Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    U februaru prosle godine istekao mi je status redovnog studenta. Na osnovu zakona o ZO, clan 19. stav 12 ostvarujem pravo na zdravstveno osiguranje, medjutim, ovaj rok od godinu dana istice sada u februaru i na taj nacin ja gubim pravo na zdravstveno osiguranje? Nisam zaposlena, nemam nikakva primanja i preostala su mi jos dva ispita do diplome. Na koji nacin mogu ostvariti zdravstveno osiguranje?
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBIH" br. 30/97, 7/02 i 70/08) nakon što vam je istekao status redovnog studenta, mogli ste se u roku od 30 dana od zadnjeg ispita prijaviti Zavodu za zapošljvanje preko kojih bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje,Ukoliko ste to propustili, možete na osnovu člana 27. navedenog Zakona da sami uplaćujete za zdravstveno osiguranje.Plaća se 5% od prosječne plaće u FBiH i to šest mjeseci retroaktivno (ili onoliko mjeseci koliko nemate zdravstveno osiguranje) i tekući mjesec.
Pitanje:    da li mogu dobit ljekarsko uvjerenje za poso medicinskog tehničara s obzirom da se liječim od epilepsije 12god nemam napade ct redan mg uredan eeg uredan pijem lamictal25mg+25mg doktorica postepeno ukida lijek unaprijed hvala
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se medicinskoj ustanovi u kojoj se liječite.
Pitanje:    Da li mi Vi možete odgovoriti ili me,bar, uputiti kome da se obratim po sljedećem pitanju?Već 5g sam na Birou rada i u radnoj knjižici imam upusano 25g radnog staža. Biro mi je obezbijedio ZO, ali mi ne teče radni staž. Moje pitanje:da li mogu sama uplaćivati da bi mi tekao radni staž, te bio upisan i u radnu knjižicu. Ako je to moguće, znate li koji bi to iznos bio za mjesečno uplaćivanje?
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se u PIO/MIO jer je to iz njihove nadležnosti.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite da li BiH i Republika Srpska imaju sporazum po kojem se ne mora plaćati zdravstveno osiguranje u BiH ? Ako nemaju, možete li me uputiti kako da za oca (74 god, ima zdrav. osiguranje RS) regulišem ZO u BiH, odnosno u Sarajevu jer će sada živjeti kod mene ?
Odgovor: Prije svega da vas obavijestim da je RS u Bosni i Hercegovini.Između Federacije Bosne i Hercegovine i RS postoji međuentitetski sporazum koji omogućava u hitnim slučajevima liječenje osiguranih lica jednog entiteta u drugom. Kao dokaz služi zdravstvena legitimacija nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko liječenje zahtjeva boravak u bolnici i druga davanja koja prelaze 300 KM, potrebna je saglasnost matićnog Zavoda.Ukoliko želite da postane osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97,7/02 i 70/08) prema kojem se zdravstveno osiguranje ostvaruje prema mjestu prebivališta, potrebno je da u CIPS-u ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo.Prijava se podnosi Poreskoj upravi u općini prebivališa.Za prijavu je neophodno priložiti odjavu sa zdravstvenog osiguranja ranijeg prebivališta.
Pitanje:    radila sam u firmi duze od 2 godine i otišla na bolovanje zbog komplikacija u trudnoci. svi doprinosi su bili uplaćivani. na bolovanju sam od septembra 2010. Koliki iznos naknade za platu trebam primiti od poslodavca i da li se taj iznos odnosi na platu koja mi je isplaćivana prije bolovanja, ili na prosječnu platu u kantonu?
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97, 7/02 7 70/08) je utvrđeno da se naknada plaće isplaćuje u iznosu od 100% od osnovice, odnosno plaće osiguranice iz mjeseca koji je prethodio mjesecu u kojem su nastale komlikacije vezane za trudnoću.Poslodavac refundira od Zavoda 80% od isplaćene naknade ali ne više od 80% od prosječne plaće u FBiH.
Pitanje:    Želim da prebacim zdravstveno i socijalno osiguranje svoga oca (trenutno prijavljen u Domu za stara lica u Trebinju). Kakva je procedura da to što prije završim, jer treba da ga prebacim u bolnicu u Sarajevo, gdje ja živim i radim. Moj otac ima penziju.
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97,7/02 i 70/08) zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta.Dokaz o mjestu prebivališta je CIPS-ova prijava prebivališta.Lice koje ima neki od osnova za zdravstveno osiguranje, a prebivalište mu je na području Kantona Sarajevo,postaje osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.Prijava se podnosi Poreskoj upravi u općini prebivališa.Za prijavu je neophodno priložiti odjavu sa zdravstvenog osiguranja ranijeg prebivališta.
Pitanje:    Na osnovu kojeg zakonskog propisa, nedozvoljavate inzuloovisniku besplatne trakice s obrazoženjem da poslodavac inzuloovisnika ne uplaćuje doprinose? Inzuloovisnika ne registruje poslodavac već Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBIH" br. 30/97, 7/02 i 70/08) kao “lex specialis” u oblasti zdravstvenog osiguranja, u članu 87. je propisao da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti se uspostavlja danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Kantonalni zavod osiguranja utvrđuje kad su dospjela sredstva uredno uplaćena i kada se ponovo može uspostaviti pravo na korištenje zdravstvene zaštite.Potrebu za hitnom medicinskom pomoći utvrđuje ljekar u Zavodu i na osnovu tog mišljenja se ovjera zdravstvene legitimacije.Za inzuloovisne osiguranike potreba za inzulinom se smatra hitnim slučajem i odobrava se pravo na inzulin iako nije uplaćen doprinos.Pravo na preuzimanje trakica zavisi od uplate doprinosa
Pitanje:    Kako se osigurava roditelj kao lan porodice osiguranika, koji su uslovi i kojim propisom su utvreni
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97,7/02 i 70/08) je utvrđeno da djeca koja su zdravstveno osigurana, mogu kao šireg člana porodičnog domaćinstva osigurati roditelje pod uslovom da nemaju drugi osnov osiguranja.
Pitanje:    Kako da osigura moj brat sebe i dvoje djece koja idu u školu i ženu.On je nezaposlen kao i njegova žena oboje su na birou za zapošljavanje ali ne mogu biti zdravstveno osigurani preko biroa jer su okasnili se prijaviti na biro u roku mjesec dana po povratku iz Njemačke usput tko izmisli takvu caku.Oni se ne mogu obratiti ni socijalnoj skrbi jer ni tu ne ispunjavaju uvjete tj. nisu invalidi bez
Odgovor: Obzirom da su propustili rok za prijavu na Zavoda za zapošljavanje (usput, ovu caku je smislillo zakonodavno tijelo-Skupština Federacije BiH) jedini način da se vaš brat i njegova žena osiguraju je da po članu 27.Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97,7/02 i 70/08) plaćaju 5% od prosječne plaće u FBiH i to retroaktivno šest mjeseci i tekući mjesec.Na ovaj način se osigurava svako posebno.kada su djeca u pitanju, u zavisnosti od uzrasta mogu biti osigurani preko Ministarstva za socijalnu srb Kantona,ako su predškolskog uzrasta.Školska djeca se osiguravaju preko Ministarstva obrazovanja u zacvisnosti da li su osnovci, srednjoškolci ili studenti.
Pitanje:    Molim da mi objasnite poziciju ordinacija medicine rada u kantonu Sarajevo. Naime neke od firmi u Sarajevu su zakljucile ugovor sa medicinom rada o primarnoj zdravstvenoj zastiti i uposlenici su bili OBAVEZNI prenijeti svoje kartone iz porodicne medicine, jer im u protivnom firma ne priznaje bolovanje u slucaju bolesti. Molim da mi odgovorite da li firme imaju pravo dati takvo ogranicenje osigura
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", br.30/97,7/02 i 70/08) kao i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo ("Službene novine FBiH",broj:35/10), osigurano lice bira doktora primarne zdravstven zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite.Izbor doktora se vrši putem javnog poziva koji provodi Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i u toku su pripreme za dostavu obrazaca "Izjave prema svakom osiguranom licu Kantona Sarajevo na osnovu čega ćete se i vi opredjeliti za svog doktora prema spisku ljekara koji će biti sastavni dio "Izjave".
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting