Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, zaposlenica je primljena u radni odnos dana 01.03.2016.godine. Dana 20.04.2016.godine otvoreno joj je trudničko bolovanje zbog rizične trudnoće, a koje je zaključeno 09.09.2016.godine, kada se zapolenica porodila i kada je počelo teći porodiljno odsustvo. Da li naše Društvo ima pravo na refundaciju plaće i u kojem roku se moze podnijeti zahtjev? Lijep pozdrav
Ines, 29.12.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici (Zavoda) u skladu sa sjedištem pravnog lica, zbog opširnijih informacija.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me na koji načen zdravstveno osiguranje može ostvariti bračni partner koji je strani državljanin
Adnan, 28.12.2016
Odgovor: U tom slucaju, bračni partner koji je strani državljanin ostvaruje  pravo na zdravstvenu  u skladu sa članaom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) a u vezi članovima 9. tačka e) i 13. tačka e) Odluke. Potrebno je da podnese zahtjev za utvrđivanje prava po navedenom osnovu u najbližu poslovnicu Zavoda, te uz isti priložite slijedeću dokumentaciju: -Privremeni boravak na godinu dana-Obrazac 19-Službe za poslove sa strancima; -Uplatnicu na iznos od 448,70KM; -Uvjerenje Porezne uprave FBiH.  
Pitanje:    Postovani Imali smo privatni biznis preko kojeg smo imali zdravstveno osiguranje.Međuti bitnis smo ugasili i svi ostali bez zdravstvenog osiguranja,muz strani drzavljanin ja nisam na birou.Imamo dva sina jedan o 20 mj.i drugi 4 mj. Mladji sin uopce nema knjizicu a hitno mu je potrebno.Kako otvoriti knjizicu i ostvariti zdravstveno osiguranje.Kako sam shvatila mi mozemo uplatiti dobrovoljno osiguranje.Da li i najmladji moze imati dobrovoljno osiguranje.
Mona, 28.12.2016
Odgovor: U tom slucaju, pravo na zdravstvenu zaštitu Vaš suprug ostvaruje u skladu sa članaom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) a u vezi članovima 9. tačka e) i 13. tačka e) Odluke. Potrebno je da podnesete zahtjev za utvrđivanje prava po navedenom osnovu u najbližu poslovnicu Zavoda, te uz isti priložite slijedeću dokumentaciju: -Privremeni boravak na godinu dana-Obrazac 19-Službe za poslove sa strancima; -Uplatnicu na iznos od 448,70KM; -Uvjerenje Porezne uprave FBiH. A Vi kao i Vaša djece pravno na obavezno zdravstveno osiguranje ćete ostvariti kao članovi porodice nakon što Zavod rješenje utvrdi pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovani, jedan od naših radnika je koristio bolovanje duže od 42 dana, firma ima sjedište u Brezi / Ze-do kanton, a radnik ima prebivalište u Ilijašu / Kanton Sarajevo. Koja je potrebna dokumentacija na osnovu koje ćemo izvršiti povrat sredstava i gdje ćemo predati tu dokumentaciju. Molimo Vas za brzi odgovor.
Admir, 28.12.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema prebivalištu osiguranika), zbog dodatnih informacija.
Pitanje:    Postovani, od 12.09.2016 sam osiguranik kod ZZO KS, predhodno bila osiguranjik ZZO USK. Djete je osigurano preko mene, kako se moze ostvariti pravo za izrada djecijeg aparatica za zube kod ortodonta u nadleznom DZ?
Edita, 28.12.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na ortodonski aparat imaju osigurana lica do 18 god, ali da bi stekao to pravo mora biti osiguranik ZZOKS šest mjeseci. Po isteku pomenutog roka Vaše dijete može ostvariti pravo na aparatić te će Vam dalje upute dati ljekar ortodont koji je i preporučio aparatić.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi objasniti proceduduru korištenja zdravstvenog osiguranja u slijedećoj situaciji. Promijenila sam trajno mjesto prebivališta koje se sada nalazu u KOANTONU SARAJEVO u općini CENTAR, radim i redovno se uplaćuju doprinosi za mene. Predhodno mjesto prebivališta je bilo u ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU. Molim Vas da mi objasnite proceduru korištenja zdravstvenog osiguranja od otvranja zdravstvene knjižice( karotona) do institucije-doma kojem treba da se obratim? Hvala!
Velida, 27.12.2016
Odgovor: Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje vrši u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate - nadležnim ispostavama Porezne uprave FBiH. U ovom slučaju Vaš poslodavac treba da Vas prijavi, te da Vam u zdravstvenu knjižicu na mjesto predviđeno za to-stavi pečat. Knjižice kupujete u jednoj od Poslovnicama ZzoKS. Za sva pitanja u vezi sa  prebacivanje kartona neophodno je da se obratite mjesno nadležnoj javnoj ustanovi. U skladu sa članom 64. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju  osigurano lice bira doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zastite na period od najmanje godinu dana. Za izbor stomatologa-neophodno je da u najbližoj poslovnici Zavoda preuzmete Izjavu o izboru/promjeni doktora stomatologije, isti popunite i dostavite izabranom doktoru.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me koja prava po pitanju zdravstvenog osiguranja imaju osobe iz šehidskih porodica koja su navršila preko 26. godina života, a nisu zaposlena? Da li svoja prava mogu regulisat u ministarstv za boračka pitanja ili na neki drugi način? S poštovanjem, Vedad
Vedad, 23.12.2016
Odgovor: Ukoliko niste ostvarili pravno na obavezno zdravstveno osiguranje putem pomenutog ministarstva, odnosno ne ispunjavate određene uvjete, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti putem Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleno lice pod uslovom da se prijavite u zakonskom roku. Ukoliko ste ipak redovan student, pravo na zdravstveno osiguranje ostvarujete u skladu sa članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kojim je propisano da studenti preko 26. godina koji nisu osiguranji po drugom osnovu, sami plaćaju doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. S tim u vezi, potrebno je da podnesete zahtjev uz koji ćete priložiti: Potvrdu da ste redovan student, Potvrdu Porezne uprave FBiH da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu i uplatnicu na navedeni iznos.
Pitanje:    Postovani,ja i supruga(40)g radili smo ivf postupak u hrvatskoj.Zivimo i boravimo u kantonu Sarajevo,imamo li pravo na refundaciju u zzoks?Imamo potrebne nalaze o lijecenju neplodnosti kao i orginalan racun o placanju ivf postupka.Hvala
Adnan, 22.12.2016
Odgovor: Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom II Odluke je propisano da će Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundirati novčana sredstva utrošena za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje za maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par, (za prvi pokušaj do 4.000,00 KM, a za drugi pokušaj do 2.000,00 KM). Članom III je propisano da su uslovi za dobijanje pozitivnog konzilijarnog mišljenja da se radi o ženi koja se liječi od neplodnosti, koja nije rađala, do napunjenih 37 godina života, uz utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage. U članu IV Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva obavezan priložiti uz zahtjev. Prema navedenoj Odluci, propisano je da pravo na refundaciju novčanih sredstava utrošenih za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje imaju bračni parovi koji su potupak potpomognute oplodnje započeli od 26.09.2016. godine. Ukoliko je postupak medicinski potpomognute oplodnje izvršen u inostranstvu, podnositelj zahtjeva ima pravo da se obrati ovom Zavodu,  a u vezi predmetne refundacije.
Pitanje:    Majka (penzionerka) mi je prebacena iz jedne u drugu bolnicu u Sarajevu ali je izgubljena zdravstvena knjizica. Kako da izbvadim novu?
Ognjen, 22.12.2016
Odgovor: Kupite novu zdravstvenu knjižicu u jednoj od 6 Poslovnica, otiđite u PIO da vam stave pečat na mjesto predviđeno u knjižici, te se za izdavanje i ovjeru obratite u najbližu Poslovnicu sa posljednjim čekom i prijavom prebivališta na KS. Također, na šalterima se raspitajte o statusu elektronske zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Postovani, molim Vas da mi odgovorite nacin na koji mogu ostvariti zdravstvenu zastitu u BiH u Sarajevu. Zdravstveno osiguranje ostvarujem u Repubici Srbiji , ali 10 mjeseci godisnje sam u Sarajevu. Interesuje me da li postoji neka opcija da imam i u Sarajevu zdravstveno osiguranje. Imam dvojno drzavljanstvo. Hvala unaprijed
Sanja, 20.12.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Potrebna dokumentacija za prijavu na osiguranje: 1.    Zahtjev, 2.    Original uplatnica kao dokaz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, 3.    Uvjerenje iz nadležne poslovnice Porezne uprave FBIH da nemate tekućih osiguranja, 4.    CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.   Sve dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting