Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani! Molim za po mogućnosti konkretan odgovor na pitanje - da li je bolnica ili nadležno ministarstvo zdravstvenog osiguranja ta/to koje daje odlućujuće mišljenje tj. odobrava plaćanje i nabavku lijekova za bolnice, ili konkretnije: da li bolnica dostavlja ministarstvu prijedlog lijekova koje treba nabaviti za tu bolnicu pa potom ministarstvo odlučuje da li će sve lijekove naručiti/platiti ili samo neke izdvojene, i kojim propisom je to tačno određeno. Hvala na odgovoru.
Nedžad, 29.12.2017
Odgovor: Odlukom o pozitivnoj,bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo koju donosi Vlada Kantona Sarajevo, a na prijedlog Ministarstva zdravstva KS jasno su definisani lijekovi koje moraju nabavljati bolničke ustanove u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura (potrebni dokumenti) za regulisanje obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a imajući u vidu da već više godina nisam bila osigurana (honorarni rad i nisam prihavljena na biro). LP, Jasna
Jasna, 28.12.2017
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, djeca i supruga su do skoro bili osigurani preko mene, obzirom da sam ja jedini zaposlen u obitelji.Uredno smo supruga,djeca i ja dobili elektronske zdravstvene knjižice. U međuvremenu, supruga je sa djecom preselila u drugi entitet (RS) i tamo je preko biroa za zapošljavanje, prijvila sebe i djecu zdravstvenom osiguranju RS-a, kako bi djeca (preko supruge) imali tamo obavezno zdravstveno osiguranje. Obzirom da elektronske knjižice važe 5 godina, interesuje me kakva je procedura kada se budu ponovo prijavili sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, odnosno kada ih budem ponovo preko mene osiguravao.Hoće li te knjižice i tada biti validne, obzirom da, kao što već rekoh, iste važe 5 godina.Hvala Vam na odgovoru.
Dado, 28.12.2017
Odgovor: Potrebno je da Vaša supruga sačuva EZK jer će istu moći koristiti kada ponovo bude prijavljena na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, naravno ako su doprinosi za zdravstveno osiguranje redovno uplaćivani.
Pitanje:    Postovani, Moja mama (penzioner) je prije otprilike prije mjesec I po promjenila mjesto prebivalista iz H-N Kantona (Jablanica) u Kanton Sarajevo (Opcina Novi Grad). Uredno je se prijavila na Zavod za zdravstvenu zastitu. Prije nekih 15 dana je imala operaciju ugradnje umjetne hrskavice na UKC Sarajevo. U Zavodu nam je saopsteno da operaciju moramo platiti jer nije prosao period od 6 mjeseci nakon prijave prebivalista. Operaciju smo platili. Da li imamo pravu na refundiranje troskova operacije nakon 6 mjeseci. Hvala.
Hasim, 28.12.2017
Odgovor: U skladu sa Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 38/07, 29/08 i 40/14), osigurano lice stiče parvo na pomagalo pod uslovom prethodnog obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci sa prekidima u posljednje dvije godine prije nastanka potrebe za pomagalom. Dakle period od 6 mjeseci se posmatra od trenutka osiguranja do trenutka operacije (potrebe za pomagalom).
Pitanje:    poštovani, dali radnik koji obavlja poslove po osnovu ugovora o djelu ima pravo na pružanje zdravstvenih usluga. radnik nema drugo zaposlenje niti ima zdravstveno osiguranje po drugom osnovu
Željko, 25.12.2017
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika.
Pitanje:    Kako ostvariti zdravstveno osiguranje ako si napunio 26 godina zivota a i dalje si redovan student na Master studiju?
Sanela, 25.12.2017
Odgovor: U tom slučaju, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. Potrebno je da podnesete zahtjev, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos
Pitanje:    Postovani, Zanima me sta treba od dokumenata za prijavu novorodjenceta na zdravstveno osiguranje. Lijep pozdrav.
Amina, 25.12.2017
Odgovor: Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, zdravstvenu legitimaciju, također, ovjerenu od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. Navedenu dokumentaciju, izuzev rodnog lista, kupujete u jednoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Postovani, sta je potrebno priloziti od dokumentacije da bi se ostvarilo pravo na refundiranje novca za primljenu rhogam injekciju?
Lejla, 25.12.2017
Odgovor: Zahtjev za refunduranje sredstava za kupljenu Rhogam amp možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gde je indicirana pomenuta ampula,originalni račun apoteke u kojoj je kupljena,prijavu CIPS-a,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Državljanin sam BiH i Hrvatske. Dobio sam ponudu za posao u Republici Češkoj, ali kao uslov za potpisivanje ugovora potrebna mi je EU zdravstvena iskaznica. Kako sam veći dio života živio i radio u BiH nisam imao osnovu za sticanje EU zdravstvene iskaznice. Kako mi je sada potrebna dobio sam informaciju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da mi je potrebna potvrda iz BiH kojom potvrđujem da nemam zdravstveno osiguranje u drugoj državi. Koja je procedura da dobijem potvrdu i za koliko se vremena može dobiti?
Boris, 21.12.2017
Odgovor: U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje Potvrde potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za izdavanje potvrde o zdravstvenom osiguranju u Kantonu Sarajevu. Zahtjev se može podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, te je potrebno da isti bude svojeručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva ili ukoliko drugo lice podnosi zahtjev potrebna je punomoć ovjerena od nadležne općinske službe. Također postoji mogućnost i da lice podnese zahtjev putem e-maila (skenirani zahtjev), a na zahtjev tog lica se tražena potvrda može od strane ovog Zavoda poslati također e-mailom.
Pitanje:    Poštovanje, Apsolvent sam master studija ekonomkskog fakulteta u Sarajevu. Od septembra tekuće 2017., sticanjem apsolventskog statusa, sam izgubio status redovnog studenta, a i samim tim pravo na zdravstveno osiguranje (osiguran sam bio preko roditelja). Nakog toga sam se prijavio na BIRO za zapošljavanje misleći da ću riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja, međutim oni me nisu mogli prijaviti pod izgovorom da je problem napravila "država" i da se čeka odluka kojom će se definisati da li će apsolventima biti vraćen status redovnog studenta ili će ostati prijavljeni na BIRO-u i tako ostvariti zdravstveno osiguranje. Molio bih Vas da mi odgovorite da li ste upućeni u navedenu situaciju i koje je rješenje iste? Lijep pozdrav.
Mirza, 21.12.2017
Odgovor: U skladu sa članom 19. Stav (1) tačka 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 07/02, 70/08 I 48/11): „lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zdržavaju pravo na zdravstvenuzaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za Zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.“. Međutim, U skladu sa članom 78. Stav (8) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17): „Student visokoškolske ustanove kao javne ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž)“. Dakle, kao apsolvent zadržavate status studenta narednu godinu, samo je pitanje u kojem svojstvu.. Ukoliko zdaržavate status redovnog studenta, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete kao član porodice osiguranika (roditelja), u suprotnom pravo na obavezno zdravstveno osguranje ostvarujete putem Zavoda za zapošljavanje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting