Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Koje ljekarsko uvjerenje za validno za zasnivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja?
Odgovor: Kod prijavljivanja na obavezno zdravstveno osiguranje po bilo kojem osnovu, ne treba ljekarsko uvjerenje. Ljekarsko uvjerenje je neophodno samo u slučaju kada osiguranik Zavoda putuje u neku od država sa kojim je potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju, kada traži odgovarajući obrazac koji mu omogućava liječenje u hitnim slučajevima u toj državi, kao dokaz da nije hronični bolesnik i da ne putuje u tu državu u svrhu liječenja.
Pitanje:    Sluzbenik nije ovjerio knjizicu, jer vazi jos 7 dana. Obaveze prema zz-u izmirene. Molim komentar.
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) ,federalni ministar zdravstva je donio Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije («Službene novine FBiH», broj: 11/00) kojim je regulisano da se zdravstvena legitimacija ovjerava jednom mjesečno.
Pitanje:    Redovan sam student sa navrsenih 26 godina. Kako se osigurati, tj.imati zdravstveno osiguranje?
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje redovni studenti preko 26 godina života mogu ostvariti na osnovu člana 10. tačka i. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 20 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30 godina života.
Pitanje:    Možze li Zavod uplatiti naknadu plaće uposleniku direktno na njegov račun u banci?
Odgovor: Naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad do i preko 42 dana, zaposleniku je obavezan obračunati i isplatiti poslodavac. Naknadu plaće preko 42 dana od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo može isključivo potraživati poslodavac koji je naknadu plaće isplatio zaposleniku, uz ispunjenje i drugih uslova utvrđenih Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br.6/04 i 25/09).
Pitanje:    Radim u EP BiH u Sarajevu, a živim u Kaknju, mogu li me prijaviti kod Vas na zdravstveno osiguranje?
Odgovor: Zakonom o doprinosima («Službene novine F BiH», br: 35/98,54/00,16/01,37/01 i 1/02) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa («Službene novine F BiH», broj 10/02) tačka VII/22 je utvrdjeno da se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje plaća na račun zavoda zdravstvenog osiguranja na nivou kantona u kojem osiguranik ima prebivalište. Ovo znači da, obzirom da imate prebivalište u Kaknju, Zeničko-Dobojski Kanton, možete isključivo biti osigurani u Zavodu zdravstvenog osiguranja u tom Kantonu.
Pitanje:    Kome se moram obratiti za uplaćivanje dobrovoljnog zdravst.osiguranja i koliko to mjesečno košta?
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje, kada ne postoji neki od osnova zdravstvenog osiguranja koji su navedeni u članu 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», br. 30/97, 7/02 i 70/08), ostvaruje se po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Tim članom je utvrđeno da su lica koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Doprinos se plaća za period od prestanka svojstva osiguranog lica po nekom osnovu, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Visina i osnovica doprinosa je utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:29/09) i iznosi 5% od prosječne mjesečno bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.Za potrebnu dokumentaciju, obratite se najbližoj Poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Promijenila sam opštinu boravka, šta trebam uraditi?
Odgovor: Ukoliko ste ostali na području Kantona Sarajevo, promjena opštine prebivališta ne utiče na Vaš status osiguranog lica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Promjena opštine prebivalište za Vas ima značaj utoliko što ćete sva prava iz zdravstvenog osiguranja ostvarivati u Poslovnici zdravstvenog osiguranja koja je na području Vaše opštine.
Pitanje:    U 10. 2008 imala sam povredu na radu predala ovjerena dokumenta. Šta da radim dalje.
Odgovor: Ukoliko ste imali povredu na radu, Vi ste imali pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice a na teret poslodavca sve do ponovnog uspostavljanja radne sposobnosti, odnosno konačne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti, a ne duže od 12 mjeseci. Predaja obrazaca kojim je utvrđena povreda na radu je od značaja za međusobni odnos poslodavca i kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja jer u tom slučaju se poslodavac ne može refundirati od Zavoda.
Pitanje:    Koliki je poslodavac duzan isplacivati(80 ili100%)na bolovanju uzrokovanom komplikacijama u trudnoci
Odgovor: Članom 47. stav 2. tačka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08) , utvrđeno je da naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem. Ovu naknadu isplaćuje poslodavac.Članom 2. stav 2. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6704 i 25/09)Visina naknade za privremenu spriječenost za rad zaposlenika zbog bilo koje bolesti, a koju poslodavac refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, utvrđena je u visini 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće, ostvarene u federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Zdravstvena zaštita porodilja u radnom odnosu???
Odgovor: Članom 20. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH», broj:29/97) je utvrđeno šta obuhvata primarna zdravstvena zaštita, pa je u tački 2. navedeno: «da naročito provodi brigu o zdravstvenoj zaštiti žena za vrijeme trudnoće, porođaja i nakon porođaja, te o drugim zdravstvenim potrebama žena».U slučaju potrebe, u medicinski indiciranim slučajevima, osim na primarnom nivou, zdravstvena zaštita ove kategorije se pruža i kao specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita. U kontekstu pitanja vezanog za žene u radnom odnosu, potrebno je naglasiti da je zdravstvena zaštita jednaka za sva osigurana lica, te se ne pravi razlika po osnovu zdravstvenog osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting