Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Da li pomazete parovima u finansiranju vantjelesne oplodnje.Da li imamo pravo na besplatan postupak
Sanela, 04.04.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira troškove vantjelesne oplodnje jer ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Postovani, Moj otac boluje od karcinoma pluca sa metastazama na jetri. Zbog loseg zdravstvenog stanja i iscrpljenosti nije u mogucnosti da se krece. Potrebna mi je informacija da li on spada u grupu pacijenata koji dobivaju pelene preko socijslnog. Naglasavam da je penzioner. Ako spada u tu grupu potrebna mi je informacija gdje treba da se obratim i koja je procedura za dobivanje pelena! Unaprijed hvala na odgovoru
Aida, 04.04.2016
Odgovor: Uredbom o obimu, uslovima i načinu  ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na pelene imaju osigurana lica sa urođenim manama ili bolesti urogenitalnog i probavnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice,i osiguranici koji zbog bolesti ili povrede imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice.
Pitanje:    Poštovani,bio sam korisnik dobrovoljnog zdravstenog osiguranja po čl.10, važnost zdravstvene legitimacije je bila do 30.9.2015,svi su doprinosi uredno plaćeni osim devetog mjeseca 2015 godine.Pošto se nisam odjavio niti dostavio potvrdu o školovanju tj nastavio koristiti zdravstveno osiguranje po isteku zdravstvene legitimacije da li moram uplatiti doprinose do dana kada se želim odjaviti ili samo deveti mjesec 2015?
Benjamin, 04.04.2016
Odgovor: Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstven sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Slijedom, utvrđuje se da su građani, na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, obavezni da ulažu sredstva, da se sredstva koja građani ulažu u obavezno zdravstveno osiguranje koriste za zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja, na načelima solidarnosti i uzajamnosti.  Iznos doprinosa, način i rokovi plaćanje predviđeni su kako Rješenjem kojim Vam je utvrđeno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, kao studentu preko 26. godina, a koji nije osiguran po drugom osnovu, tako i Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, kao studentu preko 26. godina, prestaje važiti odjavom, odnosno danom podnošenja zahtjeva za odjavu. Shodno navedenom, neophodno je da uplatite dospjele a neuplaćene obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Zahvaljujem se na odgovoru od petka na postavljeno pitanje. Nadam se da nije problem da se nadovežem na Vaš odgovor i da mi pomognete još jednom. Gospođa živi sa sinom u domaćinstvu koji radi povremeno, dakle nema stalno zaposlenje i stalna novčana primanja, pa pretpostavljam da ne može osigurati majku preko svog osiguranja. Majčina majka ima zdravstveno osiguranje preko PIO sistema i ona također izdržava majku. Da li ona može osigurati preko preko sebe svoju kćerku? Zanima me i ovaj slučaj kada se nalazi u stanju socijalne potrebe i može Općina da je osigura. Pod kojim se uslovima podrazumijeva da je neko u stanju socijalne potrebe? Gospođa nema nikakvih primanja, izdržavaju je sin i njena majka cija penzija iznosi 320KM. Molio bih Vas za pojašnjenje i odgovor. Zahvaljujem Vam se na dosadašnjim odgovorima i trudu.
Boris, 04.04.2016
Odgovor: Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršene 15 godine a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog skolovanja, a najduže do navršene 26 godine života , odnosno djeca osiguranika koja postanu potpunu i trajno nesposobna za rad saglsano posebnim propisima prije navršene 15 godine života,  imaju pravo na zdravstvenu osiguranje tokom trajanja te nesposobnosti.  U vezi sa ostvarvanjem prava na zdravstvenu zaštitu za lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe neophodno je da se obratite Opštini. Prema dostupnim informacijama potrebnu dokumentaciju  za ostvarivanje naprijed navedenog prava možete nači na slijedećim linkovima. Za Opštinu Ilidža http://www.opcinailidza.ba/eregistar/sluzba%20za%20rad,%20socijalna%20pitanja,%20zdravstvo,%20izbjeglice%20i%20raseljena%20lica/STANJE%20SOCIJALNE%20POTREBE%20-%20OBRAZAC%20ZA%20ZDRAVSTVO%20-ja%20-%20DJECA%20I%20STARIJI%20novi.pdf i za Opštinu Novi Grad  http://www.novigradsarajevo.ba/site/txt_one.php?id=48&kat=1  
Pitanje:    Poštovani! Moja prijateljica je oboljela od Mantle cell lymphoma i upravo prima prvu kemoterapiju. Nakon kemoterapija (a ima ih samo dvije) treba piti novi lijek Rituximab. Njena doktorica je uputila zahtjev fondu za odobrenje lijeka. Pitanje: Koliko treba vremena za odobrenje lijeka i kolike su mogućnosti da se isto dobije. Moram naglasiti da je bolest u ranoj fazi i da je na vrijeme otkriven.
Muamera, 04.04.2016
Odgovor: Lijek rituximab je dio Odluke o listi lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH te će te svoj upit proslijediti prema pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Interesuje me dali mogu dobiti povrat novca od zavoda za pretrage koje radim privatno s obzirom da nisam osigurana zbog dugovanja.Kako trebam da potpisem ugovor o placanju na rate.Tri godine nisam koristila nijednu vasu uslugu i sad cu da platim dug pa me interesuje dali ce mi se ista priznati ovo sto sam radila privatno?
Aida, 04.04.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Shodno navedenom, potrebno je da  se sa  zahtjevom za zaključenje ugovora o otplati duga za obavezno zdravstveno osiguranje na rate, obratite  nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Što se tiče povrata novca koji ste utrošili za pružene zdravstvene usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ne postoji pravni osnov za isto, obzirom da u momentu pružanja zdravstvenih usluga  niste imali plaćene doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, da li trudnice imaju pravo na zdravstvenu zastitu bez obzira na zdravstveno osiguranje?
Adela, 04.04.2016
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br.46/10) je navedeno da žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja  i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, ali  u skladu  sa  propisima o zdravstvenom osiguranju, što znači da u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu u sklatu sa navedinim Zakonom morate biti zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Postovani, mozete li mi dati informaciju na koji nacin moze ostvariti zdravstveno osiguranje student starosti 20 godina koji se skoluje u inostranstvu, a oba su mu roditelja zdravstveno osigurana. Lijep pozdrav, Sabina
Sabina, 01.04.2016
Odgovor: Pravo korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima u zemljama sa kojima je potpisan ugovor o socijalnom osiguranju regulisano je Pravilnikom o uvjetima,načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, br.31/02).Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članom 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac,odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima,u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljena koje zahtjeva duže liječenje. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Poštovanje, Prijatelju je majka rođena 1957.godine. Bolesna je (difuzna fibrocističba mastopatija dojke) i nema zdravstveno osiguranje. Nema dovoljno godina kako bi se osigurala putem centra za socijalni rad, te je brisana sa evidencije biroa za zapošljavanje jer ima samo četiri razreda osnovne škole. Postoji li neki način na koji se može zdravstveno osigurati kako ne bi plaćala lijekove i preglede? Hvala na odgovoru, lp
Boris, 01.04.2016
Odgovor: Prema odrebi člana 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vrše određene djelatnosti ili imaju određeno svojstvo, a obuhvaćena su navedenim zakonom. U konkretnom slučaju, pravo na zdravstvenu zaštitu može ostvariti kao član porodice osiguranika, odnosno može se osigurati preko supruga, uz uvjet da je on zdravstveno osigura ili preko sina uz uslov da je osiguranik, u ovom slučaju sin,  izdržava. Nadalje, lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i, lica koja imaju status civilnih žrtava rata imaju pravo na zdravstveu zaštitu. S tim u vezi, potrebno je da se obratite Općini.  Ukoliko nije obuhvaćena nijednim navedenim ekspliciranim kriterijuma, može se lično osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva (od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6. Mjeseci unazad po cca. 62 KM= jedan mjesec. ) kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. U vezi s tim, potrebno je da se obratite u jednu od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovanje, imam pitanje u vezi djeteta 6 godina koje ima dijabetes melitus tip 1 sa 100% invalidnosti kojem je na sistematskom pregledu za upis u školu fizijatar preporučio "ortopedske uloške po dinamičkom otisku" a koji koštaju oko 130km. Pitanje da li se ovi ulošci mogu uraditi preko zavoda ili da se sredstva naknadno refundiraju i koja je procedura, hvala.
Nihad, 31.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS osigurava ortopedske uloške za djecu.Zahtjev za pomenute uloške trebate predati na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti nalaz specijaliste ortopeda,i ZP-6 obrazac koji ćete dobiti od porodičnog ljekara koji vodi vaše dijete.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting