Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Bila sam osigurana preko biroa (Kalesija) do decembra 2015. jer sam sa vanrednog studija presla na redovni i izgubila pravo na osiguranje. U medjuvremenu sam se vjencala u Sarajevu, i prebacila prebivaliste na opstinu Novi grad, dok je suprug zbog nekih komplikacija prijavljen na Stari grad. On trenutno nije osiguran. Moje pitanje je, da li mozemo oboje podnijeti prijavu za dobrovoljno osiguranje? Da li cemo odvojeno placati mjesecni iznos? I koliki su troskovi za ostvarivanje prava na dobrovoljno osiguranje? Unaprijed hvala!
Lejla, 22.03.2016
Odgovor: Odredbom člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje , obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Jedan od supružnika podnosi zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica (cca. 434,00KM), Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registraicje, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste dužni u roku 7. dana od dana prijema Rješenja podnijeti prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika, nakon čega će se suprug odnosno supruga, na osnovu popunjenog obrazca prijave ZO-1 (koji se kupuje u poslovnicama Zavoda), prijaviti na zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika.
Pitanje:    Poštovani,moja nana je usljed niza mozdanih udara i nepokretnosti kao posljedicu istih,doživjela i obimnu tromboemboliju noge koja joj je radi spašavanja života morala biti amputirana,radi se o visokoj natkoljenoj amputaciji.Interesuje me da li nana ima pravo na pelene,antidekubitor madrac...? Nana je takodjer sehidska porodica. Pozz
Edina, 22.03.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na antidekubitus madrac ima nepokretna osoba,stalno vezana za krevet (kvadriplegija),a pravo na pelene imaju osigurana lica koja zbog bolesti i povrede nervnog sistema imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice,i osobe sa mentalnom retardacijom koje za posljedicu imaju trajnu inkontinenciju urina ili stolice.
Pitanje:    Izgubili smo zdravstvenu knjižicu za dijete, koje je prijavljeno na moje osiguranje. Koja je procedura za izdavanje nove zdravstvene knjizice hvala
Nedim, 21.03.2016
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica Zavoda, u koju će Vaš nosilac osiguranja (firma, Zavod za zapošljavanje...) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje I ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šaltere poslovnica uz predočenje Prijave o mjestu prebivališta za osiguranika.
Pitanje:    Poštovani, Živjela sam dugo vremena u inostranstvu tako da nikada nisam imala zdravstvenu knjižici u BiH. Od početka godine sam zaposlena na području BiH i živim u Sarajevu. Molim vas kojim putem mogu doći do potrebnih formulara i gdje predati kako bi i ja dobila zdravstvenu knjizicu? Hvala u naprijed. LP
Nađa, 21.03.2016
Odgovor: Članom 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 07/02, 07/08 i 48/11) normirano je da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vrše određene djelatnosti ili imaju određeno svojstvo, a obuhvaćni su navedenim zakonom. Uslovi, način i postupak podnošenja prijave na obavezno zdravstveno osiguranje propisani su Zakona  o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (‘’Službene novineFBiH’’, broj: 42/09, 109/12 i 86/15), a detaljnije regulisani Pravilnikom o podnošenju prijave za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (‘’Službene novineFBiH’’, broj 73/09, 38/10 i 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15). Shodno citiranim propisima obveznik uplate doprinosa tj. Vaš poslodavac podnosi Poreznoj upravi, prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, prijavu za upis u Jedinstveni sistem za svakog novog zaposlenika tj. Vas,  u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada osiguranika (nepostupanje u navedenom roku predstavlja prekršaj iz čl. 30.st.1.toč.1.), a Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Zdravstvenu legitimaciju možete kupiti u poslovnicama Zavoda (Gradska poslovnica , za područje općine Stari grad i Centar, ul. Hamdije Kreševljakovića br 14., Gradska poslovnica, za područje općine Novo Sarajevo i Novi Grad, ul. Zmaja od Bosne bb, Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo, ul. Emira Bogunića Čarlija 17., Poslovnica Hadžići, ul. Hdželi 169., Poslovnica Ilijaš, ul. 1262. Ilijaške brigade 53. i Poslovnica Vogočća, ul. Jošanička 83.) u kojima ćete istu podnijeti na ovjeru.  
Pitanje:    Ja sam CIPS-om prijavljena na Unsko-sanskom kantonu, zaposlena sam i dijete je osigurano preko mog osiguranja. Ona ima 15 godina i trenutno je redovan učenik devetog razreda osnovne škole koju pohađa u Sarajevu. Da li postoji način da ona ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo i ako može koja je procedura? Unaprijed hvala na odvojenom vremenu! Zemka
Zemka, 18.03.2016
Odgovor: Prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 07/02, 07/08 i 48/11) osiguranici su, između ostalog, djeca od rođenja, kao i djeca za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama odnosno studiranja sa višim i visokim školama te univerzitetima, koja su državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem na teritoriji Federacije, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi porodice osiguranika, ali najduže do navršene 26. godine života. Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za navedene osiguranikeutvrđeni su  članom 5. Zakona o doprinsima (‘’Službene novine Federacije BiH’’ broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06,14/08 i 91/15), u konkretnom slučaju, to je organ uprave kantona mjerodavan za obrazovanje (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo). Shodno navedenom, potrebno je da podnesete pisani zahtjev pomenutom ministarstvu i priložite dokumentaciju koja se nalazi na ovom linku à http://mon.ks.gov.ba/content/potrebna-dokumentacija-za-regulisanje-zdravstvenog-osiguranja
Pitanje:    Poštovani, trebam da se odjavim sa maminog osiguranja da bih zdravstveno bila osigurana na birou, sta mi treba od dokumentacije? I da li to mogu sve da obavim u Zavodu zdravstvenog osiguranja na Ilidzi, gdje mi je i mjesto boravka?
Stela, 18.03.2016
Odgovor: Trebate dostaviti obrazac za odjavu- Zo2 (ovjeren od strane majčinog osiguranja) u najbližu poslovnicu ZZO.
Pitanje:    Poštovani, prije par dana sam potpisala ugovor o radu.interesuje me da li me sad sljeduje zdravstveno osiguranje,na koji način dobiti zdravstvenu knjižicu,koje su moje a koje dužnosti poslodavca u tom smislu?Lp i hvala na odgovoru.
Ajla, 18.03.2016
Odgovor: Članom 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 07/02, 07/08 i 48/11) normirano je da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vrše određene djelatnosti ili imaju određeno svojstvo, a obuhvaćni su navedenim zakonom. Uslovi, način i postupak podnošenja prijave na obavezno zdravstveno osiguranje propisani su Zakona  o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (‘’Službene novineFBiH’’, broj: 42/09, 109/12 i 86/15), a detaljnije regulisani Pravilnikom o podnošenju prijave za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (‘’Službene novineFBiH’’, broj 73/09, 38/10 i 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15). Shodno citiranim propisima obveznik uplate doprinosa tj. Vaš poslodavac podnosi Poreznoj upravi, prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, prijavu za upis u Jedinstveni sistem za svakog novog zaposlenika tj. Vas,  u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada osiguranika (nepostupanje u navedenom roku predstavlja prekršaj iz čl. 30.st.1.toč.1.), a Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Zdravstvenu legitimaciju možete kupiti u poslovnicama Zavoda (Gradska poslovnica , za područje općine Stari grad i Centar, ul. Hamdije Kreševljakovića br 14., Gradska poslovnica, za područje općine Novo Sarajevo i Novi Grad, ul. Zmaja od Bosne bb, Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo, ul. Emira Bogunića Čarlija 17., Poslovnica Hadžići, ul. Hdželi 169., Poslovnica Ilijaš, ul. 1262. Ilijaške brigade 53. i Poslovnica Vogočća, ul. Jošanička 83.) u kojima ćete istu podnijeti na ovjeru.
Pitanje:    Postovani,po kom osnovu kao trudnica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu?kome se obratiti?pokusavala sam preko centra za socijalni rad al uslov je da sam prijavljena godinu dana na podrucju te opstine(a ja sam samo 7 mjeseci)a osiguranje preko opstine je nemoguce ...
Almedina, 17.03.2016
Odgovor: - Postoji mogućnost prijave na osiguranje preko supruga, kao član osiguranika.   - Ukoliko ste redovan student postoji mogućnost prijave preko Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.   - Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje i to u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani. molim vas da mi pomognete šta mi je potrebno za izradu zdravstvene knjižice za suprugu nezaposlenu i nije prijavljena na birou rada
Đevad, 17.03.2016
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, članovima porodice osiguranika smatraju se: 1. supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici), Članovi porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana stiču prava na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti ličnim radom odnosno poljoprivrednom djelatnošću.   Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog supružnika potrebna je slijedeća dokumentacija:   - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci; -  prijavnice iz Cips-a za osiguranika i supružnika; - uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani, ja sam promjenila mjesto prebivalista , a i prezime. Zivjela sam u Zenici al sam sad se prebacila u opcinu Novo Sarajevo da bih mogla ovdje ici i doktoru. Sad sam kupila novu zdravstvenu knjizicu i firma u kojoj radim udarila mi je pecat na mjesto osiguranika. Znam da trebam poslije toga doci do Vas da mi ovjerite knjizicu, ali me zanima jel trebam ja ispunit ove licne podatke ili trebam Vama dostavit neke licne dokumente da to popunite?
Amila, 17.03.2016
Odgovor: Podatke u knjižici će Vam odštampati šalterski službenici u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Potrebna dokumentacija je Prijava o mjestu prebivališta (cips).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting