Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Zanima me na koji nacin mogu saznati da li je izradjena elektronska knjizica na moje ime? Lijep pozdrav  
Sanjin, 11.10.2018
Odgovor: Traženu informaciju, u zavisnosti od općine stanovanja, možete dobiti u slijedećim ispostavama Zavoda: Novo Sarajevo/Novi grad – 033/725-275;  Centar/Stari grad – 033/223-592;  Ilidža – 033/761-240;  Ilijaš – 033/428-790;  Vogošća – 033/430-107; Hadžići – 033/420-107; i to svakim radnim danom od 8:00h do 15:00h.  
Pitanje:    Pozdrav, prijavljen sam i redovno mi se uplavuje zdravstveno, pa me zanima dali postoji mogucnost preko mog zdravstvenig da osiguram suprugu koja nema osiguranje? Hvala
Armin, 10.10.2018
Odgovor: Vaša supruga može preko Vas ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član, u svojstvu supruge. Shodno tome, neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1 I zdravstvenu legitimaciju  i dostavite Vašem poslodavcu, radi popunjavanja i ovjere istih. Pored toga, neophodno je da dostavite vjenčani list , CIPS prijave osiguranika i supružnika,          uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se supruga ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik. Navedenu dokumentaciju podnesite referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:      Postovanje trenutno radim u sarajevu i zena sa djecom su zdravstveno osigurana preko mene .imam namjeru da odem u hrvatku da radim i interesuje me kako zena i djeca mogu da ostvare zdravstveno posto su kako cujem ukinuli da se placa 40 km ...ako moze priblizan odgovor hvala...
Nedim, 09.10.2018
Odgovor:   Nakon odjave sa osiguranja, shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju Vaša supruga se može lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako bi ostvarila pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnese zahtjev i priloži slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nema tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me koje sve korake trebam učiniti da bih ostvarila zdravstveno osiguranje preko muža. Muž je zaposlen u Sarajevu, ali mu je prebivalište u ZDK. Ja sam nezaposlena i nisam na evidenciji biroa. Oboje planiramo da promjenimo prebivalište u Sarajevu (i moje prebivalište je trenutno u ZDK). Znači, kad oboje promijenimo prebivalište, sa Zeničko dobojskog na Kanton Sarajevo, šta je potrebno dalje učiniti da oboje imamo i zdravstveno u Kantonu Sarajevo? Unaprijed hvala na odgovoru! Lijep pozdrav!
Slađana, 09.10.2018
Odgovor: Nakon što promijeni prebivalište Vaš suprug je dužan isto prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu zdravstvenog osiguranja.  Za prijavu na osiguranje člana osiguranika potrebno je da  suprugov poslodavac popuni ZO1 (obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje koji možete uzeti u bilo kojoj poslovnici Zavoda), također  poslodavac stavlja svoj pečat u zdravstvenu legitimaciju. Nakon popunjavanja ZO1 obrasca, jedan primjerak donosite u poslovnicu Zavoda i referent zdravstvenog osiguranja vrši prijavu člana na zdravstveno osiguranje, te je moguća i ovjera zdravstvene legitimacije.        
Pitanje:    Poštovani, nedavno sam se udala i želim da pokrenem proceduru izmjene podataka na ličnim dokumentima. Imam zdravstvenu knjižicu, kao i elektronsku karticu. Molim Vas da me uputite šta je neophodno da bi se na oba dokumenta izvršila promjena podataka. Zahvaljujem unaprijed i srdačno Vas podravljam. Dina
Dina, 09.10.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi Porezne uprave, a nadlezna orezna ispostava putem jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu zdravstvenog osiguranja.  
Pitanje:    Dobar dan , potrebna mi je informacija . Da li postoji mogucnost da u sistemu vidite da li imam zdravstveno osiguranje , nisam bila dug period u Sarajevu pri tome su mi ukrali dokumente kao i zdravstvenu . Pa da li bi mi mogli objasniti proceduru kako bih mogla to provjeriti i koja mi je dokumentacija mi je potrebna da bih ponovo izvadila zdravstvenu ??
Anesa, 05.10.2018
Odgovor: Molimo da Vaš status po pitanju zdravstvenog osiguranja provjerite lično u jednoj od ispostava Zavoda gdje ćete kupiti novu zdravstvenu knjižicu i dobiti sve potrebne informacije.
Pitanje:    Poštovni, molim vas za informaciju da li je moguće da osiguram suprugu (koje nije drzavljanin BIH) preko svog zdrastvenog osiguranja koje ostvarujem iz radnog odnosa u BIH. Ako da da li ima posebna procedura zato sto je strani drzavljanin ili je ista kao i za domace drzavljanje u BIH. Hvala na odgovoru. LP
Emir, 05.10.2018
Odgovor: Vaša supruga se može lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosi zahtjev, uz koji treba prilažiti prijavnicu rješenje o privremenom boravku, uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Poštovani, Ljubazno Vas molim za tačnu informaciju i postupak refundiranja troškova za vantjelesnu oplodnju. Naime, sukladno Zakonu o liječenju neplodnosti, ZZO snosi troškove prva dva pokušaja. Budući da sam u postupku IVF-a, molim da mi pojasnite šta je potebno od dokumentacije, kad se predaje dokumentacija i koliko se dugo čeka na refundaciju. Unaprijed hvala
Nina, 04.10.2018
Odgovor: Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje (br. UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine) propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom 2 Odluke je propisano da će Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundirati novčana sredstva utrošena za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje za maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par, (za prvi pokušaj do 4.000,00 KM, a za drugi pokušaj do 2.000,00 KM). Članom 3 su propisani uslovi koje je potrebno ispuniti, i to: pozitivno konzilijarno mišljenje kojim se preporučuje tretman medicinski potpomognute oplodnje, da žena u momentu okončanja postupka nije navršila 43 godine života, da su u momentu okončanja postupka podnosioci zahtjeva u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, te da postoji kontinuitet prijave na obavezno zdravstveno osiguranje od najmanje od najmanje 5 godina. Smatrat će se da je podnosilac osiguran u kontinuitetu ukoliko u posmatranom periodu nije imao jedan ili više prekida osiguranja u trajanju dužem od šest (6) mjeseci ukupno. Članom  4 Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva obavezan priložiti uz zahtjev, i to:konzilijarno mišljenje ne starije od 6 mjeseci, mišljenje ordinirajućeg ljekara u ovisnosti šta je uzrok steriliteta (ljekar specijalista urolog ili ljekar specijalista ginekolog), original fiskalni račun, izvod iz matične knjige vjenčanih, cips prijava mjesta prebivališta, dokaz da je postupak završen (kao dokaz može služiti potvrda na fakturi o pruženoj usluzi na kojoj će biti navedeno da je usluga pružena i postupak okončan ili drugi dokaz/potvrda o okončanom postupku).
Pitanje:    Postovani, molim Vas za uputu kako postupiti u slucaju gubitka elektronske knjizice? Koja je procedura za reizdavanje? Unaprijed hvala Lp Merima
Merima, 04.10.2018
Odgovor: Potrebno je, u najbližu ispostavu ZZO KS, dostaviti, u opštini ovjerenu, pisanu izjavu u kojoj se navodi da je EZK izgubljena/ukradena.
Pitanje:    poštovani, Prošle godine sam dobila rješenje o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju po čl.10, gdje sam svaki mjesec trebala uplacivati po 20 km. Zadnja uplata je bila u Novembru prošle godine. Sada bih trebala zasnovati radni odnos pa me zanima da li cu morati uplatiti po 20 km za sve mjesece koje nisam i da li ce to predstavljati problem prilikom prijave na zdravstveno osiguranje od strane buduceg poslodavca?? hvala
Adisa, 04.10.2018
Odgovor: Kako bi izvršili odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja po navedenom osnovu, neophodno je da podneste formalni zahtjev za utvrđivanje prestanka prava na obavezno zdravstveno osiguranje po navednom osnovu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting