Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura otvaranja trudničkog bolovanja? Ono započinje kada trudnica uđe u 9. mjesec? Zanima me šta je sve potrebno od dokumentacije i kome da se obratim? Živim na području općine Ilijaš. U radnom sam odnosu.
Berina, 23.09.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom a na osnovu specijalističkog nalaza.
Pitanje:    Poštovani, imam tri pitanja: 1. Po kom pravnom osnovu je došlo do promjene načina realizacije recepata za pelene za odrasle, pa smo primorani (svi osiguranici koji pune budžetske fondove -pa i Fond ovog Zavoda) pelene nabavljati kod ugovarača i dobiti znatno manje količine od receptom propisanih. 2. S obzirom da su ovom odlukom oštećeni isključivo građani, korisnici ove vrste pomagala i njihove porodice, zanima nas u čije džepove ide razlika novca od nabavke tih pelena. Umjesto 60 propisanih dnevnih pelena za oca neki dan sam dobila 48 komada i za 30 noćnih data su mi 24 komada. Ostalo moramo nabaviti od očeve penzije.... 2. Koje su firme sa kojima Zavod ima zaključen ugovor o realizaciji recepata za pelene za odrasle, da bi provjerila mogu li negdje dobiti više od onoga što sam dobila posljednji put kad sam realizirala uredno ovjereni recept (august 2016.). Hvala.
Azra, 22.09.2016
Odgovor: Izmjenom i dopunom Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala objavljenom u Sl.novine KS 40/14 isporuka pomagala je prebačena na apoteke i specijalizirane prodavnice.Specijalizirane prodavnice u kojim možete ostvariti pravo na pelene su:Ortopedija Internacional,KS Reha,Ortosar,Bauerfind i Otto Bock Adria.
Pitanje:    ko je nadležan da ovjeri obrazac 109/A međunarodnog ugovora o zdravstvenom osiguranju Penziju primam iz Sarajeva ,sticajem okolnosti sam Živlela u Trebinju i do 2 010 zdravstvenu knjižicu sam ovjeravala u Federaciji , a o 2010 po nekom zakonu to je potpadalo pod zdravsveno osigurnje mjesta stanovanja .Sada stanujem u gerontološkom centru Ruma Srbija i niko u BIH nije htjeo da ovjeri taj obrazac međunarodnog ugovora - .Zavod zdravstvenog osiguranja ,Srbija, upućivao je obrazac u Trebinje -odgovor- nadležno zdrav osig gdje se prima penzija- i dalje je zavod zdrav osig Srbije upućivao na niz adresa koje bi bile nadležane -uvijek isti odgovor -nismo nadležni -obratite se ..... Radila sam kao ljekar i sada je zaista tužno da ne mogu dobiti knjižicu zdrav osig po međunarodnom sporazumu . Molila bih da mi kažete ko je nadleža i uputite na neki zakon koji to reguluđe
Drenka, 22.09.2016
Odgovor: Obrazac SRB/BIH 109 A popuni nadležni zavod zdravstvenog osiguranja u Rumi gdje imate prebivalište i sa potrebnom dokumentacijom dostavi nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja  u BiH. U Vašem slučaju, potrebno je da imate odjavu prebivališta iz Sarajeva za Trebinje i odjavu prebivališta iz Trebnja za Srbiju uz ostalu dokumentaciju koja je potrebna.Ukoliko raspolažete sa navedenim odjavama prebivališta i ostalom dokumentacijom ZZO iz Rume treba obrazac SRB/BIH 109 A sa dokumentacijom poslati na adresu ZZO Kantona Sarajevo-Poslovnica Centar/Stari Grad, Hmdije Kreševljakovića br.14 (telefon br.033/222-976). Ako ste primalac penzije iz FZ PIO Sarajevo a prebivalište bilo u Trebinju (Republika Srpska) prije odlaska u Srbiju onda se ZZO iz Rume treba obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju kako mogu ovjeriti zdravstvenu knjižicu za djete koje je ove školske godine upisano u prvi razred srednje škole. Nažalost, meni kao nosiocu osiguranja firma ne uplaćuju redovno niti plaće niti doprinose. Zahvaljujem se na odgovoru. Lp.
Mira, 22.09.2016
Odgovor: Za ovjeru zdravstvene knjižice potrebno je dostaviti potvrdu iz škole da je redovan učenik u školskoj 2016/2017 .
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li ZZO refundira dio troškova za kupovinu dioptrijskih naočala? Ako da, šta je sve potrebno od dokumentacije? Unaprijed hvala, Lijep pozdrav.
Vanja, 22.09.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih licana korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju osigurana lica:djeca do 7 god.,redovni učenici do 18 god. i redovni studenti do 26 god.
Pitanje:    Poštovani, Redovan sam student i u oktobru punim 25 godina. S obzirom da sam dijete šehida i do sad sam bila osigurana preko penzije, zanima me koje zdravstveno osiguranje mogu koristiti kada to istekne? Da li mogu možda biti osigurana preko muža koji je na birou? Lp
Adna, 21.09.2016
Odgovor: Za osiguranje kao član porodice, u Vašem slučaju kao supruga, morate se informisati kod nadležnog Biro-a gdje Vam je suprug zdravstveno osiguran.   Za osiguranje kada navršite 25 godina života kao redovan student, obratiti se Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo ( za osiguranje redovnih studenata do navršenih 26 godina života).
Pitanje:    Opirisao sam kičmu,da li imam pravo na subvenciju postoperatvne rehabilitacije u nekoj od banja u BiH.Inače sam penzioner
Samih, 20.09.2016
Odgovor: Usluge medicinske rehabilitacije u stacionarnim uslovima podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposrednoa nakon bolničkog liječenja (hospitalizacije), a najviše do 3 mjeseca nakon otpusta. Usluge medicinske rehabilitacije osigurano lice može koristiti, na osnovu prijedloga Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za neurohirurgiju, Neurološke klinike, JU Opće bolnice »Prim.dr.Abdulah Nakaš», Klinike za bolesti srca i reumatizma i Pedijatrijske klinike. Ovlaštena lica za upućivanje osiguranika koji mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije  su šefovi navedenih klinika. Pravo na  medicinsku rehabilitaciju, može se ostvariti na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  na osnovu uputnice Klinike  koja je ovlaštena za upućivanje pacijenata i ovjerene u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ukoliko se ispunjavaju uslovi- indikacije za upučivanje na produženo liječenje. Usluge medicinske rehabilitacije mogu se koristiti  u zdravstvenim  ustanovama  sa kojima je zavod zaključio ugovor u skladu sa članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Sl. novine FBIH» br 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Obzirom da je u toku završetak procedure i potpisivanje ugovora, naknadno možete dobiti informaciju u koje ustanove će se moći upućivati osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na medicinsku rehabilitaciju.
Pitanje:    Poštovani, Da li je tačno da u toku godine imam pravo samo 2 puta na bolovanje "na dijete", te da je jedina alternativa da u slučaju da je dijete bolesno, mogu uzeti bolovanje "na sebe" kao njegu člana porodice? Navodno da postoje smjernice koje su proslijeđene doktorima od strane ZZO KS, pa me, u skladu s tim, zanima gdje mogu pronaći te smjernice i pročitati ih, jer, ako su zaista takve, onda su katastrofalne po nas zaposlene majke i našu djecu. Hvala unaprijed. S poštovanjem, Danijela
Danijela, 19.09.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovanje, bili smo na ljetovanju u Crnoj Gori, tacnije Budva gdje se desio jedan nesretan slucaj zbog kojeg je moj suprug zavrsio u hitnoj, dobili smo informaciju, da mozemo refundirati novac koji smo dali za usluge koje su nam pruzili u hitnoj pomoci u Budvi, molim vas da mi objasnite na koji nacin to zavrsiti?
Azra, 16.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu (Crna Gora) osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdat predmetni obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani, Prije 8 mjeseci sam krenula u postupak IVF-a i sad sam vec 4. mjesec trudna. Suprug je nezaposlen, sav trosak sam snosila od jedne plate. Mozete li mi reci da li mi ZZO moze refundirati dio troskova koje sam ulozila. Firma u kojoj radim je redovni platisa zdravstvenog osiguranja. Lijep pozdrav, Aida
Aida, 16.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za postupak IVF-a.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting