Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Opirisao sam kičmu,da li imam pravo na subvenciju postoperatvne rehabilitacije u nekoj od banja u BiH.Inače sam penzioner
Samih, 20.09.2016
Odgovor: Usluge medicinske rehabilitacije u stacionarnim uslovima podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposrednoa nakon bolničkog liječenja (hospitalizacije), a najviše do 3 mjeseca nakon otpusta. Usluge medicinske rehabilitacije osigurano lice može koristiti, na osnovu prijedloga Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za neurohirurgiju, Neurološke klinike, JU Opće bolnice »Prim.dr.Abdulah Nakaš», Klinike za bolesti srca i reumatizma i Pedijatrijske klinike. Ovlaštena lica za upućivanje osiguranika koji mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije  su šefovi navedenih klinika. Pravo na  medicinsku rehabilitaciju, može se ostvariti na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  na osnovu uputnice Klinike  koja je ovlaštena za upućivanje pacijenata i ovjerene u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ukoliko se ispunjavaju uslovi- indikacije za upučivanje na produženo liječenje. Usluge medicinske rehabilitacije mogu se koristiti  u zdravstvenim  ustanovama  sa kojima je zavod zaključio ugovor u skladu sa članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Sl. novine FBIH» br 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Obzirom da je u toku završetak procedure i potpisivanje ugovora, naknadno možete dobiti informaciju u koje ustanove će se moći upućivati osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na medicinsku rehabilitaciju.
Pitanje:    Poštovani, Da li je tačno da u toku godine imam pravo samo 2 puta na bolovanje "na dijete", te da je jedina alternativa da u slučaju da je dijete bolesno, mogu uzeti bolovanje "na sebe" kao njegu člana porodice? Navodno da postoje smjernice koje su proslijeđene doktorima od strane ZZO KS, pa me, u skladu s tim, zanima gdje mogu pronaći te smjernice i pročitati ih, jer, ako su zaista takve, onda su katastrofalne po nas zaposlene majke i našu djecu. Hvala unaprijed. S poštovanjem, Danijela
Danijela, 19.09.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovanje, bili smo na ljetovanju u Crnoj Gori, tacnije Budva gdje se desio jedan nesretan slucaj zbog kojeg je moj suprug zavrsio u hitnoj, dobili smo informaciju, da mozemo refundirati novac koji smo dali za usluge koje su nam pruzili u hitnoj pomoci u Budvi, molim vas da mi objasnite na koji nacin to zavrsiti?
Azra, 16.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu (Crna Gora) osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdat predmetni obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani, Prije 8 mjeseci sam krenula u postupak IVF-a i sad sam vec 4. mjesec trudna. Suprug je nezaposlen, sav trosak sam snosila od jedne plate. Mozete li mi reci da li mi ZZO moze refundirati dio troskova koje sam ulozila. Firma u kojoj radim je redovni platisa zdravstvenog osiguranja. Lijep pozdrav, Aida
Aida, 16.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za postupak IVF-a.
Pitanje:    Dobar dan zamolila bih vas da mi objasnite, svako koliko godina, osoba koja ne čuje ima pravo na slušni aparat (osoba ima 32 godine) i takodzer me zanima da li socijalno snosi i baterije za aparat. Hvala unaprijed
Elma, 16.09.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na slušni aparat imaju lica od 15 do 65 god svake četiri godine,što ne uključuje baterije za isti.
Pitanje:    Poštovani, vrši li se refundacija lijeka Immunorho? Srdačan pozdrav!
Ivana, 16.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja vrši refundiranje sredstava za nabavku Immunorho amp.
Pitanje:    Poštovani, Zovem se Zvjezdan, oženjen sam i imam 13-mjesečnu kćerku. Donedavno sam bio prijavljen na birou za nezaposlene, ali sam s istog "skinut" iz razloga poznatih samo Zavodu. Trenutno smo i supruga i ja nezaposleni, i niti jedno nije prijavljeno na biro. Zamolio bih Vas za informaciju da li mi imamo ikakvo pravo na zdravstveno osiguranje, ili ako mi nemamo, kako mogu zdravstveno osigurati bebu da bar nju možemo bez problema odvesti pedijatru na pregled. Hvala Vam unaprijed na srdačnom odgovoru! S poštovanjem, Zvjezdan
Zvjezdan, 16.09.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine Federacije BiH''  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad, i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Obzirom da je dijete  osigurano na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju,  koje gubi Vašom odjavo, pokušaj te se obratiti  organu uprave kantona nadležnom za poslove socijalne  i dječije zaštite  koji je u skladu sa članom 10.  točka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br.22/09),  obveznik uplate doprinosa za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovani, Interesira me kako ovjeriti zdravstvenu knjižicu za sina koji je ove godine završio osnovnu školu.Sada je upisan u srednju školu u I razred). Živimo na općini Novo Sarajevo. Šta je potrebno od dokumenata da bi se mogla ovjeriti njegova zdravstvena knjižica. Hvala.
Suvada, 16.09.2016
Odgovor: Za ovjeru zdravstvene knjižice za Vašeg sina potrebno je uz zdravstvenu knjižicu  dostaviti potvrdu o redovnom školovanju. Potvrdu uzimate u srednjoj školi  koju je upisao Vaš sin u svrhu regulisanja zdravstvenog osiguranja. Knjižicu možete ovjeriti u najbližoj poslovnici.
Pitanje:    Poštovani, budući da sam izgubio knjižicu od kćerke koja ima godinu i po, molim Vas da mi odgovorite koja je procedura za izdavanje nove zdravstvene knjižice. Unaprijed hvala!
Faruk, 16.09.2016
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica Zavoda. Ako je dijete preko Vas osigurano, onda Vaš obveznik uplate doprinosa treba da stavi pečat na mjesto predviđeno u knjižici! Zatim se javite se na šaltere Poslovnica kako bi Vam se ista izdala i ovjerila!
Pitanje:    Poštovani,sestri 100% invalidu kupljena su toaletna kolica od OTTO BOCK ADRIJA,da li je tačna informacija da refundirate dio troškova tj.stolicu od kolica?Ako je tako molim info gdje treba da se javim i koji dokumenti su mi potrebni,unaprijed hvala na odgovoru
Andrea, 15.09.2016
Odgovor: Članom 23. tačka 13. pod  d) Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala...(Sl.novine Kantona Sarajevo,br.38/07, 29/08 i 40/14), po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđeno je pravo osiguranim licima na toaletnu stolicu uz slijedeće indikacije: teško funkcionalno onesposobljenje: a) paraplegija, b) hemiplegija,c) teški deformiteti kukova i koljena. Osigurano lice pravo propisano ovom Uredbom  ostvaruje na osnovu obrasca prijedloga o potrebi pomagala koje izdaje ovlašteni ljekar specijalista određene grane medicine, kojim se potvrđuje da osigurano lice na osnovu medicinskih indikacija ostvaruje pravo na propisano pomagalo. Osigurano lice obavezno je izdatu potvrdu ovjeriti u poslovnici Zavoda u roku od 30 dana. Ovjerena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjere, u kojem roku je osigurano lice istu obavezno realizovati odnosno izvršiti nabavku ili naručiti pomagalo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting