Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, na moru sam imala nesretan slučaj prilikom čega je došlo do izvrtanja skočnog zgloba. Imobilizirali su mi nogu u Sarajevu, te sam morala nositi gips dvije sedmice, a sada idem i na fizikalne terapije. Interesuju me moja prava u pogledu naknade? Napominjem da sam studentica II ciklusa studija. Također, pročitala sam da prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, raspolažem pravo na naknadu za diptrijske naočale, do kojeg iznosa refundirate, obzirom da imam 24.godine. LP
Merima, 05.09.2016
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu propisana je sporazum o socijalnom osiguranju  koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim državama i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu. Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Sporazumom je propisano  da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.  Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska  nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite,  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Ukoliko prije odlaska u inostranstvo, odnosno zemlju sa kojom BiH ima potpisan sporazum, niste posjedovali prethodno navedeni dvojezični obrazac, ne postoji pravni osnov za  refundaciju troškova liječenja.     Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava...(Sl.novine Kantona Sarajevo, br.38/07, 29/08 i 40/14), određuje se obim, uvjeti i način ostvarivanja prava na korišćenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, koja se osiguranom licu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obezbjeđuju po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Članom 23. stav 1. tačka 26. i 28 Uredbe, propisano je da redovni studenti do 26 godine, po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na korekciona stakla-par i standardni celuloidni armirani okvir za naočale sa rokom korištenja 36 mjeseci. Osigurano lice pravo  na predmetno pomagalo u skladu sa Uredbom  ostvaruje na osnovu obrasca, prijedloga o potrebi pomagala koje izdaje ovlašteni ljekar specijalista,a kojim se potvrđuje da osigurano lice na osnovu medicinskih indikacija ostvaruje pravo na propisano pomagalo. Osigurano lice obavezno je izdatu potvrdu ovjeriti u poslovnici Zavoda u roku od 30 dana. Ovjerena potvrda vrijedi 30 dana od dana ovjere, u kojem roku je osigurano lice istu obavezno realizovati odnosno izvršiti nabavku ili naručiti pomagalo. Za dalje informacije možete se obratiti nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Tokom boravka u Crnoj Gori doživio sam ozljedu u vidu posjekotine koja je sanirana u hitnoj službi bolnice Stari Bar, i kontrolisana sa previjanjem i terapijom u domu zdravlja Sutomore. Interesuje me da li imam pravo na povrat novca koji sam potrošio na zdravstvene usluge, i koja je procedura za isto? Hvala unaprijed.
Jasmin, 05.09.2016
Odgovor:   Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Crnoj Gori, propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članom 12. Sporazuma propisano je da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, a kojem prije odlaska  nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u Crnoj Gori,  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Ukoliko niste posjedovali prethodno navedeni dvojezični obrazac prije odlaska u Crnu Goru, ne postoji pravni osnov za  refundaciju troškova liječenja.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li se može izvršiti povrat novaca za pruženu ljekarsku pomoć,koja je ukazana prilikom godišnjeg odmora u Neumu?Dijete je u pitanju,imali smo zdravstvenu knjižicu kod sebe?Unaprijed hvala lp,
Adisa, 05.09.2016
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Federacije BiH'' br. 41/01 i 7/02), propisano je pravo osiguranog lica da može koristiti hitnu medicinsku pomoć van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurano lice pripada. U skladu sa navedenim Sporazumom, potrebno je  da Zavodu podnesete zahtjev za refundaciju sredstava uz koji ćete dostavite izvod iz medicinske dokumentacije  ZU Dom zdravlja Neum, a na osnovu koje će se utvrditi da se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći Vašem djetetu, original priznanicu-uplatnicu, fotokopiju zdravstvene legitimacije i obavještenje o prebivalištu djeteta izdato od strane MUP-a Kantona Sarajevo. Nakon dostavljanja naprijed navedenog, Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, u julu sam na ljetovanju u Crnoj Gori imala povredu koljena tj.ligamenata. Bila sam u njihovoj bolnici i pružili su mi lječničke usluge. Da li imam pravo na refundiranje troškova ? Napominjem da sam osiguranik zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo. Hvala unaprijed.
Snježana, 05.09.2016
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Crnoj Gori, propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članom 12. Sporazuma propisano je da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, a kojem prije odlaska  nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u Crnoj Gori,  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Ukoliko niste posjedovali prethodno navedeni dvojezični obrazac prije odlaska u Crnu Goru, ne postoji pravni osnov za  refundaciju troškova liječenja.   
Pitanje:    Postovani, uskoro odlazim u Englesku da zivim i radim na 6 mjeseci. Imam prebivaliste u Bosni (inace sam iz Hrvatske i imam samo hrv drzavljanstvo sa svim papirima) i lijecim se ovdje odnosno imam redovno BiH zdravstvo. Kakva prava imam na lijecenje u Engleskoj tj. kako da izvadim zdravstveno osiguranje za moj boravak tamo? Dali Bosna ima potpisan sporazum sa Engleskom? Hvala.
Marija, 05.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu (Engleska) osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani Ja sam stranac u BiH(Bio državljanin BiH do 2008,sada državljanin Austrije) imam firmu u BiH i zdravstveno osiguranje.Moje je pitanje mogu li zdravstveno osigurati svoju suprugu preko mene. U Austriji znam da može kada si BiH državljanin. Lijep pozdrav
Admir, 02.09.2016
Odgovor: Suprugu možete osigurati kao člana porodice samo  ukoliko je ona BH državljanin. Potrebna dokumentacija : 1.       Potvrda poreske uprave FBiH da nije evdentirana u jedinstvenom sistemu registracije kao osigurano lice kod Fondova ZZO (za suprugu) 2.       Vjenčani list za supružnike, ne stariji od 6 mjeseci; 3.       Prijava prebivališta iz CIPS-a za suprugu 4.       Zdravstvena knjižica , ZO1 obrazac (kupuje se u poslovnicama ZZO);
Pitanje:    Poštovani, zanima me sta mi treba za prvi put da ovjerim knjizicu jer sam do sad bio na birou a sad radim kao privatnik...(neki mi kazu pečat,licna i knjizica) unaprijed hvala na odgovoru
Mirza, 02.09.2016
Odgovor: Da bi ste ovjerili zdravstvenu knjižicu potrebno je da kao poslodavac u već postojeću zdravstvenu knjižicu, ukoliko ima prostora na str. 3. i 4. , stavite pečat firme(radnje) u kojoj Vam je zasnovan radni odnos.  Sa tako popunjenom knjižicom obratite se za ovjeru u poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko Vam je potrebna nova knjižica, postupak je isti. Zdravstvenu legitimaciju/knjižicu možete kupiti u poslovnicama ZZO KS.
Pitanje:    Poštovani, Počela sam da radim 27.6. Doprinosi uplaćeni 11.7. za juni (4 dana koja sam radila). Da li ja mogu ovjrerit zdravstvenu knjižicu iako za juli još nisu uplaćeni doprinosi. Hvala vam Pozdrav
Adela, 02.09.2016
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. U konkretnom slučaju, knjižica će Vam se ovjeriti!
Pitanje:    Postovani! Molim da mi odgovorite po kojoj satnici treba uraditi refundaciju bolovanja (preko 42dana) za mjesec maj i juni 2016g. Lijep pozdrav!
Arifa, 02.09.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj Poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), obzirom da nismo u mogućnosti uopšteno odgovoriti.
Pitanje:    Postovani.Imam pitanje vezano za zdravstveno osiguranje za sina od 4 godine .Na birou sam al nemam zdravstveno ni ja ni supruga obadvoje smo ne zaposleni pa nas zanima kako mozemo dobiti zdravstvenu knjizicu za sina . Dali postoji mogucnost da pokusamo preko socijalnog ili opstine .
Aleksandar, 02.09.2016
Odgovor: S obzirom da Vi i supruga niste zdravstveno osigurani, trebate se obratiti Centru za socijalni rad ili Službi za socijalna pitanja (Općina prebivališta) kako bi utvrdili koja Vam je dokumentacija potrebna za zdravstveno osiguranje djeteta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting