Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovanje,imam kcerku koja je prijavljena na biro rada,posto se nije prijavila na biro rada u roku izgubila je pravo na socijalnu zdravstvenu zastitu interesuje me da li ima ikakve mogucnosti da ostvari socijalno zdravstvenu zastitu,lp
Nijaz, 01.02.2017
Odgovor: Lica stalno nastanjena na teritoriji Federacije, odnosno Kantona Sarajevo, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja.Lica koja se odluče da ličnim sredstvima uplaćuju zdravstveno osiguranje, u cilju sticanja svojstva osigurano lica, potrebno je da podnesu zahtjev u najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (Gradska poslovnica za općinu Stari grad i Centar u ulici Hamdije Kreševljakovića br. 14, Gradska poslovnica za općinu Novo Sarajevo i Novi Grad u ulici Zmaja od Bosne bb, poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo u ulici Emira Bogunića čarlija 17, poslovnica Hadžići u ulici Hadželi 169, poslovnica Ilijaš u ulici 126. ilijaške brigade 51, poslovnica Vogošća u ul. Jošanička 83.) uz koji će priložiti slijedeću dokumentaciju: Uplatnicu (u iznosu od 5% od prosječne mjesečne bruto plate isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku), Potvrdu Porezne uprave FBiH, kojom se potvrđuje da se podnositelj zahtjeva nije evidentiran kao osiguranik  u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, i prijavnicu CIPS-a.
Pitanje:    Supruga(penzioner 1961 godište) treba da uradi OCT nalaz na očnoj klinici, međutim aparat je u kvaru već 6 mjeseci, takođe sam čuo da isti aparat ne radi ni u općoj bolnici. interesuje me koji je način da se to uradi u privatnoj ordinaciji, a da zavod refundira troškove pregleda.
Ahmet, 01.02.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za usluge koje se nisu mogle izvršiti u Javnim zdravstvenim ustanovama.Potrebno je da podnesete zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana navedena pretraga,izjavu KCUS-a i Opće bolnice da istu ne mogu izvršiti,originalni račun privatne zdravstvene ustanove gdje je usluga izvršena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, sinoć u apoteci nisam mogla podići za dijete sirup Dalsy i Voltaren ćepiće iako su bili propisani na recept. U apoteci su nam rekli da postoji zabrana za besplatno izdavanje, i da ga možemo samo kupiti. Rekli su nam i da do sada nisu imali ovakvih slučajeva da za djecu ne mogu izdati lijek, za odrasle da. Mozete li nam objasniti o čemu se radi? Kako doktori ne znaju za ovo i ne upozore? Trebam za koji dan otići po svoju redovnu terapiju Letroxa, hoće li me dočekati isto iznenađenje? HVALA!
Muamera, 31.01.2017
Odgovor: Novom Odlukom o listi lijekova objavljenoj u Službenim novinama br 27 od 07.07.2016. g definisane su smjernice za Dalsy sirup i Voltaren ćepiće. Na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja se isti mogu koristiti samo kod reumatoidnog artritisa u bolnoj fazi najduže do 8 sedmica u toku 12 mjeseci i akutna reumatska bolna stanja do 2 sedmice u toku 12 mjeseci.
Pitanje:    Poštovani, Redovan sam student na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, i trenutno nisam zdravstveno osiguran. Do punoljetstva sam bio osiguran preko majke, koja je zdravstveno osigurana u Republici Srpskoj. Od punoljetstva sam bio zdravstveno osiguran preko biroa u Sanskom Mostu, koje se i dalje vodi kao mjesto prebivališta. Prema uputama radnice biroa za zapošljavanje, odjavio sam se sa biroa u augustu 2016. godine pred dolazak na studij u Sarajevo. Od tog datuma nisam zdravstveno osiguran. Imam 20 godina, podstanar sam i student u Sarajevu. Zanima me da li i kako se mogu ponovo steći zdravstveno osiguranje? Hvala lijepa,
Amar, 31.01.2017
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog da bi  ostvarili pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom.
Pitanje:    Postovani, Zaposlen sam u Kantonu Sarajevo, gdje imam i uredno prijavljen boravak. Tokom 2015. godine sam dobio pravo usavrsavanja- doktorski studij u Republici Turskoj. Kada sam pokusao da izvadim BHTR4 obrazac, o kojem ste vec upitani, bio sam odbijen. Naime, posto imam vise od 30 godina i posto se vodim kao zaposlen od mene je trazeno da uplatim 75 maraka upisa, i 35 eura za svaki mjesec pored vec uplacenih doprinosa za zdravstveno. Molim vas za pojasnjenje kako doci do BHTR4 obrasca kao zaposlena osoba i da li neko moze da to obavi u moje ime ako posaljem punemoc. S postovanjem. Amir N.
Amir, 31.01.2017
Odgovor: Zahtjev za izdavanje obrasca BH/TR 4 (potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vrijeme privremenog boravka u Turskoj-za hitnu i neophodnu medicinsku pomoć) podnosi se u nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta. Obrazac se izdaje najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine. Potrebno je dostaviti izvod iz medicinske dokumentacije (uzima se kod ljekara porodične medicine) uz uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu (redovna uplata doprinosa) i cips prijavnicu.
Pitanje:    Poštovani, Prebivalište mi je u Kantonu Sarajevo, trenutno sam privremeno u Tuzlanskom kantonu, zdravstveno sam osigurana preko biroa KS. Da li postoji mogućnost da privremeno ostvarim pravo na zdravstvenu zaštitu u TK, promjenom mjesta boravišta? U KS ću se vratiti tako da promjena prebivališta nije opcija.
D, 31.01.2017
Odgovor: Osiguranik ovog Zavoda se može liječiti  u drugom kantonu u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), Navedenim Sporazumom propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima  neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM. Na osnovu člana 3.  stav 1 i 2. Sporazuma, učesnici Sporazuma obavezuju se da će osiguranim licima ostalih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja omogućiti nesmetano  korištenje zdravstvene zaštite u slučajevima iz člana 2. ovog Sporazuma, na osnovu važeće zdravstvene isprave. Ako je u pitanju pružanje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima, zdravstvena ustanova -povjerilac pružit će zdravstvenu uslugu i bez dokumentacije, s tim da će naknadno pribaviti potrebnu dokumentaciju. Takođe, da bi osiguranik ostvario  pravo na bolničko liječenje  izvan domicilnog Kantona, zdravstvena ustanova-povjerilac koja je primila na stacionarno liječenje osiguranika kao hitan slučaj dužna je da u roku od tri (3) dana od dana njegovog prijema na liječenje, obavijestiti kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja-dužnika kojem osigurano lice pripada o datumu njegovog prijema  na liječenje, dijagnozi i predviđenom trajanju stacionarnog liječenja, radi davanja saglasnosti za to liječenje, a u skladu sa važećim propisima koji se primjenjuju u tim institucijama. Za pružene usluge zdravstvene zaštite osiguranim licima iz člana 2. Sporazuma, zdravstvena ustanova-povjerilac dostavlja kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja-dužniku račun sa specifikacijom, na način i u rokovima koji su predviđeni propisima o finansijskom poslovanju.
Pitanje:    Poštovani BiH ima potpisan ugovor sa Republikom Turskom o prenosu osiguranja iz jedne u drugu zemlju. Možete li pojasniti kako i gdje BH državljani koji su na redovnom studiju mogu dobiti potvrdu BHTR4 kako bi ostvarili pravo na zdrvastveno osiguranje u R. Turskoj. Pojedini kantoni i RS daju istu potvrdu bez problema dok u Kantonu Sarajevo ne daju, zašto? S poštovanjem
Hasan, 30.01.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca BH/TR 4 obratiti se u poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja  prema mjestu prebivališta. Za vrijeme redovnog studija u Turskoj i dobivanje obrasca potrebna je potvrda o redovnom studiju za školsku 2016/2017 godinu (potvrda mora biti prevedna na naš jezik), kopija vize i kopija pasoša i izvod iz medicinske dokumentacije (uzima se kod ljekara porodične medicine).
Pitanje:    Pozdrav, Supruga i ja treba da u privatnoj klinici radimo IV oplodnju. Sta je potrebno za refundaciju troskova IV oplodnje, koju ZZOKS radi od prosle godine?
Damir, 30.01.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Da li podnosilac zahtjeva za raefundiranje podpomognute oplodnje moze biti bilo koji bracni supruznik, jer oboje ucestvuju u postupku, ili je tacno precizirano, i da li oboje moraju imati taj cuveni uslov o 5 god kontinuiranom osiguranju ili samo podnosilac zahtjeva za refundiranje, hvala unaprijed.
Elmaza, 30.01.2017
Odgovor: Podnosilac zahtjeva za refundaciju sredstava medicinski potpomognute oplodnje može biti supruga ili oba bračna partnera. Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    poštovani, danas sam saznala da bi mi kčerka trebala ići na operaciju srca u Beč pa me zanima ako me možte uputiti kome da se obratim za više informacija jer nisam upućena u detaljnije informacije.. unaprijed hvala..ako nije problem odgovor na mail!!
Selma, 30.01.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting