Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovani, na koji nacin je moguce ostavriti pravo na zdravstvenu zastitu ukoliko sam predala zahtjev za penziju po novom zakonu a jos uvijek nisam dobila rjesenje? radi se o starosnoj penziji hvala unaprijed aida
Aida, 08.05.2018
Odgovor: Zdravstveno osiguranje budućih korisnika prava na penziju, u periodu od podnošenja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat će se na način što će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popuniti obrazac JS3100 u pojedinačnim slučajevima, na osnovu kojeg će nadležna ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knjižicu. Pored toga, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može se ostvariti kao član porodice supružnika koji je osiguranik. U tom slučaju, obveznik uplate doprinosa supružnika popunjava I ovjerava obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od naših ispostava, te se isti podnosi referantu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispstava. Ukoliko niste obuhvaćeni niti jednim od navedenih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što ćete uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosite zahtjev, uz koji prilažete prijavnicu CIPS-a, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Kada cete mi vratiti novac,od nala koje sam morao raditi u privatnim klinikama????kada sam placao drzavi sve je bilo ok,vratite mi novac
Amir, 08.05.2018
Odgovor: Postoji mogućnost da zdravstvenu uslugu koja vam ne može biti pružena u javnoj zdravstvenoj ustanovi obavite u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon pružene usluge možete ovom zavodu podnijeti zahtjev za refundaciju utrošenih sredstava. Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Postovani, Imam novu elektronsku knjizicu, ali u MUP ambulanti u Sarajevu gdje se lijecim, traze mi da imam i staru ovjerenu,a da im nova i ne treba. S tim u vezi na kartoteci u toj ambulanti stoji obavjestenje, da pacijenti koji imaju nove knjizice, mole se da nose i stare radi podataka,ali to osoblje na kartoteci ne prihvaca. MOlim Vas da mi pojasnite, da li su validne nove knjizice i da li moramo ovjeravati stare,ako posjedujemo nove. Nadam se brzom odgovoru i da ce te ovo rijesiti Pozdrav !
Haris, 08.05.2018
Odgovor: -          Realizacijom strateškog projekta informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo omogućeno je uvezivanje sva tri nivoa zdravstvene zaštite - primarni, sekundarni, tercijarni, samim tim omogućeno je korištenje zdravstvenih usluga bez starih zdravstvenih knjižica za osiguranike koji su preuzeli EZK. Zdravstvene elektronske kartice se ne ovjeravaju.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Postovani, Da li osoba sa invaliditetom od 20% ima pravo na financijsku naknadu i ako da, kome se treba dostaviti rjesenje o invalidnosti. Hvala !
Haris, 08.05.2018
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, pošto nisam na Zavodu za zapošljavanje a nezaposlen sam, interesuje me po kojim uslovima mogu dobiti zdravstveno osiguranje. Također, prijatelj koji je napustio fakultet, i na Birou je.. ima li on pravo za zdravstvenu zaštitu? Navodno mu je rečeno da nakon određenog broja mjeseci nakon napuštanja fakulteta gubi to pravo. Hvala.
Nihad, 27.04.2018
Odgovor: i Vi i Vaš prijatelj, shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, predao sam kompletnu dokumentaciju za namirenje troškova laboratorijskih ispitivanja koje nisam mogao uraditi u KCUS-u ni u Domovima zdravlja. Dokumentacija je provjerena u odgovarajućim službama u KCUS-u i prema važećim procedurama sam je predao na protokol 14. 03. 2018. Tada mi je rečeno da će troškovi biti namireni tako da će novac donijeti poštar na kućnu adresu u roku od 30 dana. Danas je 42 dana od dana predaje i nemam nikakvu povratnu informaciju. Kada ću dobiti moj novac natrag?
Omer, 27.04.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284 ili 725-316, ili u ekonomskoj službi na broj 725-303.
Pitanje:    Postovani Prije svega zahvaljuem vam se na brzim i konciznim odgovorima. Moje pitanje se ponovo odnosi na refundaciju troskova medicinski potpomognute oplodnje. Obzirom da sam imao pogresnu informaciju vezano za uslov duzine osiguranosti u Kantonu Sarajevo, moje putanje je sledeće. Da li je moguće refundirati troskove iz maja 2017 godine obzirom da zbog nedostatka informacija nisam predao zahtjev za refundaciju, odnosno mislili smo da ne ispunjavamo uslove.Trenutno smo u sedmom postupku koji je pri kraju a taj šesti je obavljen u maju 2017 godine i za njega imamo dokumentaciju. Nazalost i taj šesti nije bio uspjesan. Za prvih pet postupaka nije ni postojala odluka o refundaciji. Nadam se da nisam bio predug u pisanju i da sam bio jasan. Unaprijed hvala na odgovoru. Srdacan pozdrav
Semir, 26.04.2018
Odgovor: Članom 7. stav 1. Odluke o refundaciji troškova za pružene usluge medicinski potpomognute oplodnje propisano je da ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isključivo pravo utvrđeno u tački II ove Odluke, mogu ostvariti bračni parovi i partneri u vanbračnoj zajednici koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 01.06.2017. godine.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koja je procedura za izvadavanje nove zdravstvene knjizice/kartice? Naime, nedavno sam promijenila opstinu , adresu i grad prebivalista, i moj poslodavac zahtjeva izdavanje nove zdravstvene knjizice s obzirom da je moja trenutna stara 20godina, i u njoj se vodim kao da mi je prebivalište i dalje na staroj adresi u opstini rodjenja. Unaprijed zahvalna, Lijep pozdrav, Erna
Erna, 25.04.2018
Odgovor: Potrebno je kupiti novu zdravstvenu legitimaciju i istu ovjeriti kod poslodavca, kako bi bila validna, zatim otići u bilo koju poslovnicu i ovjeriti.
Pitanje:    postovani, preuzela sam elektronsku zdravstvenu knjizicu ali mi je receno da cuvam i papirnu verziju jos neko vrijeme. da li sam duzna ovjeravati papirnu knjizicu i dalje, ili to vise ne moram raditi obzirom da se elektronska ne ovjerava? hvala unaprijed na odgovoru
Lana, 25.04.2018
Odgovor: Nije potrebno da ovjeravate staru zdravstvenu knjižicu, nakon što ste preuzeli elektronsku.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Poštovani, moja majka koja je 1946. godište treba izvršiti operaciju desnog kuka. Zanima me, budući da je penzionerka i bila borac u ARBiH, koliko zdravsteno pokriva iznos operacije? Unaprijed zahvalna
Marijana, 25.04.2018
Odgovor: Osiguranim licima ,po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, pri operativnim zahvatima osiguravaju se u medicinski indiciranim slučajevima endoproteze , u konkretnom slučaju a prema Vašin navodima  endoproteza kuka. Ako se radi o parcijalnoj endoprotezi Zavod učestvuje u iznosu od 487,88 KM sa PDV-om, a ako je u pitanju totalna endoproteza Zavod učestvuje sa 1345,50 KM sa PDV-om. Lp
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting