Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod ima sklopljen ugovor sa klinikama koje rade neinvazivne prenatalne genetske testove iz krvi kao što su Tranquility test, Nifty test i sl.,koje rade npr Crio Save, Bio Save i neke privatne klinike u Sarajevu. Lijep pozdrav.
Ines, 14.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima sklopljene ugovore o pružanju usluga našim osiguranicima samo sa Javnim zdravstvenim ustanovama.
Pitanje:    Poštovani! Penzioner sam i korisnik ZZOKS. Krajem februara mjeseca ugrađena su mi tri bajpasa na KCUS. Zadnja tri mjeseca od klopidogrela sam koristio Duoplavin koga mi je propisao kardiohirurg i imao sam pravo na participaciju u plaćanju lijeka od strane ZZOKS prema esencijalnoj listi. Krajem juna imao sam termin kod ljekara porodične medicine za produženje tromjesečne terapije kojom prilikom mi je saopšteno da sam izgubio pravo na učešće ZZOKS u plaćanju lijeka te da cjelokupan iznos snosim lično. Smjernica 2 u zadnjoj esencijalnoj lisiti upućuje da ja ZZO dužan učestvovati u troškovima klopidogrela u određenom procentu pacijentima kojima je ugrađen bajpas ili stent u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci. Pitanje: Čime je definisan kriterij da neki pacijenti gube pravo na participaciju troškova navedenog lijeka od strane ZZO nakon 3, 4, 5,... mjeseci i ko je nadležan da to cijeni; ljekar specijalista ili ???. Odnosno, zbog ćega mi je uskraćeno pravo na participaciju ZZO u plaćanju navedenog lijeka. Ibrahim. S poštovanjem!
Ibrahim, 14.09.2016
Odgovor: Potrebno je da Vaš zahtjev predate na protokol Zavoda uz medicinsku dokumentaciju, obradit ćemo Vaš slučaj a odgovor ćete dobiti na kućnu adresu.  
Pitanje:    Poštovana gospodo, Prije petnaestak dana sam vam poslala e mail sa upitom da li se Depakine sirup sada kupuje. Do sada sam ga dobijala besplatno za dijete od 4 godine koje ima epilepsiju, spinu bifidu meningomiokelu, paraplegiju, hidracefalus... ma dovoljno vam je reći da je ovako malo dijete invalid 100% prve grupe. Tada ga je suprug morao kupiti jer u apoteci su mu rekli da je ovaj lijek skinut sa esencijalne liste. Molim vas da se udostojite i da mi odgovorite. S poštovanjem. Razočarana majka Anesa
Anesa, 14.09.2016
Odgovor: Depakine sirup nije dio Odluke o listi lijekova KS.Odluku o listi lijekova donosi Vlada KS a na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.
Pitanje:    Poštovani, da li cu moci ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti ukoliko sam se Zavodu za zaposljavanje prijavila u zakonom predvidjenom roku ( 90 dana od dana diplomiranja) imajuci u vidu cinjenicu da samo isto izgubila prosle godine zbog prestanka statusa redovnog studenta.  
Sanela, 14.09.2016
Odgovor: Članom 19. tačka 12. alineja 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da nezaposlena lica svojstvo osiguranika stiču ako se prijave u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završili redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Postovani,dali zdravstvena knjizica mora biti ovjerena kada se rade nalazi u domu zdravlja???
Vanja, 09.09.2016
Odgovor: U skladu s Uputsvom o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije (Sl.novine br. 43/14) tačka 5. Zdravstvena legitimacija se ovjerava prije korištenja zdravstvene zaštite. Ovjeru zdravstvene legitimacije vrši nadležni kantonalni zavod osiguranja!
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju koja dokumentacija je potrebna da bi se izvadila zdravstvena knjizica za novorodjence?Da li se mogu predati ovjerene kopije dokumenata ili samo originali? Zahvaljujem Lp Lejla
Lejla, 09.09.2016
Odgovor: Obrazac Zo1 i zdravstvenu knjižicu kupite u nekoj od Poslavnica ZZOKS, obrazac će popuniti Vaš obveznik uplate doprinosa, također će staviti pečat u zdravstvenu knjižicu na mjesto predviđeno za to. Uz rodni list za dijete i prijavu prebivališta za roditelja (nosioca osiguranja), javite se na šaltere u bilo koju Poslovnicu radi izdavanja i ovjere zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Poštovani, moje zdravstveno osiguranje po radnom odnosu je u Zavodu zdravstvenog osuguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gdje i živim. Na mom osiguranju se vodi 2 djece. Moj sin ima 15 godina i ove godine je upisan u 1. razred srednje škole u Sarajevu, tj. Gimnazija Obala. U Sarajevo je došao da živi , jer je postao član košarkaškog kluba Spars. U školi je dobio uvjerenje za regulisanje zdravstvene zaštite. Moje pitanje glasi , šta kao roditelj treba da uradim da dijete dobije zdravstvenu knjižicu tj. da bi imalo zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo? 
Adisa, 08.09.2016
Odgovor: Pozitivnim pravnim propisima je propisano da se zdravstvena zaštita pruža prema mjestu prebivališta. Ukoliko je Vaš sin promijenio prebivalište, te isto je na području Kantona Sarajevo, imate mogućnost da se obratite Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, kako bi navedeno ministarstvo eventualno zdravstveno osiguralo Vašeg sina.
Pitanje:    Postovani, zanima me na koji nacin mogu refundirati novac? Dobila sam uputu iz bolnice da na medicinski fakultet odnesem isjecak na kome se radila biosija...Analiza je kostala 70 KM... Sta mi je potreno od dokumentaciji, gdje je trebam predati i koji je iznos koji ce mi biti vracen? Nadam se skorijem odgovoru Lp
Nermina, 08.09.2016
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za pomenutu analizu trebate predati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana analiza,original račun gdje je izvršena analiza i potvrda UKC da analiza nije izvršena.Odgovor ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovani, Osiguran sam kod vas preko Zavoda za zapošljavanje. Da li mi možete reći na koji način mogu dobiti potvrdu u vidu formulara BH6 koji mi je hitno neophodan za dobivanje osiguranja u Njemačkoj radi studija u trajanju od dvije godine koje započinjem u septembru?
Adi, 08.09.2016
Odgovor: Pravo korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u zemljama sa kojima je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju regulisano je Pravilnikom o uvjetima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, br.31/02).Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,odnosno dvojezični obrazac (u Vašem slučaju obrazac BH-6) izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Pozdrav, Molim vas da ustanovite gresku u vidu nemogucnosti dobivanja lijeka "Kontroloc" bez participacije pacijenta. Lijek je propisan on ljekra i trenutno ceka zbog navedenog problema. Nikad ranije nisam koristio taj lijek. LP
Sabahudin, 06.09.2016
Odgovor: Molimo Vas da svoj zahtjev uputite u pisanoj formi na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran navedeni lijek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting