Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    poštovani! moja 16,5 godišnja kćerka ima težak oblik juvenilne idiopatske skolioze i poslije 8 godina pokušaja da je zaustavimo - preporučena joj je operacija! kako liječenje u sarajevu nije davalo rezultate (naprotiv), prije nekoliko godina smo pomoć potražili u novom sadu i zagrebu. uslijedilo je lagano poboljšanje, da bi se stanje naglo pogoršalo tokom posljednjih nekoliko mjeseci! cijena operacije i jednomjesečnog boravka na klinici šalata u zagrebu iznosi 7.700 eura. samohrani sam roditelj bez stalnog zaposlenja i prijavljena sam na biro za zapošljavanje. da li postoji neki način da Zavod pokrije barem dio troškova, i ako postoji, kakva je procedura? hvala
Snježa, 16.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM.    Zahtjevi se podnose u  poslovnicama Zavoda i razmatraju se jednom mjesečno.       Dodatne informacije možete dobiti  putem telefona broj 72 52 00, srijedom od 15-16 sati.
Pitanje:    Postovani, upućena sam da uradim amniocentezu kod Dr.Mehmedbasica obzirom da njihova laboratorija pokriva najviše ispitivanja. 36. mi je godina i zaposlena sam, firma redovno uplaćuje doprinose i radi se o mojoj prvoj trudnoci. Mozete li mi objasniti šta treba da dostavim za povrat sredstava za amniocentezu u smislu da li treba: - uputnica državne Javne zdravstvene institucije za amniocentezu; - dokaz da firma uplaćuje zdravstveno osiguranje; - nalaz i račun nakon uređene amniocenteze....i sl. Unaprijed hvala na odgovoru. Lijep pozdrav
Ines, 16.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge izvršene u privatnim zdravstvenim ustanovama iz raloga što sa istim nema potpisane ugovore o pružanju usluga.Naime Zavod odobrava jednokratne pomoći u liječenju te uz zahtjev treba priložiti uputnicu iz Javne zdravstvene ustanove,izjavu da se pomenuta pretraga ne radi u KCUS-u potpisana od strane direktora ustanove, originalni račun ustanove gdje je izvršena usluga kao i nalaz, te fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, Imao bi par pitanja ako bi mi bili u mogućnosti da odgovorite. Otac mi je umro u mjesecu julu, majka treba da naslijedi penziju, predali smo svu dokumentaciju. Prebalivalište im se vodi u Tuzlanskom kantonu. - Koja je procedura prebacivanja majke na zdravstveno osiguranje Sarajevskog kantona i da li se moze prijaviti prije nego dobije rješenje za nasljeđivanje penzije? - Da li majka ima pravo obaviti besplatni pregled u slucaju nekih hitnih slucajeva npr. prehlada, pritisak i sl.?
Admir, 15.09.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi Vaš majka imala status osiguranog lica u ovom Zavoda, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je da  ima prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, da zakonski obveznik uplate doprinosa  u ovom slućaju PIO izvrši odjavu sa zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom Kantonu i izvrši  prijavi u Kantonu Sarajevo. Takođe bilo koji drugi način sticanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje uslovljen je prijavom prebivališta u Kantonu Sarajevo. U slučaju pružanja hitne medicinske pomoći primjenjuje se Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), 
Pitanje:    Poštovanje, Nigdje ne mogu da pronađem imformaciju šta tačno treba da se izvadi nova zdravstvena knjižica za osobu koja je tek zasnovala radni odnos, a do tada bila osigurana na supruga i nije bila na birou. Lp,
Haris, 11.09.2015
Odgovor: Obavještavamo vas da zdravstvenu legitimaciju nakon zasnivanja radnog odnosa i prijave u PU koju vrši Obveznik doprinosa  možete ovjeriti u svim poslovnicama ZZOKS. Za ovjeru iste potrebno je da Obveznik doprinosa stavi pečat na mjestu predviđenom za podatke o obvezniku doprinosa i prijavnicu iz Cips-a.
Pitanje:    Poštovanje, posto vec sad četvrti put upisujem istu godinu i redovan sam student i sad se prebacujem na redovan samofinansirajuce da li imam jos pravo na zdravstvo posto upisujem četvrti put istu godinu? Unaprijed hvala
Lamija, 11.09.2015
Odgovor: Članom 22.  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) utvrđeno je da djeca osiguranika su zdravstveno osigurana  ako su na  visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života.Na ovaj način osiguranja i dalje će te imati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao što ste imali kao član porodice osiguranika, uz uslov da ste redovan student i da  redovno vršite uplate doprinosa za svaki mjesec.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju u kojem je zakonskom roku uposlenik duzan obavjestiti poslodavca da je na bolovanju, tj. do kojeg roka je duzan dostaviti potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad (doznake) poslodavcu u slucaju bolovanja? Hvala unaprijed!
Velida, 11.09.2015
Odgovor: Potrebano je da se obratite organu nadležnom za provođenje inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li nakon prestanka trajanja zakljucenog Ugovora o djelu sa poslodavcem na osnovu kojeg sam bila obavezna uplacivati dobrovoljno zdravstveno osiguranje, imam pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba?
Dženi, 10.09.2015
Odgovor: Ugovor o djelu nije radni odnos i isti je propisan  u Zakonu o obligacionim  odnosima. Na osnovu navedenog , bez obzira što ste ličnim sredstvima uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja ugovora o djelu, ne postoji pravni osnov da se  osigurate  kao nezaposleno lice na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 19. tačka 12. alineja prva, Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li zavod za zdravstveno osiguranje sufinansira van tjelesne oplodnje i ako da sa kojim ustanovama u Kantonu Sarajevo ima potpisan ugovor? Također kakva je procedura da se to ostvari? Unaprijed zahvalna, Selma
Selma, 10.09.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor sa UKCUS i Općom bolnicom te finansira liječenje osiguranika Kantona Sarajevo.Potrebno je da se javite u pomenute ustanove kako bi započeli proceduru liječenja.
Pitanje:    Postovani, interesuje me koliko je potrebno vremena za dobijanje potvrde o koristenju zdravstvenog osiguranja za desetodnevni boravak u Austriji. Hvala i pozdrav!
Edad, 09.09.2015
Odgovor: Za izdavanje Obrasca za korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prilikom odlaska u inozemstvo, u zemlje s kojima postoje zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju, potrebno je predati zahtjev za izdavanje Obrasca uz potrebnu dokumentaciju (Izvod iz medicinskog kartona ambulante porodične medicine, kopija zdravstvene legitimacije i LK). Nakon odobrenja ljekara specijaliste ZZOKS, izdaje se traženi obrazac.Za navedeni postupak je potrebno dva do tri dana, ukoliko osiguranik ispunjava uslove za traženo putovanje. Napominjem, da pravo korištenja zdravstvene zaštite osiguranici imaju samo u hitnim slučajevima.
Pitanje:    Poštovani, imam par pitanja za vas.Radi se o stranom državljaninu koji je već bio prije 10 tak godina na operaciji noge na ortopediji u Sarajevu.Isada je potreban isti zahvat ponoviti.nteresuje me dal postoji neko osiguranje koje je moguce uplatiti i koje moze pokriti dio troškova ili napraviti povrat?unaprijed hvala
Vildana, 09.09.2015
Odgovor: Kao strani državljani bez obzira na status, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto mogu ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da imate odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Ukoliko se odlučite na ovaj vid osiguranja detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting