Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura za državljane Slovenije i Makedonije da u BiH dobiju potvrdu našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja o pravu korištenja zdravstvene zaštite? Te dvije države imaju zaključene ugovore o socijalnom osiguranju sa našom državom a potvrda im je potrebna u svrhu dobijanja boravišne dozvole. Unaprijed hvala na odgovoru. Pozdrav, Adis
Adis, 22.07.2016
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.
Pitanje:    Poštovani. Želim godišnji odmor provesti u R Turskoj od 10-23-08.2016. Obzirom da imam dijagnozu St. post infarctum myocardii par. inferoposterioris a.m. X; Hypertesnio art.gr.II) radi preventive i sigurnosti želim koristiti mogućnost zdravstvene zaštite u inozemstvu koja je predviđena Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 31/02). Molim konkretnu informaciji gdje se mogu dobiti odgovarajući dvojezični obrasci i koja je procedura njihovog odobravanja. Primarnu zdravstvenu zaštitu ostvarujem u Područnoj ambulanti Pofalići Emin R.
Emin, 22.07.2016
Odgovor: Da bi ste dobili odgovarajući dvojezični obrazac neophodno je da podnesete zahtjev za izdavanje istog u najblizu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Uz zahtjev je potrebno priloziti Izvod iz medicinske dokumentacije i nalaz kardiologa i interniste ne stariji od 6. mjeseci.
Pitanje:    Poštovani, naredni mjesec bih trebala raditi prvi put vantjelesnu oplodnju u privatnoj klinici u Sarajevu, imam 30 godine i mjesto boravišta/prebivališta je Kanton Sarajevo. U stalnom radnom odnosu sam, dakle zadravstveno osiguranje se redovno uplaćuje, knjižica uredno ovjerena. Ono što mene zanima jeste da li imam pravo na refundaciju troškova vantjelesne oplodnje (koliko sam upućena u RS i ZDK prva dva pokušaja Zavod zdravstvenog osiguranja refundira troškove VTO) Lijep pozdrav Alma
Alma, 21.07.2016
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“, broj:21/09), u okviru specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite -  ginekologija i akušerstvo, osigurava se usluga liječenja bračnog fertiliteta gdje spada i vantjelesna oplodnja. Obzirom da se javni zdravstveni sektor ne finansira po pojedinačnoj zdravstvenoj usluzi već u sklopu finansiranja cjelokupnog nivoa specijalističko – konsultativne zdravstvene zaštite, to se vantjelesna oplodnja ne finansira kao pojedinačna zdravstvena usluga već u sklopu svih zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranicima. Takođe, ZZOKS finansira zdravstvene usluge samo u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojim ima zaključen ugovor, a sa zdravstvenim ustanovama koje se bave vantjelesnom oplodnjom nema zaključene ugovore.
Pitanje:    Poštovani, prije desetak dana sam kod privatnog stomatologa u Maglaju vadio zub kom prilikom mi je otvoren sinus pa sam hitno upućen u Zenicu. Tamo su me zbog hitnosti operisali (pod opštom anestezijom). U bolnici sam se zadržao 4 dana. Na koji način mogu tražiti povrat sredstava? Hvala
Elmir, 20.07.2016
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (‘’Službene novine Federacije BiH’’, br. 41/01 i 7/02), propisano je da zdravstvena ustanova koja primi na stacionarno liječenje osigurano lice, dužna je da u roku od tri dana od dana prijema na liječenje, obavijesti kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja kome osigurano lice pripada o datumu njegovog prijema na liječenje, dijagnozi i predviđenom trajanju stacionarnog liječenja, radi davanja saglasnosti za to liječenje. Ukoliko nije postupljeno u skladu sa navedenim, ne postoji pravni osnov da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo snosi troškove bolničkog liječenja.
Pitanje:    Lijep pozdrav,zanima me dali je moguće da pacijent koji živi u zenickodobojskom kantonu,bude operiran u Mostaru,dakle Hercegovačko neretvanskom,?Hvala
Marko, 20.07.2016
Odgovor: Obzirom da pacijent ima prebivalište u Zeničko-dobojskom kantonu, neophodno je da se obratite stvarno i mjesno nadležnoj ustanovi, tj. Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.
Pitanje:    Postovanje Udata osoba drzavljanin CG za drzavljanina BİH pod kojim uslovom udata osoba CG drzavljanin moze dobiti zdravstveno osiguranje u Bosni stim da samo ima prebivaliste na odredeni rok 90 dana. Njen muz to jeste drzavljanin BİH ima samo njemacko osiguranje AOK a ona ima CG osiguranje stim da oni nisu dozvolila da joj posalju obrazac 111 BİH sa kojim bi trebala napraviti prepisnicu i to bi bilo to.Drzavljanin BiH njen muz nikad nije bio osiguran u Bosni nit ima bilo kakvu knjizicu za zdravstveno osiguranje. Kako sad udata a stranac osoba CG drzavljansta da se osigura ovdje jer joj treba za porodaj i troskove zdravstveno osiguranje hvala unaprijed
Admir, 20.07.2016
Odgovor: Ukoliko Vam je odobren privremeni boravak (Rješenjem Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima), pravo na zdravsvenu zaštitu možete ostvariti u skladu da članom 30. a u vezi sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da se stranim državljanima i licima bez državljanstva osiguravazdravstvena zaštita pod istim uvjetima kao i državljanima FBiH, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određenio, te da lica sa prebivalištem u FBIH koja imaju sredsta za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz člana 27. stava 1.  Istog Zakona ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Rješenju Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima, Uplatnicu i Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, radi prijave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    POštovani, Moja majka (1935 god), penzioner, prije 9 mj je doživjela seriju moždanih udara, sada je ovisna o tuđoj pomoći. Molim Vas koji je administrativni put ostvarivanja tog prava.Gdje da se obratim, koja dokumentacija mi je potrebna. Sa poštovanjem, Diana k
Diana, 20.07.2016
Odgovor: Za realizaciju bilo kojeg prava iz socijalne zaštite (pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe), neophodno je da se obratite centru za socijalni rad ili nadležnoj općinskoj službi, gdje se mogu dobiti obrasci za podnošenje zahtjeva sa spiskom dokumenata koji se moraju priložiti u svrhu dokaza o ispunjavanju zakonom propisanih uslova, kao i dodatne informacije i uputstva o traženim dokumentima.
Pitanje:    Poštovani! Gospodin u vezi kojeg postavljam pitanje, boravi u Sarajevu, nije u radnom odnosu i samim tim ne posjeduje nikakvo zdravstveno osiguranje. Trenutno se nalazi u teškoj psihičkoj i fizičkoj situaciji, te mu je potrebna ljekarska njega. Postoji li mogućnost privatnog osiguranja, koliki su troškovi i da li nam konkretno možete preporučiti jedno od mogućih osiguranja? Hvala unaprijed! Pozdrav
Omer, 20.07.2016
Odgovor: Ukoliko gospodin ima prebivalište na području Kantona Sarajevo, ima mogućnost da se prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, a kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, a u skladu sačlanovima 9. tačka c) i 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Trudnica sam, u petom mjesecu. Preporukom ljekara morala sam uraditi Tranquility test koji se radi van granica BiH, tacnije u Svicarskoj. Uradila sam taj test, platila i zanima me da li imam pravo na refundaciju sredstava kao zdravstveni osiguranik? Ako da, koja dokumentacija mi je potrebna. Unaprijed zahvalna na odgovoru.
Amela, 20.07.2016
Odgovor: Pri Zavodu je formirana ''Komisija za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala, liječenje vanugovornih zdravstvenih ustanova i za medicinsku rehabilitaciju na osnovu medicinskih indikacija i preporuka ovlaštenih ljekara'', te se sa zahtjevom i priliženom medicinskom dokumentacijom možete obratiti, nakon čega će Komisija odlučiti da li imate pravo na refundaciju sredstava.
Pitanje:    izgubio zdravstvenu -kako do nove
Ibradžić, 20.07.2016
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od 6 Poslovnica ZZO KS, u koju vam vaš obveznik uplate doprinosa treba staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Uz Cips prijavnicu javite se u jednu od naših Poslovnica da Vam se ista odštampa I ovjeri.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting