Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Odlazim na usavršavanje u R.Srbiju pa me interesuje zdravstveno osiguranje u Srbiji za osiguranike iz K. Sarajevo.Da li postoji mogučnost liječenja sa našom zdravstvenom knjižicom i ako postoji treba li ispuniti neke formulare i gdje se treba javiti. L.P
Nenad, 06.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu (Republika Srbija) osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdat predmetni obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, Sin mi je osiguranik zZO HNK, u subotu smo se javili u hitnu u KS, te su nas odatle poslali hitno na pedijatriju Jezzero zbog hitnog pregleda dječjeg hirurga kao i na infektivno na Kosevo. Na infektivnom na koševu su nam naplatili usluge, iako po zakonu o zis osiguranju fbih usluge hitne pomoći su besplatne. Mali je trebao ostati u bolnici ali kada su vidjeli da je drugi kanton poslali su ga kući. Ujutro sam ga odvezla u Mostar gdje je ostao 5 dana u bolnici radi jake infekcije sl. Crijeva kao i ostalog dijela stomaka. Na koji način da tražim povrat novca s obzirom da su sukladno zakonu O zdravstvenom osiguranju BIH hitna pomoć i Povezane usluge besplatne.
Alma, 06.09.2016
Odgovor: U skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Federacije BiH'', br. 41/01 i 7/02), imate mogućnost tražiti refundaciju novčanih sredstava utrošenih za pružene medicinske usluge Vašem sinu na području Kantona Sarajevo, od Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko - neretvanskog kantona, a čiji je osiguranik Vaš sin.
Pitanje:    Dobar dan! Zanima me da li nudite putno osiguranje i koliko ono košta? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru. Sa poštovanjem, Elma
Elma, 06.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdat predmetni obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Nakon navrsene 26 te godine zivota, a osigurana sam bila preko oca, i redovan student, koji dokumenti su pptrebni da bih imala ponovo zdravstveno osiguranje, na koji broj ziroracuna se uplacuje 20 km, da li he potrebno uvjerenje iz porezne uprave, i sa li moze indeks umjesto potvrde jer ne moze se uzeti potvrda dok ne pocne fakultet sa radom a to je za mjesec dana?
Irma, 05.09.2016
Odgovor: Odredbom člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo je utvrđen paušalni iznos od 20 KM mjesečno za studente preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršene 30. godine života. Shodno navedenom, potrebno je da podnesete zahtjev za utvrđivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje uz koji ćete priložiti dokaz da imate prebivalište na Kantonu Sarajevo, da ste redovan student (Potvrda sa fakulteta), da ste izvršili uplatu u navedenom iznosu i potvrda Porezne Uprave da se ne nalazite u jedinstvenom sistemu osiguranih. Ako ste kako kažete, bili prijavljeni na očevom osiguranju kao redovan student, potvrda o redovnom studiranju od prošle godine, odnosno za 2015/16 godinu Vam važi do 30.09.2016.
Pitanje:    Poštovani, bila sam u Hrvatskoj te sam bila prinuđena da posjetim hitnu pomoć u Makarskoj...platila sam pregled te kupila tablete...doktorica iz hitne pomoći u Makarskoj mi je rekla da mogu pravdati taj račun u Bosni u našem zdravstvu.... Molim Vas da mi kažete kome da se obratim? Hvala! LP
Fahira, 05.09.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete predati na protokol Zavod zdravstvenog osiguranja KS,te ćete odgovor pravne službe dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Za vrijeme odmora u trogiru-R.Hrvatska, imao sam zdravstvenih problema u vidu viroze i u hitnoj pomoći su mi naplatili uslugu. Da li imam pravo na refundiranje sredstava koja sam tom prilikom platio. LP
Martin, 05.09.2016
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Republici Hrvatskoj propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (''Službeni glasnik BiH'', br.06/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano  da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. U slučaju da niste imali navedeni dvojezični obrazac  prije odlaska, ne postoji pravni osnov da Vam Zavod refundira troškove liječenja u Republici Hrvatskoj.
Pitanje:    Postovani, molim za odgovor sta je potrebno uraditi ako je izgubljena zdravstvena knjizica da bi se dobila nova. Hvala
Lejla, 05.09.2016
Odgovor: U Poslovnicama ZZO KS možete kupiti zdravstvenu knjižicu u koju će Vaš obveznik uplate doprinosa (Poslodavac, Zavod za zapošljavanje, Pio…) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za štampanje , izdavanje i ovjeru iste se, uz predočenje prijave o mjestu boravka, zatim obratite na šalter bilo koje Poslovnice ZZOKS.
Pitanje:    Poštovana gospodo, čini mi se da sam površno negdje ćuo da osiguranici imaju pravo na putno osiguranje u inostranstvu. Molim Vas da mi hitno odgovorite da li je to tačno, i ako jeste, koji je način da se supruga i ja osiguramo za put u Crnu Goru u trajanju od sedam dana. Unaprijed hvala. S poštovanjem, Fahrudin
Fahrudin, 05.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, na moru sam imala nesretan slučaj prilikom čega je došlo do izvrtanja skočnog zgloba. Imobilizirali su mi nogu u Sarajevu, te sam morala nositi gips dvije sedmice, a sada idem i na fizikalne terapije. Interesuju me moja prava u pogledu naknade? Napominjem da sam studentica II ciklusa studija. Također, pročitala sam da prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, raspolažem pravo na naknadu za diptrijske naočale, do kojeg iznosa refundirate, obzirom da imam 24.godine. LP
Merima, 05.09.2016
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu propisana je sporazum o socijalnom osiguranju  koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim državama i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu. Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Sporazumom je propisano  da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.  Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska  nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite,  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Ukoliko prije odlaska u inostranstvo, odnosno zemlju sa kojom BiH ima potpisan sporazum, niste posjedovali prethodno navedeni dvojezični obrazac, ne postoji pravni osnov za  refundaciju troškova liječenja.     Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava...(Sl.novine Kantona Sarajevo, br.38/07, 29/08 i 40/14), određuje se obim, uvjeti i način ostvarivanja prava na korišćenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, koja se osiguranom licu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjeđuju po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Članom 23. stav 1. tačka 26. i 28 Uredbe, propisano je da redovni studenti do 26 godine, po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na korekciona stakla-par i standardni celuloidni armirani okvir za naočale sa rokom korištenja 36 mjeseci. Osigurano lice pravo  na predmetno pomagalo u skladu sa Uredbom  ostvaruje na osnovu obrasca, prijedloga o potrebi pomagala koje izdaje ovlašteni ljekar specijalista,a kojim se potvrđuje da osigurano lice na osnovu medicinskih indikacija ostvaruje pravo na propisano pomagalo. Osigurano lice obavezno je izdatu potvrdu ovjeriti u poslovnici Zavoda u roku od 30 dana. Ovjerena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjere, u kojem roku je osigurano lice istu obavezno realizovati odnosno izvršiti nabavku ili naručiti pomagalo. Za dalje informacije možete se obratiti nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Tokom boravka u Crnoj Gori doživio sam ozljedu u vidu posjekotine koja je sanirana u hitnoj službi bolnice Stari Bar, i kontrolisana sa previjanjem i terapijom u domu zdravlja Sutomore. Interesuje me da li imam pravo na povrat novca koji sam potrošio na zdravstvene usluge, i koja je procedura za isto? Hvala unaprijed.
Jasmin, 05.09.2016
Odgovor:   Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Crnoj Gori, propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članom 12. Sporazuma propisano je da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, a kojem prije odlaska  nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u Crnoj Gori,  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Ukoliko niste posjedovali prethodno navedeni dvojezični obrazac prije odlaska u Crnu Goru, ne postoji pravni osnov za  refundaciju troškova liječenja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting