Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,koliko dana traje bolovanje do komisije,da li je jos uvije 42 dana ili manje? Inace,radim u drzavmoj instituciji...hvala
Amela, 08.02.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Pozz Od 12.02.2015 do 30.04.2015 godine sam bila na bolovanju. Bila sam uposlenik firme Dioptic doo pj Selawy. Isplaceno mi je 42 dana bolovanja, ostatak je firma prebacila na zavod koji mi nikad nisu isplatili... Kome da se obratim? Hvala unaprijed
Amela, 08.02.2016
Odgovor: Poslodavac se može obratiti Zavodu za refundaciju sredstava isplaćenih zbog bolovanja.
Pitanje:    Nana je zavrsila u bolnici u njemackoj zbog upaljene zuci. Tamo traze potvrdu o osiguranju. Kako mog doci do te potvrde . Sta mi je sve potrebno od dokumenata?
Neki, 05.02.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenoga zahtjeva od strane osiguranoga lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnikao uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02), odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Pozdrav Ja radim u Tuzlanskom kantonu (tj imam zdravstveno osiguranje u Tuzlanskom kantonu),a žena mi je sa adresom prijavljena u Sarajevskom kantonu tj. ima licnu kartu izvadjenu u Sarajevskom kantonu. Mi smo vjencani. Interesuje me kako ona moze izvadit zdravstvenu knjizicu u Sarajevskom kantonu, tj da li je to moguće i koji su mi sve papiri potrebni da izvadim. U nadi da cete mi odgovoriti unaprijed Vam se zahvaljujem
Hamid, 04.02.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog ne postoji zakonska mogučnos da suprugu koja ima prebivalište u Kantonu Sarajevo a Vi u Tuzlanskom Kantonu osigurate kao člana porodice osiguranika. Vaša supruga  u Kantonu Sarajevo može ostvariti pravo  na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom  27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim  je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.  
Pitanje:    imam djete koje ima 20 mjeseci i prijavljena je na ženinino osiguranje a žena je prijavljena na drugom kantonu na zdravstveno..želim da djete prebacim na moje osiguranje a ja sam prijavljen u ks pa pitanje glasi da li djete mora da se prijavi za boravište u ks il ne miora pošto je na mom osiguranju a ja sam prijavljen sa adresom u ks.hvala unaprijed
Kerim, 02.02.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Obzirom da je dijete  osigurano u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao član porodice osiguranika, majke  čije je prebivalište  u drugom kantonu, da bi imalo pravo na zdravstvenu zaštitu  u Kantonu Sarajevo, preko Vas  ukoliko Vi ostvarujete  isto u Kantonu Sarajevo, potrebno je da i dijete prijavite sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, bila sam osigurana po članu 27 ZZO - dobrovoljno zdravstveno osiguranje, ali sam prije 10 mjeseci prestala koristiti usluge i nisam uplaćivala,jer sam bila odsutna. Kako mogu sada postati ponovno korisnik ovih usluga, a da nemoram platiti za ono što nisam koristila? hvala unaprijed
Irma, 02.02.2016
Odgovor: U skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev: -       Uplatnica; -       Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja; -       Fotokopija lične karte.   Konkretno u Vašem slučaju, a da biste i dalje mogli ostvarivati pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom članu Zakona, potrebno je da uplatite neuplaćene mjesece i nastavite dalje uplaćivati, i na taj način budete zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Hronićni sam srćani bolesnik-infrakt i ugradnja Defibrilatora u srce, prošle godine sam izdvojio oko 1.000.00 km za razne lijekove.Pitanje glasni mogul predati zahtjev zavodu za refundiranje troškova liječenja jer imam sve račune.
Sakib, 02.02.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Zahtjev  za refundaciju ste mogli predati u toku prošle godine.
Pitanje:    Poštovani, prije šest mjeseci predala sam zahtjev za refundiranje novca za lijek Rhogam, te mi je prije sedam dana vraćena dokumentacija i zahtjev za refundiranje troškova za dati lijek, jer je dio ampularne liste lijekova i kao takav dom zdravlja je bio u obavezi da obezbijedi. Ali u domu zdravlja kažu da oni nemaju taj lijek, te da pacijent kupuje, pa mu Zavod za zdravstveno osiguranje refundira novac. Moje pitanje je: Kome ja dalje da se obratim? Hvala i lijep pozdrav.
Elma, 02.02.2016
Odgovor: JU Dom zdravlja Sarajevo je bila dužna da nabavi pomenute ampule te ukoliko iste nisu nabavili da Vam refundiraju sredstva.
Pitanje:    Pozdrav, prije 4 mjeseca smo podnijeli dokumentaciju za refundiranje sredstava za inekciju Rogam koju smo morali sami kupiti. Prije nekoliko dana je od Vas došao negativan odgovor i obrazloženje da se novom odlukom koju je donijela Vlada KS ne refundiraju sredstva za ovu inekciju, dok se ista inekcija refundirala po "staroj" odluci. Zaista se čini neozbiljno da dobijemo ovakav odgovor i da pri tome nemamo nikakvo pravo na žalbu na rješenje koje ste nam dostavili. Samo površno poznavanje prava ukazuje na to da ste grubo prekršili naše pravo na refundaciju, jer se pozivate na odluku koja je donešena, usvojena i objavljena tek nakon što smo mi Vama za refundaciju dostavili sve uredne papire. Zapravo inekcija je primljena 01. 10. 2015 godine i kao takva ulazi u sistem za refundiranje po staroj odluci, jer je nova odluka objavljena u Sl. novinama KS 39/15 tek 08. 10. 2015 godine, a pravno neka odluka stupa na snagu tek objavljivanjem iste u Službenim novinama. Obraćam Vam se individualno jer su narušena moja prava na refundaciju i molim za obrazloženje i ispravku greške koju ste načinili. U suprotnom ću biti primoran da Vas tužim i da svoja prava tražim putem nadležnog suda i javnom afirmacijom ovog problema, jer smatram da nisam jedini koji je upao u ovaj međuprostor u kojem je evidentna manipulacija od strane Vaše ustanove. Molim Vas da mi odgovorite u najkraćem mogućem roku. Pozdrav.
MK, 02.02.2016
Odgovor: Žalbu na odgovor Zavoda trebate uputiti u pisanoj formi preko protokola te će te dobiti odgovor po žalbi.
Pitanje:    Poštovani, U julu mjesecu 2015. godine smo zatražili refundaciju troškova za Rogam vakcinu (Immunorhon 300) u iznosu od 114,05 KM koju je supruga primila nakon poroda koji se desio 11.05.2015. godine, a po osnovu prava na povrat novca prema Odluci o listi lijekova Kantona Sarajevo (SN KS br.36/13, 50/13 i 51/13). O mogućnosti za povrat novca smo informisani od strane porodilišta Jezero i ZZO KS. U navedenom periodu, jedini način za dobivanje iste je bila kupovina u apoteci, a da će nam troškovi biti naknadno refundirani od strane ZZO KS. Tako smo i postupili. Međutim, prema predmetu br: 05-8971/15 od 15.01.2016. g., dobili smo odbijenicu za refundaciju troškova, koja se poziva na Odluku o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova KS (SN KS br.39/15), te da troškove trebamo snositi sami. Navodno, lijek je dio ampularne liste i da je zdravstvena ustanova u kojoj se supruga porodila trebala da obezbjedi isti. S obzirom da je u vrijeme poroda supruge važila prvonavedena Odluka, te da je drugonavedena Odluka donešena u mjesecu oktobru 2015. godine, dakle oko tri mjeseca nakon podnošenja našeg zahtjeva, a skoro 6 mjeseci nakon što se supruga porodila, drugonavedena Odluka nije primjenjiva jer nije vrijedila u vrijeme poroda i samim tim nije mogla biti primjenjena. Dakle, uočili smo nepravilnosti u Vašem dopisu br: 05-8971/15. S obzirom da smatramo da smo oštećeni u navedenom iznosu, a da ja (Kenan Karčić) uredno kroz uplatu doprinosa od strane moje kompanije (Oracle BH doo) izdvajam mjesečno značajne iznose za zdravstveno osiguranje, zahtijevam od ZZO KS da nam izvrši refundaciju troškova za navedeni lijek. U suprotnom, spreman sam svoja prava tražiti putem advokata, te problem iznijeti i u medije, s obzirom na nepravilnosti koje sam uočio u Vašem dopisu br: 05-8971/15, gdje se pozivati na Odluku koja je donešena 6 mjeseci nakon poroda supruge, a minimalno tri mjeseca nakon predaje zahtjeva. Također, smatramo da nije bio potreban period od pola godine da riješite naš zahtjev za refundacijom. Radi se o značajnom iznosu mog vlastitog novca koji je stajao na računu ZZO KS, a koji sam mogao potrošiti na hranu i pelene za dijete. Molimo Vas da nam se očitujete po osnovu ovog zahtjeva koji upućujemo mailom, sa nadom da ćemo dobiti pozitivan odgovor. U suprotnom, spreman sam poduzeti sve pravne radnje kako bih se izborio za svoja prava. 
Kenan, 02.02.2016
Odgovor: Žalbu na odgovor Zavoda trebate uputiti u pisanoj formi putem protokola te će te dobiti odgovor po žalbi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting