Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, preduzeće je registrvovano u Vitezu. Imamo radnika sa prebivalištem u opštini Centar Sarajevo. Doprinosi se redovno uplačuju u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranje. Radnik je na bolovanju od mjeseca januara 2016. Molim vas da nam odgovorite koji je način za podnošenje zahtjeva za refundaciju i koje sve obrasce treba da podnesemo. I osnovicu za obračun bolovanja. Hvala!
Dunja, 06.12.2016
Odgovor: Obzirom da nismo u mogućnosti uopšteno odgovoriti potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (u skladu sa prebivalištem radnika).
Pitanje:    Molim vas da me uputite koji su mi dokumenti potrebi na ostvarim pravo na zdravstvenu zaštitu. Student sam prve godine, 20 godina. i drzavljanin sam BiH. Hvala! Nisam osiguran ni po kojoj drugoj osnovi.
Željana, 06.12.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu možete ostvariti kao član porodice, ukoliko su Vam roditelji osigurani uz uslov da ste redovan student. Osim toga, a ukoliko Vam roditelji nisu osigurani, pravo na zdravstvenu zaštitu ostavarujete preko Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo do 26. godine starosti, uz uvjet da ste redovan student. 
Pitanje:    Poštovani, potrebna mi je informacija u vezi liječenja tako što mi je prebivalište u Kantonu Sarajevo a radim u Tuzlanskom Kantonu, pa bih vas pitao gdje se mogu liječiti u slučaju bolesti?
Edin, 06.12.2016
Odgovor: U skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja  kantonalnog zavoda kome osiguranik pripada omogućeno je korištenje zdravstven zaštite u hitni slučajevima na temelju važeće zdravstvene legitimacije. Lijekove na recept u svezi sa korištenjem zdravstvene zaštite u slučajevima iz člana 2. navedenog Sporazuma plaćaju osigurane osobe, s tim što će im utrošeni iznos sredstava po ovoj osnovi refundirati kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja kod koje su osigurane sukladno propisima što ih ovaj zavod primjenjuje. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima nužno je pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnoga kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM, prijeko je potrebno pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnoga kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Suglasnost se neće zahtijevati ako se pružanje zdravstvenih usluga, iz prethodnoga stavka, ne može odgoditi, a da se ozbiljno ne ugrozi život i zdravlje odnosne osobe.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me za osobu koja je ostvarila penziju i ima zdravstveno osiguranje u Njemačkoj, na koji način može prebaciti zdravstveno osiguranje u Sarajevo. U slučaju prebacivanja osiguranja da li plaća naknadu i koliko? Napominjem da osoba ima državljanstvo BiH. Unaprijed zahvalna, Amra,
Amra, 06.12.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj krankenkasi u Njemačkoj od koje ćete tražiti da nam dostave obrazac BH 11/1, a što se tiče naknade potrebno je da se, također, obratite krankekasi.
Pitanje:    Kako moja nezaposlena supruga moze ostvariti pravo na porodiljsku naknadu? Da je prijavim za zdravstveno osiguranje preko svoje firme, ili da je prijavim preko Biroa za nezaposlene? Hvala
Meldin, 06.12.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nije nadležan za raspravljanje o predmetnom pitanju, za isto imate mogućnost da se obratite nadležnoj općini prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Koji je procedura prebacivanja kartona iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu u ambulantu? Da li se prebacivanje kartona plaća? Na koji račun novac treba biti uplaćen ili se radi o taksi koju plaćamo na licu mjesta? Koliko traje dok karton se prebaci? Na koji način znam kojoj ambulanti pripadam?
Neira, 06.12.2016
Odgovor: Za sva pitanja u vezi sa  prebacivanje kartona neophodno je da se obratite mjesno nadležnoj javnoj ustanovi. U skladu sa članom 64. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBih", broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) osigurano lice bira doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zastite na period od najmanje godinu dana.Slijedom navedenog, neophodno je da u najbližoj poslovnici Zavoda preuzmete Izjavu o izboru/promjeni izabranog doktora medicine odnosno doktora stomatologije, isti popunite i dostavite izabranom doktoru.
Pitanje:    Poštovani da li je moguće prenijeti zdravstveno osiguranje iz srpske republike na područje sarajevskog kantona. Radi se o penzionerki koja treba da se preseli u Sarajevo a predvodnik je živjela u RS u. Zbog zdravstvenog stanja primorana jer nema komentara da brine o njoj a djeca su u Sarajevu. Postoje li neke mogućnosti. Hvala na odgovoru unaprijed.
Nermina, 06.12.2016
Odgovor: Da bi lice ostvarilo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo neophodno je da prije svega ima prebivalište u Kantonu Sarajevo. Nadalje, potrebno je da se izvrši odjava sa zdravstvenog osiguranja u RS-a, i ujedno preuzme potvrda, kojom se potvrđuje da lice nije zdravstveno osiguran u RS. Nakon toga, je potrebno da se obrazac (JS3100), a koji se može preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH (http://www.pufbih.ba/v1/obrasci/zakoni/Jedinstveni%20sistemi), dostaviti u PIO RS, radi popunjavanja i ovjeravanja istog, slijedom čega je isti potrebno dostaviti ispostavi porezne uprave prema mjestu prebivališta u Kantonu Sarajevo koja će nakon obrade i evidentiranja lica u Jedinstveni sistem, prijavu na zdravstveno osiguranje proslijediti elektronski ovom Zavodu.
Pitanje:    Postovani, kako sam po treci put obnovila godinu na fakultetu Univerziteta u Sarajevu prebacili su me sa redovnog na redovno-samofinansirajuceg studenta sto mi i stoji na uvjerenju koje sam dobila na fakultetu za ovu godinu. Imam 24 godine. Da li i dalje mogu imati ZO preko oca, kao i do sada? Do ove godine bila sam osigurana preko njega. On je penzioner.
Lejla, 06.12.2016
Odgovor: Dok se nalazite na redovnom školovanju, odnosno dok imate status redovno studenta (redovan-samofinansirajući) ostvarujete pravo da budete osigurani kao član porodice do 26. godine starosti.
Pitanje:    Postovani, operisana sam na KCUS Neurohirurgija pocetkom Septembra, lumbalni dio kicme. Na kontrolnom pregledu kod ljekara koji me operisao sam dobila nalaz na kome je ljekar naveo da se trebam uputiti na banjsko lijecenje i da mi se izda potrebna dokuementacija. Uputu za banjsko lijecenje jos nikada nisam dobila i na upit ljekaru kaze da nemam pravo na banjsko lijecenje. Obzirom da imam radnog staza 18 godina sa uredno placenim zdravstvenim osiguranjem smatram da imam puno pravo na zdravstvenu zastitu koja mi je potrebna u rehabilitaciji poslije operacije. Molim vas za informaciju kome se mogu obratiti kako bi ostvarila svoja prava. Srdacan pozdrav S. 77
Seka, 06.12.2016
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na produženo bolničko liječenje (banjsko liječenje) potrebna Vam je uputnica koju izdaje i ovjerava ljekar operater,a bez koje ne možete ostvariti pravo na banjsko liječenje.Ukoliko Vaš ljekar(operater) smatra da Vam je navedeno liječenje neophodno istu će izdati i ovjeriti.
Pitanje:    Postovani, da li studenti koji su sa redovnog studija presli na vanredni imaju pravo na zdravstveno osiguranje? LP
Sajra, 06.12.2016
Odgovor: Ukoliko mislite da li mogu biti osigurani kao članovi porodice osiguranika, odgovor je ne, jer u skladu s članom 22. ZOZO djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26.godine života. Vandredni studenti, kao i sva ostala lica pravo na zdravstveno osiguranje mogu ostvariti  iz radnog odnosa, kao korisnici penzije, nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje itd...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting