Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Krajem prosle godine sam operirao zuc i ljekar mi je propisao tablete Controloc 40 mg, u pocetku sam uzimao svaki dan po jednu, a sada uzimam po potrebi svako 2-3 dana po jednu tabletu. Posto sam ostao na par tableta otisao sam kod ljekara i sestra mi je rekla da Controloc ne ide vise na recept da se mora kupovati. U apoteci su mi rekli da i dalje poze na recept ako zavod za zdravstveno ne stavi zabranu za izdavanje lijeka. Molim vas za pojasnjenje, da li moram kupovati navedene tablete ili se i dalje mogu uzimazi preko recepta. Unaprijed zahvaljujm Pozdrav Zdenko
Zdenko, 15.11.2016
Odgovor: Odlukom o listi lijekova KS  objavljenoj u Službenim novinama br 27 od 7.07 2016 definisana su indikaciona područja za određene lijekove.Za Controloc tbl vrijedi indikacija da se koristi kod gastroezofagealne refluksne bolesti do 2 sedmice a izuzetno do 8 sedmica.
Pitanje:    Poštovani,moja majka se operisala i predali smo patološki nalaz na Medicinski fakultet u Sarajevu koji smo platili. Rekli su nam da možemo tražiti povrat sredstava Z.Z.O.Zanima me šta je potrebno od dokumenata da Vam dostavimo?Hvala,LP.
Bejda, 14.11.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete predati na protokol Zavoda. Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju,potvrdu da se patološki nalaz nije mogao izvršiti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi (KCUS,ili Opća bolnica)te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani Htio bih da uplaćujem zdravstveno osiguranje za gospođu koja mi čuva dijete a pri tom je ne zaposlena ima preko 30 godina i nema trenutno nikakvo zdravstveno osiguranje. Možete li mi reci gdje da se obratim i od prilike koliko se placa osiguranje
Veseli, 14.11.2016
Odgovor: U tom slucaju, pravo na zdravtsveu zaštitu može ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad (cca. 434,00 KM). Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. Ukoliko u prethodnih 6. mjeseci nije imala zdravstveno osiguranje neophodno je uplatiti 434,00 KM (5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH) u sta je ukljucen jedan mjesec narednog osiguranja, a svaki naredni 5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH.
Pitanje:    Postovani, ja sam redovan student ali se nisam upisao u tekuću godinu na fakultetu pa sam u fazi mirovanja, tj. zaledio sam godinu. Ni na fakultetu, ni birou mi nisu znali dati konkretne informaciju u vezi mog osiguranja u buducem periodu posto nemam radni odnos pa me zanima da li vi znate nacin da se osiguram narednom periodu? Hvala
Edi, 14.11.2016
Odgovor: U konkretnom slucaju, pravno na zdravstveno osiguranje mozete ostvariti putem Zavoda za zaposljavanje u skladu sa clanom 19. tacka 14. Zakona o zdravstvenom osiguranja, kojim je propisano lica koja su prema propisima o skolovanju izgubila statusucenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula re- dovno skolovanje, zadrzavaju pravo na zdravstvenuzastitu u trajanju od jedne godine od dana prekida skolovanja ako su se prijavila Zavodu za zaposljavanje u roku od 30 dana od dana prekida skolovanja i ako pravo na zdravstvenu zastitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovani, imao sam zdravstveno osiguranje u Mostaru.Prilikom mog zaposlenja u Sarajevu, promijenio sam i prebivalište, pa Vas pitam sta mi je potrebno dostaviti od dokumenata da bi bio zdravstveno osiguran u Sarajevu? Lijep pozdrav
Dženan, 14.11.2016
Odgovor: Potrebno je da poslodavcu dostavite prijavnicu Cipsa, kako bi isti mogao poduzeti odredjene radnje, odnosno izvrsiti promjenu evidentirane prijave u Jedinstvenom sistemu kos nadlezne porezne upravei, i to u roku od sedam dana od dana nastanka promjene, a Vi bi ste na taj nacin ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo. Nakon izvrsene promjene od strane porezne ispostave, a na zahtjev poslodavca, neophodno je da se javite u jedno od nasih poslovnica.
Pitanje:    Postovani, mene zanima na koji nacin sama sebi mogu uplatiti zdravstveno osiguranje i koja je cijena, ako sam se ispisala sa fakulteta ali se nisam prijavila u odredjenom roku na zavod za zaposljavanje, te sam samim tim izgubila obavezno zdravstveno osiguranje koje sam imala kao redovan student? Hvala unaprijed.
lara, 14.11.2016
Odgovor: U tom slucaju, pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. 
Pitanje:    Poštovani, na koji način se može dobiti potvrda o izmirenom zdravstvenom osiguranju i gdje se ta potvrda izdaje. Radi se o osobi koja je radila u BiH a sada živi i radi u Hrvatskoj. U njihovom zdravstvu gdje traže dokaze da je bila osigurana i imala plaćeno zdravsveno osiguranje. Ako biste bili ljubazni da me uputite.. Hvala
Emira, 14.11.2016
Odgovor: Zavod je u mogućnosti da izda Potvrdu u kojoj je navedeno da je osoba bila naš osiguranik i u kojem periodu, za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je nadležna Porezna uprava FBiH-porezni ured prema mjestu prebivališta osobe ako je bila prijava na osnovu dobrovoljnog osiguranja ili sjedišta poslodavca ukoliko je bila prijavljena na osnovu radnog odnosa.  
Pitanje:    Poštovani, zbog zdravstvenih problema porodični ljekar mi je dao uputnicu za testiranje na prisutnost Helicobacter pylori u želucu. Pošto na DIP-u nije bilo reagensa, nalaze sam uradila u privatnoj laboratoriji. Zanima me imam li pravo na refundaciju novca, kao i koju dokumentaciju bi trebala dostaviti ukoliko mogu ostvariti ovo pravo? Unaprijed hvala Srdačan pozdrav
Vasilija, 14.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva utrošena za analize koje se nisu mogle izvšiti u Javnim zdravstvenim ustanovama.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti uputnicu za navedenu uslugu,potvrdu KCUS-a da se ista nije mogla izvršiti te originalni račun laboratorije u kojoj je analiza izvršena.
Pitanje:    Poštovanje. Višegodišnji sam inzulo-ovisnik i trenutno koristim Lantus. Već mjesecima imam problem kod trebovanja lijekova, naime stalno sam u nekoj grupi D kod trebovanja iglica i tupfera (navodno treba da platim). Šta treba da uradim da se ta greška ispravi?
Sead, 14.11.2016
Odgovor: Ukoliko smatrate da postoji greška pri trebovanju iglica i tupfera potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda sa svojim podatcima kako bi mogli izvršiti reviziju i otkloniti eventualnu grešku
Pitanje:    Postovanje, interesuje me da li preko zzo mogu ostvariti pravo na dio troskova za kupovinu hormonske spirale Mirena, koja mi je potrebna radi obilnih mjesecnih krvarenja, koja izazivaju anemiju? Ako da, molim za informaciju ko mi treba dati dokumente, ginekolog i opci ljekar? Unaprijed hvala
Lejla, 14.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira hormonske spirale.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting