Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Zanima me da li se moze izvaditi zdravstvena knjizica za novorodjeno dijete bez rodnog lista, uz otpusno pismo iz porodilista? Na rodni list se ceka 7-10 dana (Opstina Novo Sarajevo) a dijete nije primilo vakcine, za vakcinaciju nam treba knjizica. Hvala na odgovoru.
Anida, 20.12.2017
Odgovor: U skladu sa ustaljenom praksom, JU Dom zdravlja KS pruža zdravstvenu zaštitu novorođenoj djeci na temelju otpusnog pisma do mjesec dana od dana rođenja djeteta. Pored toga, a s obzirom da medicinska dokumentacija ima dokaznu snagu javnih isprava, može se na temelju obrasca ZO-1, popunjenog i ovjerenog od strane obveznika uplate doprinosa osiuranik (roditelja), izvršiti prijava djeteta kao člana porodice, ukoliko ista (medicinska dokumentacija) određuje ili povrđuje ko su roditelji djeteta.
Pitanje:    Poštovani, Osoba se nalazi u procesu ostvarivanja prava na starosnu penziju, obzirom da mu nisu uplaćene sve godine staža, taj postupak će vjerovatno potrajati. Zanima me, na koji način može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje? Također, postoji mogućnost da u naredna 2-3 mjeseca ima potpisan Ugovor o djelu, gdje će mu biti uplaćivani mali doprinosi ( 4% za zdravstvo), pa me zanima, da li po ovoj osnovi ima ikakvo pravo na zdravsteveno osiguranje...Radi se o osobi koja redovno prima određene terapija i kojoj je neophodna zdravstvena zaštita.l.p.
Minela, 20.12.2017
Odgovor: Zdravstveno osiguranje budućih korisnika prava na penziju, u periodu od podnošenja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat će se na način što će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popuniti obrazac JS3100 u pojedinačnim slučajevima, na osnovu kojeg će nadležna ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knjižicu. Pored toga, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može se ostvariti kao član porodice supružnika koji je osiguranik. U tom slučaju, obveznik uplate doprinosa supružnika popunjava I ovjerava obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od naših ispostava, te se isti podnosi referantu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispstava. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika. Međutim, ukoliko niste obuhvaćeni nitijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što ćete uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosite zahtjev, uz koji prilažete prijavnicu CIPS-a, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Poštovanje, 2,5 g sam stanovnik KS, izvršilla sam vantjelesnu oplodnju, imam sve racune koje sam platila, s obzirom da nemam dovoljno godina boravka na KS, zanima me da li ću moći izvršiti refundaciju troškova kad ispunim uslove boravka.LP
Samra, 20.12.2017
Odgovor: Članom 3. stav 1. tačka e) Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine propisano je da u momentu započetog postupka minimalno jedan od bračnih ili vanbračnih partnera moraju imati kontinuitet prijave na obavezno zdravstveno osiguranje na Kantonu Sarajevo u trajanju od najmanje 5 godina. Smatrat će se da je podnosilac osiguran u kontinuitetu ukoliko u posmatranom periodu nije imao jedan ili više prekida osiguranja u trajanju dužem od šest (6) mjeseci ukupno. Također, članom 7. stav 1. Odluke propisano je da pravo na refundaciju sredstava medicinski potpomognute oplodnje mogu ostvariti bračni parovi i partneri u vanbračnoj zajednici koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 01.06.2017. godine. S obzirom na gore navedeno, potrebno je da ispunjavate oba uslova kumulativno.
Pitanje:    Poštovani, majka je penzioner sa najnižom penzijom, ima potrebu da radi kompletnu zubnu protezu, interesuje me koja je cijena te proteze i koji iznos snosi tj.subvencionira ZZO KS, a koji iznos je ona kao penzioner duzna platiti? I drugo pitanje sin ima 16 godina i ima potrebu za ortodontskim aparaticem, osiguran je preko mene, koliko kosta aparatic i da li podlijeze subvencioniranju. Hvala.
Mustafa, 15.12.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala osiguranik ima pravo na totalnu zubnu protezu sa ućešćem Zavoda.Ljekar specijalista stomatolog u Javnoj zdravstvenoj ustanovi popuni propisani obrazac koji je potrebno ovjeriti u poslovnici Zavoda.Ućešće Zavoda za izradu proteze za gornju vilicu je 100KM i za donju vilicu je 100KM. Pravo na ortodontski aparat imaju osigurana lica do 18 god procedura je ista, stim što će te zavisno od vrste aparatića dobiti informaciju o ućešću Zavoda u poslovnici kad budete ovjeravali propisani obrazac.  
Pitanje:    Obzirom na nepromjenjenu dijagnoza svojih bolesti, majka prima tromjesečno lijekove za svoju terapiju. Između ostalih lijekova prima i inzulin Lantus koji se daje jednom dnevno i to 40 jedinica. Po preporuci ljekara (Opća bolnica Abdulah Nakaš), a u zavisnosti od visine jutarnjeg mjerenja šećera, nekad joj dajemo i po 42 ili 44 jedinice inzulina. Pri zadnjoj realizaciji recepata rečeno je u apoteci da se inzulin nalazi na listi označen oznakom "D" i da nije moguće podići inzulin. Molim Vas za info o čemu se radi i šta nam je sada činiti jer imamo problem.
Samira, 15.12.2017
Odgovor: Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju tj zadnji nalaz endokrinologa te će se Vaš slučaj uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, Receno nam je da postoji ugovor sa privatnom klinikom al tawil i da je moguce preko zavoda obaviti mri noge. U zavodu licno nismo dobili nikakve informacije. Da li je tacno ? I da li uopste postoji ugovor s nekom privatnom poliklinkom da ae obavi navedeni pregled? Lp
Dina, 14.12.2017
Odgovor: ZZO KS trenutno nema potpisan ugovor ni sa jednom PZU pa ni sa navedenom,  za dijagnostičku pretragu  MRI. Iste možete uraditi na Kliničkom centru ili Općoj bolnici.
Pitanje:    Poštovani, Moja komšinica, starica od blizu 80 godina je nedavno slomila kuk, bila u bolnici i na povratku izgubila zdravstvenu knjižicu.Molim vas informaciju, kako da pomognem nepokretnoj ženi, kojoj je neophodan ljekar i kućna posjeta, te lijekovi, kako da izvadi novu zdravstvenu knjižicu.Ja bih to, ako može, uradio za nju, samo trebam instrukciju šta mi je za to potrebno.Unaprijed hvala. Boris
Boris, 14.12.2017
Odgovor: Neophodno je da kupite zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naši ispostava, te da istu dostavite obvezniku uplate doprinosa, radi stavljanja otiska pečata, te da nakon obavljanje navedene radnje istu podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u jednu od naših ispostava, radi štampanja i ovjere. Ukoliko se radi o penzioneru potrebno je da priložite ček od penzije ne stariji od 3 mjeseca.
Pitanje:    Poštovani, na spisku potrebne dokumentacije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje stranih državljana stoji i "Dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad". O kakvom dokumentu je riječ - ako je osoba tek došla u BiH?
Antonio, 14.12.2017
Odgovor: Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima “dobrovoljno zdravstveno osiguranje”, osoba ostvaruje pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezo zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno namjanje 6 mjeseci unazad. Osoba koja želi da ostvari pravo po ovom osnovu dužna je da uplati doprinose 6 mjeseci unazad (bez obzira na činjenicu da je tek došla u BIH), izuzev ukoliko je u posljednih 6 mjeseci imala status osigurane osobe, onda je dužna da uplati retroaktivno doprinose do dana kada je izgubila svojstvo osigurane osobe. Uplatnicom se dokazuje da su diprinosi izmireni.
Pitanje:    Poštovani Poliklinika Kandić iz ulice Avdage Sahinagica objavila je da od decembra kod njih pacijenti mogu koristiti usluge koje pokriva vas zavod. Je li to tačno i da li vrijedi u još nekim ustanovama?
Emir, 14.12.2017
Odgovor: Informacija je tačna, ZZOKS je podpisao ugovor sa navedenom PZU Linea Kandić za pružanje usluga samo  iz oblasti  porodične/ obiteljske medicine. Za pružanje usluga iz domena porodične/ obiteljske medicine potpisani su ugovori i sa PZU Atrijum, PZU Eurofarm, PZU SaNaSa i PZU Melius. Napomena !!!-ovi ugovori se odnose samo za usluge iz PORODIČNE/ OBITELJSKE MEDICINE.
Pitanje:    Poštovani, na koji način strani državljani mogu koristiti usluge javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo? U pitanju je državljanin Republike Hrvatske, s prijavljenim privremenim boravkom u Kantonu. Je li moguće uplatiti neku vrstu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili nešto drugo? Lp
Antonio, 14.12.2017
Odgovor: Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. U tom slučaju, neophodno je da podnesete zahtjev za utvrđivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje u jednu od naših ispostava, uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: 1.       obrazac 19- Službe sa poslove sa strancima, kojim se potvrđuje da lice ima odobren privremeni boravak na godinu dana. 2.       Uplatnica na iznos od 408,87KM (ZZO KS, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193) i 46,41 KM (ZZOiR-1020500000064018, vrsta prihoda-712193). Navedeni iznos uplaćujete ukoliko u posljednjih 6 mjeseci niste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u KS, a ukoliko jeste onda uplaćujete od dana prestanka svojstva osiguranja, i to iznos od 58,41 KM (ZZO KS, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193) i 6,63 KM (ZZOiR-1020500000064018, vrsta prihoda-712193) po mjesecu. 3.       Uvjerenje Porezne uprave FBiH, koje izdaje ispostava Porezne uprave FBiH prema mjestu prebivališta, a koji se potvrđuje da nemate tekuća osiguranja.   Međutim, ukoliko imate status osigurane osobe u R. Hrvatskoj, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u KS možete ostvariti na osnovu obrasca HR/BH 3, koji Vam izdaje područna služba, odnosno regionalni ured Zavoda prije odlaska u ugovorene države, na temelju podnesenog zahtjeva, a ukoliko prije odlaska u inozemstvo niste zatražili izdavanje navedenog obrasca, neophodno da se obratite područnoj službi odnosno regionalnom uredu Zavoda, I zatražite navedeni obrazac.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting