Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Doktor mi je prepisao lijek "NORPREXANIL 5mg/5mg" za sniženje pritiska. Lijek se ne nalazi na esencijalnoj listi, a zamjene nema, pa sam počela kupovati lijek koji košta 32 km. Uz sve ostale lijekove koje kupujem, a penzija mi je 326 km, ovo mi je previše. Molim Vas da mi odgovorite Dali Zavod može refundirati novce za ovaj lijek i na koji način. Dobivala sam druge lijekove za sniženje pritiska sa esencijalne liste, međutim nisam mogla stajati na nogama i raditi. Unaprijed hvala!
Ljiljana, 02.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova,te nema pravni osnov za finansiranje lijekov koji nisu dio pomenute liste.
Pitanje:    Poštovani, bolovanje preko 42 dana može li se refundirati za slučaj povrede na radu? Lijep pozdrav! Vildaha H
Vildana, 26.02.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Molim vas da mi odgovorite da li može nalaz od ne urologa mog dr.sto me vodi da predam za banu . To je iz vrazova moj doktor.i takodzer moj doktor ortopediju sto me vodi sa ortopediju koševa već dugo godina. A nisam lezala na ortopediju bolnici a jesam na neurologiju prije 10 god.2 puta. . Hvsla
Nina, 25.02.2016
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          - Klinike za ortopediju i traumatologiju          - Klinike za neurohirurgiju          - Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          - Klinike za bolesti srca i reumatizam,          - Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    Imala sam saobracajnu nesrecu,i trebaju mi pare za lijecenje u Ukraini maticno lijecenje kicmene mozdine.Moje pitanje kako i sta mi treba da fond zdravstva plati pola tog i gdije i kome se trebam obratit?
Emina, 25.02.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za liječenje u inostranstvu. Zahtjev za refundaciju sredstava dostavite  na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirano liječenje,izjavu KCUS-a ili Opće bolnice da se liječenje ne radi u istim potpisanu od strane Generalnih direktora,originalni račun zdravstvene ustanove u kojoj je liječenje izvršeno,te kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Odgovor komisije će te dobiti na kućnu adrasu.
Pitanje:    Poštovani, Danas sam podnio zahtjev(sa pratećom dokumentacijom iz koje je vidljivo da je inzulinska pumpa pokvarena),a na osnovu člana 23,26 i 27 Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka(uredbu je donijela Vlada Kantona sarajevo na 37.sjednici održanoj 22.11.2007.godine). Na protokolu prilikom predaje potrebne dokumentacije sam dobio informaciju da još nije formirana komisija za rješavanje ovih "situacija". Najljubaznije molim da dostavite informaciju do kada će dijete od 16 godina) koje je imalo izulinsku pumpu(od 2007. godine) morati koristiti pen(intezivirana metoda supstitucije inzulina-dnevno 10 puta ubadanja injekcijom). Potrebna dokumentacija je uredno dostavljena na Vaš protokol. Lp Fuad
Fuad, 25.02.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih drugih pomagala pravo na  inzulinske pumpe imaju osigurana lica-djeca do 18god inzulovisnici,i to trajno.Pomenutom Uredbom nije predviđena zamjenska pumpa, a Vaš zahtjev će razmatrati komisija kad je imenuje Upravni Odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    molim Vas pojašnjenje šta je potrebno od dokumentacije kad se prijavljuje novorodjeno dijete na zdravstveno osiguranje roditelja koji je u radnom odnosu a prijavu podnosi firma uposlenika/roditelja i koje dokumente smiju traziti na uvid uposlenici ZZO.
Suada, 24.02.2016
Odgovor: U jednoj od Poslovnica ZZO KS kupite obrazac prijave na obavezno zdravstveno osiguranje ZO 1 i zdravstvenu legitimaciju. Poslodavac će ispuniti I ovjeriti obrazac, te staviti pečat u zdravstvenu legitimaciju. Uz prijavu potrebno je da dostavite rodni list djeteta na uvid i potvrdu o prebivalištu izdatu od nadležnog organa za roditelja koji prijavljuje dijete na svoje osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Kolegica je u ranom stadiju trudnoće otišla na bolovanje radi komplikacija u trudnoći. U skladu sa zakonom obračunali smo joj bolovanje u 100% iznosu. U narednom mjesecu je došlo do spontanog prekida trudnoće, te je ona i dalje na bolovanju. Da li se i nakon prekida trudnoće obračun naknade za bolovanje radi u 100% iznosu kao komplikacije u trudnoći i nakon porođaja, ili se to bolovanje tretira kao obično bolovanje. Unaprijed hvala Lijep pozdrav
Zlata, 24.02.2016
Odgovor: Potrebno je da po zaprimanju izvjestaja o bolovanju (doznake), izvršite uvid u istu te utvrdite uzrok privremene spriječenosti za rad.
Pitanje:    Kako i pod kojim uslovima mogu postati osiguranik u Kantonu Sarajevo ako imam prebivalište u Tuzlanskom kantonu i mogu li biti osiguranik bez obzira da li se vodim na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba ili sam skinut sa te evidencije, jer ostvarujem više od maksimalno dozvoljnog prihoda tokom mjeseca?
Rasim, 23.02.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom. Drugo  kao nezaposleno lice, nije dovoljno da se samo  registrujete u nadležnom zavodu za zapošljavanje  već je potrebno da to učinite u precizno utvrđenim rokovoma koji su taksativno navedeni u članu 19 tačka 12 Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine Federacije BiH''  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Prijavljena sam ali mi gazda ne zeli da uplati zdravstveno osiguranje i ne mogu da ovjerim knjizicu. Sta da radim ?
Amila, 22.02.2016
Odgovor: Imate pravo da se obratite nadležnoj inspekcij za rad. Ukoliko  se desi da Vam je hitno potreban pregled, možete  u jednoj od poslovnica Zavoda predati zahtjev za ovjeru uz priloženu medicinsku dokumentaciju, nakon čega će naše službe utvrditi da li se radi o hitnoj medicinskoj situaciji i biće Vam ovjerena zdravstvena legitimacija na određeni period, prema medicinskim indikacijama iz priložene medicinske dokumentacije.
Pitanje:    Postovanje..01.02.2016 potpisao sam ugovor sa Slovenackom firmom i preselio sam se sa familijom u Maribor.Prilikom pokusaja osiguranja na Slovenački zavod tražili su mi potvrdu o odjavi sa i kada smo odjavljeni sa kantonalnog zavoda Sarajevo...potvrda je potrebna za celu porodicu...da li je moguce mailom proslediti potvrdu???Hvala
Vitomir, 22.02.2016
Odgovor: Elektronskim putem nije moguće realizirati traženi zahtjev. Kako bi Vam mogli postupati po zahtjevu, potrebno je da se obratite pismenim zahtjevom i isti predate u jednoj od poslovnica ZZOKS, uz zahtjev Vam je potrebna kopija lične karte.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting