Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Kako postati osiguranik i koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja ?

Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», broj 30/97 i 7/02) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.
     
Osiguranik se postaje:

    * po osnovu rada (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim   predstavništvima, zemljoradnici),
    * korisnici penzija,
    * nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona,
    * lica kojim je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog invalida rata,
    * lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje

Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to:

    * supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
    * djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad( i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
    * roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
    * unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.

Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa su utvrđeni članom 86. Zakona i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:11/00).

Navedenom Odlukom, regulisano je pravo na zdravstveno osiguranje kao i obveznik obračuna i uplate doprinosa i nekih kategorija lica koje Zakon nije predvidio. Tako, npr.
        -  ako se radi o licima starijim od 65 godina koji nisu osigurani ni po kojem drugom osnovu, svojstvo osiguranika se stiče putem nadležog organa  općine

        -  ako se radi o učenicima odnosno studentima koji nisu osigurani ni po kojem drugom osnovu, svojstvo osiguranika se stiče putem Ministarstva obrazovanja Kantona, i dr.
                            

Koja su prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja?
 

Da li je neko zdravstveno osiguran ili ne, dokazuje se izdatom zdravstvenom legitimacijom nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zdravstvena legitimacija mora biti ovjerena u kantonalnom zavodu za svaki mjesec u kojem se koristi zdravstvena zaštita.
   
Obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u slučajevima i pod uslovima određenim Zakonom, osiguranicima se osigurava:

- zdravstvena zaštita
- naknada plaće
- naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

 Članovima porodice osiguranika se osigurava:

- zdravstvena zaštita
- naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.   
       
Zdravstvena zaštita koja se Zakonom osigurava provodi se kao:

    *  primarna zdravstvena zaštita,
    *  specijalističko-konsultativna
    *  bolnička zdravstvena zaštita.

        
Pod pojmom zdravstvena zaštita u članu 32. Zakona su utvrđene vrste ali ne i obim zdravstvene zaštite. Utvrđivanje obima zdravstvene zaštite koji proizilazi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dato je u nadležnost Federacije, odnosno Kantona posebnim podzakonskim aktima.
       
Tako obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. Zakona, kao i druga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, tzv. osnovni paket zdravstvenih prava, treba da utvrdi Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije.
      
Međutim, i ako je citirani Zakon u primjeni od 1998. godine, osnovni paket zdravstvenih prava još nije utvrđen.
 
Osim prava iz člana 32. Zakona, osigurana lica po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na lijekove, što je u Kantonu Sarajevo regulisano Odlukom o listi lijekova koji se propisuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:16/03).

Osiguranim licima se takođe, po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, obezbjeđuje u medicinski indiciranim slučajevima, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.

Ovo pravo je, donošenjem nove Uredbe o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 13/04), znatno prošireno u odnosu na raniju Uredbu, kako u povećanom broju pomagala, smanjenim rokovima trajanja pomagala, tako i učešću Zavoda u cijeni određenog pomagala.

Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, Skupština Kantona Sarajevo je u 2000,godini donijela Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 11/00, 28/01, 8/03 i 16/04).
Osim obaveze učestvovanja osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, odluka je utvrdila određene kategorije osiguranih lica koji su oslobođeni tog učešća a koje možemo svrstati u tri kategorije:

- po osnovu određene bolesti (npr. inzuloovisni dijabetes, karcinom, duševna oboljenja i dr.)
- po  osnovu godina života (djeca do 15. godina života, redovni učenici do 19.godina života i redovni studenti do 26. godina života, lica preko 65. godina života).
- po utvrđeom statusu (penzioneri koji primaju penziju do 200,00 KM, nezaposleni i dr.)

 Zadnjom  izmjenom i dopunom Odluke («Službeni list Kantona Sarajevo»,  broj: 16/04), smanjen je broj zdravstvenih usluga za koje osigurana lica plaćaju učešće (npr. osigurana lica ne participiraju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite kod ljekara opšte prakse, bolničko liječenje i dr.) a za neke zdravstvene usluge je znatno smanjeno učešće.

 

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting