Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, molim za informaciju koja je dokumentacija potrebna za refundiranje troskova vantjelesne oplodnje? Na stranici ne mogu da pronadjem. Hvala unaprijed.
Nina, 05.07.2017
Odgovor: Uz pisani zahtjev potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1.Mišljenje ordinirajućeg ljekara (ljekar specijalista ginekologije ili specijaliste urologa) 2.Original plaćenu fakturu o izvršenoj i pruženoj usluzi medicinski potpomognute oplodnje na ime podnosioca zahtjeva 3.Pozitivno konzilijarno mišljenje nadležne klinike sa UKC Sarajevo (Klinika za ginekologiju i Klinika za urologiju) 4.Izvod iz matične knjige vjenčanih ili izjava oba partnera data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o postojanju vambračne zajednice u smislu odredbe člana 3. Porodičnog zakona FBiH, data pred notarom, kao i uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog MUP-a za oba partnera; 5.Fotokopija zdravstvene legitimacije podnosioca zahtjeva 6.CIPS –ova prijavnica o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.   S tim da u skladu sa Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenje i dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u UKC Sarajevo ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju.Koja je procedura da se dobije ANTIDEBUKTIVNI MADRAC za pacijenata koji leži kod kuće.U ppitanju je pacijenta sa tumorom na mozgu
Mersiha, 03.07.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na antidekubitus madrac imaju nepokretne osobe,stalno vezane za krevet(kvadriplegija).
Pitanje:    Poštovani, da li zavod za zdravstveno osiguranje KS participira prilikom nabavke koncentratora za kisik za kućnu upotrebu? Obzirom da moramo nabaviti ovaj uređaj a cijena je prilično velika za naš budžet prilikom otpusta iz bolnice uputili su nas na vas jer je korištenje ovog pomagala neophodno za život. Lp,Merima
Merima, 03.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne participira u nabavci koncentratora za kisik iz razloga što isto ne potpada pod ortopedska pomagala.
Pitanje:    Poštovanje, pošto Vi refundirate lijekove za vantjelesnu oplodnju, kako sam pročitala iz Vaših pitanja. Zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona ne radi refundaciju, I KADA SAM IM REKLA ZA VAS, INTERESUJE IH NA OSNOVU ČEGA RADITE REFUNDACIJU. Da li je neki zakon na osnovu Kantona, ili član u zakoniku. Ako može mala pomoć. Toliko bi mi značila refundacija lijekova. Lijep pozdrav Maja
Maja, 03.07.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundira troškove za uslugu medicinski potpomognute oplodnje na osnovu Odluke Upravnog Odbora Zavoda od 26.09.2016.
Pitanje:    Nazalost, vama pisem cesce pitanja nego ikome. Dobili smo recept za ortopedske cipelice po gipsanom modelu (440 200 sifra), interesuje me da li ja njih placam pa refundiram ili mogu sa receptom u Orto sar?Beba nosi Dennis Braun ortoze za vrijeme spavanja, a ove su da moze nauciti da hoda. Aldin ima devet mjeseci.
Nermina, 03.07.2017
Odgovor: Ortopedske cipele po gipsanom modelu ćete realizirati na već dobiveni recept u OrtoSar-u.
Pitanje:    Postovani, Operacija srca trebala bi se raditi u Tuzli u Centru za srce. Obzirom da je pacijent nastanjen u Sarajevu, ko daje saglasnost pacijentu za operaciju? Napominjem da je pacijent penzioner, da ima svu potrebnu dokumentaciju i da nije u mogucnosti istu finansijski da podnese. Molim Vas za konkretan odgovor I upute. Unaprijed zahvalna! Lijep pozdrav, Belma
Belma, 03.07.2017
Odgovor: Mogućnost upućivanja osiguranog lica na liječenje ili dijagnostiku u zdravstvenoj ustanovi izvan kantona u kojem je osigurano propisano je čl.  19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02). Pomenutim propisom utvrđeno je da ukoliko se radi  o upućivanju osiguranoga lica na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osigurana, osim uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica. U navedenom mišljenju potrebno je navesti i zdravstvenu ustanovu u koju se osiguranik upućuje. Nakon pribavljanja navedenih dokumenata potrebno je podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za davanje saglasnosti. Obzirom da niste naveli o kojoj vrsti operacije srca se radi u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 8/05 i 52/08), potrebno je da se obratite i  Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, Ul. Trg Heroja br. 14., obzirom da se kardiologija i kardiohirurgija finansiraju iz sredstava federalnog fonda  solidarnosti u skladu sa navedenom odlukom.
Pitanje:    Poštovani, Dijete je bilo na mužu na zdravstvu, sada se muz zaposlio Otišao uinostranstvo da radi odjavio dijete sa sebe.ja sam U medjuvremenu prekinula radni odnos i prijavila se na biro Kada sam išla stavili su mi pečat na zdravstvenu k.a za Dijete nisu htjeli ustvari kao ne mogu dok moja prijava Ne prodje u zdravstvu..eh sad me interesuje .gdjd otići prvo na biro ili u zdravstvo da prijavim dijete na sebe Šta da ponesem od dokumentacije..molim za odgovore da nelutam Bez veze jer nemam ..hvala i lp
Nida, 03.07.2017
Odgovor: Ukoliko je izvrsena Vasa prijava na obavezno zdravstveno osiguranje, a sto mozete provjeriti u jednoj od poslovnica Zavoda, mozete izvrsiti prijavu clana porodice tj. Vaseg djeteta na slijedeci nacin. Potrebno je da kupite, u jednoj od nasih poslovnica, obrazac ZO-1 i zdr.leg, te iste dostavite Zavodu za zaposljavanje radi popunjavanja i ovjeravanja navedenih dokumenata. Slijedom navedenog, popunjene i ovjerene dokumente (obrazac Zo-1 i zdr.leg) i rodni list djeteta podnosite u jednu od nasih poslovnica referentu zdr.osiguranja koji ce po prijemu navedene dokumenracije izvrsiti prijavu i ovjeriti zdr.leg. Ukoliko je dijete starije od 15. godina, potrebno je, u vec navedene dokumente, priloziti i potvrdu da se dijete nalazi na redovnom skolovanju.  
Pitanje:    Postovani, bio sam na birou i imao zdravstveno preko njih. Sada sam se zaposlio, radim vec mjesec dana, pa mi je poslodavac rekao da se odem odjaviti sa zdravstvenog od biroa i da se prijavim na zdravstveno firme. Mozete li mi reci koja je procedura i koje dokumente moram imati? Hvala
Adnan, 30.06.2017
Odgovor: Potrebno je da Vas ugovor o radu dostavite Zavodu za zaposljavanje, odnosno da istog obavujestite da cete zasnovati radni odnos. Obaveza poslodavca je da Vas prijavi u Jesinstveni sistem, na osnovu koje cete biti prijavljeni i na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za hitan odgovor,s obzirom da je nemoguće Vas dobiti na telefon. U kakovom statusu se nalaze DL studenti,da li su oni redovni ili vanredni studenti. Zakon o visokom obrazovanju kaže da postoje tri kategorije studenata redovni,vanredni i DL(učenje na daljinu) studenti. Po vašem Zakonu zdravstvenog osiguranja član 19 ,poznajete kategoriju redovnih i vanrednih studenata. Ne znam koliko ste upućeni ali fakulteti su izmijenili svoj statut gdje više ne stoji da je DL redovan ili vanredan ili redovan-samofinansirajući nego stoji samo DL(učenje na daljinu). Na koji način se prijaviti na biro kad Vam fakulteti više ne izdaju uvjerena u kakvom se statusu a isti Vam to traže, jer po prijavi na biro imamo pravo na zdravstveno osiguranje,koje se razlikuje ako ste redovan ili vanredan. Ja iz ovoga mogu zaključiti da Zakon o visokom obrazovanju nije usklađen sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Lijep pozdrav !!!!
Amela, 30.06.2017
Odgovor: U skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH, fakulteti su dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Da bi ste stekli status osiguranog lica putem službe za zapošljavanje, neophodno je da se prijavite u roku 90. dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status  učenika, odnosno redovnog studenta ili prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30. dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Osim toga, služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu  u osnovnoj evidenciji ako ta osoba, između ostalog, postane redovan učenik ili student. Studij na daljinu se preciznije uređuje statutom visokoškolske ustanove. Prema članu 47. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, studij za sva tri ciklusa visokog obrazovanja može se organizovati  u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenim studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studij (vandredni studij kao i studij na daljinu). Slijedom navedenog, a prema rezonovanju ovog Zavoda koje nije obavezujuće, DL se,u tom smislu, izjednačava sa vandrednim studijem. Da bi ste, u vezi s tim, dobili adekvatan odgovor, u Vašem najboljem interesu je da se obratite nadležnoj ustanovi, odnosno nadležnom organu.
Pitanje:    Postovani, da li lice ima pravo na refundaciju sredstava u iznosu od 400KM za izvrsen operativni zahvat u klinici Sveti vid Beograd?
Naida, 30.06.2017
Odgovor: Potrebno da zahtjev uputite Komisiji za pomoć u liječenju u inostranstvu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting