Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

     

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 84. i 85., a  u vezi sa članom 103. stav 1. alineja 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02 i 70/08), člana 9. Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), na prijedlog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 22.oktobra 2009.godine, donijela je

 

O D L U K U

o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo

 

 

I - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet Odluke)

 

(1) Ovom odlukom utvrđuju se:

a). vrste doprinosa za osnovno/obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi);

b). obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

c). obveznici obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

d). osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje nisu utvrđene Zakonom o doprinosima;

e). stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje nisu utvrđene Zakonom o doprinosima;

f). način obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

 

(2) Ovom odlukom ne utvrđuju se osnovice, stope, obveznici doprinosa i obveznici obračuna i uplate doprinosa koji su utvrđeni odredbama Zakona o doprinosima.

 

Član 2.

 

Doprinosi iz člana 1. ove odluke su prihod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod).

 

II - DOPRINOSI OBAVEZNOG

      ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Član 3.

(Vrste doprinosa)

 

 Doprinosi se obračunavaju i plaćaju:

a). iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika;

b). na isplaćena lična primanja na teret poslodavca;

c). iz drugih izvora utvrđenih ovom odlukom.

 

Član 4.

(Obveznici doprinosa)

 

(1) Obveznik doprinosa iz člana 3. tačka a). ove odluke je fizičko lice.

(2) Obveznik doprinosa iz člana 3. tačka b). ove odluke je poslodavac odnosno fizičko lice.

(3) Obveznici doprinosa iz člana 3. tačka c). ove odluke su zavodi, fondovi, organi uprave i druga pravna ili fizička lica određena zakonom o zdravstvenom osiguranju, ovom odlukom i drugim propisima.

 

Član 5.

(Najniža osnovica za obračun doprinosa)

 

Osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH, osim u slučajevima kada je to definisano Zakonom o doprinosima.

 

 

III - OBVEZNICI OBRAČUNA I UPLATE DOPRINOSA

ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Član 6.

(Obveznici doprinosa)

 

Obračun i uplatu doprinosa za obveznika iz člana 3. tačka a). i b). ove odluke vrši:

a).  poslodavac za zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom,

b). vjerska zajednica za zaposlenike koji profesionalno obavljaju funkciju i poslove u vjerskim zajednicama;

c). vlasnik privrednog društva sa sjedištem na području Kantona Sarajevo, ako nije obavezno osiguran po drugom osnovu.

 

Član 7.

(Ovlaštenje za obračun i uplatu doprinosa)

 

Obračun i uplatu doprinosa iz člana 3. tačka c). ove odluke vrši:

a). isplatilac naknade za zaposlenika koji se nalazi na porodiljskom odsustvu;

b). poslodavac odnosno nadležni organ za zapošljavanje  za lica koja se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom radu radi sticanja praktičnih iskustava;

c). kantonalna služba za zapošljavanje za lica iz člana 19. stav 1. tačka 12., 13. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

d). lice koje se prijavljuje na lično obavezno zdravstveno osiguranje jer mu zdravstvena zaštita nije obezbjeđena po drugom osnovu a ima sredstva za izdržavanje;

e). nadležni nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja entiteta odnosno Distrikta Brčko - isplatilac penzije za državljane Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo;

f). strani državljanin i lice bez državljanstva kojima je odobren boravak u Federaciji BiH na području Kantona Sarajevo;

g). nadležni organ uprave Federacije BiH:

1). za učenike i studente vojnih i policijskih škola i akademija ako nisu osigurani po drugom osnovu;

2). za lica na odsluženju vojnog roka;

h). organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite:

1). za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, koja nisu osigurana po drugom      osnovu;

2). za lica nakon navršenih 65 godina života, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu;

3). za lica civilne žrtve rata, ako nisu osigurana po drugom osnovu;

4). socijalno ugrožena lica, koja nisu osigurana po drugom osnovu;

5). za lica iz člana 24. stav 1. tačka 1., 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

6). za lica smještena u ustanove socijalne zaštite i lica koja primaju stalnu novčanu pomoć, ako nisu osigurana po drugom osnovu.

i). organ uprave kantona nadležan za obrazovanje, za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu;

j). organ uprave kantona nadležan za boračku zaštitu za lica sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo kojima  je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog vojnog invalida odnosno lica koja imaju status korisnika porodične invalidnine, ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida, porodice šehida i poginulih boraca, ako nisu osigurana po drugom osnovu;

k). organ uprave kantona nadležan za povratak i raseljena lica, za lica kojima je priznat status raseljenog lica;

l). organ uprave općine za lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe, a nisu osigurana po drugom osnovu, pod uslovom da nemaju članove porodice koji su po zakonu dužni da se o njima staraju odnosno da nemaju nepokretne imovine.

          lj). nadležni organ uprave Kantona za zaposlenike u preduzećima koja nisu u mogćnosti da izmiruju obaveze po osnovu zdravstvenogosiguranja, u smislu član 10. tačka j).

 

IV - OSNOVICA DOPRINOSA

 

Član 8.

(Osnovice za obračun i uplatu doprinosa)

 

Osnovice doprinosa na koje obveznici obračuna i uplate doprinosa iz čIana 6. stav (1) plaćaju doprinos su:

a).  za zaposlenika koji je zaposlen sa nepunim radnim vremenom:

-     plaća s tim da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH;

b). za zaposlenika koji je zaključio ugovore o radu sa nepunim radnim vremenom sa više poslodavaca:

-      plaća kod svih poslodavaca, s tim da ista ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH;

c).  za zaposlenika koji profesionalno obavlja funkciju i poslove u vjerskim zajednicama:

-      plaća s tim da osnovica ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH;

d). za vlasnika privrednog društva sa sjedištem na području Kantona Sarajevo, ako nije obavezno osiguran po drugom osnovu:

-            dvostruki iznos prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na podrucju Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku;

 

Član 9.

 

Osnovice doprinosa na koje obveznici obračuna i uplate doprinosa iz člana 7. tačka a)., b)., d)., e). i f). plaćaju doprinos su:

a). za zaposlenika koji se nalazi na porodiljskom odsustvu:

-     naknada plaće koja ne može biti niža od najniže plaće koja je utvrđena Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH;

b). za lice koje se nakon završenog obrazovanja nalazi na obaveznom radu radi sticanja praktičnih iskustava mogu biti:

1). naknada u skladu sa ugovorom zaključenim sa poslodavcem koja ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH;

2). paušalni iznos od 6 KM ako je zdravstveno osiguran putem JU Službe za zapošljavanje;

3). ako nije osiguran po prethodna dva osnova, najniža plaća utvrđena Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH;

c). za lice koje se prijavljuje na lično zdravstveno osiguranje jer mu zdravstvena zaštita nije obezbjeđena po drugom osnovu, a ima sredstva za izdržavanje:

- prosječna mjesečna bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema    posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku;

d).  za lice koje penziju ostvaruje od domaćeg nosioca penzijskog mirovinskog osiguranja:

- iznos neto isplaćene penzije s tim da osnovica ne može biti niža od iznosa najniže penzije utvrđene za korisnike penzija na teritoriji Feracije BIH;

e). za lica strane državljane ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu:

- prosječna mjesečna bruto plaća isplaćena na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku ;

 

 

V - OBVEZNICI I STOPE DOPRINOSA IZ DRUGIH IZVORA

 

Član 10.

(Paušalni iznos doprinosa)

 

Doprinos koji se utvrđuje u paušalnom iznosu i obveznici uplate ovog doprinosa su:

a). JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo koja na zdravstveno osiguranje prijavljuje nezaposlena lica iz člana 19. tač. 12., 13. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju, u paušalnom iznosu od  6,00 KM po nosiocu osiguranja koji je prijavljen kod Službe za zapošljavanje i 3,00 KM po osiguranom licu kao članu uže porodice nosioca osiguranja;   

b). nadležni organ uprave Federacije za učenike i studente vojnih i policijskih škola i akademija i za lica na redovnom odsluženju vojnog roka, ako nisu osigurani po drugom osnovu u paušalnom iznosu od 20 KM.

c). organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite:

1). za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom djetetu ;

2). za lica nakon navršenih 65 godina života, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu;

3). za lica civilne žrtve rata, ako nisu osigurana po drugom osnovu, u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu ;

4). za socijalno ugrožena lica, ako nisu osigurana po drugom osnovu,  u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu;

5). za lica smještena u ustanove socijalne zaštite i lica koja primaju stalnu novčanu pomoć, ako nisu osigurana po drugom osnovu, u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu;

d). nosioci aktivnosti za lica iz člana 24. stav 1. tačka 1., 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju u paušalnom iznosu od 2 KM dnevno po osiguranom licu;

e). organ uprave kantona nadležan  za obrazovanje za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu u skladu sa članom 19. tačka 13 a.Zakona,  u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu;

f). organ uprave kantona nadležan za boračku zaštitu, za lica sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo kojima je priznato svojstvo ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida, odnosno lica koja imaju status korisnika porodične invalidnine,  porodice šehida i poginulih boraca , ako nisu osigurana po drugom osnovu u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu;

g). organ uprave kantona nadležan za povratak i raseljena lica, za lica kojima je priznat status raseljenog lica, u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu;

h). organ uprave općine za lica koje se nalaze u statusu socijalne potrebe a nisu osigurana po drugom osnovu, pod uslovom da nemaju članova porodice koji su po zakonu dužni da se o njima staraju, odnosno da nemaju nepokretne imovine, u paušalnom iznosu od 20 KM po prijavljenom licu;

i). Studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života.

j).nadležni organuprave Kantona za zaposlenike u preduzećima  koja nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa učešćem državnog kapitala Kantona Sarajevo od 51% i više, a koja su u postupku stečaja, likvidacije, prestruktuiranja i privatizacije, u paušalnom iznosu od 20,00 KM po zaposleniku-nosiocu osiguranja po posebnim aktima Vlade kantona Sarajevo.

 

VI - STOPE DOPRINOSA

 

Član 11.

 

Stope doprinosa na osnovice utvrđene članom 8. su:

a). tačka a). i b). - 12,5% iz ličnih primanja i 4% na isplaćena lična primanja na teret   obveznika obračuna i uplate doprinosa;

b). tačka c). - 12,5 % iz ličnih primanja i 4% na isplaćena lična primanja na teret obveznika obračuna i uplate doprinosa;

c). tačka d). - 12,5 % iz ličnih primanja i 4% na isplaćena lična primanja na teret obveznika obračuna i uplate doprinosa;

 

Član 12.

 

Stope doprinosa na osnovice utvrđene članom 9. su:

a). tačka a).- 12,5% na osnovicu i 4% na teret obveznika obračuna i uplate doprinosa;

b). tačka b). alineja 1). - 12,5% na isplaćenu naknadu  i 4% na teret poslodavca, tačka b). alineja 3). – 5% na utvrđenu osnovicu;

c). tačka c). - 5% na utvrđenu osnovicu;

d). tačka d).- 12,5 % na utvrđenu osnovicu;

e). tačka e). – 5% na utvrđenu osnovicu.

 

 

VII - OBRAČUN I UPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO

          ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Član 13.

 

(1) Obračun i uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kao i kontrola obračuna i uplate doprinosa vrši se na način i po postupku uređenom Zakonom o doprinosima, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/08) i ovom Odlukom.

(2) Na iznos doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koji nisu uplaćeni u propisanom roku obračunava se i plaća kamata u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

 

VIII - ZAVRŠNE ODREDBE


Član 14.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br: 11/00 i 10/05).

 

Član 15.

(Stupanje na snagu)

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-26163/09                                                                   Predsjedavajući

22.oktobar 2009.godine                        Skupštine Kantona Sarajevo

          Sarajevo                                                                                                             Dr.Denis Zvizdić, s.r.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    
        

 

 

 

          
       

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting