odluke, utvrđeno je da za svaki BO dan do 15 dana bolničkog liječenja postoperativno, osigurana lica plaćaju 10 KM, za svaki BO dan do 15 dana, osigurana lica plaćaju 8,00 KM, a preko 15 dana za svaki BO dan plaćaju 5,00 KM.        Međutim, kako kantonalni propisi nisu usklađeni sa navedenom Odlukom, u Kantonu Sarajevo je još u primjeni Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite...("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:28/04) po kojoj osiguranici ne plaćaju participaciju za BO dan bolničkog liječenja.
Pitanje:    Prije otprilike mjesec dana sam se odjavila sa biroa zbog preseljenja u srbiju.Ovde jos uvijek nemam drzavljanstvo i nemam pravo na zdravstveno osiguranje,u drugom sam stanju i placam sve preglede privatno.Zanima me kako,na koji nacin mogu da se vratim na biro i dobijem osiguranje da bih se porodila u sarajevu?Hvala.
Nina, 28.03.2011
Odgovor: Pitanje uputiti Zavodu za zapošljavanje jer od njih zavisi da li će prihvatitio da vas ponovo prijave na zdravstveno osiguranje.Pri tome je neophodno ispoštovati rokove iz Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH", br.30/97, 7/02 i 7'0/08).
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na slijedece pitanje.Dali je to tocno,da se od 01.01.2011. osiguranje putem njemackog BH6,moze koristiti samo u trajanju od 6.mjeseci u tekucoj godini.Takova upozorenja prema mojim informacija ne daje njemacka bolesnicka blagajna.Osim toga drugacije se tumace BH6 prava u BiH nego kako to stoji u tekstu koji je na njemackom jeziku.Naime ovdje se na osnovu BH6,uvijek navodi "samo u hitnim slucajevima",naprotiv u njemackom tekstu se samo navodi "pruzanje lijecnicke pomoci".Nije mi jasno odakle ovakove razlike u tumacenju iste konvencije.Hvala!
Ivo T., 27.03.2011
Odgovor:  Ugovorom između Njemačke i BiH koji datira od 1967. godine regulisano je pravo na zdravstvenu zaštitu državljana BiH i Njemačke za vrijeme boravka u jednoj od država ugovornica.        Na obrascu BH-6 koji spominjete, i na njemačkom i na bosanskom jeziku upisan je tekst da lica navedena u obrascu, imaju za vrijeme boravka u Njemačkoj pravo na davanja u naturi za slučaj bolesti i materinstva. davanja se zbog bolesti pružaju samo ako su zbog zdravstvenog stanja neophodno potrebna.        Ugovor između dviju država je na bazi reciproteta pa isti obrazac važi i za boravak njemačkih državljana u BiH.        Što se tiče dužine privremenog boravka u jednoj od država, u BiH je regulisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj: 36/08), te važenje obrasca zavisi od zakonskog rješenja svake države, tako da se i bolesnički list izdaje na period odobrenog boravka u zemlji.       Prema našem saznanju, nema nikakve promjene niti se potpisal nova Konvencija između dvije države.            
Pitanje:    Redovna sam studentica (21) Medicinskog fakulteta u Sarajevu i osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, preko Ministarstva obrazovanja i nauke KS. Potrebne su mi dioptrijske naocale zbog miopije, i zanima me da li mogu ostvariti pravo na njih preko Zavoda? Unaprijed hvala na odgovoru.
S.M., 26.03.2011
Odgovor: Na osnovu člana 23. tač. 26,27 i 28.Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko -protetskih nadomjestaka ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/07) redovni studenti do 26 godina imaju pravo na korekciona stakla-par -učešće Zavoda bez PDV-a 17,08 KM, korekciono staklo-prizma folija po oku-učešće Zavoda bez PDV-a 12,82 KM, standardni celuloidni armirani okvir za naočale - učešće Zavoda bez PDV-a 11,00 KM. 
Pitanje:    Molim Vas lijepo da mi odgovorite i pomognete. Moj sin je završio IV razed srednje škole vanredno u februaru mjesecu 2011. godine. Prijavio se jučer tj. 22.03.2011. godine na biro za zapošljavanje u Hadžićima, ali ne može ostvariti zdravstveno osiguranje. Rekli su mu pošto je vanredno pohađao IV razred da ne može ostvariti zdravstveno osiguranje. Šta da uradim da bi mi dijete imalo zdravstvenu knjižicu. Unaprijed hvala
Mersida Dž., 23.03.2011
Odgovor:  Pravo na zdravstveno osiguranje, kada se ne ispunjavaju uslovi iz člana 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08),može se ostvariti po članu 27. navedenog Zakona. Tim članom je utvrđeno da su lica koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Visina i osnovica doprinosa je utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    moje pitanje je .......... radim u sloveniji a trenutno sam tamo bez osiguranja jer mjenjem firmu pa tako nemam sada nikakvo osiguranje, a ozenjen sam iz slovacke i takodje mislim da dovedem tu zenu da zivi......... dali ja mogu da napravim neki ugovor za nas dvoje da uplacujem svaki mjesec tako da bi imali tu normalno zdravstveno osiguranje, hvala
Sanel, 23.03.2011
Odgovor:  Pravo na zdravstveno osiguranje  može se ostvariti po članu 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Tim članom je utvrđeno da su lica koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Visina i osnovica doprinosa je utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Redovno sam zaposlen, prijavljujem sada zdravstveno osiguranje po osnovi stalnog radnog osnova. Imam suprugu stranu državljanku, koja je ovdje legalno prijavljena, ima dozvolu privremenog boravku. Da li i nju mogu osigurati?
Kenan E., 22.03.2011
Odgovor: Vaša supruga kao stranac može se zdravstveno osigurati na osnovu člana 9. tačka e) Odluke o osnovicama i stopama doprimosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo", broj:29/09) tako što će sama plaćati 5% od prosječne plaće u FBiH i to u poćetku,šest mjeseci retroaktivno zbog kontinuiteta i tekući mjesec.
Pitanje:    U braku sam već pet godina i sa svojom suprugom imam sina od 18 mjeseci . Moja supruga je državljanin Crne Gore i nema zdravstvenog osiguranja već 18 mjeseci .Supruga je opet trudna čekamo ako Bog da drugu bebu , moje pitanje je moželi se ona sad pregledati u zdravstvenoj ustanovi i moželi joj doktor koji radi u zdravstvenoj ustanovi voditi trudnoću ili moramo svaki pregled ići privatno i plaćati? Hvala       
Kenan B., 19.03.2011
Odgovor: Vaša supruga kao stranac može se zdravstveno osigurati na osnovu člana 9. tačka e) Odluke o osnovicama i stopama doprimosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo", broj:29/09) tako što će sama plaćati 5% od prosječne plaće u FBiH i to u poćetku,šest mjeseci retroaktivno zbog kontinuiteta i tekući mjesec.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting