Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje ako sam imao firmu koja je bila nelikvidna,a ja nisam mogao da izmirim dugove prema zavodu,te jos ne mogu.Napominjem da sam veteran proteklog rata te me interesuje da li znate ijednu drzavu koja nije dala zdravstveno osiguranje svojim ratnim veteranima
Edin, 20.04.2016
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Poštovani, Imam pitanja koje se tiče oblasti naplate zdravstvenog osiguranja uposlenika koji je na bolovanju uslijed povrede na radu, kao i obaveze i prava poslodavaca i uposlenika u vrijeme bolovanja u KS. 1) Koje su obaveze poslodavca prema uposleniku tokom povrede na radu, a koje se odnose na plaćanje doprinosa-plate? 2) Da li poslodavac ima pravo da refundira isplaćenu platu nakon 42 dana bolovanja radnika uslijed povrede na radu od Zavoda za zdravstveno osiguranje i u kom postotku? 3) Koji je vremenski period kojim je uposlenik pokriven zdravstvenim osiguranjem kad je u pitanju bolovanje uslijed povrede na radu? 4) Koji je procent plaće koje isplaćuje poslodavac radniku nakon 42 dana bolovanja, a koji bi kasnije refundirao od ZZZO? Nadamo se odgovorima na naša pitanja. Unaprijed Veliko hvala! S poštovanjem,
Naida, 19.04.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, članovima 36., 58. i 81., naknadu plaće zbog povrede na radu ili oboljenja zbog profesionalane bolesti obračunava i isplaćuje iz svojih sredstava pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen osiguranik sve dok osiguranik nije radno sposoban.  
Pitanje:    Poštovani, Po treći put postavljam isto pitanje(u Vašoj arhivi postoje e-mailovi dostavljeni sa moje adrese) na koje nisam dobio nikakav odgovor. Molim da mi odgovorite vezano za moj problem. Ponovo ga upućujem: -Moje dijete od 2005. godine boluje od šećerne bolesti(diabetes mellitus TIP 1) -2007. godine djetetu je plasirana inzulinska pumpa(proizvedena 2005. godine-rok trajanja 4 godine) -Ista je u februaru 2016. godine prestala sa radom -U februaru 2016. godine sam podnio zahtjev(sa pratećom dokumentacijom u zavod za zamjenu iste) -Ukoliko ste pročitali prethodne moje upite(na protokolu pri predaji dokumentacije sam dobio informaciju da još nije formirana komisija koja bi trebala da odlučuje o odobrenju), molim da mi dostavite informaciju. -Svjestan situacije da Vaša informacija može biti pozitivna ili negativna(u odnosu na Vašu odluku), molim da mi istu dostavite. U najboljoj namjeri(na osnovu Vaše informacije) , po primitku informacije imam prava da za svoje dijete tražim zaštitu. Budući da je ovo 3.-ći put da tražim informaciju po istom pitanju,ukoliko istu nedobijem u najkraćem roku, svu ovu prepisku ću dostaviti u Kanton Sarajevo. Lp Fuad
Fuad, 15.04.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Vam je odgovorio da Uredbom nisu predviđene zamjenske pumpe.U slučajevima kada pumpa iz nekog razloga prestane raditi potrebno je da zahtjev predate na komisiju za ortopedska pomagala što ste Vi i učinili. Do danas komisija nije formirana te će se po formiranju iste Vaš predmet uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, ako osiguranik preseljava u Srbiju i tamo prenosi penziju i zdravstveno osiguranje, da li zdravstvenu knjizicu moze vratiti neka druga osoba posto se radi o osiguraniku u poznim godinama? i, da li ta druga osoba moze dobiti potvrdu da je zdravstvena knjizica vracena. Unaprijed hvala! Sanela
Sanela, 15.04.2016
Odgovor: Osiguranici nisu u obavezi vršiti povrat zdravstvenih legitimacija po prestanku osiguranja, izuzev u slučajevima kada osigurano lice izgubi zdravstvenu legitimaciju, tada je u obavezi  o tome izvjesiti kantonalni zavod osiguranja koji mu izdaje novu zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Uzivam penziju poslije pogibije supruga ,do sada nisam izvadila zdrastvenu knjizicu jer sam prije radila i bila osigurana preko firme ,medzutim sad vise ne radim i imam penziju od muiza. Kako i sta mi je potrebno od dokumenata da bih bila zdrastveno osigurana odnosno da bih izvadila knjizicu .
Dženana, 14.04.2016
Odgovor: Ukoliko je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kantonalna administrativna služba za Kanton Sarajevo, podnijela prijava za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem za korisnika prava na mirovinu, u smislu člana 11. Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, potrebno je da se javite u najbližu poslovnicu Zavoda, u kojoj možete kupiti zdravstvenu legitimaciju i istu podnijeti na ovjeru. U suprotnom, potrebno je da se obratite navedenom nadležnom organu radi podnošenja prijave za zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, kakav je postupak i sta je potrebno od dokumentacije ako korisnik zdravstvenog osiuranja (penzioner), preseljava u Srbiju i tamo zeli uz penziju ostvariti i zdravstveno osiguranje. Napominjem da je penzija vec odjavljena. Srdacan pozdrav i hvala unaprijed!
Sanela, 12.04.2016
Odgovor: Za izdavanje obrazca BIH/SRB 109 (zdravstveno osiguranje BH-penzionera u Srbiji) potrebna je slijedeća dokumentacija : 1.Kopija rješenja od BIH penzije ili Uvjerenje  FZ PIO Sarajevo; 2.Kopija lične karte Srbije i uvjerenje o prebivalištu; 3.Odjava prebivališta iz BiH za Srbiju; 4.Potvrda ili izvod iz banke u Srbiji iz kojeg se vidi da se BH-penzija isplaćuje na adresu u Srbiji;  5.Odjava zdravstvenog osiguranja u Sarajevu (potrebno vratiti zdravstvenu knjižicu). Gore navedenu dokumentaciju predajete u nadležni zavod zdravstvenog osiguranja u Srbiji prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Da li ZZO finansira hodalicu kao ortopesko pomagalo
Irma, 12.04.2016
Odgovor: Vaš upit nije precizan,pa Vam nismo u mogućnosti ni odgovoriti,naime niste naveli o kakvoj se hodalici radi, kakvo je oboljenje u pitanju,da li je osiguranik dijete ili odrasla osoba itd,itd...
Pitanje:    Postovani,da li porodilja moze ovjeriti zdravstvenu knjizicu,iako nisu izmirene sve obaveze prema zavodu za zdravstveno od strane poslodavca,jer treba zatvoriti porodiljno bolovanje?
Elma, 11.04.2016
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ br.46/10)  je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju. Da bi neko lice imalo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),  potrebno je da obveznik uplate doprinosa izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko nadležne Porezne uprave i da  redovno uplaćuje  doprinos za isto.   Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. U tom slučaju možete  u jednoj od poslovnica Zavoda predati zahtjev za ovjeru uz priloženu medicinsku dokumentaciju, nakon čega će naše službe utvrditi da li se radi o hitnoj medicinskoj situaciji i biće Vam ovjerena zdravstvena legitimacija na određeni period, prema medicinskim indikacijama iz priložene medicinske dokumentacije.
Pitanje:    Poštovani na koji način mogu svoju majku da premjestim u kc Sarajevo iz kb Zenica gdje trnutno leži zbog loma kuka i koljena koje je isto potrebno ponovo raditi iz razloga što je loše urađeno i to je bio i razlog pada kada je polomljen kuk. E sada mene interesuje pošto ja živim sa porodicom u Sarajevu a majka ima isto i reumatoidni artritis pored svega da uradi operaciju u Sarajevu ,ima li ikakvu privilegiju kao porodica šehida pri odobravanju liječenja ili operacije u drugi kanton? Uslovi u Zenici su katastrofalni blago rečeno..Molim aako je moguće da mi u najkraćem roku odgovorite . LP...
Nermana, 11.04.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog da bi  Vaša majka ostvarili pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom. Da bi osigurano lice imalo pravo na ortopedsko ili drugo pomagalo   članom 10. Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstav, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 38/07, 29/08 i 40/14) propisano je  da osigurano lice stiće pravo na pomagalo pod uvjetom prethodno obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo   u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno, odnosno 9 mjeseci sa prekidima, u posljednje dvije godine prije nastanka potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije propisano. Obzirom da Vaša majka ima prebivalište u Zenici, čl. 19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02), utvrđeni su uslovi i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Ukoliko se radi  o upućivanju osiguranoga lica na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osigurana, sem uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica, o potrebi  upućivanja na ispitivanje odnosno liječenje. Nakon pribavljenog mišljenja  stručnog tima doktora medicine  u kome se utvrđuje potreba za ispitivanjem i liječenjem u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi izvan kantona  u kome je to lice osigurano, izabrani doktor medicine  odmah  uputnicu sa mišljenjem stručnog tima doktora medicine dostavlja nadležnom organu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga je  lice osigurano, radi  davanja saglasnosti za to liječenje.
Pitanje:    Udajem se za momka koji živi u austriji i ima hrvatsko državljanstvo zanima me da li vrijedi moje zdravstveno osiguranje koje imam ovdje u bosni ako se udam za njega jer necu moći ovjeravati knjižicu zdravstvenu molim vas pomozite
Selma, 11.04.2016
Odgovor: Budući da ste nam dostavili nepotpun podatak, a s ciljem pružanja adekvatnog odogovora potrebno je da nam dostavite ime i prezime kao i datum rođenja.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting