Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Vlasnik obrta ima li pravo na bolovanje ( do I preko 42 'dana ), I pod kojim uslovima. Lijep pozdrav Selvera P
Selvera, 23.03.2018
Odgovor: U zavisnosti o kojem se obrtu radi ,Vlasnik ima pravo na refundaciju bolovanja preko 42 dana . Najbolje je  lično doći i informisati se u jednoj od poslovnica Zavoda (u zavisnosti gdje je sjedište firme) o načinu obračuna naknade za bolovanje preko 42 dana za određene obveznike za 2018.g., s obzirom da sada nemamo dovoljno informacija koji je obrt u pitanju.
Pitanje:    Poštovanje... Molim vas da mi objasnite na koji način ja kao penzioner mogu osigurati suprugu i šta od. papira moram imati da bi to uradio? Hvala.
Eldin, 23.03.2018
Odgovor: 1.       Za osiguranje supruge potrebna dokumentacija: 2.      - Vjenčani list, ne stariji od 6.mjeseci; 3.       -Prijava na Cips-a ne, starija od 6. mjeseci; 4.      - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BIH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik; 5.       -Obrazac ZO-3.prijava člana na zdravstveno osiguranje; 6.       -Zdravstvena legitimacija.  Obrazac ZO-3 i zdravstvenu legitimaciju  možete naći u ispostavama Zavoda zdravstvenog osiguranja, te ih odnesete u PIO/MIO FBiH da  popune  i ovjere. Ukoliko je vanbračni supružmik treba rodni list , ne starije od 6 mjeseci umjesto vjenčanog lista.  
Pitanje:    Poštovani, Dijete od 15 godina, završen 9 razred osnovne škole, upisao je vanredno 1. razred srednje škole. Do sada bio na očevom zdravstvenom osiguranju. Kako može dobiti daljnje zdravstveno osiguranje. Hvala.
Selma, 23.03.2018
Odgovor: Djeca koja su navrsila 15 godina, odnosno stariji maloljetnici do 18 godine zivota, a nisu zavrsili osnovno skolovanje ili se po zavrsetku osnovnog skolovanja nisu zaposlili, ako su se prijavila zavodu za zaposljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u smislu odredbe clana 19. tacka 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Stoga, neophodno je da se djete odjavi sa ocevog osiguranja na nacin da ocev poslodavac popuni i ovjeri ZO-1 obrazac, koji se kupuje u jednoj od nasih ispostava, te da se isti podnese referentu zdravstvenog osiguranja u najblizu ispostavu. Slijedom navedenog, neophodno je da se obratite Zavodu za zaposljavanje.
Pitanje:    Postovanje, otac mi je nedavno preuzeo elektronske knizice, medjutim moju nije mogao da ovjeri jer nije imao potvrdu sa fakulteta o zdravstvu pa me sad zanima da li ja mogu da predam tu potvrdu s obzirom da mi je otac na sluzbenom putu i nece ga biti neko vrijeme ?
Alem, 22.03.2018
Odgovor: Mozete Vi dostaviti potvrdu sa fakulteta, kojom dokazujete da ste redovan student, a na temelju koje ce Vam se u zdravstvenu legitimaciju unijeti zabiljeska o vazenju iste, nako cega ce Vam se ovjeriti zdravstvena legitimacija, ukoliko bude bilo potrebe za tim.
Pitanje:    Poštovani, moje pitanje je: koji je maksimalan period refundacije troškova naknade plaće poslodavcu od strane ZZO-a? Hvala unaprijed.
Mirza, 22.03.2018
Odgovor: Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (na osnovu člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo broj 4/00 i 18/02), a u vezi sa članom 47. Stav3., 57 stav 3. I 60 stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH broj 30/97 i 7/02) koju je donio Upravni odbor  Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 19.02.2004.g. kaže u Član 7. Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice ima u trajanju od 14 mjeseci   Član 8. Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom u članu 60. Stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće osiguraniku, a najduće do 6 mjeseci, računajući od isteka prava na naknadu utvđenu u članu 7. Ove Odluke  Dakle, pravo na naknadu plaće  za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice ima u trajanju od najduže 20 mjeseci !
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju na koji naćin je moguće izvršiti promjenu prezimena u zdravstvenoj knjižici i koji su dokumenti potrebni.Hvala. Srdačan pozdrav
Alma, 22.03.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam poslodavac stavi otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li po osnovu ugovora o djelu mogu da ostvarim pravo na zdravstvenu zaštitu, shodno tome što se u ugovoru o djelu izdvaja novac za Zdravstveno osiguranje.
Amar, 22.03.2018
Odgovor:  Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika.
Pitanje:    Postovanje, mama je imala mozdani udar, otpustena iz bolnice i na otpusnom pismu pise da koristi pelene. Njen ljekar porodicne medicine opecatio papir koji treba da predamo u zzo ali nam u zzo kazu da pecat mora staviti specijalista. Mozete li mi reci sta mi sve od papira treba i ko treba da potpise i opecati te papire da se vise ne vracamo sa saltera i da mama konacno dobije pelene. Hvala.
Ranka, 20.03.2018
Odgovor: Prema "Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka", konkretno za plene, trebate kako vam je i na šalteru rečeno za prvo odobrenje dostaviti nalaz specijaliste, odnosno otpusno pismo i obrazac ovjeren od  specijaliste –urolog, neurolog, neuropsihijatar . Kod sljedećeg utvrđivanja prava obrazac ovjeren od strane izabranog doktora.  
Pitanje:    Poštovanje Možete li reći ko u Kantonu Sarajevo ima pravo na besplatan pacemaker? Naime, penzioneru je prije nešto više od 10 godina ugradnja pacemakera preko Zavoda zdravstvenog osiguranja spasila život. Sada mu uskoro ističe postojeći pacemaker i ima li pravo na besplatnu zamjenu ? Penzija mu je 440 KM i bivši je borac?
Elma, 20.03.2018
Odgovor: Prema "Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka", Pacemaker se odobrava trajno.
Pitanje:    Postovani, ukoliko nisam korisnik zdravstvenog osiguranja ,a zelim postati, koja je procedura i kolko se placa na mjesecnoj bazi?
Smajli, 20.03.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting