Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Brat se nije na vrijeme prijavio na biro za zaposljavanje te je od 2007 god izgubio pravo na zdravstvenu zastitu. Pocetkom ove godine je stupio u radni odnos u ministarstvu unutrasnjih poslova, i dobio svu potrebnu dokumentaciju vezanu za zdravstveno osiguranje. U zavodu za zdravstvo odbijaju da mu ovjere knjizicu, i traze ljekarsko uvjerenje da je sposoban za rad. U jednom od odgovora ste naveli
Odgovor: Nakon zasnivanja radnog odnosa koji je jedan od osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja,Vaš brat ima pravo na zdravstveno osiguranje.Za prijavu nije potrebno ljekarsko uvjerenje.
Pitanje:    Radim u privatnoj firmi i imam zdravstveno osiguranje.No medjutim operisana sam na privatnoj klinici,op dojkeImam sve nalaze i racun uz popratnu dokumentaciju.Interesuje me da li zavod moze da refundira te troskove,ili kako to vec ide ?
Odgovor: U slučajevima korištenja zdravstvene zaštite u privatnim zdravstvenim ustanovama, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne vrši refundaciju troškova pruženih usluga, osim za one zdravstvene usluge za koje ima zaključen ugovor jer se iste ne pružaju u javnom zdravstvenom sektoru.
Pitanje:    Nakon prestanka radnog odnosa uredno sam se prijavila na Biro za zaposljavanje, gdje se redovno javljam vec vise od godinu dana. Medjutim, moj poslodavac mi nije uplatio jos uvijek doprinose za zdravstveno, tako da mi ne moze dati odjavu koja mi je potrebna za prijavu preko Biro-a. Sta da radim, da li mogu dobiti informaciju koliko duguje moj poslodavac za mene pa da ja to sama uplatim, ili sto?
Odgovor: Da biste mogli ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje, u slučaju kada vam poslodavac nije uredno plaćao doprinos, potrebno je podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za kontrolu obračuna i uplate doprinosa Vašeg poslodavca. Kada se sačini zapisnik o stanju uplata koji mora potpisati poslodavac, Vi ćete moći da se odjavite i uz ispunjenje ostalih Zakonom predviđenih uslova, da se zdravstveno osigurate preko Zavoda za zapošljavanje.
Pitanje:    Suprug mi je na birou i nema pravo na zdravstveno. Sta mi je potrebno od dokumentacije da bi mogao biti osiguran preko moje firme. I zanima me detaljna uputa u cijelu proceduru jer nemamo pravnu sluzbu u firmi. Hvala
Odgovor: Da biste osigurali supruga kao člana porodice, potrebna je sljedeća dokumentacija: vjenčani list, vaša lična karta, lična karta Vašeg supruga, listing PIO-a ili potvrda da suprug nije aktivni osiguranik, obrazac promjene u osiguranju i nova zdravstvena legitimacija koje kupite u poslovnici Zavoda i koje popuni Vaš poslodavac u rubrikama koje su za to predviđene. Ovu dokumentaciju podnosite nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranje prema mjestu Vašeg prebivališta.
Pitanje:    Zbog neuplaćivanja za zdrastveno osiguranje, nemam pravo lijećenja. Radim kao deminer .Dobili smo knjižice da idemo na birov tamo mi traže odjavu sa zdravstva iz firme a nemam je zbog neplaćanja. Kako da ovjerim knjižicu
Odgovor: Da biste mogli ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje, u slučaju kada vam poslodavac nije uredno plaćao doprinos, potrebno je podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za kontrolu obračuna i uplate doprinosa Vašeg poslodavca. Kada se sačini zapisnik o stanju uplata koji mora potpisati poslodavac, Vi ćete moći da se odjavite i uz ispunjenje ostalih Zakonom predviđenih uslova, da se zdravstveno osigurate preko Zavoda za zapošljavanje.
Pitanje:    Radim za komercijalnu deminersku kompaniju.Kod odlaska na ovjeru nisu mi htjeli ovjeriti knjižicu. Nedostaju uplate za 5 mjeseci iz 2oo8 i i 6 mjeseci za 2oo9 .poslodavac neće da uplati za ove mjesece, Nemam već oko godinu dana zdravstveno osiguranje, supruga mi je teški srćani i reumatićni bolesnik. Kako da ostvarim pravo na ovjeru knjižice da bi supruga otišla na lijećenje.
Odgovor: Članom 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08) utvrđeni su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica koja osiguravaju. Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», br: 35/98,54/00,16/01,37/01 i 1/02) je utvrđena obaveza za obveznike da jednom mjesečno, uz isplatu plaće obračunaju i uplate doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da će se obvezniku kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinosa obustaviti dalje korištenje zdravstvene zaštite osim hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja će se uspostaviti danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu.
Pitanje:    imam 23 godine, u martu mi istice status apsolventa na fakultetu, da li je fakultet duzan da me osigurava dok ne diplomiram
Odgovor: Fakultet nije dužan da vas osigurava jer nije obveznik obračuna i uplate doprinosa za studente već samo za svoje zaposlenike. Kao redovan student,što dokazujete potvrdom sa fakulteta, zdravstveno osiguranje možete koristiti preko roditelja do navršene 26.godine života.
Pitanje:    Nemam zdravstevno osiguranje,zato sto sam vanredan student.Na koji nacin mogu ostvariti zdravstevno osiguranje...da li ga mogu sama sebi placati i koliki je mjesecni iznos?
Odgovor: Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 29/09) u članu 9. tačka c) i članu 12. točka c), a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br.30/97, 7/02 i 70/08) lica sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika. Doprinos se plaća u iznosu od 5% na prosječnu mjesečnu bruto isplaćenu plaću na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku i plaća se šest mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani, interesira me koja je je procedura ukoliko osiguranik, u ovom slucaju, ja izgubi svoju zdravstvenu knjižicu?
Odgovor: Procedura je vrlo jednostavna. Kupite novu zdravstvenu legitimaciju koju popuni poslodavac u rubrici koja je za to predviđena. U Poslovnicu zdravstvenog osiguranja kojoj pripadate po mjestu prebivališta prijavite da ste izgubili prethodnu zdravstvenu legitimacu, nova se ovjeri uz naznaku da je duplikat.
Pitanje:    Da li lica obolela od diabetisa imaju pravo na besplatne aparate (ipotrosni materijal)?
Odgovor: Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji su inzuloovisnici, imaju pravo na aparat i trakice za mjerenje šećera u krvi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting