Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, ja sam prosle godine u novembru promijenila prebivaliste i presla iz ZDK u KS. Tada sam dobila novu zdravstvenu knjizicu i papire koje trebam odnijeti u Dom zdravlja u kojem želim da se liječim (trebam odabrati porodičnog ljekara i stomatologa). No kako nisam uspjela da se prijavim kod doktora porodične medicine kod kojeg sam htjela zbog prepunjenosti kapaciteta, htjela sam dodatno istražitii i naći drugi izbor, no zbog obaveza vriejem se izvuklo, i proslo je vise od godine. Je li ja još uvijek mogu odnijeti te papire i predati ih u Dom zdravlja? Napomena: nezaposlena sam, vodim se na evidenciji biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo
Lamija, 18.12.2015
Odgovor: Akcija  izbora   doktora porodične/obiteljske  medicine i doktora stomatologije nije ograničena rokom, mada je preporučeno osiguranim licima koja nisu izvršila izbor   da to učine  što prije kako bi mogli nesmetano koristiti usluge zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, Kao RVI sa 80% invaliditeta odnedavno sam primoran kupovati pojedine lijekove koje mi prepisuje moj ljekar i koje godinama koristim jer su skinuti sa esencijalne liste. Zanima me na koji način i od koga mogu ostvariti pravo na refundiranje ovih troškova-od ZZO ili Ministarstva za boračka pitanja ili? S poštovanjem, Avdo
Avdo, 16.12.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosi troškove samo za lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Kako možete ostvariti pravo na refundaciju sredstava za lijekove koji nisu dio pomenute liste zaista nam nije poznato.
Pitanje:    Postovani, na porodiljnom sam bolovanju vec 7 mjeseci. Zivim u Sarajevu i firma mi uredno zadnje 3 godine uplacuje doprinosu u KS. Firma u kojoj radim se nalazi u posavskom kantonu. Sta treba poduzeti za refundaciju sredstava za moje bolovanje. Hvala. LP
Ružica, 15.12.2015
Odgovor: U vezi porodiljskog odsustva potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Poštovani,već preko dva mjeseca sam na bolovanju. Poslodavac kod kojeg sam uposlen tvrdi da nemam više nikakvih prava da mi isplaćuju platu. Da li je to taćno i kakva ja prava imam,molim za vaš odgovor. Hvala
Senad, 15.12.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite organu nadležnom za implementaciju propisa iz oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Prvi put sam stekao zaposlenje nedavno, a zena i dijete imaju osiguranje preko Zavoda za zaposljavanje. S obzirom da nisam siguran u ozbiljnost poslodavca kod uplate doprinosa, zanima me ne moram li zenu i dijete prijaviti na svoje osiguranje ili oni mogu ostati osigurani kod Zavoda za zaposljavanje na osnovu njene nezaposlenosti i redovnog javljanja?
A. Dalović, 15.12.2015
Odgovor: Supruga i dijete mogu i dalje ostavritvati pravo na zdravstvenu zaštitu preko Službe za zapošljavanje KS tako da ne morate izvršavati prijavu preko svog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za pojasnjenje oko ovjere zdravstvenih knjizica. Naime, povratnik sam u Republiku srpsku zivim s suprugom , licna karta je izdata u Visegrad, penziju primam u Fedreciji BiH. Sta je potrbno kako bi ostvario prava odnosno izvrsio ovjeru zdravstvenih knjizica. S postovanjem. Molim Vas za odgovor putem maila.
Sadik, 15.12.2015
Odgovor: Ukoliko ste prijavljeni u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo knjižicu ovjeravate nesmetano u jednoj od naših poslovnica i ostvarujete zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo a ukoliko niste obratite se Federalnom penzijskom i invalidskom osiguranju radi dalje procedure.
Pitanje:    Poštovani, kako mogu doći do detaljnih informacija o mogućnosti upućivanja na liječenje u inostranstvo, koje bi bilo pokriveno zdravstvenim osiguranjem? Dijagnoza u pitanju je posttrombotički sindrom. Prema raspoloživim informacijama, hirurško tretiranje duboke vene u ovakvim slučajevima se ne obavlja u BiH.
Aida, 14.12.2015
Odgovor: Odlukama Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: UO/04-369/02-II  od 25.02.2002.godine, UO/04-6596/11 od 28.07.2011.godine i UO/04-1364-11/13 od 18.02.2013.godine, osiguranici Zavoda mogu dobiti pomoć za liječenje u inostranstvu prema sljedećim kriterijima: - osiguranici moraju imati konzilijarno mišljenje - preporuku nadležne klinike da se liječenje  nije moglo  obaviti u zemlji, potpisanu od šefa klinike i još dva ljekara odgovarajuće specijalnosti, - maksimalni iznos pomoći koje Komisija može odobriti je 10.000 KM, - pomoć se odobrava po završenom liječenju uz dokaz o ličnom snošenju troškova - zahtjevi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
Pitanje:    Poštovani, pitanje se tiče finansiranja Medicinski potpomognute oplodnje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja prema odluci Parlamenta FBiH iz 2009. godine o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Navedenom Odlukom je utvrđeno da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansira medicinski potpomognuta oplodnja do 37 godina starosti žene, kao i vještačka oplodnja do drugog pokušaja. Implementacija osnovnog paketa zdravstvenih prava je obaveza kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Koji je konkretno postupak za ostvarivanje prava iz navedene odluke, da li postoje klinike sa kojima Zavod ima sklopljen ugovor za refundiranje troškova po navedenom osnovu ili korisnik snosi troškove pa po završenom postupku predaje zahtjev za refundaciju kantonalnom zavodu? Unaprijed hvala na odgovoru.
Selma, 14.12.2015
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj:21/09), u okviru specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite -  ginekologija i akušerstvo, osigurava se usluga liječenja bračnog fertiliteta gdje spada i vantjelesna oplodnja. Obzirom da se javni zdravstveni sektor ne finansira po pojedinačnoj zdravstvenoj usluzi već u sklopu finansiranja cjelokupnog nivoa specijalističko – konsultativne zdravstvene zaštite, to se vantjelesna oplodnja ne finansira kao pojedinačna zdravstvena usluga već u sklopu svih zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranicima. Takođe, ZZOKS finansira zdravstvene usluge samo u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojim ima zaključen ugovor, a sa zdravstvenim ustanovama koje se bave vantjelesnom oplodnjom nema zaključene ugovore.
Pitanje:    Poštovani. Supruga je državljanin Crne Gore sa privremenim boravkom u BiH. Radim u obrazovnoj ustanovi i suprugu sam prijavio na zdravstvo u februaru 2014. Potom nakon sto sam produžio radni odnos ponovo sam je prijavio na osiguranje u septembru 2014. Isto sam uradio i u septembru 2015 god ( zdravstvena knjižica povjerena uredno ). Sada kada tražim potvrdu da supruga ima zdravstveno osiguranje u svrhu produzenja boravka dobijem odgovor da osiguranje nema da se mora odjaviti sa mog zdrqvstvenog osiguranja i samostalno osiguravati istim sto mora platiti osiguranje rwtroaktivno za predhodnih šest mjeseci. Interesu je me je li to u skladu sa zakonom i u suprotnosti sa zakonom o kretanju i boravku sttanaca kao i članom 30 zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH
Ermin, 09.12.2015
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Doprinos se  uplaćuje od dana prestanka osiguranja, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad (član 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju). Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.
Pitanje:    Postovani, molila bih informaciju vezano za osiguranje roditelja. Da li postoji mogucnost da ja kao nosilac osiguranja prijavim majku. Do sada je bila osigurana preko biroa, ali je skinuta sa njihove evidencije. Trenutno ne ostvaruje prava ni po kojem osnovu. Ukoliko je to moguce, sta je od dokumentacije potrenbo da se dostavi. Hvala
Selma, 09.12.2015
Odgovor: U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting