Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, pravnom lice sa sjedistem u Sarajevu ima zaposlenika (prebivaliste u TK) koji je pretrpio povredu na radu na terenu u inostranstvu. Zaposlenik je imao ugovor na odredjeno koji je istekao. Isti nije produzen i nije izvrsena odjava radnog odnosa. Do kada postoji obaveza placanja naknade place i doprinosa ?? Zakon o ZO FBIH u cl. 44 st. 2 predvidja - do ponovnog uspostavljanja radne sposobnosti ili konacne ocjne radne sposobnosti ali ne duze od 12mj - u augustu 2016 ce biti 12mj od kako zaposlenik prima platu. Da li nakon 12mj obaveza isplate naknade place ? Trenutni status je da se ceka odobrenje sredstava za komisiju koja ce vrsiti ocjenu radne sposobnosti ali odobrenje sredstava moze potrajati do kraja godine.
Esmira, 10.06.2016
Odgovor: Saglasno članu 44.stav 2. Zakona o zdravstvenom oosiguranju, osiguraniku pripada naknada plaće i nakon prestanka radnog odnosa, sve do ponovnog uspostavljanja radne sposobosti, odnosno konačne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti, ali najduže 12. mjeseci, slijedom čega, poslodavac nije u obavezi isplaćivati naknadu plaće nakon 12. mjeseci.
Pitanje:    Postovani, Imam pitanje za vas. S obzirom da sam pocela radit na ugovor o djelu 9 mjeseci i samim tim izgubila pravo na zdravstveno osiguranje za djecu , muza i sebe, kako je moguce da povratim zdravstveno osiguranje za djecu od 7 i 9 godina. Jeli moguce da ja i muz budemo ikako osigurani zdravstveno. Unaprijed hvala i molim odgovor sto hitnije. Lijep pozdrav.
Mela, 10.06.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lice ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetimada je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko ostvarite pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, navedeni članovi porodice, također, stiču status osiguranika.  
Pitanje:    Pozdrav, Supruga, dijete i ja smo promijenili prebivalište iz Zenice u Sarajevo. Molim vas recite mi koja je procedura za prebacivanje zdravstvenog iz Zenice u Sarajevo i prenos kartona iz zenickih ambulanti u sarajevsku. S poštovanjem, Kenan,
Kenan, 10.06.2016
Odgovor: Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona. Da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja  u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.  Svojstvo osiguranika stiće se: po osnovu radnog odnosa, korisnici penzije, nadležni organ uprave kantona (lica koja nisu osigurana po drugom osnovu) i licima koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje. Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to: supružnik (Bračni vanbračni saglasno propisima o braku i porodici), djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastočard i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha usvojitelj osigranika, ako ih izdržava) i unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstva za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava. Prijava člana vrši se na način da se ZO-1 (koji se kupuje u  poslovnicima Zavoda) dostavlja obvezniku uplate doprinosa, koji će popunite i ovjeriti navedeni obrazac. Slijedom, pomenuti obrazac dostavljate u najbližu poslovnicu Zavoda, uz koji prilažete vjenčani list za suprugu, rodni list za dijete, prijavnice Cipsa i zdravstvene legitimacije (koje se kupuju u poslovnicama Zavoda). U vezi prebacivanja zdravstvenog kartona, neophodno je da se obratite ambulanti u kojoj se nalazi Vaš karton.
Pitanje:    Interesuje me kako osigurati suprugu strani drzavljanin je (srbija) ima boravak ja sam u radni odnos ona nije. Hvala
Derviš, 08.06.2016
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Moje pitanje je: Pošto mi je kardiolog tražio da napravim scintigrafiju miokarda na Dip-u, a aparat mjesecima ne radi i izgleda da neće sljedečih mjeseci proraditi, sljedeći korak je koronorografija miokarda sa ugradnjom stentova. Lista čekanja za ovo je godinu dana. Da li mogu u nekoj privatnoj klinici obaviti koronarografiju i da mi ugrade stentove, a da Zavod KS refundira ukupan iznos ovog postupka? Napominjem da se radi o hitnom slučaju. Da li se ovaj postupak može obaviti u Tuzli u privatnoj klinici a da zavod izvrši refundiranje troškova? Ovaj moj problem je hitan-nalaz kardiologa te ne mogu čekati godinu dana na listi čekanja na Klinici za srce na Kliničkom centru na Koševu. Hvala unaprijed na odgovoru!
Ljiljana, 07.06.2016
Odgovor:   Usluge iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije su dio vertikalnog programa i finansiraju se iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,te svoj upit proslijedite prema pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Postovanje Poslodqvac mi ne uplacuje doprinose i zdrqvstveno osiguranje, pitanje da li mogu otvoriti bolovanje ako sqm platim ptegled?
Aldin, 03.06.2016
Odgovor: Izabrani ljekar porodične medicine će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovani, da li se obrasci za refundaciju bolovanja preko 42 dana mogu preuzeti elektronski? Hvala!
Sabina, 03.06.2016
Odgovor: Obrasce potrebne za obradu zahtjeva za refundaciju bolovanja možete kupiti na blagajnama poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovanje! Osoba sam sa invaliditetom od rodjenja, nikad do sad nisam koristila banje odnosno nisam isla na rehabilitaciju,pa sam htjela da vas šitam koliko dugo se ceka odobrenje i koja je papirlogija potrebna za rehabilitaciju u ljecilistu Reumal. LP
Amela, 03.06.2016
Odgovor: Fizikalna medicinska rehabilitacija je nastavak produženog bolničkog liječenja.Po okončanom bolničkom liječenju dobit će te preporuku klinike ovjerenu u vidu propisanog obrazca kojeg zajedno sa otpusnim pismom predate na protokol Zavoda.Odobrenje dobijete otprilike za dan dva.
Pitanje:    Poštovani, Slala sam mail jutros vezano za odjavu sa zdravstvenog. Student sam u Sarajevu, rođena sam u Sarajevu ...... Zovem se M. K. i moja ambulanta je u Otesu. Živim na adresi .... na Stupu, Ilidža. U Dubrovniku radim preko ljeta tj sezonski i potrebna mi je odjava sa zdravstvenog u BiH kako bi me ovdje mogli prijaviti na zdravstveno ovih par mjeseci. Zanima me sta mi treba od dokumentacije i je li neophodno da ja dolazim ili može netko u moje ime doći i uzeti to. Trebaju mi konkretne informacije jer i ako budem dolazila ja Licno imat cu dan Ilidza da to obavim.
Marina, 03.06.2016
Odgovor: Uvidom u službenu evidenciju utvrđeno je da na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje po osnovu statusa redovnog studenta mlađeg od 26. godina ostvarujete pravo na zdravstvenu zaštitu preko Ministarstva  za obrazovanje, nauku i mlade KS. Shodno navedenom, a u vezi odjave sa obaveznog zdravstvenog osiguranja, neophodno je da se obratite navedenom organu.  
Pitanje:    MOLIM VAS KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE LEGITIMACIJE ZA PENZIONERA, UZ NAPOMENU PO PRVI PUT, A U PITANJU JE MOJA MAMA KOJA JE PENZIONERKA , A NASLIJEDILA JE PENZIJU OD OCA DA LI POSTOJI NEKI OBRAZAC, ŠTA MI JE POTREBO DA ČINIM. HVALA,
Sanela, 03.06.2016
Odgovor: Ako su ispunjenje procesne pretpostavke ( tj. ukoliko je nadležan organ donio Rješenje i izvršio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje), neophodno je da se javite u najbližu poslovnicu Zavoda u kojoj možete kupiti zdravstvenu legitimaciju i istu podnijeti na ovjeru uz ček od penzije.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting