Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani/a, Molim Vas da me uputite u kojoj sluzbi mogu dobiti obrazac/potvrdu BH/HR 1 i BH/HR 4. Rođen sam u Sarajevu gdje živim i redim. Također, ovdje sam prijavljen kod poslodavca i uredno primam plaću, te se redovno izmiruju obaveze po osnovu doprinosa (PIO, ZZO itd.) Prije dva mjeseca sam u Hrvatskoj osnovao firmu gdje sam trenutno u statusu vlasnika/investitora i prijavljen sam kao direktor bez naknade. Dobio sam zahtjev od računovodstvenog servisa u Zagrebu da pribavim iz svog mjesta prebivališta i gdje primam plaću, prednje navedena dva obrasca/potvrde BH/HR 1 i BH/HR 4, kao potvrdu da sam ovdje prijavljen i da se ovdje izmiruju sve obaveze po osnovu doprinosa. Dakle, u mom slučaju obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje će i na dalje biti moj sadašnji poslodavac u Sarajevu, jer neću prekidati ugovor o radu odnosno ostajem i dalje u aktivnom radnom odnosu u Sarajevu. Lijep pozdrav
Jasenko, 24.03.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca BH/HR 1 i BH/HR 4 obratiti se Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje , Trg heroja br.14, Sarajevo.
Pitanje:    Postovani, Redovan sam student druge godine fakulteta te imam 20 godina. Ustanovljena mi je dioptrija i trebala bih po prvi put poceti nositi dioptrijske naocale. Interesuje me da li zavod refundira odredjeni dio troskova nabavke dioptrijskih naocala? Lijep pozdrav
Ena, 24.03.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla-par, a na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja imaju osigurana lica i to : djeca do 7 god redovni učenici do 18 god i redovni studenti do 26 god.
Pitanje:    Poštovani, Koja lica imaju pravo na antidekubitalni madrac? U Vašem pravilniku piše: nepokretne osobe,stalno vezane za krevet ( kvadriplegija). Da li to znači da sve osobe koje su stalno vezane za krevet imaju pravo na pomenuto pomagalo ili su u pitanju pacijenti isključivo sa dijagnozom kvadriplegije? Osim kvadriplegije, još je mnogo različitih dijagnoza zbog kojih pacijenti mogu biti stalno vezani za krevet i svi oni imaju podjednaku opasnost od nastanka dekubilanih rana. Unaprijed hvala na odgovoru.
Borjana, 22.03.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na antidekubitus madrac imaju samo pacijenti sa dijagnozom kvadriplegije.
Pitanje:    POštovani, Koje je šifra zanima za direktore, kada se popunjava ZO1 obrazac? I da li se u zdravstvenu knjižicu pored šifre djelatnosti upisuje i ID broj firme u polje "JIB"??? Hvala
Amina, 21.03.0217
Odgovor: U knjižici na strani broj 2 gdje U knjižici na strani broj 2 gdje piše JIB, ostavljen  je prostor (kućice) i upisat ćete JIB firme. Prilikom prijave članova putem Zo1 obrasca, za navedeno zanimanje možete upisati 122932, mada je relevantan podatak koji nam je PU dostavila prilikom prijave osiguranika!    
Pitanje:    Poštovani, imam muško dijete od 8 mjeseci. Prije 3 mjeseca smo ga željeli sunetiti ali na klinici za dječiju hirurgiju su nam rekli da nemaju određene podove i da zbog toga ne mogu obaviti zahvat na hirurgiji. Danas su mi potvrdili da jošš uvijek ne obavljaju isti. Interesuje me na koji nacin mogu tražiti povrat nova ukoliko taj zahvat obavimo kod privatnog lica?
Nedim, 21.03.2017
Odgovor: Članom 40 Zakona o zdravstvenom osiguranju  propisano je da ako osigurano lice koristi zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama sa kojim kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja nije sklopio ugovor iz člana 37  ovog Zakona, osigurano lice će samo snositi troškove liječenja, osim u slučaju ako se radi o zdravstvenoj intervenciji u hitnom slučaju. Shodno navedenom, ukoliko posjedujete medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje hitnost procedure, možete podnijeti zahtjev ovom Zavodu.
Pitanje:    Poštovani, Moj otac(penzioner) je teško povrjeđen u sobraćajnoj nesreci u augustu 2016 godine. Skidanje fiksatora i gipsa sa noge je izvršeno u februaru ove godine i tada je ljekar dao preporuku za banjsko liječenje. Komisija je odbila prijedlog za liječenje uz obrazloženje da je istekao rok za podnošenje zahtjeva, da je ZZO propisao da se zahtjev može podnjeti u roku tri mjeseca od operacije. Nismo imali tu informaciju, niti je otac u tom periodu bio za banjsko liječenje zbog fiksatora i rana koje nisu zarasle u ta tri mjeseca. Da li ima pravo na refundiranje troškova banjskog liječenj?
Elmira, 21.03.2017
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulatnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja (hospitalizacije), a najviše do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u izuzetnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Osiguranici Zavoda usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao produženo bolničko liječenje stacionarnog tipa, mogu koristiti do 21 dan. Osiguranici Zavoda usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao produženo bolničko liječenje ambulantnog tipa mogu koristiti do 21 tipa. Osiguranici lica  Zavoda usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao produženo bolničko liječenje mogu koristiti jednom u toku kalendarske godine. Usluge medicinske rehabilitacije osigurano lice može koristiti, na osnovu prijedloga UKC Sarajevo, Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za neurohirurgiju, Neurološke klinike, Instituta za bolesti srca, Pedijatrijske klinike i JU Opće bolnice »Prim.dr.Abdulah Nakaš». Ovlaštena lica za upućivanje osiguranika koji mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije  su šefovi navedenih klinika. Pravo na  medicinsku rehabilitaciju, može se ostvariti na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  na osnovu uputnice Klinike  koja je ovlaštena za upućivanje pacijenata i ovjerene u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ukoliko se ispunjavaju uslovi - indikacije za upućivanje na produženo liječenje. Shodno navedenom, kako vaš otac nije imao ovjerenu uputnicu od strane Zavoda ne postoji pravni osnov za refundaciju sredstava za banjsko liječenje
Pitanje:    Postovani, molim vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja: 1. Da li je moguce dobiti refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinske oplodnje ukoliko je postupak završen na nekoj od privatnih IVF klinika na području KS? 2. Da li je za zahtjev po refundaciji sredstava neophodno imati konzlijarno mišljenje UKC Sarajevo, budući da se u procesu liječenja nikad nije sastao Konzilij, niti je slučaj liječenja na UKC Sarajevo ikad tretiran na način da se zajednički posmatra slučaj neplodnosti za muskarca i zenu. Liječenje se sve vrijeme obavljalo zasebno. Kao što znate, pacijenti nisu u mogućnosti zahtijevati sazivanje konzilija.
IVF, 21.03.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Dobar dan, u toku sam sa prikupljanjem dokumentacije za refundaciju postupka biomedicinski potpomognute oplodnje i jasni su mi svi uslovi odluke za refundaciju ZZO KS. Medjutim zanima me slijedeće. Naime, nakon punkcije jajnih celija a na osnovu indikacija zbog prethodnih 8 pobacaja kao dio medicinske indikacije embriji su se morali podvrgnuti preimplatacijskoj genetskoj dijagnostici gdje sam imala troškove za analizu 2 embrija koja je na žalost rezultirala nalazom da oba imaju genetsku grešku. Iz tog razloga naravno nije ni došlo do transfera embrija. Moje pitanje je da li mogu refundirati ovaj dio troškova, (ne)vezano za Odluku ZZO o refundaciji potpomognute oplodnje, sa napomenom da se u BiH preimplatacijska genetika embrija ne radi nigdje, niti u KCUS ili bilo gdje, a što pokriva redovno zdravstveno osiguranje. Dakle, imam medicinsku dijagnozu i moram prije transfera embrija napraviti i ovu ključnu analizu kako bi se spriječila intrauterina ili post porodjajna smrt ploda, odnosno kako bi se spriječilo eventualno rodjenje djeteta sa genetskim poremećajem. Hvala, lijep pozdrav
Dženita, 21.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju možete podnijeti ovom Zavodu, a nakon ćega će ovlašteni ljekari u Zavodu na osnovu priložene medicinske dokumentacije uz zahtjev utvrditi opravdanost određenog tretmana i donijeti odluku da li izvršiti refundaciju sredstava.
Pitanje:    Postovani, niste mi odgovorili na postavljeno pitanje. Suprug je sterilani i mi nemamo mogucnost da radimo IVF u BiH. Imam li pravo na refundaciju troskova?
Aida, 21.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju možete podnijeti ovom Zavodu, a nakon ćega će ovlašteni ljekari u Zavodu na osnovu priložene medicinske dokumentacije uz zahtjev utvrditi opravdanost određenog tretmana i donijeti odluku da li izvršiti refundaciju sredstava.  
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju koji su to koraci za ostavrenje zdranstvenog osiguranja za penzionera i njegovu suprugu. Naima, moji roditelji posle rata nisu imali zdravstvenu knjižicu, otac je penzioner R. Srpske sa mjestom prebivališta opština ilidža. U isčekivanju Vašeg odgovora , ugodan ostatak dana
Zekija, 15.03.2017
Odgovor: Niste naveli podatke roditelja osiguranika radi provjere prijave na zdravstveno osiguranje. Ako Vaš otac nije prijavljen na zdravstveno osiguranje potrebno je da :   Prema Rješenju o penzionisanju  ode u PIO RS da  izvrše prijavu u JS PU prema mjestu prebivališta; Kad prijava osiguranika bude  u JS PU prenosi se u evidenciju ZZO KS. U poslovnici Ilidža možete kupiti obrazac ZO-1 prijava člana na osigranje i zdravstvene knjižice. Obrazac popuni i ovjerava PIO RS. U zdravstvene knjižice PIO RS stavi pečat u rubriku obveznik doprinosa, koje nosite u poslovnicu Ilidža  da izvrše prijavu člana i ovjere zdravstvenih legitimacija, uz posljednji ček od penzije. Za dodatne informacije obratite se u najbližu poslovnicu ZZO ili kont. tel poslovnice Ilidža 761-240; 621-580.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting