Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, roditelji su mi operisali mrenu, poslje operacije propisana im je odredjena dioptrija naocala. Zanima me da li se nocale mogu dobiti preko zavoda ?
Amra, 31.03.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju djeca do 7 godina,za redovne učenike do 18 godina,i za redovne studente do 26 godina.
Pitanje:    Postovani, Nedavno sam se udala u Njemackoj i tamo mi traze obrazac E-104 za prijavu na zdravstveno osiguranje mozete li mi objasniti postupak i gdje da vadim to,kakav je proces i odakle da pocnem i da jos da naponem prezime sam naravno promjenila ,bila bi vam zahvalna da mi kazete kakva je procedura. Srdacan pozdrav
Dženita, 30.03.2016
Odgovor: Obrazac E 104 se odnosi na zemlje članice  Evropske Unije.   Kod ovog zavoda možete dobiti obrazac BH 6 za Njemačku za vrijeme privremenog boravka u Njemačkoj najduže 30 dana u jednoj kalendarskoj godini pod uslovom da ste kod nas zdravstveno osigurani ili potvrdu da ste ili da niste zdravstveno osigurani kod ovog zavoda.
Pitanje:    Postpvani, Koja je procedura ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje nakon sto se u poreskoj upravi podmiri dug za neuplacene doprinose ?
Selami, 30.03.2016
Odgovor: Pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u cijelosti uspostavlja se danom izmirenja svih prispjelih, a neuplaćenih  doprinosa.  Slijedom te činjenice neophodno je da dostavite Uvjerenje iz Porezne uprave FBiH, kojim se utvrđuje da nemate dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguanje, u najbližu poslovnicu Zavoda, gdje će Vam se utvrditi pravo na zdravstvenu zaštitu. Ovo iz razloga što je za kontrolu obračuna i uplate doprinosa stvarno i mjesno nadležan organ Porezne uprave FBiH.
Pitanje:    Postovani, Bila bih vam zahvalna kada biste mi odgovorili da li mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po bilo kakvom osnovu, prije nego sto izmirim postojeci dug za neuplacene doprinose ? Trenutno nemam zdravsteno osiguranje a u drugom sam stanju i ako bi mi mogli pojasniti kakva je procedura lijecenja osoba u dzavnim bolnicama, a koje nemaju zdravstvene knjizice ?
Ajla, 30.03.2016
Odgovor: Članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je ko su osigurana lica. Dalje, od 01.01.2011.godine u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Za proceduru liječenja bez zdravstvene knjižice u državnim bolnicama, obratite se navedenim institucijama.   Podaci koje ste poslali su nepotpuni. Za dodatne informacije možete se obratiti u nekoj od poslovnica ZZOKS.
Pitanje:    Cijenjeni, zanima me pokriva li zdravstveno osiguranje KS operaciju ginekomastije (uvećanje grudi kod mušarca)? Pozdrav
Saša, 30.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne pokriva operaciju ginekomastije iz razloga što ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Poštovani, dijete od 17 godina koje je osigurano poslije operacije kicme treba nositi korzet, da li se on placa jer je vec jednom imala korzet (placena participacija za njega) koji se ne moze koristiti za ovaj slucaj?
Hana, 29.03.2016
Odgovor: Kako u svom dopisu niste naveli o kom korzetu se radi potrebno je da se sa medicinskom dokumentacijom u kojoj je indiciran korzet obratite u poslovnicu Zavoda gdje ćete i dobiti pravu informaciju.
Pitanje:    Poštovani, Predala sam protokol Zavoda zahtjev za refundiranje troškova za izvršenu anlizu Kombinirani probir hromosoma (dobule test). Zanima me vremenski period u vezi ove procedure, odnosno koliko se čeka odgovor od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS? Hvala
Anesa, 29.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS dužan je na zaprimljene zahtjeve odgovoriti u roku od mjesec dana.
Pitanje:    Poštovani, moja supruga je strani državljanin, vjenčali smo se prije 7 mjeseci. Ona ima dozvolu boravka od godinu dana koja joj je upisana u pasoš i to će se produžavati po isteku. Ja sam uredno prijavljen u svojoj firmi i doprinosi se redovno uplaćuju. Da li postoji mogućnost da i ona bude zdravstveno osigurana? Hvala unaprijed.
Elvedin, 24.03.2016
Odgovor:  Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija: -zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, -dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, - dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec. Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostavlja  Poreznoj upravi.
Pitanje:    Poštovani, na koji način mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje, ako sam odjavljena sa evidencije nezaposlenih jer sam redovan student na master studiju, a pri tome imam 26 godina? Sta je potrebno od dokumentacije? Prebivaliste mi je u Sarajevu. Hvala!
Maja, 24.03.2016
Odgovor: Odredbom člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo je utvrđen paušalni iznos od 20 KM mjesečno za studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršene 30. godine života. Shodno navedenom, potrebno je da podnesete zahtjev za utvrđivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje uz koji ćete priložiti dokaz da imate prebivalište na Kantonu Sarajevo (Obavještenje o prebivalištu), da ste redovan student (Potvrda sa fakulteta), da ste izvršili uplatu u navedenom iznosu i da niste registrovani u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH).
Pitanje:    Postovani, Bila sam osigurana preko biroa (Kalesija) do decembra 2015. jer sam sa vanrednog studija presla na redovni i izgubila pravo na osiguranje. U medjuvremenu sam se vjencala u Sarajevu, i prebacila prebivaliste na opstinu Novi grad, dok je suprug zbog nekih komplikacija prijavljen na Stari grad. On trenutno nije osiguran. Moje pitanje je, da li mozemo oboje podnijeti prijavu za dobrovoljno osiguranje? Da li cemo odvojeno placati mjesecni iznos? I koliki su troskovi za ostvarivanje prava na dobrovoljno osiguranje? Unaprijed hvala!
Lejla, 22.03.2016
Odgovor: Odredbom člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje , obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Jedan od supružnika podnosi zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica (cca. 434,00KM), Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registraicje, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste dužni u roku 7. dana od dana prijema Rješenja podnijeti prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika, nakon čega će se suprug odnosno supruga, na osnovu popunjenog obrazca prijave ZO-1 (koji se kupuje u poslovnicama Zavoda), prijaviti na zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting