Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani do danas sam sam sebi uplacivao zdravstveno osiguranje, posto sam uspio da se zaposlim i poslodavac zeli da me prijavi morao bih odjaviti zdravstveno osiguranje koje sam sam sebi uplacivao. Moje pitanje je sta mi je potrebno da odjavim zdravstveno osiguranje. Unaprijed hvala na odgovoru.
Igor, 16.02.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Shodno navedenom, potrebno je da izvršite odjavu za obaveznog zdravstvenog osiguranja kod  nadležne ispostave Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, kako bi Vas firma kod koje ste se zaposlili mogla prijaviti.
Pitanje:    TREBALA BIH ZA szt MISTICA cija je vlasnica na bolovanju preko 42 dana raditi refundaciju sredstava od zzo prema isplacenim platama iz 2015 i sad 1-2016 god molim vas gdje mogu naci Obracun naknade za bolovanje preko 42 dana za obveznike iz samostalnih djelatnosti tj koja je njihova osnovica plate
Emina, 12.02.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu firme), zbog detaljnih informacija.
Pitanje:    Postovani, posto sam se preselila za Austriju i zelim da se osiguram preko suprinog osiguranja potrebna mi je neka odjava zdravstvenog osiguranja iz BiH nazivom BiH/A2. Gdje se moze Izganjati taj dokument? I da li je moguce da se putem e-maila posalje taj dokument? Hvala i lijep pozdrav!
Nadija, 12.02.2016
Odgovor: Obratite se nosiocu zdravstvenog osiguranja u Austriji koji će Vas prijaviti na zdravstveno osiguranje da dostave obrazac A/BIH 2 u Zavod zdravstvenog osiguranja u BiH gdje ste Vi bili zdravstveno osigurani . Obrazac A/BIH 2 popuni i ovjeri nadležni zavod u BiH (navede Vaše periode zdravstvenog osiguranja) i dostavlja nadležnom austrijskom nosiocu zdravstvenog osiguranja. Ako ste bili zdravstveno osigurani u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obrazac dostavite nama. (navedeni obrazac možete poslati  e-mailom)
Pitanje:    Postovani, majka mi se nalazi u privatnom starackom domu i obzirom na njeno zdravstveno stanje doktor koji dolazi u dom u sedmicne posjete propisao joj je glukozne infuzije sa dodatkom vitamina B i C. Svakog mjeseca kupujemo deset cijelih sistema infuzija uz redovnu kupovinu katetera za mokrenje koje koristi dnevno (majka ima rezistenciju na antibiotike i stalne upale mokracnih kanala). Da li postoji mogucnost participacije troskova na gore navedeno (infuzije i katetere) i ako je odgovor pozitivan sta bi trebalo prikupiti od dokumentacije i gdje to poslati?
Alma, 12.02.2016
Odgovor: Obzirom da Vam je majka osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja morate se obratiti  porodičnom ljekaru gdje Vam je majka opredjeljena bez obzira gdje se nalazi.Porodični ljekar je dužan napisati potrebnu terapiju koja bi se podigla u pripadajućoj ambulanti i davala pacijentu u kućnim uslovima.
Pitanje:    Postovani,sin je bio redovan student i imao je zdravstveno osiguranje. Ove skolske godine se prebacio na drugi fakultet kao vanredan.Nije se prijavio na biro i sad nema zdravstveno osiguranje. Zanima me da li postoji neka druga mogucnost da kao vanredan student ima zdravstveno osiguranje? Hvala i lijep pozdrav!
Samira, 09.02.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -         CIPS-ova  prijavnica Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Poštovani koja dokumentacija je potrebna da se prijavim na zdravstveno osiguranje ? trenutno sam se tek zaposlio i do sada nisam imao zdravstvenu knjizicu . lp
Anes, 09.02.2016
Odgovor: Nakon 01.01.2011.godine u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole I naplate doprinosa (Sl.novine FBiH br.42/09) I Pravilnikom o podnošenju prijava za upis I promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole I naplate doprinosa (Sl.novine FBiH 73/09,38/10 I 77/10, 1/13, 863/14 I 1/15), registracija obveznika uplate doprinosa I osiguranika se vrši u Poreznoj upravi Federacije BiH-nadležnim poreznim ispostavama. Prijavu za upis/osiguranje podnosi obveznik uplate doprinosa nadležnoj Poreznoj ispostavi za: Zaposlenika-prema sjedištu uplate doprinosa, a poslovne jedinice-prema sjedištu poslovne jedinice Zaposlenika u institucijama BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH-prema prebivalištu zaposlenika Zaposlenike koji imaju prebivalište u FBiH I rade u poslovnim jedinicama na teritoriji Federacije (sjedište obveznika uplate doprinosa je van teritorije BiH; Republika srpska I Brčko Distrikt)-prema prebivalištu zaposlenika. ZZO KS I dalje vrši prijavu registraciju: članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadlažne PU, inostranih osiguranika. ZZO KS vrši ovjeru zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica (osiguranika I članova porodice).
Pitanje:    Postovani, buduci da na Zavodu za transfuziloogiju nemaju reagense za trombofiliju, zanima me da li je moguce od Zavoda zdravstvenog osiguranja dobiti povrat novca u slucaju da isti nalaz uradim u nekoj od privatnih poliklinika. Lp,
Meisa, 09.02.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava utrošenih za pomenutu uslugu možete predati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Uz zahtjev trebate priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana navedena usluga,izjavu Zavoda za transfuziologiju da istu ne rade potpisanu od strane generalnig direktora,te originalni račun zdravstvene ustanove u kojoj  je izvršena usluga.
Pitanje:    Poštovani, preselila sam u Sarajevo radi posla i trebam da nastavim mjesečnu terapiju za karcinom u ovom kantonu, pa mi je potrebna informacija o tome gdje trebam otići da to izvadim, kao i šta mi je potrebno od dokumentacije da se prijavim. Hvala vam na pomoći. Lijep pozdrav.
NC, 08.02.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Shodno navedenom, prije svega da bi imali pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je da imate prebivalište  u Kantonu Sarajevo, a prijavu na zdravstveno osiguranje potrebno je da izvrši Vaš poslodavac kao obveznik obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kod  nadležne ispostave Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
Pitanje:    Na koji nacin se uplacuje bolovanje,konkretno jel poslodavac mora uplatit bolovanje ako he radnik osiguran
Arnela, 08.02.2016
Odgovor: Pitanje je nejasno.Ukoliko se odnosi na  refundaciju sredstava isplaćenih zbog bolovanja sa upitom se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Je li bilo izmjena vezanih za obračun bolovanja preko 42 dana? Pozdrav
Esma, 08.02.2016
Odgovor: Ukoliko se Vaše pitanje odnosi na refundaciju sredstava isplaćenih zbog bolovanja, potrebno je da se obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu obveznika), zbog pojašnjenja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting