Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    dali trudnica na bolovanju preko 42 dana dobiva čistu platu a ne 80 % od plate
Odgovor: Članom 47. stav 2. tačka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) , utvrđeno je da naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem. Ovu naknadu isplaćuje poslodavac.Članom 2. stav 2. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6704 i 25/09),utvrđeno je da naknada za privremenu spriječenost za rad zaposlenika, a nakon 42 dana zbog bilo koje bolesti, pa i zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem koju poslodavac refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, utvrđena je u visini 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće, ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    mogu li sama sebi placati zdravstevno jer ni po kojem osnovu ne ostvarujem to pravo?
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje, kada ne postoji neki od osnova zdravstvenog osiguranja koji su navedeni u članu 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08), ostvaruje se po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Tim članom je utvrđeno da su lica koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Visina i osnovica doprinosa je utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Ovjera knjizice, da li se vrsi svaki mjesec? Mogu li knjižicu ovjeriti maloljetne osobe?
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) , Federalni ministar zdravstva je donio Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije («Službene novine FBiH», broj: 11/00) kojim je regulisano da se zdravstvena legitimacija ovjerava jednom mjesečno, osim za penzione kojim se zdravstvena legitimacija ovjerava jednom godišnje. Maloljetno, i svako drugo lice, može ovjeriti zdravstvenu legitimaciju drugog lica. Pri tome mora posjedovati i pokazati ličnu kartu lica čija se zdravstvena legitimacija ovjerava.
Pitanje:    od kada se više neće plaćati 20 km za srazmjernu penziju, za zdrav.osiguranje
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) ukinuta je obaveza tzv. srazmjernih penzionera da plaćaju dodatno 20 KM mjesečno. Odluka je stupila na snagu 22. oktobra 2009.godine.
Pitanje:    Molim Vas kako mogu osigurati sina koji je redovan student ali nema drzavljanstvo BiH.
Odgovor: Lice koje nije osigurano u državi iz koje dolazi, te zbog toga ne može koristiti pravo iz međudržavnih konvencija o socijalnom osiguranju, pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 11. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08). Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Sa 26 god. nemam zdravstveno osiguranje iako sam redovan student,kako steci zdravstveno osiguranje.
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) u članu 10. tačka i) utvrđeno je da redovni studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Dali osoba na pola radnog vremena nema potpuno osiguranje, nego je potrebno da plati dio liječenja.
Odgovor: Zakonom o radu («Službene novine Federacije BiH», br: 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika da radi sa nepunim radnim vremenom. Zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i zaposlenik sa punim radnim vremenom, osim prava koje zavisi od dužine radnog vremena (plaća, naknada plaće i sl.). Pravo na zdravstveno osiguranje, te na osnovu toga i pravo na zdravstvenu zaštitu, zaposlenik koji je zaključio ugovor sa nepunim radnim vremenom, ostvaruje u istom obimu kao i zaposlenik sa punim radnim vremenom te nije potrebna dodatna uplata.
Pitanje:    Živim sa majkom koja je nepokretna . bio sam primoran odsustvovati sa posla radi njege.
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08), članom 42., pored ostalih slučajeva, u tački 5. je utvrđeno da pravo na naknadu plaće imaju osiguranici koji su određeni da njeguju oboljelog supružnika ili dijete pod uslovima koji su propisani navedenim Zakonom. Ovim Zakonom nije predviđena mogućnost odsustvovanja sa posla i ostvarivanja naknade plaće zbog njege oboljelog roditelja.
Pitanje:    postoji li kakva uredba ili dopuna zakona gdje se naglašava da se ne izdaju doznake za porodilje
Odgovor: Doznake za vrijeme odsustva sa posla nakon porođaja se ne izdaju jer se ne radi o spriječenosti za rad zbog bolesti već o njezi djeteta nakon porođaja. Pravo žene da odsustvuje sa posla radi njege djeteta je utvrđeno Zakonom o radu («Službene novine Federacije BiH», br: 43/99, 32/00 i 29/03). Naknada plaće za vrijeme odsustva sa posla nakon porođaja, a zbog njege djeteta je regulisana Zakonom o zaštiti obitelji sa djecom. Na osnovu tog Zakona, nadležni organ uprave u Kantonu Sarajevo donosi Rješenje kojim se pravo utvrđuje. Rješenje služi ženi-porodilji kao osnov za pravdanje odsustva sa posla.
Pitanje:    Kako saznati kako se vrsi obracun refundiranja -firmama za bolovanja preko 42 dana? Hvala!
Odgovor: Naknada plaće za privremenu spriječenost za rad preko 42 dana koju pravno odnosno fizičko lice refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je regulisana Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br: 6/04 i 25/09).Po ovoj Odluci, naknadu plaće obračunava i isplaćuje pravno odnosno fizičko lice a od Zavoda se refundira u iznosu od 80% isplaćene naknade na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting