Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim vas za telefonski kontakt broj kako bih mogao provjeriti da li mi je urađena potvrda za dobivanje slusnog aparata. Sva potrebna dokumentacija je predata. Samo se ceka rjesenje. Posto je u pitanju starija osoba koja je isla i ista nije bila gotova. Ako mi mozete proslijediti kontakt telefon za provjeru iste. Hvala
Džemal, 24.05.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda putem broj telefona 725-284 ili 725-316.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li se može refundirati 3 injekcije iz privatne očne klinike,osoba koja je na bioru posjeduje račune,a mora ih primiti hitno?
Lejla, 23.05.2018
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS,te možete predati zahtjev za refundiranje sredstava za navedene injekcije, ukoliko imate originalni račun na kojem je naveden pomenuti lijek.
Pitanje:    Postovani, trenutno zivim,radim i osigurana sam u Sarajevu, muz mi zivi u Austriji. Trudna sam i razmisljam da se porodim u Austriji, da li izmedju Austrije i Bosne postoji neki sporazum, i da li bi moje osiguranje pokrivalo porod u inostranstvu, takodje da li postoji neko dodatno osiguranje koje bi mogla platiti kako bi se tamo porodila bez problema!? Unaprijed hvala. LP
Mia, 23.05.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Kako dodcu do potvrde o zdravstvenom osiguranju. Naime treba mi u svehu regulisanja stipendije vani i imam osiguranje na osnovu mame.. Kojoj instituciji i gdje da se obratim?
Ena, 23.05.2018
Odgovor: Potrebno je da se ovom Zavodu podnese zahtjev za izdavanje potvrde da ste prijavljeni na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevu. Zahtjev se može podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, te je potrebno da isti bude svojeručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva ili ukoliko drugo lice podnosi zahtjev potrebna je punomoć ovjerena od nadležne općinske službe. Također postoji mogućnost i da lice podnese zahtjev putem e-maila (skenirani zahtjev), a na zahtjev tog lica se tražena potvrda može od strane ovog Zavoda poslati također e-mailom.
Pitanje:    Poštovani već duže godina, pored ostalih lijekova, koristim lijekove Anginal 40 mg i Preductal MR 35 nakon ugradnje pacemaker-a prije 8 godina i stent-a prije 7 godina. Do sada nije bilo nikakavih problema na relaciji korisnik i davaoc lijekova. Neki dan sam išao kućnom doktoru da mi napiše mjesečne recepte za lijekove iz moje terapije i kada sam došao u apoteku nisam mogao podići navedene lijekove. U apoteci su rekli da odem u ZZO Kantona Sarajevo. Otišao sam i na info pultu mi je rečeno da napisem Molbu sa pratećom dokumentacijom i da predam na šalter. Pitanje: Zbog čega je sve ovo potrebno i šta treba da uradim da bi nastavio nesmetano dobijati potrebne lijekove.?
Fidin, 23.05.2018
Odgovor: Da bi smo utvrdili iz kojeg razloga niste bili u mogučnosti podići svoju mjesećnu terapiju, moramo ispoštovati proceduru te je potrebno  da predate zahtjev na protokol Zavoda sa pratećom medicinskom dokumentacijom.
Pitanje:    Poštovani, zamolila bih vas za uputu refundacije bolovanja preko 20 mjeseci. Da li poslodavac nakon 20 mjeseci bolovanja uposlenika ima pravo na refundaciju bolovanja? LP, Lejla
Lejla, 16.05.2018
Odgovor: Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ,osigurano lice ima u trajanju od 14 mjeseci. Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese  ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom u članu 60. Stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće  osiguraniku, a najduže 6 mjeseci, računajući od isteka prava na naknadu utvrđenu u članu 7. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad.
Pitanje:    Postovani, Interesira me na koje vrste ortopedskog pomagala ima pravo korisnik zdravstvenog osiguranja kod parcijalne amputacije stopala, koja je procedura za podnosenje zahtjeva, rok da se isto isporuči na korištenje i u kojoj visini novcanog iznosa ZZO ucestvuje. S postovanjem
Lejla, 16.05.2018
Odgovor: Ortoped zavisno od vrste amputacije (djelimična/kompletna)i kompletnog uvida u stanje bataljka  izdaje nalaz i mišljenje sa prijedlogom ortopedskog pomagala , uz to izdaje i potvrdu o potrebnom ortopedskom pomagalu . Nalaz , potvrda (Zp6.1 obrazac) i otpusno pismo kada je urađena amputacija ( kopije) se predaje na protokol ZZO KS. Obzirom da konkretno ne znate koje ort pomagalo  će biti predloženo ne možemo vam dati odgovor o participaciji ZZO KS.
Pitanje:    Postovani, Da li je neophodno I dalje ovjeravati state zdravstvene knjizice iako imamo elektronske.
Senad, 15.05.2018
Odgovor: Realizacijom strateškog projekta informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo omogućeno je uvezivanje sva tri nivoa zdravstvene zaštite - primarni, sekundarni, tercijarni, samim tim omogućeno je korištenje zdravstvenih usluga bez starih zdravstvenih knjižica za osiguranike koji su preuzeli EZK. Zdravstvene elektronske kartice se ne ovjeravaju.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Molim Vas za informaciju gdje se može provjeriti da li zahtjev za refundaciju(kupljeni lijekovi ua jetru) uzet u razmatranje, obzirom da je muž zahtjev predao krajem 2/2018, a još uvijek nismo dobili nikakav odgovor. Unaprijed hvala.
Mirela, 14.05.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda putem  telefona br. 725-284 ili 725-316.
Pitanje:    Postovanje Interesuje me dali mogu dobiti drugi mobilni aparatic besplatno s obzirom da je dijete prije mjesec dana stavilo aparatic ali ga slomio padom sa bicikla.
Arnela, 14.05.2018
Odgovor: Prema Uredbi o ortopedskim pomagalima, rok za pokretni ortodontski aparat je 12 mj. Nakon tog roka možete dobiti novi na teret ZZO KS.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting