Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani/a, molim Vas da li me mozete uputiti, gdje vadim potvrdu da sam zdravsteveno osigurana? Hvala Veliki pozdrav
Vanja, 20.07.2016
Odgovor: Zahtjev za izdavanje Potvrde, kojom se potvrđuje da ste zdravstveno osigurani, podnosite u najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz zahtjev je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa) i Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Pitanje:    Poštovani, Sa 30.06.2016. prestaje moj radni odnos. Želim nastaviti samostalno uplaćivati zdravstveno osiguranje. Zanima me da li zdravstveno koje sama sebi uplaćujem pokriva i primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu? Hvala, Aida
Aida, 20.07.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, a u skladu sačlanovima 9. tačka c) i 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Osiguranim licima osigurava se primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita.  
Pitanje:    Poštovani , želim da pitam da li zaista smatrate da je odluka o skidanju lijeka Mestinon sa esencijalne liste ispravna i opravdana ? Obzirom da lijek ima za svojstvo da oboljelim od neuromišićnih oboljena pomaže pri gutanju , disanju i kretanju, te da je neizostavan u tremanu njihovog oboljenja. Smatraju li odgovorni da ova populacija ljudi može da živi bez zraka i hrane , i da bez ovog lijeka koji nema alternativu jedan mijasteničar može normalno da funkcioniše ? Da li su tvorci ove odluke svjesni da će se zbog loše finansijske situacije stanovništva i oboljelih koji nemaju novaca da za samo jednu kutiju izdvoje 18km naprasno povećati broj komplikacija koji iziskuju mnogo kompleksniju i skuplju cijenu liječenja ( plazmafereza , imunoglobulini, skupi imunosupresivi itd ).U konačnici da pitam ko će preuzeti odgovornost ukoliko neko od oboljelih zbog nemogućnosti plaćanja dostatne količine lijeka bude osuđen na aparat za disanje ? Najljubaznije Vas molim da me uputite kompetentnima u cilju razriješenja ovog pitanja . Hvala
Lejla, 20.07.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Zavod zdravstvenog osiguranja je u obavezi da primijeni donešenu Odluku o listi lijekova. Obratite se Ministarstvu zdravstva KS.
Pitanje:    Postovani, zanima me kako se mogu osigurati u slucaju da to neide preko biroa za zaposljavanje? Prije kao student sam sama sebi uplacivala odredjeni iznis kako bih imsla pravo na zdeavstvenonosiguranje, pa da li ta mogucnost postoji i kada nisam vise student i nezaposlena. Lijep pozdrav
Vanja, 20.07.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dodtaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika.
Pitanje:    poštovani,,bio sam u radnom odnosu i nisam se na biro prijavio u roku,tek kasnije,,dal ja mogu ikako ostvarit zdravstveno osiguranje.. hvala
dado, 20.07.2016
Odgovor: Ukoliko Vam se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu (član porodice osiguranika), pravo na zdravtsveu zaštitu ostvarujete u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dodtaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika.
Pitanje:    Idem u Hr za odmor i u dilemi sam koje putno osiguranje da uzmem!? U principu svi samo refundiraju troskove pa me interesuje sta pokriva socijalno osiguranje Kantona Sarajevo? Lp Drazen
Dražen, 20.07.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti, na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani! Imam pitanje u vezi zdravstvenog osiguranja za osobu koja živi u Vašoj zemlji i ima boravnu vizu. Moja svekrva ima 72 godine i boravi u Sarajevu. Interisira nas, ima li postoji koja mogčnost, da nju zdravstveno osiguramo, da može slobodno, da ide kod lekara i koristi sve usluge? Molim Vas za odgovor in lep pozdrav iz Slovenije! Marjana
Marjana, 20.07.2016
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstveno osiguranje po osnovu čl. 9. Odluke o utvrđivnju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo( „ Službene novine Kantona sarajevo“ br.29/09) kao stranom državljaninu. Kako bi ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  potrebno je dostaviti rješenje Ministarstva sigurnosti BiH- Službe za poslove sa strancima o odobrenom privremenom boravku u BiH, najmanje na jednu godinu, uvjerenje PU da se ne vodi na listi aktivnih osiguranika, dokaz o uplati doprinosa 6.mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5% na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije BiH prema poslednje objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku Zahtjev sa navedenom dokumentacijom dostaviti na Protokol Zavoda. Rješenja o utvrđenom pravu na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje dostavitti u PU, kako bi ista izvršila elektronsku prijavu i uputila elektronski u ZZO KS.
Pitanje:    Postovani, od 1.6.2016 sam se zaposlio prvi put. Do tada sam bio na birou i imao sam uredno zdravstveno osiguranje. Juce sam isao da ovjerim knjizicu i rekli su mi da firma gdje radim ima duga iz 2015 i da zbog toga ne mogu mi ovjeriti. Kada cu moci ovjeriti svoju zdravstenu knjizicu? Da li je problem jer firma iz 2015 ima duga prema zdrav. I ako jeste kakve veze to ima sa mnom, obzirom da ce prema meni plata i doprinosi biti uplacivani na vrijeme. Hvala za odgovor. Denis
Denis, 24.06.2016
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Pozdrav. Koje opcije postoje za zdravstveno osiguranje osobe koja nije zaposlen, niti na briou, nije studenat niti penzioner? Da li moze sam sebi da uplacuje osiguranje kod vas, kako i koliko kosta? Hvala u naprijed.
Adnan, 24.06.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje - CIPS-ova prijavnica, Kantona Sarajevo, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:      Postovani, moja supruga je prijavljena na biro za zaposljavanje. Do sada je imala osiguranje preko mene kao zaposlenika jedne Sarajevske firme. Posto zbog zaposlenja u SR Njemackoj zelim sporazumno raskinuti radni odnos sa firmom da li moja supruga moze preci na osiguranje preko biroa ili postoji neki drugi nacin za ostvarivanje zdravsvenog osiguranja u BiH, unaprijed zahvalan Edin
Edin, 24.06.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave vaše supruge preko Zavoda za zapošljavanje KS pod uslovima propisanim članom 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Ukoliko imenovana ne ispunjava propisane uslove postoji prijava na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. istog zakona, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting