Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Interesuje me da li novorodjence moze ostvariti zdravstvenu zastitu preko roditelja koji ostvaruje pravo na istu preko biroa za zaposljavanje? Hvala
Eldina, 20.07.2016
Odgovor: Novorođenče može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko roditelja koji su osigurani preko Biro-a za zapošljavanje. Potrebno je da u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja kupite obrazac za prijavu ZO-1 I zdravstvenu knjižicu I odnesete u nadležni Biro za zapošljavanje preko kojeg ste prijavljeni, kako bi Vam se obrazac ispunio. Od potrebne dokumentacije trebate dostaviti rodni list djeteta I CIPS prijavnicu nosioca osiguranja (otac ili majka u zavisnosti preko koga će dijete biti osigurano). Sa popunjenim obrascem I pratećim dokumentima dolazite u neku od poslovnica ZZO KS kako bi izvršili prijavu I ovjeru zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Pozdrav Dali se može obavljati pregled u privatnim ordinacijama uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu ,i ako može u kojim Edin. Hvala
Edin, 20.07.2016
Odgovor: Ako se radi o ordinacijama porodične madicine Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima sklopljene ugovore sa Poliklinikom Eurofarm centar i poliklinikom Atrium do 30.06.2016.godine.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće dijaliziranje pacijenta u drugom kantonu (pacijent pripada KS, a trebao bi tokom odmora na dijalizu u HNK). Kakva je procedura i koja je dokumentacija potrebna da bi se izvršila dijaliza van matičnog kantona? Hvala
Nana, 20.07.2016
Odgovor: Obratite se za informaciju ustanovi u HNK u kojoj želite raditi dijalizu.
Pitanje:    poštovani. po zakonu da li se smije zaposleniku izdavati naknadno doznaka za bolovanju - izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad. naime imam zaposlenika koji mi nije donio doznake za bolovanje već je to donio naknadno, poslije 7 dana sa pečatom zdravstvene ustanove i ljekara. radi se o zaposleniku alkoholičaru. isto tako da li postoji rok za dostavljanje obrasca AS-1 od strane zaposlenika firmi i da li se to može izražavati telefonom
Damir, 20.07.2016
Odgovor: Izabrani ljekar porodične medicine prilikom izdavanja izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad, postupa u skladu sa ustanovljenom procedurom. Potrebno je da se obratite nadležnoj zdravstvenoj ustanovi za dodatne informacije.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li je CONVULEX sirup 50 mg/mi na listi i ako je da li se placa i koliko je učešće zavoda.Hvala ga, m na odgovoru.
Senad, 20.07.2016
Odgovor: Lijek CONVULEX sirup 50 mg/ml nije na Listi lijekova KS.
Pitanje:    Postovani/a, molim Vas da li me mozete uputiti, gdje vadim potvrdu da sam zdravsteveno osigurana? Hvala Veliki pozdrav
Vanja, 20.07.2016
Odgovor: Zahtjev za izdavanje Potvrde, kojom se potvrđuje da ste zdravstveno osigurani, podnosite u najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz zahtjev je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa) i Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Pitanje:    Poštovani, Sa 30.06.2016. prestaje moj radni odnos. Želim nastaviti samostalno uplaćivati zdravstveno osiguranje. Zanima me da li zdravstveno koje sama sebi uplaćujem pokriva i primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu? Hvala, Aida
Aida, 20.07.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, a u skladu sačlanovima 9. tačka c) i 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Osiguranim licima osigurava se primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita.  
Pitanje:    Poštovani , želim da pitam da li zaista smatrate da je odluka o skidanju lijeka Mestinon sa esencijalne liste ispravna i opravdana ? Obzirom da lijek ima za svojstvo da oboljelim od neuromišićnih oboljena pomaže pri gutanju , disanju i kretanju, te da je neizostavan u tremanu njihovog oboljenja. Smatraju li odgovorni da ova populacija ljudi može da živi bez zraka i hrane , i da bez ovog lijeka koji nema alternativu jedan mijasteničar može normalno da funkcioniše ? Da li su tvorci ove odluke svjesni da će se zbog loše finansijske situacije stanovništva i oboljelih koji nemaju novaca da za samo jednu kutiju izdvoje 18km naprasno povećati broj komplikacija koji iziskuju mnogo kompleksniju i skuplju cijenu liječenja ( plazmafereza , imunoglobulini, skupi imunosupresivi itd ).U konačnici da pitam ko će preuzeti odgovornost ukoliko neko od oboljelih zbog nemogućnosti plaćanja dostatne količine lijeka bude osuđen na aparat za disanje ? Najljubaznije Vas molim da me uputite kompetentnima u cilju razriješenja ovog pitanja . Hvala
Lejla, 20.07.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Zavod zdravstvenog osiguranja je u obavezi da primijeni donešenu Odluku o listi lijekova. Obratite se Ministarstvu zdravstva KS.
Pitanje:    Postovani, zanima me kako se mogu osigurati u slucaju da to neide preko biroa za zaposljavanje? Prije kao student sam sama sebi uplacivala odredjeni iznis kako bih imsla pravo na zdeavstvenonosiguranje, pa da li ta mogucnost postoji i kada nisam vise student i nezaposlena. Lijep pozdrav
Vanja, 20.07.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dodtaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika.
Pitanje:    poštovani,,bio sam u radnom odnosu i nisam se na biro prijavio u roku,tek kasnije,,dal ja mogu ikako ostvarit zdravstveno osiguranje.. hvala
dado, 20.07.2016
Odgovor: Ukoliko Vam se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu (član porodice osiguranika), pravo na zdravtsveu zaštitu ostvarujete u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dodtaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting