Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Radim u firmu u Sarajevskom kantonu, na zdravstveno sam bio prijavljen u ZE-DO Kantonu. Od proslog mjeseca sam prebacio prebivalište u Sarajevo. Zanima me koja je procedura da se prijavim na zdravstveno osiguranje. Da li je potrebno da radim neku odjavu iz zdravstva Ze-Do kantona pa se prijavim ovdje ili je dovoljno da se samo ovdje prijavim? Hvala
Nedžad, 26.11.2015
Odgovor: Potrebno je da se odjavite sa zdravstvenog osiguranja u Ze-Do kantonu i prijavite u Kantonu Sarajevu.Prijavu na zdravstvno osiguranje vrši poslodavac preko Federalne porezne uprave putem obrasca JS3100.
Pitanje:    Poštovani, trenutno sam osigurana u kantonu HNK, gdje primam redovnu hormonsku terapiju radi karcinoma dojke. Ja stanujem i radim u Sarajevu, i htjela bih da se prebacim gore radi pristupačnosti usluga. Možete li mi molim vas pojasniti kako da to uradim da bih u što kraćem roku biti prebačena i da ne propuštam neophodan mjesečni tretman. Hvala na pomoći s ovim unaprijed. Lijep pozdrav
Marina, 26.11.2015
Odgovor: Da biste ostvarili uslugu zdravstvenog osiguranja potrebno je da promjenite mjesto prebivalista ( lična karata) koji predstavlja jedan od osnova osiguranja. Nakon provedene procedure promjene prebivališta Vaš poslodavac je dužan da Vas odjavi i ponovo prijavi preko federalne poreske uprave na zdravstveno osiguranje u KS.
Pitanje:    Postovani, obracam Vam se sa molbom da mi date informaciju sta je potrebno da bi se ostvarilo pravo na lijecenje u Srbiji. Da li je to dvojezicni obrazac i kako se isti izdaje? Naime, roditelji zive u kantonu Sarajevo i imaju ovjerenu zdravstvenu knjizicu, namjeravaju putovati u Srbiju i tamo boraviti nekoliko mjeseci. Treba i da napomenem da im je zdravstvena knjizica ovjerena do kraja 2015.god. Unaprjed hvala! Valentina
Valentina, 26.11.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Srbiji propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Osigurana lica  bez obzira na razlog boravka, imaju pravo liječenja samo u hitnim medicinskim slučajevima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu navedenog da bi Vaši roditelji imali pravo liječenja u Srbiji u hitnim medicinskim slučajevima trebaju prije odlaska postupiti u skladu sa navedenim Sporazumom kao i Pravilnikom. Navedenim propisima je utvrđeno da je neophodno da osiguranici prije odlaska u inostranstvo  dobiju ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje.  Nakon toga osiguranik u nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje se odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Srbiji propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Osigurana lica  bez obzira na razlog boravka, imaju pravo liječenja samo u hitnim medicinskim slučajevima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu navedenog da bi Vaši roditelji imali pravo liječenja u Srbiji u hitnim medicinskim slučajevima trebaju prije odlaska postupiti u skladu sa navedenim Sporazumom kao i Pravilnikom. Navedenim propisima je utvrđeno da je neophodno da osiguranici prije odlaska u inostranstvo  dobiju ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje.  Nakon toga osiguranik u nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje se odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani Molim info. Naime radi se o mom susjedu ( Mehmed Begić) koji ima 85 godina.Živi sam sa ženom, bez djece s mjesečnim primanjima oko 250KM. Teško pokretan,s dijagnozom KOBP, u zadnje vrijeme ima problem s inkontinencijom.Ima oštećen sluh skoro 80%.Svu svoju mirovinu potroši na lijekove .Nikakvu pomoć ne prima i do sada nije koristio nikakva prava na teret zavoda (osim osnovne zdravstvene skrbi).Zanima me, ima li pravo na slušni aparat i na pelene?Ukoliko ima , na koji način ta prava može ostvariti?Kome se obratiti i s kojom dokumentacijom.MOlim Vas što brži odgovor.Hvala unaprijed.Srdačan pozdrav
Renata, 24.11.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovimai načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,Zavod zdravstvenog osiguranja obezbjeđuje slušni aparat osiguranom licu preko 65 god sa ukupnim gubitkom sluha po FS više od 60% na osnovu nalaza doktora medicine-specijaliste audiologa.Pelene za inkontinenciju osigurana lica imaju u slučaju bolesti i povrede nervnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice,a na osnovu nalaza doktora medicine-specijaliste urologa, neurologa ili neuropsihijatra.
Pitanje:    Postovani, mozete li mi odgovoriti da li novootvorena apoteka ima pravo sklopiti ugovor sa zzo bez da ceka da budu javne nabavke za sljedecu godinu?Hvala Vam Lijep pozdrav
Lejla, 24.11.2015
Odgovor: Novootvorena apteka ima pravo sklopiti Ugovor za pružanje usluga osiguranim licima KS sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, vanredan sam student i prijavljena sam na biro. Osigurana sam preko biro-a i da li imam neki popust na dioptrijska stakla od strane zdravstvenog osiguranja? Prvi put nosim dioptrijske naočale.
Amila, 24.11.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,pravo na korekciona stakla-par imaju redovni studenti do 26 god.
Pitanje:    Postovani, Da li mogu elektronskim putem preuzeti obrazac ZO1, jer moram odjaviti sa svog osiguranja sina, koji treba da se prijavi na Zavod za zaposljavanje KS (biro rada). Koja je dalja procedura? Hvala.
Emina, 23.11.2015
Odgovor: Obrazac ZO-1 (prijava-odjava) ne može se preuzeti elektronskim putem. Procedura odjave člana sa Vašeg osiguranja je sljedeća: Kupite obrazac ZO-1 u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, odnesete poslodavcu ili ustanovi koja Vas osigurava. Nakon sto poslodavac ili ustanova popuni obrazac ZO-1, vratite se u bilo koju poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da referenti izvrše odjavu člana sa Vašeg osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi date upute na koji način promijeniti podatke u zdravstevnoj knjižici. Naime, udajom mi je promijenjeno prezime i na koji način izmijeniti podatke u zdravstvenoj knjižici?
Almina, 23.11.2015
Odgovor: Za promjenu prezimena potrebno je da obveznik uplate doprinosa u nadležnoj Poreskoj upravi preda obrazac JS 3100 (promjena podataka)sa izvršenim promjenama. Poreska uprava nakon obrade podataka elektronskim putem prosljeđuje promjenu ZZO KS. Potrebno je da kupite novu zdravstvenu legitimaciju (kupuju se u našim poslovnicama), stavite pečat obveznika uplate doprinosa i uz potvrdu prebivališta izdatu od nadležnog organa će vam se izdati nova zdravstvena legitimacija.
Pitanje:    Postovanje, sta je potrebno od papirologije da se djetetu/novorodjence, izvadi zdravstvena knjizica? Lijep pozdrav
Djana, 23.11.2015
Odgovor: Za prijavu novorođenčeta potrebno je dostaviti ovjeren obrazac za prijavu člana ZO-1, zdravstvenu knjižicu,rodni list djeteta i CIPS prijava osiguranika.
Pitanje:    Postovani zanimame kako mogu ostvarit pravo na zdrastvenu knizicu Strani sam drzavljanin srbije sa odobrenim privremenim boravkom u bih A nisam u radnom odnosu Boravak je po osnovi braka sa drzavljankom bih. Molim za odgovor. Srdacan pozdrav
Enver, 23.11.2015
Odgovor:   Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   -                 zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   -                 dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -                 Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -                 dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.            Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .          Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting