Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

           Na osnovu člana 17. Statuta Zavoda zravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo («služben novine Kantona Sarajevo», broj:4/00 i 18/02), a u vezi sa čl. 47. stav 3., 57.stav 3. i 60. stav 3. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Službene novine Federacije BiH», broj 30/97 i 7/02), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 19. februara 2004.godine, donio je

 ODLUKU
O NAKNADI PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE
SPRIJEČENOSTI ZA RAD
Prečišćeni tekst

Član 1.

           Ovom privremenom odlukom određuje se visina i način ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se isplačuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Zavod).

Član 2.

            Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.
            Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Član 3.

             Naknadu plaće iz člana 2. obračunava i isplaćuje pravno odnosno fizičko lice, a Zavod je obavezan vratiti isplaćenu naknadu u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat.
              Pravno odnosno fizičko lice zahtjev za refundaciju podnosi za neto isplaćeni iznos naknade.
              Obaveza plaćanja doprinosa je na pravnom odnosno fizičkom licu kod kojih je zaposlen osiguranik.

Član 4.

              Pravo na naknadu iz prethodnog člana osigurana lica mogu ostvariti pod uslovom da je obveznik doprinosa izmirio obavezu uplate doprinosa i da je u prethodnih 6 mjeseci neprekidno ili u prethodnih 12 mjeseci sa prekidima osigurano lice provelo na radu.
             Osiguraniku kojem je za vrijeme privremene spriječenosti za rad prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti ličnim radom, pravno odnosno fizičko lice isplaćuje naknadu plaće najviše 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti ličnim radom.
               Osiguranik nema pravo na naknadu plaće pod uslovima iz člana 45. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Član 5.

                 Zahtjev za refundaciju se podnosi Poslovnici zdravstvenog osiguranja   prema mjestu uplate doprinosa.
                 Uz zahtjev se prilažu doznake izdate od ovlaštenog ljekara, potvrda o neto isplaćenoj plaći (obrazac ZO-PL) i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (obrazac NPL-1).

Član 6.

                O pravu na refundaciju plaće Zavod rješava po pribavljenoj ocjeni izabranog doktora medicine, odnosno ljekarske komisije i kontrolora Zavoda bez donošenja formalnog rješenja, ali je dužan izdati pismeno rješenje ako to osiguranik traži.
            U slučaju kada osiguraniku pravno odnosno fizičko lice nije utvrdilo naknadu plaće saglasno ovoj odluci, prigovor se podnosi u Zavodu nadležnoj Komisiji za rješavanje o pravima osiguranih lica u drugom stepenu.

Član 7.

              Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice ima u trajanju od 14 mjeseci.

Član 8.

            Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom u članu 60. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće osiguraniku, a najduže do 6 mjeseci računajući od isteka prava na naknadu utvrđenu u članu 7. ove odluke.
          Nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja je obavezan vratiti isplaćnu naknadu Zavodu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za povrat.

Član 9.

              U slučaju zloupotrebe prava na bolovanje i s tim u vezi naknade plaće primjenjuju se čl. 65-76. i čl. 116. i 117. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Član 10.

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


                                                                       Predsjednik Upravnog odbora
                                                                    Dipl.oec. Mirsada Čurčić-Selimović,s.r.

                  Broj:UO/ 04-535 /04
                  Sarajevo,19.02.2004.godine

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting